Cập nhật:  GMT+7
4bugM+G7pMOaLMOgVuG6veG6veG7jlXDqcOKNMOqw6AoVVDhuqDDisOK4bq4w5oz4bq/ayLhuqPDmsOJM+G7h8Oa4bqiNOG6ozPhu5TDmkoka8OaLsOt4bqjMsOaw6Ezw6I0w5ohWTTDmiHDo1jhuqPDmsOhW8Oqw5ouJOG6o8Oaw6rhuqcsw5oy4bu24bqjw5rhu4liNMOaLDNn4bqr4bqjMsOaw6rhurs24bqjM8OaaiRrw5ouw63huqMyw5rhuqPhurXhuqMyw5rDqjPhurXhuqPDmuG6oWI04bugLzPhu6RQ4bugw6nDmizDoFbhur3hur3hu45Vw6l4KFYuVVDDicOKw6Mtw5p44bq/ayLhuqPDmsOJM+G7h8Oa4bqiNOG6ozPDmizEg8Oa4buk4buuw5pq4buyxqDDmsOqMzfDmsOq4bq7JeG6o8Oa4buJYjTDmsOq4bq7feG6o8Oa4bum4buww5rhuqMyMzbhuqPDmjPhuqfDmi4k4bqj4buaw5rDijPDrSzDmjM0IuG6o8OaLOG6v+G6pyzDmuG7iSbhuqPDmiHhuqfhuqMyw5rigJzDisOjWOG6o8OaLiThuqPDmiHDo1jhuqPDmsOhW8Oqw5pqJGvDmi7DreG6ozLDmiFjNMOa4bq9w6LhuqMyw5rhu4nhu7ThuqPDmjPEg1bDmsSRw5rDoTPhur/Dmi4k4bqjw5osZ+KAncOaMuG7tuG6o8Oa4buJYjTDmiwzZ+G6q+G6ozLDmsOq4bq7NuG6ozPDmmoka8OaLsOt4bqjMsOa4bqj4bq14bqjMsOaw6oz4bq14bqjw5rhuqFiNMOa4bui4bqiw4rhuqDhu57DmuG7iVjDmiHhurXDmsOqMzfDmuG7ieG7tOG6o8Oa4bqhNOG6ozPGoMOaM+G6v2si4bqjw5rDiTPhu4fDmuG6ojThuqMzw5oh4buyw5rDquG6uzQg4bqjw5rDoTNWNMOaIeG6peG6ozLDmjvhuqfGoMOa4bq9JOG6v8Oa4bq74bqn4bqjMsOaLFcsw5rhuqPhuqc0w5ou4bq/4bqjMsOaIVvhuqPDmsOqaeG6ozLDmsOhM+G6v8OaLiThuqPDmixnw5rhuqMz4bu44bqhw5rDqlnDo8Oa4bq9w63Dmiwz4bq/ayDhuqPDmjs0W+G6o8Oa4bqhWeG6ozPDmuG6oXvGoMOaMsSDw6nDmsOpMyrhuqPDmmoka8OaLsOt4bqjMsOaLFcsw5rDoTPhur/Dmi4k4bqjw5osZ8OaIcOjWOG6o8Oaw6Fbw6rGoMOaw6kzV8Oqw5rDquG6uzQg4bqjw5o7XeG6o8Oa4buJ4buL4bqjMsOa4buJNsOa4bqh4buDLMOaw6o0feG6v8Oa4oCcdCThuqPDmjI0WOG6v8agw5rhuqNnYizDmuG6oVnhuqMzxqDDmi4k4bqjw5osM+G7hcagw5os4bq14bqjMsOaO+G7uOG6ozLGoMOa4buJ4bu04bqjw5rhuqE04bqjM+KAneG7muG7oC/DqVDhu6DDqcOaLMOgVuG6veG6veG7jlXDqXLDoy5rVVByWMOa4bqiMuG6v2sw4bqjw5rDijM3w5rDsuG6ozPDmsOKJeG6o8OaLcOaw4kzxIPDmnMz4buFw5rDqjcsM8Oa4buEa8OaO1bhuqPDmuG6oMOKw4rhurjDmjPhur9rIuG6o8OaLDPDo8OaOzRbw6rhu5TDmnJW4bqjw5rhu4km4bqjw5oh4bqn4bqjMsOa4oCcw4rDo1jhuqPDmi4k4bqjw5ohw6NY4bqjw5rDoVvDqsOaaiRrw5ouw63huqMyw5ohYzTDmuG6vcOi4bqjMsOa4buJ4bu04bqjw5ozxINWw5rEkcOaw6Ez4bq/w5ouJOG6o8OaLGfigJ3DmjPhur9rIuG6o8OaIeG7ssOaLuG6v2vDmsOq4bq7NsOa4buJWMOaw6ozw60sw5ozNCLhuqPDmsOqw6LDqsOaLFcsw5rhurnhur9rw5osM1vDmsOq4bqtw5osM2gsw5ozw6NZw6rDmiHhuqfhuqMy4buWw5rDoOG6peG6ozLDmjIzKcOpw5osVyzDmuG6ozPEg+G6ocOaw6o0feG6v8OaLDM1w5os4buFVsOaLDNn4bqr4bqjMsOaw6rhurs24bqjM8OaaiRrw5ouw63huqMyw5rhuqLDiuG6oMOa4buJYjTDmsOpM8Oj4bqjMsOaw6rhurtYw6PDmsOqw6NY4bqjw5ouJOG6o8OaIcOjWOG6o8Oaw6Fbw6rGoMOaw6o0feG6v8OaOzQg4bq/w5rhuqMzZ+G7lMOaw4DhuqXhuqMyw5oyMynDqcOa4buJYjTDmsOpM8Oj4bqjMsOaw6rhurtYw6PDmiwzw6LhuqMyw5rDquG6pzTDmsOpM1nhuqHGoMOa4bqhVsOaw6rhu4FrxqDDmuG6oVk0w5ouJOG6ocagw5rDqTPDo+G6ozLDmsOq4bq7WMOjw5rDqsOjWOG6o8OaLiThuqPDmiHDneG6ocOaO8Odw6PDmsOq4bq7JsOqw5rDqsOtw5rDssOKd8OKxqDDmsOqw6NY4bqjw5ouJOG6o8Oaw6ozVuG6ocOaMjRWw5o7w53Do8Oa4buJIsOa4bqh4bq1NMOaw6rhurtnY+G6ozLhu5rDmnNXLMOaw6kzw6PhuqMyw5rDquG6u1jDo8Oa4buJJuG6o8OaIeG6p+G6ozLDmuG6ozMk4bqjw5ouJOG6o8OaIcOjWOG6o8Oaw6Fbw6rDmjI04buBw6nDmuG6ozNW4bq/w5rDqTNXw6rDmsOq4bq7NCDhuqPDmsOhNOG6ozPDmsOqW8agw5rDqjUsM8OaLMOtLMOaaiRrw5ouw63huqMyw5ohYzTDmuG6vcOi4bqjMsOa4buJ4bu04bqjw5ozxINWw5rhuqFiNMagw5pqJGvDmi7DreG6ozLDmuG7iVjDmjvhuq3DmuG6veG6v+G6ozLDmixXLMOaM2fhuqvhuqMyw5pnYizGoMOa4bq54bq/a8OaZ2Isw5rhu4ldw5rhuqNbw6nDmuG6vcOi4bqjMsOa4buJ4bu04bqjw5ozxINWw5rDquG6u8Oj4bqjMsOa4buJNCIsw5osZ2I0xqDDmuG7iTQiLMOaw6pW4bqjMsagw5rDoDDDmjPhuqc0xqDDmuG6oWnhuqMyw5rDqjPhurHGoMOaO1g0w5rDquG6u2nDmixXLMOaM+G7hcOaw6rhu4Msw5rDoFksw5ozJuG6v8agw5rhuqF9w5rDqjXhuqPDmi43w5ohw6NW4bqjw5rDquG6u8Oj4bqjMsOaLFcsw5rDquG6rcagw5rDoTPhur/Dmi4k4bqjw5osZ+G7msOaw4rDo1jhuqPDmjPhur9rIuG6o8OaIeG7ssOaw6o1LDPDmizDrSzDmiwz4bu04bqhw5rDoMOjw5osM8Ojw5rhur3DrcOa4bqjMjM0IsOpw5prw5rDqlvDmuG7iVjDmjI0V8Ojw5ou4buDLMagw5rDqTNXw6rDmsOq4bq7NCDhuqPDmixXLMOa4bq54bq/w7PDmsOhM+G6v2tb4bqjw5oz4bqxLMagw5rDoTPhur9rW+G6o8Oaw6pYNOG7lsOaLFcsw5rhuqHhurXDmjM24bqjM8Oaw6Ez4bq/w5ouJOG6o8OaLGfDmjvDncOjw5rhu4kiw5rhuqHhurU0w5rDquG6u2dj4bqjMuG7lsOaw6Ez4bq/w5ouJOG6o8OaLGfDmsOhM+G6teG6ozLDmuG7iTTDmsOpM1nhuqHDmsOq4bq7JsOqw5rDqsOtw5rDssOKd8OKxqDDmsOhM+G6v8OaLiThuqPDmixnw5rDoTPhurXhuqMyw5osxIPDmsOq4bqnNMOaw6kzWeG6ocOa4bqhVsOaw6rhu4FrxqDDmuG6oVk0w5ouJOG6oeKApsOa4bqi4bu04bqhw5rhurnhur9WxqDDmjPhur9rIuG6o8OaIeG7ssOaLMSDw5rhu6bhu6rhu7DDmsOqNOG6o8Oaw6rDosOaMjRXLMOaw6rhuqc0w5rDqTNZ4bqh4buWw5osw53huqHDmjPEg1bDmjI0V8Ojw5ou4buDLMOa4bqjMmdjNMOaw6Aq4bqhw5rDoOG6qTTDmsOqWTTDmizhuqfhuqMyw5oh4bql4bqjMsOaLiThuqPDmixnw5ohZ2Qsw5rhu6bhu6gv4buow5nDmuG6ozJnYzThu5bDmizEg8Oa4buk4bum4bukL+G7pOG7ruG7rsOaw6Ez4bq/w5ouJOG6o8OaLGfDmsOhM+G6teG6ozLDmsOpM1fDqsOa4bq9NOG6ozPDmsOq4bqnNMOaw6kzWeG6oeG7lsOa4buk4busw5kv4buk4buu4buuw5rDoTPhur/Dmi4k4bqjw5osZ8OaO8Odw6PDmiHDneG6ocOaw6rhursmw6rDmsOqw63DmsOyw4p3w4rhu5bDmuG7pMav4busL+G7pOG7ruG7rsOaw6Ez4bq/w5ouJOG6o8OaLGfDmjvDncOjw5ohw53huqHDmsOqNH3hur/DmiwzNcOa4buJXcOa4bqh4bq1NMOaw6rhurtnY+G6ozLDmsOq4bq7w6PhuqMyw5pqJGvDmi7DreG6ozLDmuG6osOK4bqg4buaw5rhu4g0IizDmsOq4bq7NCDhuqPDmsOhM1Y0w5oh4bu04bqjMsOaw6Fsw5rhu4lYw5o7NuG6ozPDmmopw6rDmixXLMOaLlbhuqMzw5ozNCLhur/DmsOqMzTDmiHhur9Ww5ohZ2Qsw5osVyzDmizhuqvDmuG6vcSRw5rDquG6uzQg4bqjw5rDoTNWNMOaIVvhuqPDmsOqaeG6ozLDmsOhM+G6v8OaLiThuqPDmixnw5rhu4lYw5oz4bqnw5oyNFbDmiE24bqjM+G7msOaw4Fbw6rDmuG6ueG6v8Odw5oh4buyw5osxIPDmuG7psav4buaxq/Gr+G7sC/hu6bhu7Dhu5rhu6Thu6bGr8OaM+G6p8OaMjRWw5ohNuG6ozPDmiFZw6rDmsOqNH3hur/Dmiwz4bq/P+G6o8OaMjRWw5ohNuG6ozPDmuG7ieG7tOG6o8OaM8SDVsagw5ohWcOqw5rhu67DmcOU4buWw5rhu6Thu6rDmS/hu6Thu67hu67DmsOhM+G6v8OaLiThuqPDmixnw5ohWcOqw5ouVuG6ozPDmjM0IuG6v8Oaw6Ez4bq/w5ouJOG6o8OaLGfDmuG7ieG7tOG6o8OaM8SDVuG7lsOa4buk4bumw5nDmsOhM+G6v8Oaw6Ez4bq14bqjMsOaLMSDw5rhuqMyZ2M0w5rhur004bqjM8OaLMOj4bqjw5rDqjNow5rFqMOaw6rhurvEkcOaw6B94bqjw5rDquG6u8Oj4bqjMsOa4bqj4bu04bqhw5rhu6bDmeG7pMav4bua4bugL8OpUOG7oMOpw5osw6BW4bq94bq94buOVcOpcsOjLmtVUHPhur/huqcsw5rhu4km4bqjw5oh4bqn4bqjMsOaMuG7tuG6o8Oa4buJYjTDmiwzZ+G6q+G6ozLDmsOq4bq7NuG6ozPDmmoka8OaLsOt4bqjMsOa4bqiw4rhuqDDmuG7iVjDmiHhurXDmsOqMzfDmuG7ieG7tOG6o8Oa4bqhNOG6ozPDmsSRw5rDiTPhu4fDmuG6ojThuqMzw5ohWcOqw5ohZ2Qsw5rDoVvDqsOa4bq54bq/w53DmixWw6PGoMOaw6oz4bq/w5oz4buBw6rDmuG6vcOtw5rhu4lYw6PDmizhur/huqcsw5os4buFVsOaLDM14bqjM8Oa4bq54bq/a13huqPDmiE3VsOaw6kzZ+G6q+G6ozLDmuG7iVjDmuG6ozMk4bqjw5ouJOG6o+G7msOa4bqi4bu04bqhw5rhu4lpVsOa4bq54bq/Vsagw5oh4buyw5rhu4km4bqjw5oh4bqn4bqjMsOa4bqjMyThuqPDmi4k4bqjw5ozNFvhuqPDmsOqQOG6ozLDmjPhuqvhuqPDmuG7pMOZw5nhuqHhu6bDmiElw6rhu5bDmiHEg+G6ozLDmjLEg8Opw5oyKuG6o8Oa4buk4buk4bua4buow5nDmcOa4bqjMlhrw5os4bq14bqjMsOaw6BWw6PDmiHhuqfhuqMyw5rhu4lYw5rDquG6u33huqPDmuG7psOaw6pvw5oh4bql4bqjMsOaISDDmiEq4bq/w5rDqmfDmmoka8OaLsOt4bqjMsOa4bqiw4rhuqDhu5rDmnVb4bqjw5os4bq/w6I0w5rhuqPhu7ThuqHDmuG7psOZ4bukxq/GoMOaM+G6v2si4bqjw5oh4buyw5osxIPDmsavw5pq4buyw5os4bqrw5o7w53huqPDmiFZw6rDmsOqNH3hur/DmiwzNcOa4bqiw4rhuqDGoMOaw6BYw5osVyzDmmrhu7Lhu5TDmsOy4bqjw5p1WcOjxqDDmsOJM+G7h8Oa4bqiNOG6ozPGoMOaw4kz4buBw5rhuqIzVuG6ocagw5rDisOsw5p1WOG7lsOa4bukw5nDmmrhu7LDmiFZw6rDmsOqacOa4bukxagt4bukxq/DmsOqNH3hur/DmiwzNeG7lsOaxq/Dmmrhu7LDmiFZw6rDmsOqacOa4buk4bukLeG7pOG7psOaw6o0feG6v8OaLDM1w5rhuqLDiuG6oOG7msOac+G7h+G6ozLDmuG7iWI0w5osVyzDmsOpM8Oj4bqjMsOaw6rhurtYw6PDmiHEg8agw5oz4bq/ayLhuqPDmiHhu7LDmuG7iSbhuqPDmiHhuqfhuqMyw5rhuqMzJOG6o8OaLiThuqPDmiHDo1jhuqPDmsOhW8Oqw5pqJGvDmi7DreG6ozLDmuG6oeG6tTTDmsOq4bq7Z2PhuqMyw5osw53huqMzw5rhurnhur9W4bqjw5rhur1ZLDPDmiE8w6nDmsSRw5osVyzDmsOhM+G6v8agw5pqxIPhuqHhu5bDmsOhM+G6v2tb4bqjw5rDoTM1LDPDmiHhuqfhuqMyw5rhu4k0feG6o8Oa4bqjMyThuqPDmi4k4bqjw5rDqjNW4bqhw5oyNFbDmjvDncOjw5rhu4kiw5rhuqHhurU0w5rDquG6u2dj4bqjMsOaLOG7h+G6ozLDmuG7iWI0w5rhuqIzWMOa4bqjZ2Isw5pqJGvDmi7DreG6ozLGoMOaLMOdNMOaw6pZw6PGoMOa4bqjJOG6ozLDmiwlw6nDmjMiw5rDqjPDouG6ozLDmsOqM8OjV8Oqw5rhuqNnYizGoMOaLFcsw5ohNCDhuqHDmsOqM+G6v8OaMsOj4bqhxqDDmmrDrMOaw6Bsw5rhurtXLMOaw6ozw500xqDDmsOq4bq74bql4bqjMsOaLCRrw5pqVuG6ozPhu5bDmsOhM+G6teG6ozLDmsOgJeG6o8OaLDM0W+G6ocOaw6Dhuq/huqMyw5ohZ2PhuqMyxqDDmuG7iThWw5ozw6jhu5bDmi7hur9rw5rDquG6uzbDmixXLMOaM8OjWcOqw5oh4bqn4bqjMsOaMjThu4vDmjI24bqjw5rhu4kiw5rhur004bqjM8Oaw6BY4bqhw5rhur1ZLDPDmiE8w6nDmsOhM1bhuqMyw5rDquG6u1bhuqMyw5rDqTPDosOaw6kzZ2PhuqMyxqDDmiFnY+G6ozLDmsOgWOG6ozLGoMOa4bqjMuG6s8OaasSD4bqh4buWw5rDqTNXw6rDmjPhur9rw5rDqjThuqMzw5rDqjMq4bqjw5rDqsOtw5osM+G7hcagw5rhuqMk4bqjMsOaLFbDo8OabMOaw6ozaCzDmjI04buLw5oyNuG6o8Oa4buJIsOa4bq9NOG6ozPDmsOq4bq7w6PhuqMyw5rDqmnhuqMyw5oyNFbDmiE24bqjM+G7lsOaMirhuqPDmuG7pMOZw5nDlMOaM+G6p8OaLiThuqPDmuG6o+G6teG6ozLDmsOqM+G6teG6o8OaIWdkLMOaLuG7h+G6ozLDmuG6o2diLMOa4bq9NOG6ozPDmjPDo1nDqsOaM2TDqcOa4buJIsOa4bq9NOG6ozPhu5rhu6Avw6lQ4bugw6nDmizDoFbhur3hur3hu45Vw6lyw6Mua1VQw4EzV+G6ozPDmsOKM2vhu6Avw6lQ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sửa đổi một số quy định về hộ chiếu

Sửa đổi một số quy định về hộ chiếu
2015-10-29 10:26:00

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 94/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ về giảm nghèo

Hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ về giảm nghèo
2015-10-29 09:55:00

PTO- Là tỉnh miền núi có 1 huyện 30a, 60 xã đặc biệt khó khăn, 12 xã an toàn khu và 224 thôn, bản đặc biệt khó khăn, những năm qua, tỉnh ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng...

Chăm sóc người cao tuổi ở Lâm Thao

Chăm sóc người cao tuổi ở Lâm Thao
2015-10-27 08:36:00

PTO- Với 14.511 hội viên/14.909 người cao tuổi (NCT), trong đó có 879 hội viên có tuổi đời dưới 60 tuổi, chiếm tỷ lệ 97,33% NCT, những năm qua, thực hiện phong trào thi đua yêu nước ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long