Cập nhật:  GMT+7
4buKI8OTTsavLOG7lMOhw6HhurxNOMOAPcOgLOG7sE3hu4h0w6Phu5RO4oCc4bqtxqAhQOKAnU7DoGFYIU7hu6pVw6BOw4DhuqFO4bqs4bqx4buKLyPDk+G7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE04aijhu6hiTeG7iOG7ij0uQE7DoWHGr+G6vE0vL8avSMWo4buUKDgj4bqhw6AjKEjhuq0hL+G7qOG7sMOhO8OgKDgvIeG7sOG6qcOhL8OSw5NPw5Qv4buO4buY4buo4buOw5JPT8OVw5Lhu5jDoMOT4buQw5Xhu4zDleG7mCzDk0g6OEBNTi/hu4jhu4ovOOG7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE04aijhu6hiTeG7iMOAIzQ9TuG7qj3hu7QuTiHGoGJHTiEj4bqnIUBOYeG6oSAhQE7DoOG7lihOxq/huq/hu5ROQD3hu5RO4buqJSEjTlshQE51QOG6oWLhu7YhTmrhu5ZO4bqsPyEjTuG7quG7lCFATuG6rcagKE4uw6Phu5ROw6Aj4bqhTiMo4buaxq8jTuG6rTM9Ti7hurPGr05APeG7lk7Gr+G7lChOIzIhTiHhu54uTiFAKOG7lj1I4buKLzjhu4jhu4o4TsavLOG7lMOhw6HhurxNOMah4buw4buU4buoTeG7iOG7t8OAbcOATi1Oa1RiTsOA4buWKE7DoOG6tU4sVOG6oU7hu6rhurc1xq9Oxq8oPU4sxqBOxq9UYk7DoGEiIUBO4buq4buwLk4s4buaPU4jPeG7suG6oU454bqh4bucTjs9ISNOw6BZR05AKThOOCPDmiFOIVQhQE7Gr+G7lChOw6Aj4bqhTiEjw5k4TuG6rTM9TiEjPcOd4bqhTiFA4bq3ND1O4buoVCFOI+G6oWLhu7IhTsOAI+G7lCEjTsOAI+G6r2JITmtUYk7DgOG7lihO4buq4bq3NcavTsOgYSIhQE4hIz3DneG6oU42Tsav4buWxq9O4bqr4buiTiEj4bq3TsOA4bqhTuG6rOG6sUdObSIhQE7DgGHhuqEhQEdOw4AjKk7DoGFVIU7DgCPhu5QhI07DgCPhuq9iR07DgFQhTuG7tyPhurcyIUBISEjhu4ovOOG7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE04aijhu6hiTeG7iGvhurNO4buqWSFO4buqIE7DoCPhu5YhQE7Dk8OTR8OTw5JOVC5OLCrGryNHTiFA4bq3ND1O4buoVCFO4bqr4buiTsOA4bqhTuG6rOG6sU4s4buaPU4hW04h4bqzxq9OYeG7lE7hu6oiIUBOw6Aj4bqhTiMo4buaxq8jTsOA4buWKEdOw6Aj4bqzTjnhuqHhu5xOw6DhurVOLFThuqFO4buq4buiTsOgYTZOw6AjxqAhI05APV0hQE7Gr1RiTsOgYSIhQE454bqh4buwIU7DoCPhuqEgxq9Oxq/huq/hu5ROIVshQE7hu6hUIU7DgOG6oU7huqzhurFGTkA94bqjOE7FqMagTsavKCFOw6DDmSFO4buoxIMhQE7hu6rhurc1xq9OOeG6ocOpTuG7qlXDoEdOIVQhQE7Gr+G7lChOQD3hu5ZOw6BhKk7DoeG7nCFO4bqr4bqhVcOgTsOgYVghTi4gw6BO4buoPeG7siFOw6Akxq8jTsav4buUISNOw6Dhu5bGr0dOQCk4Tjgjw5ohTsOgJMavI07Gr8Oixq9Oxq8j4bqhYuG7tCFO4buoKsavI07GrzJOxq9V4bqhTjs9ISNOw6BZTiFbIUBOIUAjPeG7sjhONk7hu6oq4buUTjgj4bq3MiFASOG7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThqKOG7qGJN4buI4buKPS5ATsOhYcav4bq8TS8vxq9Ixajhu5QoOCPhuqHDoCMoSOG6rSEv4buo4buww6E7w6AoOC8h4buw4bqpw6Evw5LDk0/DlC/hu47hu5jhu6jhu47Dkk9Pw5XDkuG7mMOgw5Phu5DDleG7jMOV4buYLMOSSDo4QE1OL+G7iOG7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThqKOG7qGJN4buI4buXPeG7lE7hu6olISNOxq8jKk7GoeG6oWLDnSFO4bqtxqBOISM9w53huqFOIyBO4buoVCFOw6BhKCFATuG6rcOjIUBOxq/hurEhQE7hu6rhu5QhQE7DoGHhu5QhI07DoCPhuq9Ow6Aj4bqhTiMo4buaxq8jTsOA4buWKE7huq3GoChOxajhuqEwPU7GryM9w53huqFO4buq4bu0TjsqOE5APeG7lChOxq8jKE7DoCPhurcyIUBOLOG7lj1I4buKLzjhu4jhu4o4TsavLOG7lMOhw6HhurxNOGoo4buoYk3hu4jhu4o9LkBOw6Fhxq/hurxNLy/Gr0jFqOG7lCg4I+G6ocOgIyhI4bqtIS/hu6jhu7DDoTvDoCg4LyHhu7DhuqnDoS/DksOTT8OUL+G7juG7mOG7qOG7jsOST0/DlcOS4buYw6DDk+G7kMOV4buMw5Xhu5gs4buMSDo4QE1OL+G7iOG7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThqKOG7qGJN4buIdeG7ni5Ow5Phu5jhu5jhu5JHTkA94buUTuG7qiUhI05bIUBOdUDhuqFi4bu2IU5q4buWTuG6rD8hI042Tjsj4bqhTsOSR07huqvhu6JOw4DhuqFO4bqs4bqxTizGoE4hQOG6tzQ9TsOgPVghTjgjKCFATuG7quG6t+G7lE5APV0hQE7DgOG7lihO4bqtw51Ow6BhIiFATsOg4buaPU7huq3hurc0IU4hI8agTuG6rTM9TsOhXU4s4bq3NSFATsOST05AXcavR07GryPhuq9OYlnhuqFOLMagTsOA4buWKE4hQD7DoEh1I8OZIU7DoCNVYk7hu6pUYk4sxqBOQD1dIUBOxq9UYk7hu54hTjnhuqHhu5xOw6BdIU4kw6BOxq9bIUBOxq8j4bueLk7DoSnGr0dOJMOgTsOhVOG6oU7FqOG7siEjR07DoeG7lOG6oU7Dk04h4bueLk7hu6rhu6JOxq8jKE7DoCPhuqFOIyjhu5rGryNOOeG6oeG7nEdO4buqWSFOIeG7ni5Ow5JPT8OVR05bIUBO4bqsPyEjTi42TmEgIUBO4buoPeG7siFOw6Akxq8jTsOgYSIhQE7DgOG7lihO4bqtMz1OIzIhTsOTT09OQF3Gr0dO4buq4buwLk4s4buaPU7DoCPhuqFOISPDmThOMCFO4buqKiEjTsavIyhOQD3hu5RO4buqJSEjSE7DgeG7lOG6oU47Iz1Ow6Aj4bqhTiMo4buaxq8jTuG6qyghQEdOw4Dhu5YoTuG7quG6tzXGr07Gr+G7oMOgTsavxqAhI0dOxq8jJk7GryPhurXhu5ROLOG7mj1OISPhuqchQE7hu6oo4buaIU42Tjgjw5ohTkBdxq9O4buq4bu0TsOh4buU4bqhTiHGoGJOw4Dhu5YoTmHhu5ROLsOaLk4uMz1O4buo4bu2TsOg4buaKE7DoOG7liFITsOAw5khTuG7qMSDIUBOw6AjND1OQD3hu5QhTsavVGJOxq8j4bq34buUTmHhu5ROLsOaLkdOWyFATuG6rD8hI07GrylOw6Aj4bu0TsOgYSIhQE7huqvhu7AhTsav4buWxq9OLCjhu5o9TmHhu5ThuqFOLsag4bqhTiFA4bugIU4hQMagYkdOw6Dhu5ooTiFA4bqhIiFOw6Aj4bqhTiEjw5k4TsOgI1guSE7hu6khQE7huqw/ISNOxq8jPeG7lE7DoVbhu4RO4bqsxqAoTiEj4bqnIUBOIUDGoGJOw6Aj4bqhTiMo4buaxq8jR07DoCPhurcyIUBOLOG7lj1O4bqtxqBOOyPhu5bGryNO4buqWSFO4bqt4bq14buUTsOgI+G7lC5OOeG6oeG7lCFO4bqt4bq14buUTi7huqHhu5ROLOG6oVshTsOg4buaPU7huq3hurc0IUdOI8Oa4bqhTiEj4bq3TkA94buUTuG7qiUhI047I1shQE44I+G7nD1O4buqPU7FqOG7liFOLFbigJ1I4buKLzjhu4jhu4o4TsavLOG7lMOhw6HhurxNOGoo4buoYk3hu4jhu5c94buUTuG7qiUhI07GryMqTnVA4bqhYuG7tiFOw4AjKk7GoeG6oWLDnSFONk47I+G6oU7Dk0dO4bqr4buiTsOA4bqhTuG6rOG6sU7DoGHhurczxq9O4buqVGJOxq/hurEhQE4hI+G6t07FqOG7lChOQD3hu5RO4buqJSEjTjsj4buWxq9Oxq8jJk7FqD1Zw6BOxq9VYk4s4bqj4buUR07DoGEiIUBOIUBbTuG6rcagTmHhu5ThuqFOLsag4bqhTiEj4bq3IUBOIz3hu7LhuqFOOeG6oeG7nE47PSEjTsOgWU7GryPhurfhu5ROxq/hu5QoSE514bueLk7Dkk/Dk8OSR05APeG7lE7hu6olISNOxq8jKk4u4buaISNO4buo4buaIU7hu6rDmuG6oU7DoOG6t05Aw5ohTsOST09OQF3Gr07DgOG7lihITsOB4buU4bqhTsOTTiHhu54uR04uMT1OQF3Gr07DgOG7lihOxq8jKE7DoCPhuqFOIyjhu5rGryNOw6DhurVOw5NO4buqWSFOw5NHw5JOw6Dhu5pHTuG7quG7sC5OLOG7mj1Ow6Aj4bqhTiEjw5k4TsOgYVghTsOTT09Ow6BhPeG7suG6oU7hu6oiIUBOLjE9TiHhu54uSE5rIypOxqHhuqFiw50hTsavIyhOxag9WcOg4buETsOAYSIhQE7DgOG7lihOOyNbIUBOLlXDoE4hIz3DneG6oU7Gr1shQE7GryPhu54uTsOhKcavR07GryPhuq9OYlnhuqFOLOG6o8avTi4zPU7DoGEiIUBHTsOh4buU4bqhTi4xPU4sw5ohTsav4bugw6BOxq/GoCEjTsavw5ohTjgj4bucPU7FqFs9TuG6rVs9TuG6rcagKE7huq1Zw6BOxq/hu6DDoE7hu6rhu7ROxq8jXSFATiEjPeG7ti5OOyPhuqHhu6QhTuG6rcagTsWoKSFOxagwTsOh4bqhIUBOOCNUIU7DoDAhQE4jNThOOeG6oeG7lCEjTkBdxq9Oxq8jKE4uw5ouTsavVGJOOCPhu5bDoE7DoGE94bu0IU7DoChOLsOZOEhyIz1Oxq9UYk5h4buUTjnhuqHhu5xOOCPhu5w9TsavI+G6o05jTsOgJuG7lE7FqDPDoE454bqh4bucTsOhVOG6oU7FqOG7siEjR0474busLk7GryNVw6BOLOG6tzUhQE7hu6rhu7ROQD3huqM4TsavVGJOw6DDmThOw6Bh4bqhIUBO4buoPSEjTuG7qOG6tzchQE4h4bqhWz1OOeG6oeG7nE7DoF3DoE4jMiFISEjigJ3hu4ovOOG7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE04aijhu6hiTeG7iOG7ij0uQE7DoWHGr+G6vE0vL8avSMWo4buUKDgj4bqhw6AjKEjhuq0hL+G7qOG7sMOhO8OgKDgvIeG7sOG6qcOhL8OSw5NPw5Qv4buO4buY4buo4buOw5JPT8OVw5Lhu5jDoMOT4buQw5Xhu4zDleG7mCzhu45IOjhATU4v4buI4buKLzjhu4jhu4o4TsavLOG7lMOhw6HhurxNOGoo4buoYk3hu4hr4bucTi4gw6BOOyPhuqFO4bqt4bq3NCFOYSAhQE7DoCNYISNOw6Aj4buUIUBHTiEj4bqnIUBOxq9UYk7DoOG7lihOxq9UYk4hxqAoTsav4bqxIUBO4bqr4buUISNOLuG6tzPDoEdOw6Hhu5Q9TsOgYT/huqFOOeG6oeG7nEjhu4ovOOG7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE04aijhu6hiTeG7iMahPeG7siFO4bqr4buiTsOA4bqhTuG6rOG6sU7GrylOIzIhTsOSTyPhu5ROw4Dhu5YoR07DoMOZOE7DoGHhuqEhQE7GryPhuq9OYlnhuqFONk47I+G6oU7Dk0dOw5JITm1UYk4sxqBOLCjhu5o9TsavVGJO4bueIU454bqh4bucTixU4bqhTiHhu54uTiEj4bq3IUBOLOG7mj1Oxq8jKE7DoCPhuqFOIyjhu5rGryNOIUDhu5RiTsOg4bq1TiHhu54uTuG7qsOa4bqhTsOgPVghTsOh4buU4bqhTjsjPU7DoGEiIUBITsOA4buWKE7hu6rhurc1xq9Ow6BhIiFATuG6rcagKE7DoCPhu5YhQE5APVghQE7huq3GoE7hu6pZIU7DoCPhu5YhQE7Dk8OTR07Dk8OSTlQuTiwqxq8jTsWo4bugw6BO4buqw5rhuqFOw6Aj4bqhTiMo4buaxq8jTuG7qlkhTiNZw6BOw6Aj4buWIUBOQD1YIUBOw6Hhu5QhQE4h4bueLkhOaylOISPhuqchQE5APV0hQE7DgOG7lihO4buq4bq3NcavTsWoxqBOxq8oIU4hMj1O4buqVGJOw6BhIiFATi7huqEgIU4jMiFO4bqtxqBOxq8jKE7DoCPhuqFOIyjhu5rGryNO4bqtxqAoTsOgI+G7liFATsOSR+G7jE5ULk4sKsavI07DjeG6rcagKE7hu6gqOE4s4bu2TiMgPcOMTuG7quG7ok7hu6rhu7AuTizhu5o9TsOgI+G6oU4hI8OZOE7Gr+G7lChIxqHhu5Q9TkA9XSFATsOg4buWKE7hu6rhurc1xq9Ow6BhIiFATsavI+G6r05iWeG6oU7huq3GoE7GryMoTiHhu54hQE7DoeG6oVXDoE7Gr+G7lCgsxqBOw4Dhu5YoTsavI+G6oeG7lE7GrylO4buqUcavTsOgJCEjTsavIyQhTsOhMy5Ow43huq3GoChOw6Aj4buWIUBOw5PDk8OMR07huq0qTsavI+G6oeG7lE5APTwhR04kw6BOw6FU4bqhTsWo4buyISNHTsavPCFOw4Dhu5YoTiFAPsOgTjnhuqHhu5xOw6AoTi4+IUBHTuG6rSpOQD08IU4hQD7DoEdOxq8jJCFOLuG6oSAhTiMyIU7DjeG6rcagKE7DoCPhu5YhQE7Dk8OSw4xITuG7lz3hu5ZOw4Dhu5YoTuG7qOG7lChO4buqICFATsOg4bq1TsOTT0hPT09O4buqWSFOw5PDlUhPT09O4buqIiFAL047QEjhu4ovOOG7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE04aijhu6hiTeG7iGrGoE7hu7cjw6MhQE7DgCMqTsahUCFATuKAk07hu7cjKU5rI+G6r07DoCrGryNO4bqganVsTuG6q+G7ok7DgOG6oU7huqzhurFOxq8jKE7FqD1Zw6Dhu4ROw4DhuqFiTsavVGJOw6Dhu5YoTi7hu5QhQE4s4buaPU4jPeG7suG6oU454bqh4bucTjs9ISNOw6BZTsav4buUKE7GryMoTiEjPcOd4bqhTiMgTuG7qFQhTiEj4bq3IUBO4buq4bu0Tjgj4buWw6BOw6BhPeG7tCFOMCFO4buqKiEjR07GryMkISNOOeG6oWLDnSFO4buqKuG7lE44I+G6tzIhQE7Gr+G6sSFATjsj4bqhYlkhTjsjJMavI04hQOG6tzQ9TuG7qFQhTiFYIU44I+G7lsOgTsOgYT3hu7QhTi5bTiMlISNOw6BhIiFATuG6q+G7sCFOxq/hu5QhI07huq0zPU7Gr+G7lsavTiwo4buaPU7Gr1RiTsOgYSIhQE4hQOG7oCFOIUDGoGJOOyPhu5bGr07hu6rhu7ROw6Dhu54hQE4jPeG7suG6oU454bqh4bucTjs9ISNOw6BZR04hVCFATsav4buUKE5APeG7lk7DoGEqTsOh4bucIU7huqvhuqFVw6BOw6BhWCFOxq/DoyFATi4gw6BO4buoPeG7siFOw6Akxq8jRk7DoGEiIUBOxq/hu5bGr05APV0hQE7DoOG7lihOLjM9TsavKU4h4bueIUBOw6HhuqFVw6BHTsavI1XDoE4s4bq3NSFATsav4buUKE7hu6rhu5Y4TuG6syFATiEj4bqhTsavw5rhuqFOxq/huq/hu5ROw6AjKk7DoGHhurc0IUBISEjhu4ovOOG7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE04aijhu6hiTeG7iGspTsOgI+G7tE7DoCNVYkdOw4Dhu5YoTizGoE4sKOG7mj1Oxq9UYk7hu6jhu7ZOw6BhIiFAR047I1shQE474busIU7hu6pVw6BHTsavKU7DoCPhu7ROw6BhIiFATsOgYVghTsWo4buiPU44I8OjTsOh4buUR07hu6pVw6BOw5JOLOG6o+G7lE4jKFHGr07DoGFYIU7hu6oiPUdOxq8jJk7Gr8OaIU7hu6rhuq9Oxq8jVcOgTi7DmuG6oUdO4buqIE7hu6QuR047I1shQE7huqMhQE4hQMOZOEhOalghTsav4buaISNO4buqKUdOxq9UYk7DgOG7lihOxq88IU7GrylOLDU9TsOgI1lO4buqw5rhuqFOw6DhurdHTsavI+G7ni5Ow6Epxq9OJMOgTiEj4bq3IUBOIz3hu7LhuqFOOeG6oeG7nE47PSEjTsOgWU7Gr+G7lChHTsOg4buaKE7DoCPhuqFOISPDmThOMCFO4buqKiEjR044I+G7lsOgTsOgYT3hu7QhTjs9ISNOw6BZTsavIyhO4buqKuG7lE44I+G6tzIhQEjhu4ovOOG7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE044bq54bqhw6AjKGFN4buIcz0hI051QOG6oWLhu7Yh4buKLzjhu4g=

Linh Nguyễn

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Quất Đồng Minh ngày Tết

Quất Đồng Minh ngày Tết
2021-02-10 18:43:23

PTĐT - Chiều 29 tháng Chạp, chỉ còn hai ngày nữa là đến Tết Nguyên đán nhưng vườn đào, quất cảnh của anh Đàm Văn Chiến - khu Đồng Minh, xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê vẫn nhộn nhịp...

Rau an toàn cho bữa cơm ngày Tết

Rau an toàn cho bữa cơm ngày Tết
2021-02-09 09:56:50

PTĐT - Ngày Tết, bữa cơm bên cạnh màu vàng của thịt gà, màu đỏ của xôi gấc… không thể thiếu được màu xanh của rau củ xào hay luộc. Vì thế, người nội trợ bên cạnh lo mua thịt...

Chung tay bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Chung tay bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
2021-02-09 07:21:09

PTĐT - Những năm gần đây, màng lưới phân phối hàng hóa trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh theo xu hướng hiện đại, từ đó, người tiêu dùng có nhiều cơ hội lựa chọn, sử dụng hàng...

Sản phẩm OCOP được ưa chuộng trong dịp Tết

Sản phẩm OCOP được ưa chuộng trong dịp Tết
2021-02-08 22:16:28

PTĐT - Những ngày giáp Tết, nhu cầu mua sắm các sản phẩm hàng tiêu dùng của người dân tăng cao. Tại các làng nghề truyền thống, đặc biệt là những làng nghề có sản phẩm được...

Nỗ lực xây dựng tuyến phố văn minh

Nỗ lực xây dựng tuyến phố văn minh
2021-02-08 17:07:12

PTĐT - Vốn là đô thị cổ, các tuyến đường, phố nội thị của thị xã Phú Thọ chủ yếu ngắn, nhỏ hẹp đã qua khai thác, sử dụng từ lâu, một số tuyến đã hư hỏng...

Đảm bảo an toàn thị trường dịp Tết

Đảm bảo an toàn thị trường dịp Tết
2021-02-08 06:37:15

PTĐT - Để phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của nhân dân, góp phần ổn định thị trường, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn, đồng thời sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh COVID-19 trong...

Khát vọng làm giàu

Khát vọng làm giàu
2021-02-06 11:14:09

PTĐT - Năng động, nhạy bén cùng tinh thần dám nghĩ, dám làm và tích lũy thêm nguồn kiến thức từ thực tiễn, những thanh niên thế hệ 8x, 9x không chọn cách ở lại thành phố lập...

Đột phá để tạo niềm tin thu hút doanh nghiệp

Đột phá để tạo niềm tin thu hút doanh nghiệp
2021-02-05 08:02:52

PTĐT - Những năm gần đây, Phú Thọ là “điểm đến” được lựa chọn của các nhà đầu tư với nhiều dự án có quy mô. Bên cạnh tiềm năng, lợi thế về địa lý, chính trị, kinh tế, xã hội,...

Thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ phát triển

Thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ phát triển
2021-02-04 06:42:00

PTĐT - Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, nhu cầu tiêu dùng trong và ngoài nước đối với các sản phẩm Công nghiệp hỗ trợ ̣(CNHT) có xu hướng tăng mạnh,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long