Cập nhật:  GMT+7
4bqu4bua4bqo4bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhu53hu5wkVE/huqThurDDreG7pMOa4bqmw5rGoMOZw5rhuqYkIeG6piThu5rhu6Ak4bqmVOG7ssOa4bqmTDrhurrhuqbDmsagLMOd4buc4bqmTcONw5rhuqbDquG6vuG6psOq4bum4bq64bquL+G7muG6qOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu4w6pP4bq6TeG6pOG6sOG6ruG7uOG6sOG6ruG7nFXGoOG6puG6ulThu5zGoMOaeeG6pFRP4buWJOG6pOG6pj0jTHnhuqThu5okJOG7uEEvL0vhurrDmeG7uOG7miUk4buaw5nhuqA+w5ovw5lUTU3hurok4bq6L3tPSz3hu5wkTy9NJS1U4bucTOG7mi1UTy3hu5rDmeG7nC3hurpVLSThu5olTC/huqjhuqzhuqjhuqhF4bq44bq7w4kyxJDhursv4bqq4bqs4bqo4bqsL0Mv4bqo4bqq4bqqw4nhuqrhurUy4bq7w4nDiUMv4bqo4bqqQ0VFQkNF4bq4ReG6qMOJRV/huqzhuqxpw5nGoMOZ4bqm4buV4bud4buL4bqgUuG7uMag4bqk4bqwLeG6puG7neG7muG7oCThuqZU4buyw5rhuqYkIeG6plTDjSXhuqZUw4rhuqZV4bukw5rhuqbhu4LDmuG6pkAlT8Oa4bqmJOG7miXhu65M4bqmTuG7sOG7nOG6pj5Z4buc4bqmw5rGoCzDneG7nOG6pk3DjcOa4bqm4bun4buc4buSJOG6psOs4bq6VeG6pj7DiuG6pk7DjVvhuqZMO8OaxqDhuqZUw4rhuqZUw5nhur7hu5zhuqYk4buaKEzhuqbhu7jhu5rEqFXhuqZM4buk4bqmw5rhu5rhu5zhu5Al4bqmTOG6vEzhu5rhuqZM4buaw5ThuqZL4bucw5TDmuG6psOa4buaw4wk4bqg4bqm4bud4bua4bugJOG6plThu7LDmuG6plUl4buw4buc4bqmVMOK4bqmVeG7riThuqYkI8OZw5rGoOG6psOa4buaPMOaxqDhuqZV4bukw5rhuqbDmsagw5nDmuG6piQh4bqmVMONJeG6pk7hu4bhuqZOLOG7skzhuqbDmsagLMOd4buc4bqmTcONw5rhuqY+JsOaxqDhuqYkIyXDmsag4bqmTSXhuqbDquG6vuG6psOq4bum4bq64bqmTOG7msOU4bqmS+G7nMOUw5rhuqZV4buuJOG6pkzhurxM4bua4bqmJOG7mizDncOaxqDhuqZ9JVvDlcOa4bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sOG6ruG7nFXGoOG6puG6ulThu5zGoMOaeeG6pFRP4buWJOG6pOG6pj0jTHnhuqThu5okJOG7uEEvL0vhurrDmeG7uOG7miUk4buaw5nhuqA+w5ovw5lUTU3hurok4bq6L3tPSz3hu5wkTy9NJS1U4bucTOG7mi1UTy3hu5rDmeG7nC3hurpVLSThu5olTC/huqjhuqzhuqjhuqhF4bq44bq7w4kyxJDhursv4bqq4bqs4bqo4bqsL0Mv4bqo4bqq4bqqw4nhuqrhurUy4bq7w4nDiUMv4bqo4bqqQ0VFQkPhurjhurjEkOG6uOG6rMSQX+G6rOG6quG6oFLhu7jGoOG6pOG6sOG6teG6vEzhu5rhuqZM4buaw5ThuqZL4bucw5TDmuG6plXhu6TDmuG6piThu5rhu6Ak4bqmVOG7ssOa4bqmVSXhu7Dhu5zhuqbhu5rDlCThuqY9LkzhuqZOWMOa4bqmxqDhu5zhu4DDmuG6pj5Z4buc4bqmw5rhu5o8w5rGoOG6psag4buc4bq64bqmPuG7oOG6pkzhu6ThuqY9ScOa4bqmJCPDmcOaxqDhuqY+LMOdw5rhuqbDmuG7msOK4bqg4bqm4bq94buc4bq64bqmPuG7oOG6pkw64bq64bqmJOG7muG7oCThuqZU4buyw5rhuqZVJeG7sOG7nOG6pkvhurrDmeG6psag4busVeG6pkzhurxM4bqmVMOZ4bq+4buc4bqmVOG6vOG6psOa4buaLOG6plThurzhuqZAJcOUw4DhuqZU4bq84bqmVeG7oiTDgOG6plThurzhuqYkI+G7iiXhuqZT4bua4buqw5rGoOG6plPDqFXhuqYk4buaT8OZ4bqmWSThuqYkLFjhu5zDgOG6psag4buc4buQw5rGoOG6pj7DiuG6piMs4buyJeG6pkzhurzhu5zhuqbDmsOU4bu44bqg4bqm4budw4wk4bqmTOG7gOG6pkzhurxM4bqmVMOZ4bq+4buc4bqmVOG6vOG6pk7hu5Al4bqmTizhu7JM4bqm4bu44buaWOG7nOG6plPhu5rhu6rhuqY+w4rhuqbGoOG7nOG7huG6psOa4buaxq/DgOG6piThu5rhu6Ak4bqmVOG7ssOa4bqmTjrhuqZM4bq8TOG6plTDmeG6vuG7nOG6pk4s4buyTOG6piThu5rhurzhu5zhuqY+IeG6uuG6plXhu5zDlMOaxqDhuqYj4bus4buc4bqmTlbhuqYjLOG7siXhuqZM4bq84buc4bqmLFnhu7jhuqZMJsOaxqDhuqZVJeG7sOG7nOG6piThu5rhu4gk4bqmVUfDmuG6pj7DiuG6piQj4buuw5rhuqZUSsOa4bqmTOG6vEzhuqZUw5nhur7hu5zhuqZU4bq84bqmxqDhu5zhurrhuqY+4bug4bqmU+G7muG7quG6pk7hu4bhuqZOLOG7skzhuqbGoOG7nOG7huG6psOa4buaxq/huqY94bq6JeG6pk7hu6ThuqZM4buaw5nhuqYk4bua4bugJOG6pj7DisOZ4bqm4buaO+G6puG7msOZR0zhuqZUxajhuqZO4buY4bqmJCHhuqZV4buuJOG6pk7DlMOa4bqm4bua4bq64buc4bqmJCXhu4rDmuG6plTDiuG6pkzhu6ThuqYk4bua4buY4bqmPSnhuqZNP8OaxqDhuqZOLOG7skzhuqDhuqbhu53hu5rhu6Ak4bqmVOG7ssOa4bqmVSXhu7Dhu5zhuqZT4bua4buc4bqmPSnhuqZNP8OaxqDhuqZM4buk4bqmJOG7muG7mOG6piPhurrDmsag4bqm4bua4bq6W+G6psOaLFnDmsag4bqmJCZb4bqmJOG7mk/DmeG6plPhu5rEqCXhuqY+4bug4bqmTDrhurrhuqYkIcOaxqDhuqbDmsagLMOd4buc4bqg4bqmaOG7muG7nOG6puG7gsOa4bqmJOG7muG7oCThuqZU4buyw5rhuqZVJeG7sOG7nMOA4bqmTOG7mirDmsag4bqmJOG6uuG6pkzhu6ThuqYk4bua4buY4bqmTCbDmsag4bqmVeG7riThuqZUKkzhuqZM4buk4bqmw5rhu5o8w5rGoOG6pkzhu4BV4bqmxqDhu5zhurxM4bqmU+G7muG6vEzhuqbDmuG7muG6uiXhuqZMOuG6uuG6pj7hu6DhuqbGoOG7nOG6vEzhuqDhuqbhurXhu6ThuqY+4bug4bqmTOG6ulvhuqZMOuG6uuG6psag4buc4buQw5rGoOG6pj7DiuG6plkkw4DhuqY+4bug4bqmJOG7mlhV4bqmTDrhurrhuqZAJcOUw4DhuqY+4bug4bqm4buaWOG7nOG6pkzhu5rhurwk4bqmTDrhurrhuqZU4bq84bqmVeG7oiThuqY+w4rhuqZU4bq84bqmJCPhu4ol4bqmU+G7muG7qsOaxqDhuqDhuqbhuqXhu6zDmsag4bqmJOG7msOd4buc4bqmVeG7riThuqY+4bug4bqmTkdM4bqmJCMsw5rGoOG6pkw64bq64bqmJOG7muG7oCThuqZU4buyw5rhuqZVJeG7sOG7nOG6plTDiuG6pj7hu6DhuqZM4buaJeG6uuG6puG7muG7puG6uuG6plRKw5rhuqY+4bug4bqmVUfDmuG6pkw64bq64bqmVSXhu7Dhu5zDgOG6plXhu5zDlMOaxqDhuqYk4bua4bugJOG6psag4buc4bumw5rhuqY+w4rhuqYj4buEw5rhuqZM4bua4buETOG6oOG6puG7neG7muG7oCThuqZU4buyw5rhuqZVJeG7sOG7nOG6plTDilXhuqbGoOG7nOG7gFXhuqZO4buc4bqmTuG7ruG6pkvDk8OZ4bqmPsOK4bqmw5rGoMOMW+G6pkw64bq64bqmVeG7tuG6oOG6pmjhu5rhu5zhuqbhu4LDmuG6pkzhu5oqw5rGoOG6piThurrhuqZM4buk4bqmJOG7muG7mOG6plTDjFvhuqZU4bq+4buc4bqmTOG7gFXhuqbGoOG7nOG6vEzhuqY+4buQ4bqmPuG7oOG6psag4buc4bq8TOG6pk0m4bqmTuG7huG6puG7gsOa4bqmQCXhurzhuqbDmuG7muG7nOG7kCXhuqZO4bus4bqm4buCw5rhuqZT4bua4bq8TOG6plXDiuG6plPhu5rhu6rDmsag4bqmTOG7pOG6pkzhu4BV4bqmxqDhu5zhurxM4bqmw5rGoMOZw5rhuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqw4bud4bua4bugJOG6plThu7LDmuG6plUl4buw4buc4bqmJOG7mizDncOaxqDhuqZNJsOaxqDhuqZO4buY4bqm4buCw5rhuqY+WeG7nOG6pkxYVeG6pj7DiuG6puG7muG7suG7uOG6psOa4buaw4wk4bqmVMOK4bqm4buCw5rhuqY+w4rDmeG6plUm4bq64bqmTuG7qsOaxqDhuqDhuqbhu53hu5rhu6Ak4bqmVOG7ssOa4bqmVSXhu7Dhu5zhuqZUw4rhuqZV4bukw5rhuqbhu4LDmuG6pk3DjcOa4bqmTeG7huG6pkw64bq64bqmw5rGoCzDneG7nOG6pk3DjcOa4bqmPibDmsag4bqmJCMlw5rGoOG6pk0l4bqmTkdM4bqmS+G7nOG7kiThuqZUw4rhuqbDmsagLMOd4buc4bqmTcONw5rhuqbDquG6vuG6psOq4bum4bq64bqg4bqmw61HTOG6pk0m4bqmVMOK4bqmVeG7pMOa4bqm4buCw5rhuqZL4buew5rhu5rhuqZN4bug4bqmw5rhu5osw5rGoOG6pkw7w5rGoOG6pk4s4buyTOG6piThu5rDlCThuqZO4buG4buc4bqmU+G7muG6vEzhu5rhuqZAJeG7ouG6psOa4buaLOG6piThu5rDlCThuqZO4buG4buc4bqmVeG7riThuqZV4bukw5rhuqbhu4LDmuG6piQjJVvhu5DDmuG6piThu5rhu7DDmsag4bqmPsOK4bqmS+G7rkzhuqZU4buu4bqmJOG7nsOa4bua4bqmTOG7gFXhuqZM4buaw43DmuG6piThu5rDisOa4bua4bqmTDrhurrhuqZO4buw4buc4bqmPlnhu5zhuqZT4bua4bq8TOG7muG6oOG6ruG7uOG6sMOsxqAlW+G7lMOa4bqm4bud4buaw5Q=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Mỹ vị Lương Sơn

Mỹ vị Lương Sơn
2024-07-17 09:06:00

baophutho.vn Về với xã Lương Sơn, huyện Yên Lập, thực khách sẽ được thưởng thức những món ăn gần gũi với thiên nhiên núi rừng. Một trong số đó là cá suối...

Bánh tét của người Thái Tây Bắc

Bánh tét của người Thái Tây Bắc
2008-12-30 14:46:00

PTO- Ngày tết của người Thái Tây Bắc không thể thiếu bánh “khẩu tủm hík”, “khẩu tủm đăm” và “khẩu cộp”. Đây là những loại bánh truyền thống, không chỉ thơm ngon bổ dưỡng, mà...

Tìm trong một cõi ăn chay

Tìm trong một cõi ăn chay
2008-09-25 17:09:00

PTO-Gần chục năm trước, cứ mỗi dịp về Hà Nội, thay vì cơm rượu ồn ào, mấyngười bạn quen trong một cơ quan bên đường Lý Thái Tổ thường rủ tôi điăn “cỗ chay” tại tiệm Nàng Tấm ở...

Bánh tẻ mật

Bánh tẻ mật
2007-04-06 07:43:00

PTO- Ở xã Đào Xá huyện Thanh Thủy năm nào cũng vậy cứ đến ngày Hội voi 28 tháng giêng âm lịch là nhân dân ở đây lại làm đủ các thứ bánh ngon mang đậm đà bản sắc quê hương để...

Cơm Lam

Cơm Lam
2007-01-31 07:31:00

PTO- Trước đây đến với đồng bào dân tộc Mường ở hai xã Yến Mao, Phượng Mao (Thanh Thủy) là đến với xứ sở của: “Trâu đeo mõ, chó leo thang!”, nơi: “Cơm lam, nước vác, nhà gác,...

Di sản văn hóa đất Tổ được tôn vinh

Di sản văn hóa đất Tổ được tôn vinh
2007-01-26 08:03:00

PTO-Năm 2006, sự kiện văn hóa thu hút được sự quan tâm của dư luận và báo giới cả nước đó là Khu di chỉ khảo cổ học Làng Cả được Bộ Văn hóa thông tin công nhận di tích lịch sử quốc gia.

Di sản văn hóa đất Tổ được tôn vinh

Di sản văn hóa đất Tổ được tôn vinh
2007-01-26 08:03:00

PTO-Năm 2006, sự kiện văn hóa thu hút được sự quan tâm của dư luận và báo giới cả nước đó là Khu di chỉ khảo cổ học Làng Cả được Bộ Văn hóa thông tin công nhận di tích lịch sử quốc gia.

Cơm nắm lá cọ là người Phù Ninh

Cơm nắm lá cọ là người Phù Ninh
2006-11-17 08:19:00

PTO -Không hiểu sao tôi chưa bao giờ giận dỗi đám bạn học ngày xửa, ngày xưa mỗi lần chúng trêu tôi là dân “cơm nắm lá cọ”.

Rêu đá Thanh Sơn

Rêu đá Thanh Sơn
2006-09-15 08:38:00

PTO- Sang thu, tiết trời vùng cao chớm lạnh. Những mái nhà sàn xam xám của đồng bào Mường nhòe đi trong màu sương bàng bạc của núi rừng.

Thưởng trà ở “Vỹ Dạ Xưa”

Thưởng trà ở “Vỹ Dạ Xưa”
2006-08-03 09:27:00

Cà phê Nhà Rường cổ “Vỹ Dạ Xưa” nằm giữa lòng Thôn Vỹ, vốn nổi tiếng hiền hoà và nên thơ của xứ Huế. Đến đây bạn không chỉ thưởng ngoạn những nét không gian xưa mà còn được...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long