Cập nhật:  GMT+7
ceG6vsWp4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buW4buB4buA4buiw43huqzDuXLDo8Oa4buKw4rhu6Xhu6jhu57Dg+G7iuG7pcOMw5Thu4Dhu6Xhuqbhu4jDveG7iuG7pUnEkOG7ouG7pcWow73hu6Xhu5bhur554bui4bul4bui4bua4buA4bq44buKcS/hur7FqXJx4buieOG6tMON4bqs4bul4buc4bui4buqw43huqzDtMO5w4x44buaw4rhu4Dhu4rGocaw4buW4buo4buleOG7nuG7ouG7iMO5cnHhu6Lhu5pyceG7ouG6pHLDo8Oa4buKw4rhu6Xhu6jhu57Dg+G7iuG7pcOMw5Thu4Dhu6Xhuqbhu4jDveG7iuG7pUnEkOG7ouG7pcWow73hu6Xhu5bhur554bui4bul4bui4bua4buA4bq44buKcS/hu6LhuqRycS/hu6Lhu5pyceG7ouG7mnJx4bui4bqkcinEguG7ouG7peG7ilTDlMOC4bulxajDmnjhu6XhurRUw5TDguG7peG7nHjhu4rDiuG7pcOMw5Lhu6Lhu6XDjFB44bul4buo4buew4Phu4rhu6XDjMOU4buALWzhu57Dg+G7iuG7peG6oVbhu6Xhur/hu6Thu57hu6XGsOG7p+G7p3fhu6Phu6XEg+G7ucOM4bulxrDhu6fhu6d3LcOMw5Lhu6Lhu6Xhu4rhu7nDjOG7pcOCxKjhu6Xhu7Dhu6Xhu4rDiuG6vkd44bulxahO4bulw4JQ4buKw4rhu6XGoOG7nnjhu4rhu6Xhu6Lhu5pL4buKw4rhu6Xhu6Lhu5rhu4jhu4rDiuG7pcWo4buAw4nDguG7peG7luG6vsSC4buK4bul4bqmxILhu57hu6Xhu6Lhur7DmcOC4bul4bq+4buAw4nhu4rhu6XEg8OK4bq+4buE4bulxqDhu57hu6rEkOG7ouG7pSnhu7Phu4Dhu6Xhur7DkuG7gOG7pcON4bqu4buK4bul4bui4bq+VeG7pWzhu6XDglJ44bulKeG7teG7isOK4buj4bul4bqjw73hu6Xhu4rhu7nDjOG7peG7ouG7iMO94buK4bulKeG7teG7isOK4bud4bul4bui4buIw73hu4rhu6XhuqTDg+G7iuG7pcWow73hu6Xhu6Lhu4jDveG7iuG7pcag4buew4Phu4rhu6Xhu6LhurDhu5bhu6Xhu6Lhu5rhu57hu4rDiuG7peG7ouG6vsOZw4Lhu6Xhur7hu4DDieG7iuG7peG7iuG6vuG7puG7isOK4bulw4xRw4Lhu6Xhu6Lhu4BE4bue4bulw43DlOG7isah4bul4buKw4rhu7nhu4rhu6XDguG6vsOA4buK4bul4buc4bue4buq4bulw4rhu4Dhu7XDjOG7pUnhu4Dhu4rhur7hu6Xhu6LEkOG7neG7peG6pOG7nuG7quG7peG7ouG7muG7guG7peG7ouG7ueG7isOK4bul4bui4buaVOG7mOG7isOK4bulSeG7gOG7iuG6vuG7peG7osSQ4bul4bq+4buS4buW4bulw43hu7Dhu53hu6XhurThu7Xhu4jhu6Xhuqbhu7XDjOG7pXjhu4rhu6Xhu5zhu4Dhu4rhur7hu6Xhu6jhu7fhu6Xhur7DkuG7gOG7o+G7pSnEqOG7iuG7pcOMw5Lhu6Lhu6XDjFB44bul4buo4buew4Phu4rhu6XDjMOU4buA4bulw4JSeOG7peG7nMOZ4bul4buKw4rhur7hu4DDieG7luG7peG6puG7jOG7gOG7pcOMw5Thu4Dhu6XhuqZUeOG7peG6psSC4bui4bul4buKVMOUw4Lhu6Xhu6Lhu4DEkOG7iuG7peG6tFTDlMOC4bul4bui4buaROG7iuG7pcOC4buI4buK4bul4bqmVOG7kOG7isOK4bulw4JO4buKw4rhu6Xhu4rDiuG6vuG7gMOJ4buW4bul4bq+xKh44bud4bul4bq+4buAw4nhu4rhu6Xhuqbhu7Phu4Dhu6Xhur7EqHjhu53hu6Uh4bq+UuG7peG7ouG7hMOC4bq+4bul4buKVMOUw4Lhu6XEg8OK4bue4buq4bq64buK4bulw6Phu4Dhu4rhur7hu6Xhu4Hhu5rhu4DEkOG7ouG7pcOK4buk4buA4bul4buiw5Thu4Dhu6XhuqbDk+G7isOK4bul4bq0w73hu4jhu53hu6XhuqbDk+G7isOK4bulw4Lhur7hu4bhu6XFqMO94bulw4Lhur7hu4DEkOG7iuG7peG7nFfhu6Xhu6Lhu5pE4buK4bulw4xL4buA4bulw4zhu4BF4buK4bul4buB4buM4bulxqDhu55Pw4Lhu53hu6VJ4buAReG7nuG7peG6tMO94buI4bul4buieOG7peG7mOG7peG7ilTDlMOC4bul4buKw4rhu4jDveG7gOG7pcON4buQ4buA4bulw4Lhur7hu6DDguG7pcOMw5rhu4rDiuG7peG7iuG7ucOM4bulw4zDlOG7gOG7peG7ok/hu6Lhu6Xhuqbhuqrhu5bhu6Xhu4rhur7EguG7ouG7neG7peG6psOT4buKw4rhu6Xhu6Lhur7hu5Dhu4Dhu6XDiuG7pOG7gOG7peG7osOU4buA4bulw4J5w4Lhu6XhuqTDg+G7iuG7peG7osOSw4Lhu6Xhu6Lhu5pE4buK4bul4bui4bq+xJDhu6XDiuG7gMOU4buA4bulw43hu5Dhu4Dhu6XDguG6vuG7oMOC4bul4bq+Snjhu6XhurThu4Lhu4rhur7hu53hu6Xhur7hu6bhu57hu6Xhu4rDiuG6vuG7hOG7neG7peG6vuG7kuG7luG7peG7onnDguG7pcWow73hu6Xhu5bhur554bui4bul4bui4bua4buA4bq44buK4bujcS/hu6LhuqRycS/hu6Lhu5pyceG7ouG7mnJx4bui4bqkcnHhu6J44bq0w43huqzhu6Xhu5zhu6Lhu6rDjeG6rMO0w7nDjHjhu5rDiuG7gOG7isahxrDhu5bhu6jhu6V44bue4bui4buIw7lyceG7ouG7mnJx4bui4bqkcnHhu5ZyceG7gMOMw4rhu6XhurThu4jhu5rhuqThuqzhu5rDtMO54bunw7nhu6V4w43hu6LDtMO5w7nhu6Xhu5zhu5rDgsO0w7nhur7hu6Lhu6Lhu5bGoS8vxq/Gr8av4bujw4Lhur7hu4Dhu4rhur7hu5bhur7hu57hu6PFqOG7ii/hu5bDjeG7nC/hu5bhu4jhu5rhu6J4w40v4bqk4buIw4Lhu5wvxakvxanhu6/hu6nhu7HFqeG7p8awd+G7o8Og4bq7NMO5cnEv4bui4bqkcnEv4bui4buacnHhu6Lhu5pyceG7ouG6pHJx4buWciHhur5S4bul4bui4buEw4Lhur7hu6Xhu4pUw5TDguG7pcSDw4rhu57hu6rhurrhu4rhu6XDo+G7gOG7iuG6vuG7peG7geG7muG7gMSQ4bui4bulw4rhu6Thu4Dhu6XDjeG7kOG7gOG7pcOC4bq+4bugw4Lhu6Xhu4HEkOG7ouG7peG7osOU4buA4bul4bui4buIw73hu4rhu6Xhu6Lhur7hurjhu6XhuqbDk+G7isOK4bul4bq0w73hu4jhu53hu6XhuqbDk+G7isOK4bulw4Lhur7hu4bhu6XFqMO94bulw4Lhur7hu4DEkOG7iuG7peG7nEfhu6Xhu6Lhu5pE4buK4bulw4xL4buA4bulw4zhu4BF4buK4bul4buB4buM4bulxqDhu55Pw4Lhu53hu6VJ4buAReG7nuG7peG6tMO94buI4bul4buieOG7peG7mOG7peG7ilTDlMOC4bul4buKw4rhu4jDveG7gHEv4bui4bqkcnEv4bui4buacnEv4buieOG6tMON4bqscnHhu5ZyIeG7jOG7isOK4bul4buB4bq+TuG7isOK4bul4bui4buA4buK4bul4bqm4buAw4nhu4rhu6Xhu6Lhu6Thu6Uh4bq+4buG4buK4bq+4bul4buW4bq+UuG7peG7ouG7msOD4buK4bul4bui4buaS+G7isOK4bulw4rhu4DDlOG7gOG7peG7ouG6vuG7gMOJ4bue4bul4buB4bq+VOG7pcOC4bq+4bugw4Lhu6Xhu4HEkOG7ouG7pcSDw4rhu57hu6pE4buK4bul4bqmeeG7iuG7peG6oVbhu6Xhur/hu6Thu57hu6XGsOG7p+G7p3fhu6XDglJ44bulIeG6vlLhu6Xhu6Lhu4TDguG6vuG7peG7ilTDlMOC4bulxIPDiuG7nuG7quG6uuG7iuG7pcOj4buA4buK4bq+4bul4buB4bua4buAxJDhu6LGoXHhu5Zy4buB4bq+VHjhu6XhuqbDk+G7isOK4bul4bq0w73hu4jhu53hu6XhuqbDk+G7isOK4bulw4Lhur7hu4bhu6XFqMO94bulw4Lhur7hu4DEkOG7iuG7peG7nFfhu6XDguG7teG7peG7ilTDlMOC4budceG7lnIpxKjhu4rhu6XDguG6vsO94buI4bulbOG7nsOD4buK4bulw4zDlOG7gOG7peG6oVbhu6Xhur/hu6Thu57hu6XGsOG7p+G7p3fhu53hu6Xhu6JO4buA4bul4bui4bq+w4Phu4rhu6V54buA4bulw4rhu6Thu4Dhu6Xhu6LDlOG7gOG7peG7ouG7iMO94buK4bul4bui4bq+4bq44bul4bqmw5Phu4rDiuG7peG6tMO94buI4bud4bul4bqmw5Phu4rDiuG7pcOC4bq+4buG4bulxajDveG7pcOC4bq+4buAxJDhu4rhu6Xhu5xX4bul4bui4buaROG7iuG7pcOMS+G7gOG7pcOM4buAReG7iuG7peG7geG7jOG7pcag4bueT8OC4bud4bulSeG7gEXhu57hu6XhurTDveG7iOG7peG7onjhu6Xhu5jhu6Xhu4pUw5TDguG7peG7isOK4buIw73hu4Dhu6XDjeG7kOG7gOG7pcOC4bq+4bugw4Lhu6XDjMOa4buKw4rhu6Xhu4rhu7nDjOG7pcOMw5Thu4Dhu6Xhu6JP4bui4bul4bqm4bqq4buW4bul4buK4bq+xILhu6Lhu6Phu6Xhu4Hhur544buq4bulw4zDgOG7ouG7peG7iuG6vsOD4buK4bul4bqkw4Phu4rhu6Vq4buAw4nhu6Lhu6XEg3jDjOG7neG7peG7ok7hu4Dhu6XDiuG7pOG7gOG7peG7osOU4buA4bulw4J5w4Lhu6XhuqTDg+G7iuG7peG7osOSw4Lhu6Xhu6Lhu5pE4buK4bul4bui4bq+xJDhu6XDiuG7gMOU4buA4bulw43hu5Dhu4Dhu6XDguG6vuG7oMOC4bul4bq+Snjhu6XhurThu4Lhu4rhur7hu53hu6Xhur7hu6bhu57hu6Xhu4rDiuG6vuG7hOG7neG7peG6vuG7kuG7luG7peG7onnDguG7pcWow73hu6Xhu5bhur554bui4bul4bui4bua4buA4bq44buK4bujceG7lnLEg+G7ucOM4bulxrDhu6fhu6d24bud4bul4bui4buC4buK4bq+4bul4bq+4buC4buK4bq+4bulSeG7gOG7iuG6vuG7peG7osSQ4bul4bui4bq+xJDhu6XDiuG7gMOU4buA4bulxajDveG7peG7ouG7muG7iOG7isOK4bul4buKVMOUw4Lhu6XDgsSo4bul4buK4bq+4buAReG7nuG7peG6pOG7gOG6uuG7iuG7peG6tOG7gMSQ4buK4bul4buW4bq+VcOC4bul4bui4buz4buW4bud4bulw4rDg+G7quG7pUnhur7EqOG7pUnhur7hu7nhu4rhu6XDjcOU4buK4bulw4Lhur7hu4jhu6Xhur7hu4jhu7Phu6Lhu6XhuqbDkuG7isOK4bul4buc4bu14buK4bul4buo4buexILhu6Lhu6VJ4buA4buK4bq+4bul4bqk4buIeOG7iuG6vuG7pcWow73hu6Xhuqbhu5Dhu4Dhu6Xhu5xP4buKw4rhu6Xhu4rhur7Dg+G7iuG7peG6pMOD4buK4buj4bulxIPhur7hu5Dhu6Xhu5zDmeG7peG6psOT4buKw4rhu6Xhu6LDg8OM4bud4bul4bq+4buAw4nhu5bhu6XDjcOZw4Lhu6XDglJ44bul4bqmw5Phu4rDiuG7peG6tMO94buI4bulxajDveG7pcOC4bq+4buAxJDhu4rhu6Xhu5xX4bulw4Lhu7Xhu6Xhu4pUw5TDguG7neG7pUnhu4Dhu4rhur7hu6Xhu6LEkOG7pWrhu4DDieG7ouG7pcSDeMOM4bulxajhurLhu4rhu6XhuqThu57hu6rhu6Xhu6Lhu5rhu4Lhu6XhuqZU4buSw4Lhu6XDjFXDguG7peG7ouG7ueG7isOK4bul4bui4buaVOG7mOG7isOK4bulSeG6vnnhu53hu6XDguG6vuG7huG7iuG6vuG7peG7ouG7muG7hOG7peG7qOG7t+G7peG6vsOS4buA4bul4buM4buK4bul4bqm4buE4buK4bq+4bud4bulxqDhu55Pw4Lhu6Xhu5bhur5K4buKw4rhu6V44buK4bul4buK4buA4buK4bq+4bul4bqmVOG7ksOC4bulw4rhu4Dhu6bhu6XFqOG7puG7isOK4bud4bulxajhu4Thu6Xhu6Lhur7EkOG7peG7ilTDlMOC4bul4buieOG7peG7ouG7mkThu4rhu6Xhu6Lhu5pU4buQ4buKw4rhu6XGoOG7nk/DguG7peG7osSQ4bul4bui4buAxJDhu5bhu6Xhu6JRw4Lhu6XhuqZU4buSw4Lhu6Xhu4rDg+G7isOK4bulw4J44buI4bujceG7lnLEg+G6vuG7puG7isOK4bul4bui4bq+4buk4bul4bui4bq+ecOC4bq+4bul4buK4bu5w4zhu6XGoOG7nnjhu6Xhuqbhu7fhu6XDguG6vuG7iOG7pcOC4bq+4bug4buKw4rhu6Xhu6J44bul4buK4bq+4buAReG7nuG7peG6tMO94buA4bul4bq+S8OC4bulSeG7gOG7iuG6vuG7peG7isOK4bq+4buAw4nDjOG7peG7nMOD4bue4bul4bucQcOC4buj4bulLlTDlMOC4bul4buceOG7isOK4bul4buK4bu5w4zhu6XDjMOU4buA4bud4bul4bui4buIw73hu4rhu6Up4bu14buKw4rhu53hu6Xhu6Lhu4jDveG7iuG7peG6pMOD4buK4bulxajDveG7peG7ouG7iMO94buK4bulxqDhu57Dg+G7iuG7peG7onjhu6Xhur7hu7fhu6rhu6Xhuqbhu4jDveG7iuG7pUnEkOG7ouG7pcOMw5Lhu6Lhu6XDjUrhu4rDiuG7neG7pcWo4bum4buKw4rhu6Xhu6Lhu4Dhu4rhu6Xhu5jhu6Xhu6JUw5Xhu4rDiuG7pcONeOG7gOG7neG7peG7ouG7gOG7iuG7peG7olThu5jhu4rDiuG7pcWow73hu4jhu6Xhu5zDmeG7pcON4bu34buK4bq+4bul4bqm4buz4buI4bulw4JSeOG7pSnhu7Xhu4rDiuG7pcWow73hu6XEg+G6vsO94bul4buKVMOUw4Lhu53hu6XhuqZP4buA4bul4buW4bq+xKjhu6Xhur7hu4DDieG7nuG7pcag4bue4bu14bul4bui4buaVMOUw4Lhu6Xhu4rhur7hu6bhu4rDiuG7peG6pOG7gOG6uuG7iuG7peG6tOG7gMSQ4buK4bul4buW4bq+VcOC4bul4bui4buz4buW4bulw4JSeOG7pUnhu4Dhu4rhur7hu6Xhu6LEkOG7peG7ouG6vsSQ4bulw4rhu4DDlOG7gOG7pcWow73hu6Xhu6Lhu5rhu4jhu4rDiuG7peG7ilTDlMOC4bud4bul4bq04bu14buI4bul4bqm4bu1w4zhu6XhuqThu57hu6rhu6Xhu6Lhu5rhu4Lhu6Xhu6Lhu7nhu4rDiuG7peG7ouG7mlThu5jhu4rDiuG7peG6vuG7kuG7luG7pcON4buw4bud4bulw4rhu4Dhu6bhu6XFqOG7puG7isOK4bul4buM4buK4bul4bqm4buE4buK4bq+4bulw4Lhur7hu4bhu4rhur7hu6Xhu6Lhu5rhu4Thu53hu6Xhu5bhur554bui4bul4bui4bua4buA4bq44buK4bulxajhu7nhu4rhu6Xhur7EqHjhu53hu6Xhu6jhu7fhu6Xhur7DkuG7gOG7neG7pcOK4buAeeG7iOG7peG6pFHDguG7neG7peG7quG7peG7osSQ4bud4bul4buKw4Phu4rDiuG7pcOCeOG7iOG7peG6puG7kOG7gOG7peG7nE/hu4rDiuG7peG7iuG6vsOD4buK4bul4bqkw4Phu4rhu53hu6XGoOG7nuG7qsSQ4bui4bul4buiw4PDjOG7peG6vuG7iMO94buK4bul4bui4bq+w73hu4rhur7hu6Xhu6Lhur5B4buKw4rhu6XDjeG7kuG7gOG7pUnEkOG7peG6vuG7iOG7s8OC4bq+4bul4bux4bul4buK4bu5w4zhu6XGsOG7p+G7p+G7reG7pS3hu6XGsOG7p8Wp4bun4bulw4zDveG7pSnhu7Phu4Dhu6Xhur7DkuG7gOG7peG7ouG7iMO94buK4bulxqDhu55Pw4Lhu6XDjeG6ruG7iuG7peG7ouG6vlXhu6Vs4bulw4JSeOG7pSnhu7Xhu4rDiuG7peG6puG7t+G7peG6pkXhu6Xhu5p44bujceG7lnLhuqHhur7EqOG7pUnhur7hu7nhu4rhu53hu6Xhu6Lhur55w4Lhur7hu6Xhu6Lhur5Vw4Lhu6XDgkrhu4rhu6Xhu4rhur7hu4BF4bue4bud4bul4buK4bq+VOG7isOK4bul4buK4bq+xILhu6Lhu6Xhuqbhu4Thu4rhur7hu6XDguG6vuG7oOG7isOK4bul4buieOG7peG7nEPhu6XDiuG7gMO94buK4bq+4bul4bqmVOG7ksOC4bul4bui4bq+QeG7isOK4bulw43hu5Lhu4Dhu6XDjMOU4buA4bul4bui4buI4bulw43DlOG7iuG7peG6vsOV4buK4bul4buK4bumeOG7o3Hhu5Zyw6PDmuG7isOK4bul4buo4buew4Phu4rhu6XDjMOU4buA4bul4bqm4buIw73hu4rhu6VJxJDhu6Lhu6XFqMO94bul4buW4bq+eeG7ouG7peG7ouG7muG7gOG6uOG7iuG7n3Ev4bui4bqkcnEv4bui4buacnEv4buieOG6tMON4bqscuG7geG6vuG6rOG7iOG7pcOC4bq+4buA4buK4bq+4buW4bq+4bue4bujxajhu4o=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long