Cập nhật:  GMT+7
M27DoGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4busb+G7reG7k2Y5NOG7mOG6ueG7rWHhu4VvxKnhu5Vhw4DhuqVh4buVbsOB4buVbWHhu4du4buvw4PEqeG7lWHhu4Phu6dh4buRbsah4buHYeG7g+G7p2Hhu4fhu7PDuW8zL27DoDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsE5m4bq14buDOTQzxrA0M2/hu5ltYeG6teG7k29t4buVKDnhu5NmbOG7rTlh4bux4bur4buHKDlu4but4butxrBbLy/hu4HhurXhu5fGsG7hu6/hu61u4buXIMOA4buVL+G7l+G7k+G7g+G7g+G6teG7reG6tS/huqBm4buB4buxb+G7rWYvw4DhurXhu5UtbuG7l+G6tS3huqLhurUtbuG7l28v4bqhw6HDoMOhL8OjL8Og4bqh4bqh4bq34bqh4bqzxIPhu4DhurfhurHDoS/DoOG6ocOj4bqx4bqx4bqjw6DhuqHhuqPEg+G6t8Oj4bqjX8Ohw6Hhu5Lhu5dt4buXYcav4bus4buWIMO0xrBtOTQtYeG7lG3hu7PDuW9h4buDw6nhu5VhPW/EqeG7rWHhu6zhu6vDsmHhu4Xhuqlh4bup4buvZuG7lWHDgMO6b2Hhu4fhuq3hu5VuYeG7meG6ueG7rWHhu4VvxKnhu5Vh4buVbm/hu4nhu69h4buT4bq74buVYcOA4bql4buXYeG7lW7DgeG7lW1h4buVbeG6pcODYeG7lWLhu5VtYeG7lcah4buVbWHhu63hu6vhu5fhu5VtYeG7leG6q+G7mSJh4buFamHigJzhu4ducOG7lW1h4buVxqHhu5Vt4oCdYeG7lW5v4buJ4buvYeG7lW3hu7PDuW9h4buDw6nhu5Vh4buF4bqpYeG7sWLhu5lh4buZw6LDg2HGsG7DouG7rWHhu4VvxKnhu5UiYeG7qeG7r+G6p+G7rWHhu63Ds+G7h25h4buFb8Sp4buVImHhu5Vub+G7ieG7r2Hhu5Vt4buzw7lvYeG7k+G6p29h4buHbuG7neG7lWFtb+G6rW9hxrBuw6LGsGHigJzhu4NvYeG7h+G7s+KAnWHhu4Xhu4vhu5Vh4buVdW9h4buHxqFh4buFb8Sp4buVIGHhu6xu4buLYeG7lW7hu7Phu5VtYeG7meG6ueG7rWHhu4VvxKnhu5Vh4buHw73hu5VtYeG7k+G6p29h4butbuG7s8O54buVbWFtw6nDg2Hhu6vhurVh4buVbsOB4buVbWHhu4du4buvw4PEqeG7lWHhu4Phu6dh4buRbsah4buHYeG7g+G7p2Hhu4fhu7PDuW8gM8awNDPhu63hurXhu4Hhu5NmYeG7seG7rcOD4buTZig54buZ4bq14burbW/hu5Vb4bqhxrDhuqJh4bq14buv4but4buXOTQz4but4burNDPhu63hu4M0M2/hu5ltYeG7seG7q+G7hyg5buG7reG7rcawWy8v4buB4bq14buXxrBu4buv4butbuG7lyDDgOG7lS/hu5fhu5Phu4Phu4PhurXhu63hurUv4bqgZuG7geG7sW/hu61mL8OA4bq14buVLW7hu5fhurUt4bqi4bq1LW7hu5dvL+G6ocOhw6DDoS/Doy/DoOG6oeG6oeG6t+G6oeG6s8SD4buA4bq34bqxw6Evw6DhuqHDo+G6seG6seG6o8Og4bqzw6DhuqHDo+G6o+G6sV/DoeG6oSDDtMawbTk0My/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTQzL+G7reG7gzQzL+G7reG7qzQz4but4burNDPhu63hu4M04buY4bq54butYeG7hW/EqeG7lWHGsG7huq1vYW7hu53hu4dh4buBY+G7lW1h4buV4buL4buVYcOA4bqlYeG7hcOo4buVYeG7g+G6u+G7ryAzL8awNDPGsDQzL+G7reG7gzQzL+G7reG7qzQzL+G7reG6teG7geG7k2Y04buAb+G7i+G7rWHhu4duYuG7h2Hhu61u4buLYeG7leG6peG7l2Hhu4fDveG7lW1h4bqi4bqtw4Nh4bur4bq1YeG7rcOy4buVbmHhu63hu6vhuqfhu5VtYeG7meG6ueG7rWHhu4VvxKnhu5Vh4buTb8Os4buVYeG7rXjhu4dh4but4bur4buX4buVbWHhu5Vuw4Hhu5VtYeG7lW3huqXDg2Fuw6hh4buVw6zhu5Vh4buZw7pvYeG7h27DuuG7mWFuw6hh4buHbuG7jWFNb+G6teG7lW1h4bunYeG6ouG6qWHhu7Dhu6Hhu5VtYeG7kuG7oWHhu5nhu6/hurVh4butbsOs4buZYeG6oWHhu4fDom9h4bup4buv4bqn4butYeG7rcOz4buHbmHhu4VvxKnhu5UiYeG7h27hu41h4buHbuG7l2Hhu4Fv4buL4butW2Hhu5Ru4bqlYeG7h8ahYeG7oeG7lW1h4buB4bqlYW1v4bqlImHhu4fhu5fhu5Vh4buVbuG7o2Hhu5XDrOG7lWHGsG7huq1vYeG7g3fhu5VtYeG7qeG7r+G6p+G7rWHhu5Nvw6zhu5Vh4buteOG7hyJh4buV4bqr4buZYeG7lW3hu5fDom9h4but4buhb2Hhu5nhu6/hurVh4buZcuG7rWHhu4fDom9h4bup4buv4bqn4butYeG7rcOz4buHbmHhu4VvxKnhu5Vh4buVbuG7s+G7lW1h4buVxqFh4buHw73hu5VtYeG7h27hu49h4buHbuG6p8ODYeG7heG7s+G7peG7h2HhuqFh4butb+G7i+G7lW1h4buT4bqnb2HGsG7huq1vYeG7seG6p+G7h2Hhu5XDrOG7lWHhu5Xhuqvhu5lh4buV4bq1w4Nh4but4buhb2Hhu5nhu6/hurVh4butbsOs4buZYeG6oWHhu4fDom9h4buVw4HhurVh4buFamHhu4fDom9h4buV4bqlw4NhbuG7i+G7rWHhu4VvxKnhu5Vh4buT4bqnb2Hhu4fGoWHhu4fDom9h4buRb+G6tWHhu4VqYeG7g3fhu5VtIGHhu4J34buVbWHhu6nhu6/huqfhu61h4butw7Phu4duYeG7hW/EqeG7lWHhu4du4buPYW7DgeG7r2Fub8Sp4buvYeG7kW5vYeG7meG6ueG7rWHhu4VvxKnhu5Vh4buB4bq14buVYeG7lW3huqXDg2Hhu4HhurXhu5Vh4buFw6zhu5lh4buHxqFhbuG7l2Thu4dh4buZ4bq54butYeG7hW/EqeG7lWHhu4XDrOG7mWHhu5Vt4bqlw4Nh4buT4bqnb2Hhu4fGoSJh4buH4bub4buVYeG7leG7i+G7r2Hhu5nhurnhu61h4buFb8Sp4buVYeG7h+G6rWHhu5Vt4bqlw4Nh4buT4bq/4buVYeG7hcOs4buZYeG7rW7DsmHhu6nhu6/huqfhu61h4butw7Phu4duYeG7hW/EqeG7lWHhu5PhuqdvYeG7reG7q+G7p2Hhu5XDrOG7lWHDgOG7oWHhu4N44buVbWHDgMOyYeG7meG6ueG7rWHhu4VvxKnhu5Vh4butbsOyYeG7k+G6ucODYW3DsmHhu4VqYeG7seG6p+G7h2HGsG/hu5Vh4buHbuG7l2Hhu6nhu6/huqfhu60gM8awNOG7kG7hu6Hhu5VtYW1vcOG7lW1h4buVbuG7s2Hhu4du4buNYU1v4bq14buVbSJh4buHbuG7jWHhu67Dg8Os4buVYeG7p2Hhu6xu4bq14buVbmHhu5hv4buL4buvYeG7k+G6p29h4buHbuG7neG7lWFtb+G6rW9hxrBuw6LGsGHhu5nhu6/hurVh4buZw6LDg2HGsG7DouG7rWHhu4VvxKnhu5UgYeG7mMOiw4NhxrBuw6Lhu61h4buFb8Sp4buVYeG7h27hu41h4buZ4buv4bq1YeG7rW7hu69y4buHYeG7g+G6p+G7lW1h4but4bur4buv4buVbWHhu4HDsuG7lW5h4buVw6zhu5Vh4buRbm9h4buHbuG6p8ODYcOA4bu34bq1YeG7rXDhu5Vh4buVbm/DrOG7lWHhu5NvxKnhu69h4buT4bqnb2Ftw6nDg2Fx4buVIGHhu4bGoWHhu5nDosODYcawbsOi4butYeG7hW/EqeG7lWHhu5Vuw4Hhu5VtYeG7k3bhu4dh4buVxqHhu5VtYeG7geG7teG7h2Hhu5Vu4bq54butYeG7reG7q+G7l+G7lW1h4buVbeG6pcODImHhu5nhu51vYeG7lW3hu7PDuW9hxrBu4bqtb2HGsG7huqXhu5VuYcawbuG6p+G7h25hw4DDum9h4buHw6JvYeG7qeG7r+G6p+G7rWHhu5XhurXhu5Vh4butbsOyYeG7lW7huqVh4buHbuG7jWHhu6nhu6/huqfhu61h4buFb8Sp4buVYcOA4bq/4buVYeG7qeG7r+G6tcODYeG7rcOz4butImHhu61vYcOAb2Hhu5XGoW9h4buX4bq14buVbWHhu5fhurXhu5VtIGHhu5Buc2Hhu5V0byJh4buH4bu1YeG7mXRvYeG7k+G6u+G7lWHhu4du4bqnw4Nh4buZw6LDg2HGsG7DouG7rSJh4buHw6Lhu4dh4buB4bqlImHhu4fDouG7h2Hhu4du4buNYW7huqXhu5VtYeG6osah4buZYeG7h8ahYeG7h+G7l+G7lSJh4buHbsOi4buvYeG7lW7hu6Nh4buB4buLYeG7lW7hurXhu69hw4DhuqXhu5dh4oCc4buRZ+KAnWHhu63Ds2Hhu5nDouG7rSBh4buUbeG7s8O5b2Hhu5PDuuG7lWHhu5Fu4buh4buVbWHhu7HhurXhu5ciYeG7reG7q2lh4buVbuG7o2Hhu5VtbuG7jeG7h25h4buVbeG7peG7mWHhu4HhurvDg2Hhu4FvxKnhu5Vh4buRbmLGsGHhu5Vu4bqlYeG7kW5v4buL4buVYeG7h27hu41h4buuw4PDrOG7lWHhu5Phu6/hu6Hhu5Vh4buHbsOp4buVYeG7reG6tcODImHhu6txb2Hhu5Vu4bqlYeG7h27hu41h4buVbW5va+G7mWHhu5Vub8Os4buVYeG7gW/hu4vhu5Vh4butbuG6peG7lW5h4buVbuG6pWHhu63hu6tpYcOA4bqlYeG7h27hu41h4but4bur4bunYeG7rW7huqXhu5VuYeG7geG6reG7l2Hhu5nhur/hu69h4buB4bq54butYeG7hWLhu4dh4buDw7Vh4buB4bunb2Hhu4fDouG7h2Hhu4HhuqUiYeG7h8Oi4buHYeG7mWhhbUFvYeG7h+G7l+G7lSJh4buHbsOi4buvYeG7mXLhu61h4butw7Nh4buFamHDgOG7iWHhu5Xhurnhu69h4buBcuG7rSJh4buV4bq54buvYeG7h27DouG7l2Hhu4Vm4buZYeG7heG7i+G7lWHhu4du4buXYeG7h8Oi4buHYeG7h27DouG7r2Hhuqvhu5Vhw4DhuqVh4buVbXlh4buT4buv4buh4buVYeG7reG6p29h4buVbuG6pWHhu4du4buNIGHhu4Zu4buNYeG7rcOp4buZYeG7seG7uVth4buQbuG7oeG7lW1h4buHxqFh4buZw6LDg2HGsG7DouG7rWHhu4fDveG7lW1h4buRbnNh4buZ4bqlYeG7h8ahYeG7q3FvYeG7kW5zYeG7h8O94buVbWHhu5Fu4buh4buVbWHhu5Fn4buZIGHhu5Rub+G7ieG7r2Fu4buh4buZYeG7h27hu49h4buZ4buvcOG7lWHhu4du4bqnw4Nh4buZcuG7rWHhu5N24buHYeG7geG7r3NvYeG7reG7q+G7s+G6tWHhu5Vu4buz4buVbWHhu5nhu51vYeG7lW3hu7PDuW9h4buF4buz4bq1YeG7reG7q2lh4buH4buX4buVYeG7heG7i+G7lWHhu5XDrOG7lWHhu4XhuqXhu5VuYcawbuG6rW9h4buHbuG6p8ODYeG7heG7i+G7lWHhu5Fub2Fu4buL4butYeG7lW5vw6zhu5Vh4buTb8Sp4buvIGHhu4bDveG7lW1h4buZ4bq1w4Nh4buT4bqlYeG7h27hu49h4buZ4bq54butYeG7hW/EqeG7lWHhu4HhurXhu5Vh4buVbeG6pcODYeG7h27hu7Vh4buV4buL4buvYeG7meG6ueG7rWHhu4fhuq1h4buVbeG6pcODYeG7k+G6v+G7lWHhu4XDrOG7mWHhu61uw7Jh4buVbuG6pWHhu63hu6FvYeG7h8O94buVbWHhu4du4buPYeG7g8Oi4buZYeG7h27huqfDg2Hhu5nDosODYeG7k3bhu4dh4buVbXlh4butbuG7oW8gYeG7mMO6b2Hhu4du4bqnw4Nh4buHxqFh4bqjYeG7lW3huqXDg2Hhu5nhurnhu61h4buFb8Sp4buVYeG7meG6pWHhu61v4buJ4buVYeG7meG7r+G6tWHhu5Vub8Os4buVYeG7k2/EqeG7r2Hhu4Fj4buVbWHhu61v4buJ4buVYeG7g3fhu5VtYeG7hW/EqeG7lWHhu4fhuq1h4butbsOi4buVbSAzxrA04buY4bq54butYeG7hW/EqeG7lWHhu5Fub+G7i+G7lWHhu4du4buXYW1v4bq1YeG7hcOy4buVbmHhu6Hhu5VtYeG7geG6pWHhu4Zub8Os4buZYT3hu7Phu6Xhu5VtYeG7p2Hhu4Xhu7PDueG7lW1hTuG6tW9h4buA4bqlYeG7rOG7q+G7s+G7lW1h4butbuG6ueG7rWHhu61u4buvYeG7mXLhu61h4buRbuG7l+G6reG7lWHhu61v4buJ4buVYeG7kW7hu6Hhu5VtYeG7lW7hu6Nh4but4bu3YcOAb8Sp4buHYeG7h27huqfDg2Hhu4XDomHhu4HDouG7lWHhu4du4buXYeG7h8Oi4buHYeG7qeG7r8Oi4buVYeG7leG7s8O64buHYeG7reG7q+G7l+G7lW1h4butbuG6peG7lW5hxrBucCBh4bus4bur4buv4buVbWHhu4HDsuG7lW5h4buZdG9h4buVbeG6pcODYeG7lW7huqVh4buh4buVbWHhu4HhuqVh4buFZuG7mWFtb+G6teG7l2Hhu5Fu4buX4bqt4buVbWHEg8Ohw6Fh4buRbuG6tcODYeG7hcOiIGHhu5jhurnhu61h4buFb8Sp4buVYcSDYeG7lW3huqXDg2Hhu63hu6vDuW9hbW/DgeG6tWHhu5N24buHYeG7reG7q8O5b2Hhu5dvYeG7lXHhu5VtYeG7kW5v4buL4buVYeG7oeG7lW1h4buB4bqlYeG6osah4butYeG7q+G7r3Lhu60iYeG7geG6pWHhu4fhurVh4butbsOi4buVW2Hhu4bhuq1h4buV4bqr4buZYeG7h8ahYeG7mXRvYeG7g+G7jcawYW7DqGHhu4VqYeG7k+G6peG7mWHhuqvhu5Vh4butbsOyYeG7k+G6p29h4buH4bu1YeG7meG6ueG7rWHhu4VvxKnhu5UiYeG7seG6teG7l2Hhu4fDouG7h2Hhu6Hhu5VtYeG7hW/EqeG7lWHhu5Phu7nhu4dh4buRbuG7oeG7lW1h4buxQeG6tWHhu4duw4HhurVh4buTYsawYeG7hWThu61hw4DhuqXhu5dh4buZd+G6tWHhu4Xhu6Hhu5VtYeG7lW7hu499M8awNOG7kG7hu6Hhu5VtYeG7h8ahYeG7hW/hu4nhu69h4buRb8Sp4buVYeG7hWph4buZ4buv4bq1YeG7mcOiw4NhxrBuw6Lhu61h4buFb8Sp4buVImHhu4du4buNYU7huqVh4bunYeG7rOG7q+G7s+G7lW1hPeG7s3Xhu5VtYeG7h27hu53hu5VhbW/huq1vYcawbsOixrBhbeG7nW9h4buFb8Sp4buVYeG7heG7i+G7lWHhu5Vu4bqlYeG7lW7DgeG7lW1h4buVbeG7s8O5b2Hhu6nhu69m4buVYeG7hWphbuG7o29h4bqiZuG7mWHhu6dh4buVdW9h4buFxqFh4buHxqFh4buFb8Sp4buVYeG7kW7hu6Hhu5VtImHhu5Xhu4vhu69h4buHxqFh4buHbuG7jWHhu7HDrWHhu4Xhu7PhurVh4buH4buX4buVYeG7heG7i+G7lWHhu4XGoWFtQW8gYeG7hm7hu41h4buHbuG7l2Hhu4Fv4buL4butW2Hhu6Zh4but4bur4buX4buVbWHhuqLhuqlh4buZw7Lhu5VuYeG7meG6ueG7rWHhu4VvxKnhu5Vh4buVbuG7s+G7lW1h4buVbeG7l+G6pW9h4buVbuG6pWHhu4HhuqVh4buVbeG7l+G6p29h4bunYeG7rG7hurXhu5VuYeG7mG/hu4vhu69h4buRbuG7oeG7lW1h4buZ4bq54butYeG7hW/EqeG7lWHhu5XDrOG7lWHhu5nDsuG7lW5h4buFZuG7mWHhu4fhu5fhu5Vh4bur4bq1YeG7hcahYW1Bb2Hhu61wb2Hhu5PhuqdvYeG7hcah4buVYcOA4buJIGFO4buh4buZYeG7leG6peG7l2Hhu6dh4busbuG6teG7lW5h4buYb+G7i+G7r2Hhu5nhurnhu61h4buZw7Lhu5VuYeG7k+G6p29h4butw7Lhu5lh4bqiZuG7mWHGsG7hu7PDueG7lW1h4buV4bql4buXYeG7kW7hu6Hhu5VtYeG7meG6ueG7rWHhu4VvxKnhu5Vh4buFamFtQW9h4buHw6Lhu4dh4buHbsOi4buvIGHhu5h34bq1YeG7lcah4buVbWHhu5Vt4buzw7lvYeG7k8O64buVYeG7h8ahYeG7rW5qYeG7h27hu43hu69h4buF4bu54buVbWHhu4Xhu7Phu6Xhu4dh4buHbuG7tWHhu63hu6tpYeG7h+G7l+G7lWHhu5Fuc2Hhu5Ni4buZImHhu4fhu7Vh4buRbmLhu4dhxrBueOG7h2Hhu63huqfhu5lh4butbsO5b2Hhu4Fj4buVbWHhu4fDouG7h25h4buV4bqlw4Nh4buHw73hu5VtYXPhu5UgM8awNOG7mOG6ueG7rWHhu4VvxKnhu5UiYeG7kW7hu6Hhu5VtYcOz4butYeG7lW7huqVh4buV4buv4buhb2Hhu4fDomHhu4fhuq3hu5VuYcawbuG6rW9h4buVbeG6veG7mWHhu5Vtd29h4oCc4butb2vhu5Vh4buBb8Sp4but4oCdYeG7lW7DgeG7lW1h4buHbnZh4buHw6Jh4buFaMawYeG7reG7q+G7l+G7lW1h4buBamHhu4fhuq3hu5VuYcOAcOG7lWHhu4Xhu7Phu6Xhu4dh4buF4bq74buvYeG7reG7s2HDgMOyYeG7lW7hu69h4buH4bq74buvYeG7reG7q+G6teG7lW1h4but4burw7MiYeG7sW/hu5VuYeG7rW55w4Nh4but4bur4buX4buVbWHhu5Vu4bqlIGHhu5jhurnhu61h4buFb8Sp4buVImHhu4fGoWHhu5Fub2Hhu5PhuqVh4buHbnjhu4ciYcOA4bqlb2Hhu4dueOG7h2Hhu5nDosODYcOAb2Hhu63Ds+G7lW5h4buB4bq54butYeG7lW3DuWHigJzhu4VvYeG7reG7l+G7lW3igJ1h4buHbuG7s3Xhu5VtYeG7reG7q8Oy4buVbmHhu4XhurXhu5VtYeG7g+G7pyBh4buY4bq54butYeG7hW/EqeG7lSJh4buVbeG7n2HGsG5wYeG7rXBvYeG7meG7myAgIGHhu4NrYeG7geG7iWHhu4du4buXYeG7reG7q3Lhu5lh4buF4buL4buVYeKAnOG7rW7huqvhu5nigJ0gICAzxrA04buY4bq54butYeG7hW/EqeG7lWHhu5Fu4buh4buVbWHhu4du4buPYeG7hXXhu5Vh4butbuG7r+G6u+G7lWHhu5PhuqVh4buRbuG7oeG7lW1h4buHxqFh4buFb8Sp4buVYeG7g3fhu5VtImHhu5nhurnhu61h4buFb8Sp4buVYeG7h+G7m+G7lWHhu61u4buzw7nhu5VtYeG7kWfhu5dh4butbmbhu5dh4buZ4bq54butYeG7leG7s8O64buHIGHhu5Bu4buh4buVbWHhu4fGoWHhu4VvxKnhu5Vhw4DhuqXhu5dh4buZd+G6tWFuw6hh4buVbeG7s8O5b2Hhu4PDqeG7lWHhu4fGoWHhu61uamHhu5FuYuG7h2HGsG544buHYeG7heG7s+G7peG7h2Hhu4Fj4buVbWHhu4fDouG7h25h4buDd+G7lW1h4bup4buv4bqn4butYeG7leG6teG7lWFu4buXZOG7h2Hhu63DsuG7mWHhu4dudGHhu4fGoWHhu4HGoeG7lW1h4buZw6Lhu61h4buFamFuxqHhu5VtYW1vxqFh4buHbuG7tWHhu5nhurnhu61h4buV4buzw7rhu4dhw4DhuqVvYeG7lW3huqXDg2Hhu63hu6vhu5fhu5VtYeG7rW/hu4vhu61h4but4burw7lvYeG7l29h4buB4bu14buHYeG7rW7DsmHhu6nhu6/huq1h4buT4bqlYeG7mXLhu61h4buH4bu54buHYW7DsuG7lW4gYeG7hm7hu41hTuG6pWHhu4fhu6Hhu5VtYeG7lW7DqeG7lWHhu4bhu6Hhu5VtYeG7rcODYeG7lG7hu6Hhu5lh4buw4buh4buVbWFOceG7lW1h4buHbuG7l2Hhu4Fv4buL4butW2E94bulYeG7h25x4buVbWHhu4du4buNYeG7mcO6b2HhuqLDqcODYeG7seG7l+G7lW1h4buVbuG6pWHhu5XDrOG7lWHhu4du4buz4bq1YeG7h8ahYeG7hW/hu4nhu69h4buRb8Sp4buVYeG7meG7r+G6tWHhu4HDsuG7lW5h4buV4buzw7rhu4ciYeG7meG6ucODYW7hu6Hhu5lh4buZ4bq54butYeG7hW/EqeG7lWHhu5Vu4bqlYeG7h27hu41h4buRbuG7oeG7lW1h4buHxqFh4buV4buzw7rhu4dh4buDd+G7lW1h4buZ4bqlYeG7kW7hu69h4buHbuG7jWHhu6dh4buT4bqnb2Hhu4Hhu6NhbuG7i+G7rWFtb+G7i+G7lW1h4buVw6zhu5Vh4buRbuG7oeG7lW1h4buBb+G7i+G7rWHhuqJv4buVYeG7leG7s8O64buHYeG7p2Hhu4XDqeG7ryBh4buG4bu54buHYeG7h27EkeG7lW1h4buF4bqpYeG7h27hu41hxrBu4bqtb2Ft4budb2Hhu4VvxKnhu5Vh4buH4bq74buvYeG7h+G7teG7r2Hhu5nhu51vYeG7lW3hu7PDuW9h4buT4bql4buZYeG7h3fhu5VtYeG6ombhu5lh4buVbuG6pWHhu5XhuqXhu5dh4buHxqFhbW/hu4vhu5VtYeG7hWphw4Dhu6Vh4buHbnHhu5VtYeG7h+G7l+G7lWHhu4fDom9h4buF4buL4buVYeG7rWLhu5lh4buVbsO5IDPGsDQ94bulYeG7h25x4buVbWHhurXhu5VuYeG7mG/hu5VuYeG7p2Hhu6xvw6zhu5Vh4buGw6Lhu61h4buT4bqnb2Hhu6t1b2HDgOG6peG7l2Hhu4fhuq3hu5VuYeG7g+G7p2Hhu5FuxqHhu4dh4buD4bunYeG7h+G7s8O5byBhPeG7pWHhu4duceG7lW1h4bq14buVbmHhu4du4buNYeG7heG6teG7lW1h4buT4bql4buZYeG7lW7huqUiYeG7meG7nW9h4buT4bq74buVYeG7meG6ueG7rWHhu4VvxKnhu5Vh4butbuG7s8O54buVbWHhu5Fu4buh4buVbWHhu5nhurnhu61h4buV4buzw7rhu4dh4buVw6zhu5Vh4bq14buVbmHhu4du4buNYeG7kW7hu6Hhu5VtYeG7h252YeG7rcOp4buZYeG7k2Lhu5lh4buF4buL4buVYeG7h27hu6/Dg8Sp4buVYeG7leG7s8O64buHYeG7leG7oW8iYeG7hXbhu5VtYW7hu6Hhu5lh4buVbuG6pWHhu4VzYeG7mcOib2Hhu63hurvhu5VtYeG6o2Hhu61uw7Jh4buB4buNYeG7meG6ueG7rWHhu4VvxKnhu5Vh4buRw6jhu5lh4buZ4bq54butYeG7leG7s8O64buHIGHhu7DDouG7rWHhu4Xhu4vhu5VhbW/DuWHhu4VzYeG7mcOibyJh4buZw6LDg2Hhu63hu6ty4buVYeG6om9h4buZ4bqr4buVbSJh4buZw6LDg2Hhu63DuW9h4buHxqFh4buH4bqtYeG7lW7hu7Phu5VtYeG7hW/EqeG7lWHhu5Fu4buh4buVbWHhu4fGoWHhu5nhuqVh4buV4buzw7rhu4dh4buHw73hu5VtYeG7kW7hu6Hhu5VtYeG7k+G6peG7mWHhurXhu5VuYeG7h27hu41h4buH4bu1YeG7q3BvYeG7reG7r+G7lW1h4buH4bqtYeG7k8Os4buVIGFO4bujb2Hhu5nhuqlvYeG7mcO6b2Hhu4fGoWHhu5Vu4bqlYeG7h8Oi4buHbmHhu4XGoWHDgOG6pW9h4buHbnjhu4dh4buZZ+G7rWHhu4fGoWFtb+G7i+G7lW1h4buV4buzw7rhu4dh4buVbuG7s+G7lW1h4buZ4bq54butYeG7hW/EqeG7lWHhu5XDrOG7lWHhu5Fu4buh4buVbWHhu4F14buZYeG7heG7s+G7peG7hyJh4buBw7Nh4bup4buvw6Jh4bq14buVbmHhu4du4buNYeG7heG6peG7lW5hxrBu4bqtb2Hhu4du4bqnw4Nh4buFb2Hhu5nhu6/hurVh4buZw6LDg2Hhu5VzYcOA4buJYeG7hWph4buHbuG6p8ODYeG7mcOiw4Nh4buBdeG7mWHhu5Xhu7PDuuG7h2Hhu4du4buXYeG7keG7jcawYW1vw7lh4buFc2Hhu5nDom8gM8awNOG7mOG6ueG7rWHhu4VvxKnhu5Vh4buHw73hu5VtYeG7k+G6peG7mWHhu4du4buXYeG7h27hu41hTmPhu5VtYeG7p2FNb+G6tWHhu4bDquG7mWHGsG7huq1vYW3hu51vYeG7hW/EqeG7lWHhuqJv4buVYeG7lW1u4buPYeG7k+G6peG7mWHDgMOyYeG7kW7hu6Hhu5VtYeG7meG7p2Hhu4Xhu7Phu6Xhu4dh4buHQeG6tSBh4buGbuG6rWHhu5PhuqVh4buVbuG6pWHhu4du4buNYeG7k2LGsGHhu4d54bq1YeG7h+G7r3Dhu5UiYeG7meG7nW9h4buRbm9h4buZ4bq54butYeG7hW/EqeG7lWHhu4duceG7lW1hw4DhuqVh4buH4buX4buVYeG7h27hu41h4buHxqFh4but4burw6Lhu4duYeG7lW5vxKnhu5lh4buZ4bunYeG7hcah4buVbWHhu4dB4bq1ImFu4buh4buZYeG7leG6tcODYW7hurVvYeG7gXBh4buH4buX4buVYeG7hW9h4buVbW7hu49h4buZw6Lhu61h4but4bu3YcOjYW1vw7lh4buxw6Lhu5VtImHhuq9hbW/DuWHhu4du4buNYeG7g+G6vcODYeG7kW7hu6Hhu5VtYeG7reG6pW9h4buV4bql4buXYeG7meG7p2Hhu4Xhu7Phu6Xhu4dh4buHQeG6tWHDgMOyYeG7meG6ueG7rWHhu4VvxKnhu5UiYeG7k+G7l+G6tcODYW7hu5fhurXDg2Hhu4Xhu4vhu5Vhw4Dhuqlh4buZcWFu4buhb2Hhu4fDveG7lW1h4buRbuG7oeG7lW1h4but4bqlb2Hhu5XhuqXhu5dh4buVw6nhu5VtYeG7lcahYeG7k8Os4buVYeG7heG7s+G7peG7hyJh4buHbuG7jWHhu4XhuqXhu5VuYW3hu51vYeG7hW/EqeG7lWHhu4Xhu4vhu5Vh4buHdWHhu6nhu6/hurXhu5Vh4bqib+G7lWHhu5VtbuG7j2HDgMOyYeG7k8SCYeG7g+G7l2Hhu5nhurnhu61h4buFb8Sp4buVYeG7kW7hu6Hhu5VtYeG7meG7p2Hhu4Xhu7Phu6Xhu4dh4buHQeG6tSAzxrA0PcO9YeG7mG/hu5VuYeG7lG3hu53hu4ciYeG7sW/hu5VuYcOAb8Os4buVYeG7rOG7q+G7s8O54buVbWHhu4bhurXhu5dh4buFxJHhu5VtYeG7kW/hu5VuYeG7reG7i2Hhu5Vu4buzYeG7lW1xb2Hhu63hu6vDrOG7lWHhu4Vw4buVbWHhu5NB4bq1W2Hhu4Zu4buPYeG7h+G7m+G7lWHhu5ly4butYeG7lW3huqXDg2Hhu5XDgeG6tWHhu5PhuqVhZuG7mWHGsG7huq1vYeG7k+G6peG7mWHhuqLhu5fhu5VtYeG7gcOi4buXYeG7h8Oi4buXYeG7rW7hu7nhu4dh4but4bq9xrBh4butcOG7rWHhu5Vtbm/EqcawYeG7lW7hu7Phu5VtYeG7h+G7tWHhu5nhurnhu61h4buFb8Sp4buVYeG7rW7hu4th4buV4bqlw4Nh4buT4bql4buZYeG7seG6teG7l2Fm4buZYW/hu5Vh4buF4buz4bul4buHYeG7lXLGsGHhu4du4buXYeG7reG7q+G7s8O54buVbWHhu4V24buVbWHhu61uw7lvYW7huqfhu5Vh4buF4buz4bul4buHIDPGsDThu5LDrGHhu6xu4buzdeG7lW0=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Khu 4 xã Đoan Hạ xây dựng đời sống văn hóa

Khu 4 xã Đoan Hạ xây dựng đời sống văn hóa
2009-07-16 09:53:00

Khu 4 xã Đoan Hạ (Thanh Thủy) có 112 hộ, 468 nhân khẩu, có địa dư hành chính 53.000m2. Đất nông nghiệp được quản lý sử dụng, 271.168m2, có một chi bộ lãnh đạo gồm 15 đảng viên...

Cầu nối giúp thanh niên lập nghiệp

Cầu nối giúp thanh niên lập nghiệp
2009-07-16 07:44:00

Toàn tỉnh hiện còn trên 60% ĐVTN chưa có nghề chuyên môn - đây là con số mà các cấp, ngành phải quan tâm. Trước tình trạng thanh niên thất nghiệp, tay nghề yếu, tổ chức đoàn...

Bước khởi đầu của công đoàn ngành Công thương

Bước khởi đầu của công đoàn ngành Công thương
2009-07-15 16:49:00

Được thành lập và đi vào hoạt động từ đầu năm 2009, Công đoàn ngành Công thương đang bước những bước đầu không tránh khỏi những khó khăn song Công đoàn ngành Công thương lại có...

Nhiều năm liền là Hội CCB vững mạnh

Nhiều năm liền là Hội CCB vững mạnh
2009-07-15 16:48:00

Hội CCB thành phố Việt Trì thành lập năm 1990 với 483 hội viên. Đến nay đã có gần 9.000 hội viên đang sinh hoạt ở 37 hội của các phường, xã, cơ quan, doanh nghiệp. Ông Đặng...

Thông Thánh Quán - Quả chuông quý thời Trần

Thông Thánh Quán - Quả chuông quý thời Trần
2009-07-15 16:48:00

Trung tuần tháng 6 năm 2009, hội đồng bô lão cùng toàn thể nhân dân làng Hạc xưa, nay là phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì mở hội đúc chuông phục chế lại 2 quả chuông đã thất...

Hỗ trợ người lao động mất việc làm

Hỗ trợ người lao động mất việc làm
2009-07-15 10:05:00

ướng đi cho các doanh nghiệp gặp khó khăn- Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, khiến nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn, sản xuất cầm chừng, sản phẩm...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long