Cập nhật:  GMT+7
QcOU4bq24bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G7keG7kOG7suG7ouG7iMSCw4Hhu4d74bqu4bucw5TDmuG7oMOV4bqu4buKxJDhu7Lhuq7hu4ok4busw43huq7hu7LDlFRC4bqu4buyw5Thu7RG4bug4bquO0/huq7DjeG6uuG7suG6rsOV4buQReG7nuG6ruG7oMOV4buG4bug4bquw51Dw43DlEEvw5ThurbDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEgsOBQeG7kOG7nsOV4bquw53hu7Ih4bui4buI4burxILhu55CWcOV4buQ4bugeOG6ruG6sFcueeG6rldCw4zDjOG7kOG7oMOVeOG6ruG6sFcueeG6rklQWcOM4buIWS0s4buQw4zhu7LDlHjhuq7hurBXLnnhuq5Q4bu04buy4bui4buQ4bug4buILSzhu5DDjOG7ssOUeOG6ruG6sFcueeG6ruG7jlDhu6Dhu7ItLOG7iOG7kMOVw5Thu7J44bqu4buQ4bugw5Thu4hZ4buQ4buyeeG6ruG7jlDhu6Dhu7Itw53hu7Ih4bui4buIeOG6ruG7kOG7oMOU4buIWeG7kOG7snnhuq7hu45Q4bug4buyLcOd4buQeuG7iHjhuq7hurbhurJXLnnhuq7hu45Q4bug4buyLeG7jkLhu57hu5Dhu6IheOG6ruG7kOG7oMOU4buIWeG7kOG7snnhuq474buIWeG7suG7kMONQuG7oi1C4bui4buQw5Xhu6B44bquSULDneG7iOG7ouG7kOG7oOG7iHnEguG6rsOdWcON4burxILDlOG7suG7sld4Ly87UDvhu6Dhu4gsw53hu7M74bugL0I7QuG7skJZ4buzQsOdVy53xJHDo+G7q+G6tuG6rOG6sOG6pOG6puG6qHZC4buy4bur4bqwduG7ssOd4bur4bq04bqw4bqmduG7ouG7nuG7q+G6puG6tMOC4bq04bqs4bqm4bqs4bqw4bqm4bqm4bqy4bqq4bqq4bq04bqw4bqw4bqw4bqwxILhuq7hu5DDjOG7q8SCw43hu7Lhu6LhurDhurBf4bue4bqjUOG7oOG7suG7iOG7oOG7sl/hu5Dhu57DlcSR4bueQsOV4buIxILDgUFXw4Hhu43DlEPhu7Lhuq5J4buQw5Lhu7Thuq7hu6BEIeG6ruG7iiThu6zDjeG6ruG6o8OUI+G6ruG7suG7lMONw5Thuq5kxJDhuq474buQw5Phu6Dhuq7hu4d74bquw6pQw5Thu6Dhuq7huqFQ4buIw5Thu6Dhu4hZ4bqu4buKJELhuq5ZQuG6ruG7oMOVQiHhuq7DnULhu7Thuq7DjeG7tOG7psON4bquw5RTV+G6ruG7nOG7kuG7oOG6rjvhu6rhu5Dhuq7hu5HFqOG7oMOV4bqu4buyw5TDmeG7oMOV4bqu4buHe+G6ruG7hUlC4bueQuG7s0EvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqhUMOMIcSCw4Hhu4PDlUQh4bqu4bqkL8OC4bqu4buyw5Thu4hQ4bquw5Xhu5Dhu7Dhuq7hu4d7w73huq7hu5HFqOG7oMOV4bqu4buyw5TDmeG7oMOV4bqu4buFSULhu55C4bqu4buKw4nhuq7DjVHhuq7DjeG7tOG7psON4bquw5RTV+G6ruG7nOG7kuG7oOG6ruG7ssSQ4buQ4bqu4buDw5RE4bqu4buRWeG6uuG7oMOV4bquO+G7quG7kOG6ruG6o8OUI+G6ruG7suG7lMONw5Thuq5kxJDhuq5y4buQw5Phu6Dhuq7hu4d7w73huq7DqlDDlOG7oOG6ruG6oVDhu4jDlOG7oOG7iFnhuq47ROG6ruG7nuG7puG7suG6rsOdw5nhuq7hu6LDieG7oMOU4bqu4buKxJBQ4bquw43DlCPhuq7DjcOUw5nhu7Lhuq7hu7JZUOG7oMOV4bqu4buP4bu0w5nDjeG6rsOU4bum4buQ4bqu4bugJOG7qsON4bqu4bugRCHhuq7hu4rDkuG6ruG7suG7mOG7nuG6rsOV4buQReG7kOG6rlfDlENX4bqu4bugw5Xhurjhu6Dhuq7DjcOUw4rhu6Dhuq7hu6DDleG7tCHhuq7DjeG7qOG6rsONw5Thu5Lhu6DDlOG6rljhu7QhT+G7oOG6ruG7h3vhuq5J4buU4bqu4buKUeG7oMOV4bquw40/QuG6rjtEUOG6ruG7ssOUJeG6rsO0Q+G7tOG6ruG7suG7quG7kOG7s0EvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqhUMOMIcSCw4HigJzhur/DlMOa4bugw5Xhuq7hu4rEkOG7suG6ruG7iiThu6zDjeG6ruG7ssOUVELhuq7hu7LDlOG7tEbhu6Dhuq7hu6BEUOKAneG6ruG7ilHhuq7hu6JE4bqu4bug4bum4buQ4bquw4zhu7Thu6DDleG6rlfDlEPhu7Lhuq5J4buQw5Lhu7Thuq7hu55E4bqu4bqjw5Qj4bqu4buy4buUw43DlOG6rmTEkOG6rjvhu5DDk+G7oOG6ruG7h3vhuq7DmuG7oMOV4bquw6pQw5Thu6Dhuq7huqFQ4buIw5Thu6Dhu4hZ4bqu4buKJELhuq5ZQuG6ruG7oMOVQiHhuq7DnULhu7Thuq7DjeG7tOG7psON4bquw5RTV+G6ruG7nOG7kuG7oOG6rjvhu6rhu5Dhuq7hu5HFqOG7oMOV4bqu4buyw5TDmeG7oMOV4bqu4buHe+G6ruG7hUlC4bueQuG7s+G6ruG6o8OUI+G6ruG7suG7lMONw5Thuq5kxJDhuq474buQw5Phu6Dhuq7hu4d74bqu4buew5rhuq7hu7JF4bqu4buKUeG6ruG7okThuq7hu57hu6bhu7Lhuq7DjeG7tOG7psON4bqu4buyw5RFUOG6ruG7ouG7tEbhu6Dhuq7DlDrhu7Thuq7hu5LDjcOU4bqu4bugw5Qk4bugw5Xhuq7DlELhu5Dhuq5JTeG7oOG6rsONw5Thu5bhuq7DjCrhu6DDleG6ruG7osSQ4buQ4bqu4buu4bqu4buKUeG6rjtE4bquw43DlCRC4bqu4buyw5TDkuG6ruG7suG7kE7hu6Dhuq4uQuG6rsOU4buo4bug4buz4bqu4buRWVDhu6DDleG6rsOd4bu0w5nhu7Lhuq7hu7Lhu7Thu4Thu6Dhuq5Y4bu0QsO94bquw41Dw43huq7hu6DDlcOU4buU4bquw5174bqu4buP4bu0w5nDjeG6rsOU4bum4buQ4bqu4buHe+G6ruG7isOJ4bqu4bui4buQTeG7oOG6ruG7skDDjeG6ruG7ssOUJOG7qOG7oMOV4bqu4buyw5RFUOG6rjvhu6rhu5Dhuq7hu6DDlELhu7Thuq47T+G6rjvhu4Lhu6Dhuq7hu4pP4bqu4bugw5Xhu4bhu6Dhuq7DnUPDjcOU4bqu4bugw5Thurzhu57huq7hu7JZQ+G7oMOU4bquO+G7kMOTw43huq7DjcOU4buS4bugw5Thuq5Xw5Qj4bqu4buHe+G6rlfDlEXhu5Dhuq7hu6DDlSrhu6DDleG6rsOUUMSQ4buy4bqu4buKw5rhu6DDleG6rjtEUOG6ruG7oMOVRCHhuq7huqgvw4Lhuq7hu6BEIeG7s+G6ruG7keG7tCHhuq7hu6DDlOG7kE3hu6DDveG6ruG7nMOUUEXhu6DDleG6rsONQ8ONw5Thuq7DleG7kDpC4bquw41Dw43huq7hu6DDlcOU4buU4bquw5174bquw40jQuG6rsOUQuG7kOG6ruG7ikXhu6DDleG6rsONUuG7oOG6rljhu7RD4bqu4bui4buq4bug4buz4bqu4bqjw5Qj4bqu4buy4buUw43DlOG6rmTEkOG6rjvhu5DDk+G7oOG6ruG7h3vhuq7DjcOUUOG6rknhu5BO4buy4bquw5rhu6DDleG6ruG7oFHhu5Dhuq474buq4buQ4bqu4buRxajhu6DDleG6ruG7ssOUw5nhu6DDleG6ruG7hUlC4bueQuG6rlnhurzhu6DDleG6rmTEkOG6rjvhu5DDk+G7oOG6ruG7h3vhuq7hu5zDlMOa4bugw5Xhuq7hu7LDlMOS4bquSeG7lOG6rsONw5RQ4bquO0RQ4bqu4bue4bum4buy4bquw41D4buQ4bquw5Thu6ZX4bquO0Thuq5J4bq64buy4bquSeG7tOG7psON4bquV8OUReG7kOG6ruG7oiZC4bquw43DlFPhu6Dhuq7hu57hu6bhu7Lhuq7hu7JZUOG7oMOV4bquw5RC4buQ4bquV8OUJOG7qOG7oMOV4bquQ+G7oOG6ruG7nkThuq7DjcOU4bu24bugw5Xhuq7hu4pP4bu04bqu4bucw5TDmuG7oMOV4bqu4buyw5nhu7Lhuq7DjcOUUOG6ruG7oCThu6rDjeG6ruG7h3vhu7NBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEgsOB4buRw5Ql4bquw7RD4bu04bqu4bugRCHhuq7hu6JE4bqu4buyw5Thu7Dhu5Dhuq7hu4rhu5DDkuG7nuG6rsONw5Thu5Lhu6DDlOG6rlfDlCPhuq7hu4d74bquw51M4bquV8OUReG7kOG6ruG7ilHhu6DDleG6rsONP0Lhuq7hu6BO4bu04bqu4bucw5TDmuG7oMOV4bqu4buKJOG7rMON4bqu4buP4bu0w5nDjeG6rsOU4bum4buQ4bqu4buHe+G6ruG7ssOUw5rhu6DDleG6rljhu7RC4bqu4bugw5Xhu4bhu6Dhuq7DnUPDjcOU4buz4bqu4buRKuG6ruG7slkk4buqw43huq7hu4pO4bug4bqu4bugQiHDveG6ruG7oMOVJOG7sOG7kOG6rlfDlEPhu7Lhuq7hu6DDlcOa4bug4bqu4buDw5RE4bqu4buRWeG6uuG7oMOV4bquw6pCIeG6ruG6o0JZ4bug4buIIcO94bqu4bui4bu0w5rhu6Dhuq7hu7Iq4bquw43DlMOZ4buQ4bquSeG7mOG7oMOU4bqu4bui4bu0RuG7oOG6rjtP4bqu4buK4buQT+G7tOG6rsOV4buY4bquw51M4bquLkUh4bquWULhuq7hu5zDlOG7kOG6rsONw5Thu5Lhu6DDlOG6rlfDlCPhuq7hu4d74bquSeG7lOG6ruG7ilHhu6DDleG6rsONP0Lhu7Phuq7hu5Hhu7Qh4bqu4bugw5Thu5BN4bug4bquw51C4bu04bquw43hu7Thu6bDjeG6rsOUU1fhuq7hu6BEIcO94bqu4bui4buE4bug4bqu4buK4buE4bu04bqu4buy4buQTeG7oOG6rsOa4bugw5Xhuq7DqkIh4bqu4bqjQlnhu6Dhu4gh4bquw43DlFDhuq5J4buQTuG7suG6rsONw5Thu5Lhu6DDlOG6rlfDlCPhuq7hu4d74bquw4094bugw5Xhuq5J4bq64buy4bqu4buK4buE4bu04bqu4buy4buS4bugw5Thuq7hu4pO4bug4bquV8OUJOG7qOG7oMOV4bquQ+G7oOG6ruG7oE7hu7Thuq7DlELhu5Dhuq5JTeG7oOG6ruG7nMOUw5rhu6DDleG6ruG7isSQ4buy4bqu4buKJOG7rMON4bqu4buyw5RUQuG6ruG7ssOU4bu0RuG7oOG6rjtP4bqu4bugw5Xhu4bhu6Dhuq7DnUPDjcOU4buz4bqu4buR4bu0IeG6rjtGIcO94bqu4buRxajhu6DDleG6ruG7ssOUw5nhu6DDleG6ruG7h3vhuq7hu4VJQuG7nkLhuq7hu7LDlOG7mOG6rjtI4bug4bquSUQh4bqu4buyVOG6ruG7suG7kOG7oOG6ruG7siThu67hu6DDleG6rlnhur7hu6DDleG6rsOUQuG7kOG6rklN4bug4bquw51M4bqu4buKxJDhu7Lhuq7hu4ok4busw43huq7hu7LDlFRC4bqu4buyw5Thu7RG4bug4bquO0RQ4bqu4buyw5Thu7Dhu5Dhuq7hu4rhu5DDkuG7nuG6ruG7ilHhu7Mv4buzQS9Xw4Hhu5HDlOG7iFDhuq5y4buFcg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nhật Bản nguy cơ rơi vào suy thoái sau động đất

Nhật Bản nguy cơ rơi vào suy thoái sau động đất
2011-04-05 18:52:00

Ngày 5/4, Nhật báo kinh tế Nikkei dẫn lời các chuyên gia kinh tế cho rằng, ảnh hưởng về mặt kinh tế của động đất, sóng thần và sự cố hạt nhân tại nhà máy hạt nhân Fukushima...

Nhật Bản xả nước nhiễm xạ ra biển

Nhật Bản xả nước nhiễm xạ ra biển
2011-04-05 07:53:00

Ngày 4/4, các kỹ sư hạt nhân đã buộc xả hàng nghìn tấn nước nhiễm xạ ra biển để giải phóng kho chứa ở Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1...

Xung đột tại Philippines gây ra nhiều thương vong

Xung đột tại Philippines gây ra nhiều thương vong
2011-04-04 15:49:00

Một quan chức quân đội Philippines ngày 4/4 cho biết, một vụ đấu súng đã xảy ragiữa nhóm nổi dậy với lực lượng ủng hộ Tỉnh trưởng tỉnh Maguindanao ở miền NamPhilippines...

Thứ trưởng Ngoại giao Anh thăm Việt Nam

Thứ trưởng Ngoại giao Anh thăm Việt Nam
2011-04-04 13:29:00

Thứ trưởng Ngoại giao Anh Jeremy Browne sẽ thăm Việt Nam tuần này để thắt chặt quan hệ hai nước trong các lĩnh vực chính sách ngoại giao, giáo dục, thương mại và đầu tư...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long