Cập nhật:  GMT+7
bMSCw7Thu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4bqv4bqu4buI4bqseOG7jW17w4NP4buE4bqu4buP4oCcw5Thu5/hu6/hu4/hu4hL4buPw5Thu6Hhu4/EguG7oeG6qsOD4buP4buI4bq+4bqqw4PigJ1sL8SCw7RtbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41JJnjhu6N24buNbVfhu7nhuqrhu4/huqbEgsSo4buPPuG7qeG7iOG7j+G7keG7i+G7j+G7knLhu49kc+G6quG7jz7huq7hu7nEqOG7i+G7j8SCxKjhu5jDgeG6quG7j+G6r8SC4buj4bqqxILhu4/Eg+G7huG6quG7i+G7j8SCReG6ruG7j+G7iMSCc+G6qOG7j8OUQeG7j+G6uOG6qsOD4buPJuG7oeG7j2Rz4bqq4buP4buu4bq84buL4buP4buj4bqu4buP4buvTuG6qsOD4buP4but4bqu4bu54buI4buPd+G7ueG6quG7j8OU4buh4buPduG7oeG6qsSC4buP4buvxIJC4buP4buI4bu34bqq4buPw4PEkOG6ruG7j+G7iMSC4bup4buI4buPd8O64buv4buP4but4bquw4Hhu4jhu4/huqzhu6Hhu4/igJzhuqrDg0/hu4Thuq7hu4/DlOG7n+G7r+G7j+G7iEvhu4/DlOG7oeG7j8SC4buh4bqqw4Phu4/hu4jhur7huqrDg+KAneG7ieG7j2Thu4Lhuq7hu4/hu5Hhu53hu4/huqpz4bqo4buP4bqs4buh4bqo4buP4buv4buf4bqq4buP4butw4rhu4/hu5Jy4buL4buP4bq44bqqw4Phu4/hu67hurzhu4/huqzEqOG6uOG6quG7j3dPRuG7r+G7j+G6qsSC4bun4bqq4buPduG7p+G6quG7j+G7mOG7t8So4buP4bqo4bu54bqq4buL4buP4bqm4bqw4bqqxILhu4/hu4jDjMSQ4bqqw4Phu4vhu4934bu54bqq4buP4bqmxILhuq7hu493T0bhu6/hu4/huqrDg8SC4bq04buP4buvxILhu7nhu493w4rhu4vhu4/hurjhuqrDg+G7j+G6rOG7oeG7j+G7iMWp4bqo4buPw4NP4buG4bqqw4Phu4/hu4rhu5/huqrDg+G7j+G7iMOMQuG6qsOD4buP4buScuG7i+G7j3dPRuG7r+G7j+G6qsSC4bun4bqq4buPduG7p+G6quG7j+G7isSo4buY4buP4buI4bq44bqq4buL4buP4bqm4bqw4bqqxILhu4/hu4jDjMSQ4bqqw4Phu4nhu4/huq/huq7hu7nhuqrDg+G7j+G6qkPhuq7hu4vhu4/DlOG6rsOB4buv4buP4bqs4buh4bqo4buP4buvTeG7o+G7j+G6uOG6qsOD4buP4buvQ+G7j3HhuqrEguG7j8SCT0fhuqrDg+G7j+G6qHDhuqrEguG7j+G6qOG7teG7j3fhu7nhuqrhu4/huqjEkOG6ruG7j+G7iMaw4bqqw4Phu4/huqzhu4JJ4buP4bqqxILhu6fhuqrhu4924bun4bqq4buPw5Thu6Hhu493T0bhu6/hu4/huqrEguG7p+G6quG7j3bhu6fhuqrhu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j+G6psSCxKjhu48+4bup4buI4buP4buR4buP4butxrDEqOG7j+G7r8SCxJDhuqrhu4/huqzhu6Hhu4/huqrDg0/hu4Thuq7hu4/hu69D4buPxKjhu5jhu4/hu4jhurDhuqrhu4/huqrEguG6rkHEqOG7j+G6qnPhuqjhu4/huqzhuq5B4bqq4buJ4buPPsO64buv4buPdkvhu4/hu4jEqOG6vuG6ruG7j3dy4buP4buv4bujQuG7j+G6qsSCT+G6qsOD4buPxILhu6HhuqrDg+G7j+G6qsOD4buh4buY4buP4bq44bqqw4Phu4/DlOG7seG6quG7j+G7p+G6qOG7j+G7iMSCxrDhuqjhu4vhu4/huqzDuuG6qsOD4buP4bqs4bu14buPd0/hu6Phu4/hu6/Egk3hu4/hu4jDjE/hu4bhuqrDg+G7i+G7j+G7r8SC4bqw4bqqxILhu4/hu4rhu5/hu6/EguG7i+G7j0nEguG7n0nhu4/huqzEqOG7qeG7iOG7j+G7r03hu6Phu49XceG6qsOD4buPw5Thu6Hhu497xILhu6Hhu4/huqpP4buC4buv4buPd+G7ueG6quG7j8OU4buC4bqu4buP4buIw5LhuqrDg+G7j+G6qsOD4bq44bqu4buP4bqqxILhu6Hhu4vhu4/huqrDg0/hu4Thuq7hu4924bun4bqqw6zhu493w4rhuqrDg+G7j8OU4bqu4bu34bqq4buP4bqqw4NP4buE4bqu4buP4buIxILhu6fhuqrhu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j8OD4bqu4buj4buPd+G6tuG6qsSC4buL4buPd+G6vOG6qsOD4buP4but4buhQuG7j3bhu6fhuqrhu4/hu4jDiuG7r+G7j+G7iMSC4bquw4DEqOG7j+G7iuG6uuG7j+G7iOG6sOG7r8SC4buP4buv4buM4buv4buP4bqs4bujQuG7j3fDiuG6qsOD4buP4buKceG6quG7j+G7ksSoxanhu4jhu4vhu49JxILhu5/hu4jhu4/hu4jDjOG6rsOA4bqq4buP4bqm4bqu4bqqxILhu4/hu4jhu7nhu4vhu4/hu4jEguG7o+G6qOG7j8OD4bqu4buj4buP4buv4buf4buv4buPxIJCcOG7iOG7j3fDiuG6qsOD4buP4bqqxILhu6fhuqrhu493cELhu4vhu4/EguG7gOG7j+G7iMOMRuG7j+G7r+G7n+G7r+G7j8SCQuG7oeG6quG7j+G7r3HhuqrEguG7j+G6psSCQ+G7j+G6psSCc+G6quG7j+G7iMOM4bu34bqq4buPd+G6suG7o+G7j+G7reG7oeG6qsOs4buP4buIxIJP4buE4bqqw4Phu4/hu5LEqOG7mOG7t+G6quG7j8ODw7pJ4buPw4NI4buL4buP4bqqdOG6qOG7j+G7rXThu4jhu4/hu4jhu6fhuqjhu4/hu4hP4buL4buP4bqqw4PEqOG7mMOB4bqq4buPw5TEkOG6qsOD4buP4buvTeG7o+G7j3fhurzhuqrDg+G7j+G7reG7oULhu4924bun4bqq4buP4buIw4rhu6/hu49H4buPd+G6suG7o+G7j0nEgk/hu4bhuqrDg+G7i+G7j+G7iMSC4bq44bqqw4Phu4/hu63hu59C4buP4buvxIJC4buP4but4buh4buP4buvQuG6quG7j+G7iMSC4buj4bqo4buPw4Phuq7hu6Phu4/hu6/hu5/hu6/hu493RuG7iOG7j+G7iMSo4buY4bu34bqq4buP4buIw4zEqOG7mEHhuqrhu49JxILhu59J4buP4bqsxKjhu6nhu4jhu4/huqrEgnXhuqjhu49JxIJE4bqqw4Phu4/hu4jDjOG7n+G6qsSC4buPw5Thuq7DgeG7r+G7j+G7reG6suG7j+G6puG7s+G7j+G7ksWpxKjhu4/huqxG4bqu4buPdkzhuqrDg+G7i+G7j+G6qMSo4buj4buP4buvxILEqMOK4buv4buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7ruG7o0nhu4jhuq5C4bqq4buNbWzhuq7huqjDg+G7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jeG6ruG7rnjhuqrhu4h4w4zhu43hu4/hu4rhu4jhu5jhuqx44buD4buN4buQ4bquduG7iMSCw63hu4/DtMO1w7XDtUnhu5LDrOG7j8SCeOG6rsODxILhu4jDreG7j8ah4buR4buXSeG7ksOs4buN4buP4buKw4zhu6/hu4Phu40vL+G7r+G7ieG7reG7o0JJxILEqOG7iMSCQuG7icOU4bqqL3Z44buK4bqm4buIQkkv4bqqeOG7kOG7ii/hu5Hhu5Hhu5XDtC/DtMO0w7R24buZw7TDtMO14buT4buR4buZ4buI4buVxqHhu5vhu5Xhuqzhu5Ut4bqqw4MtxILhu6Mtw5Thu6Phuqot4buvQi3DlELhuq4t4bqoQuG7ieG6pEnDg+G7jeG7j+G7o+G6rOG7iOG7g+G7jXvDg0/hu4Thuq7hu4/igJzDlOG7n+G7r+G7j+G7iEvhu4/DlOG7oeG7j8SC4buh4bqqw4Phu4/hu4jhur7huqrDg+KAneG7jeG7j+G7kOG6rnbhu4jEguG7g+G7jcO0w7XDtcO14buN4buPxIJ44bquw4PEguG7iOG7g+G7jcah4buR4buX4buN4buPL21sL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4buu4bujSeG7iOG6rkLhuqrhu41tMeG6qsOD4buPJuG7oeG7j2Rz4bqq4buP4buu4bq84buPw4Phuq7hu4Lhuq7hu4/hu4jEguG6rsOBxKjhu4/huqjhurjhu4/EguG6tuG6qsSC4buP4bqqxKjhurjhuq7hu49C4bqqw4Phu4/huqzFqeG7mOG7j+G6qOG7qeG7iOG7j+G7r03hu6Phu4/Dg+G6ruG7o+G7j3fhurbhuqrEguG7iWwvSW1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW3huq/DjOG7t+G6quG7j3fhurLhu6Phu4/hu63hu6Hhuqrhu4/hu5Jy4buPZHPhuqrhu48+4bqu4bu5xKjhu4/EguG6rsOB4bqq4buP4buvQ+G7j+G7keG7icO1w7TDteG7j8SCw4rhu4vhu4/hu5vhu4nDteG7m+G7neG7j+G6qsSC4bun4bqq4buP4bqmxILhu6vEqOG7j8OU4buC4bqu4buPxqHhu5Vm4buP4buK4bq64buPduG7p+G6quG7j+G6rOG7oeG7j3fhurzhuqrDg+G7j+G7reG7oULhu4924bun4bqq4buP4buIw4rhu6/hu48+T+G7hOG6qsOD4buL4buP4buvROG6quG7j+G6rHDhuq7hu4/huqzhu6Hhu4934bq84bqqw4Phu4/hu63hu6FC4buPduG7p+G6quG7j+G7iMOK4buv4buPVuG7o0Lhu4vhu4/huq/hu6Hhu5jhu4vhu48p4bqu4bqqxILhu4nhu48p4bqu4bqqxILhu4/hu4jhu7nhu4/hu69N4buj4buP4bubw7Vm4buP4buK4bq64buPxILDiuG7j+G7iMOMQuG6qsOD4buP4buScuG7j+G7r8SCTeG7j+G7mOG7ucSo4buP4bqs4buh4buP4buKceG6quG7j+G7ksSoxanhu4jhu4/huqrhurjhuqrDg+G7i+G7j+G6rOG7p+G6qOG7j+G6qsODxILhuq7DgUnhu4nhu4/hu6zhu7fhuqrhu4/hu69w4bqqxILhu4/huqrEgsOV4bqqw4Phu4/hu4jEgsSo4bup4bqq4buP4bqsRuG6ruG7j+G7iMSC4bq24buP4bqow7rhu4jhu4/hu4jDjOG7n+G6ruG7j+G7r03hu6Phu4/huqpB4bqq4buP4bqm4bqu4bqqxILhu4/hu4jhu7nhu4/hu4jEguG6suG7j+G7iMOMT+G7hOG6qsOD4buL4buP4buIw4Hhu4/huqpw4bqq4buP4buScuG7j8SCw4rhuq7hu493cuG7j3HhuqrEguG7j8SCT0fhuqrDg+G7j+G6psSC4bq44bqqw4Phu4/huqrEgkXhu4934bu54bqq4buPd+G7hOG6ruG7j+G7iuG6uuG6qsOD4buP4buvTeG7o+G7j+G6qsODT+G7hOG6ruG7j3bhu6fhuqrhu4vhu4/huqrEgsWp4buI4buP4bqs4buh4buPd+G6vOG6qsOD4buP4but4buhQuG7j1bhuq/huq/Eg+G7j8OU4bq64bqq4buP4buvROG6quG7j+G6qsSC4bquQcSo4buPxIJw4bqq4buP4buvxILhu7nhu4/DlEHhu4/EguG6rsOAxKjhu4/hu63huq7hu7nhu4jhu49JxILhu59J4buP4bqsxKjhu6nhu4jhu4vhu4/hu6/hu5/hu6/hu4934bq64bqu4buP4buIT0bhuqrDg+G7j+G7ksWpxKjhu4/hu4jEgk/hu4ThuqrDg+G7j+G6qsSCdOG6qOG7j3fhu7nhuqrhu4/huqjDiuG7iOG7j+G7rcOK4buPScSC4bup4bqq4buPd+G6vOG6qsOD4buP4but4buhQuG7j1bhuq/huq/Eg+G7j+G7r0Thuqrhu4/EgnDhuqrhu4/hu6/EguG7ueG7j8OUQeG7j+G7iMOM4bq24bqqxILhu493w4rhu4924bun4bqq4buP4buIw4zhurDhu4vhu4/huqxG4bqu4buPdkzhuqrDg+G7i+G7j+G6rOG6uOG6ruG7j+G6pnlC4buPw5Thu6FC4buP4buv4buf4buv4buPxILhu6HhuqrEguG7j8OU4bqu4buPw5Thuq7hu49JxIJw4bqo4buPScSC4bufSeG7j+G6rMSo4bup4buI4buPxIJCw7rhu6/hu4/DlOG6tuG7j+G6psSC4bq44bqqw4Phu4/EguG6rsOAxKjhu4/hu63huq7hu7nhu4jhu4/huqjhu6Hhu4/DlOG6ruG7j0nEgnDhuqjhu49JxILhu59J4buP4bqsxKjhu6nhu4jDrOG7j+G7iOG6rkHhuqjhu4/hu6vhuqrhu4/hu5jhu7nEqOG7j+G7iOG6uuG7j0nEgsOT4buv4buP4buIcEnhu4/DlEHhu4/hu6Phuqrhu4/huqrhuq7huqrEguG7i+G7j+G7iMOM4bup4buI4buP4buI4buM4buL4buP4buIw4Hhu4/huqpw4bqq4buP4buScuG7j8SCw4rhuq7hu4vhu4/hu61wQuG7j+G6rOG7jOG7r+G7j8OD4bqu4buj4buPd+G6tuG6qsSC4buL4buP4butxanhu4jhu4/hu63hurbhuqrEguG7j3fDueG6qsOD4buPw4Phuq7hu4Lhuq7hu4nhu49WQuG7j8OU4bup4buY4buL4buPd8OA4buP4buIxKjhu5jhu7fhuqrhu4/hu4jDjMSo4buYQeG6quG7j+G7r8SCQuG7j+G7reG7oeG7j+G7r0Lhuqrhu4924bun4bqq4buP4buIw4rhu6/hu4/EguG6rsOAxKjhu4/DlOG7oeG7j+G7iMSC4buM4buv4buPxILhuq7DgeG6quG7j+G7iMSCeELhu4/hu6/hu5/hu6/hu4/DjcSo4buY4buPd+G6suG6qsSC4buPScSCceG6ruG7j+G7iMOMceG6ruG7j8ONxKjhu6Phu4/huqjDiuG7iOG7j8ONxKjhu5/hu4/hu4jDjOG6tuG6qsSC4buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbeG7rsSC4bqu4buj4buP4buK4buz4buPw5Thu4Lhuq7hu4/hu6/EgkrhuqrDg+G7j+G7iOG6uOG6ruG7i+G7j+G6uOG6qsOD4buPJuG7oeG7j2Rz4bqq4buP4buu4bq84buP4buvxIJC4buP4but4bqu4bu54buI4buL4buP4buIw4xP4buC4buv4buP4bqqxILDleG6qsOD4buP4bqmxIJD4buP4bqmxIJz4bqq4buP4buIw4zhu7fhuqrhu4vhu4/hu4jhurjhuq7hu4/huqzEqOG6uOG6quG7j+G7iMOMc+G6quG7j+G7iMOMR+G7i+G7j+G7isSo4buY4buP4bqqw4PEgsOC4buP4bqs4buh4bqo4buP4buK4bujQuG7j3fDgOG7j3fhu6vhu5jhu4/huqhw4bqqxILhu4/hu6/hurjhuqrDg+G7j+G7iOG7n+G7r+G7j+G7iMSo4buY4bu34bqq4buP4buIw4zEqOG7mEHhuqrhu4vhu49JxILhur7hu4/hu63huq7hu7nhuqrhu4vhu4/Dg+G6ruG7n0Lhu492TOG7r+G7j0nEguG7n0nhu4/huqzEqOG7qeG7iOG7j2rhuqHhu6wqVuG6oTxr4buPd3Hhuqjhu4/hu61xQuG7j+G6rOG6ruG7t+G6quG7j+G7iEzhu6/hu4vhu4/hu4jEgk/hu4ThuqrDg+G7j+G7ksSo4buY4bu34bqq4buL4buP4buvQ+G7j+G7iMOMxJDhuqrDg+G7j+G7iOG7p+G6qOG7i+G7j+G7iMOMxJDhuqrDg+G7j3fhuq7DgOG6qMOs4buP4bqqw4rhuq7hu492xKjhuqrDg+G7j+G7iMSo4buY4bu34bqq4buP4buIw4zEqOG7mEHhuqrhu4/hu4jhu6lJ4buP4buIw4zEqOG6qsOD4buPw5Thu6FC4buP4buv4buf4buv4buPw5TFqeG6quG7j3dB4buP4buIxILhuq7hu7nhu4jhu4/hu4jEguG7jOG7r+G7i+G7j+G6rOG6ruG7t+G6quG7j8ONxKjhu6Phuqrhu4/hu4jDjOG7jOG7r+G7j+G7iOG6ruG7uUnhu4934bu54bqq4buPd+G7hOG6ruG7j+G7iuG6uuG6qsOD4buP4buvTeG7o+G7j+G6qsODT+G7hOG6ruG7j3bhu6fhuqrDrOG7j+G7r+G7qUnhu4/huqrEguG7qeG7iOG7j+G6puG6sknhu4/hu4jEguG7hOG6ruG7j+G7r+G7n+G7r+G7j8OUc+G6quG7j+G7rXHhuqrhu4/huqjhu4Lhuq7hu4vhu4/huqzhu4zhu6Phu4/hu6/EgsSQ4bqq4buP4bqqw4rhuq7hu492xKjhuqrDg+G7j+G7iMSo4buY4bu34bqq4buP4buIw4zEqOG7mEHhuqrhu49JxIJL4buPxIJGSeG7j8OU4buC4bqu4buP4bqqxILEqOG7j+G7r8awxKjDrOG7j3fhur7huq7hu4/huqjhu4Lhuq7hu4/EguG6tuG6qsSC4buP4buIxILDk+G7r+G7j+G6oeG7rCpW4bqhPOG7j3bhu4zhu6Phu4/hu4jDjOG7t+G6quG7j0nEgkLhuqrDg+G7j+G7iEzhu6/hu4vhu4/hu4jhu6lJ4buPw43EqOG7n+G6quG7j+G7r03hu6Phu4/huqrDg0/hu4Thuq7hu4924bun4bqq4buL4buPScSCTOG7r+G7j8OUTOG7j+G6puG6sknhu4/hu4jEguG7hOG6ruG7j8OU4bquw4Hhu6/hu4/hu4jDjOG6rsOA4bqq4buP4bqmxILhu6Phuq7hu4/hu6/hu5/hu6/hu4/huqrEguG6rsOB4bqo4buPw5RM4buP4buvxILhurDhuqrEguG7j+G7iMOM4bqy4buP4buvTeG7o+G7j1dx4bqqw4Phu4vhu497xILhu6Hhu4/huqpP4buC4buv4buP4bqqxIJ14bqo4buP4buS4bun4buY4buPduG7jOG6qsOD4buP4buU4buP4buIxILDk+G7r+G7j+G7iOG7jOG7j8OD4bqu4buf4buv4buP4oCc4buK4bq64bqqw4Phu4vhu4/huqzhu6Hhuqjhu4/DlOG6rsOB4buv4buP4buIxIJ4QuG7jybhuq7hu7nhuqrhu49JxILhu59J4buPw5Thu6Hhu49JxILhu59J4buP4bqsxKjhu6nhu4jigJ3hu4/hu6/EgkLhu4934bq84bqqw4Phu4/hu63hu6FC4buPduG7p+G6quG7j+G7iMOK4buv4buP4buIxILhuq7DgMSo4buP4buK4bq64buJ4buP4busdeG6qsOD4buP4bqm4bqu4bqqxILhu4/huqrDg8SC4bquw4Hhuqjhu4vhu4/EqOG7mOG7j+G7iOG6sOG6quG7j+G7r03hu6Phu4/huqjhurbhuqrEguG7i+G7j+G6uOG6qsOD4buPd3Lhu4/Dg8aw4bqq4buPw4NO4bqu4buL4buP4buK4buz4buP4buvxILhuq7hu6Phu4vhu4/huqbEgnlC4buP4bqseULhu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j8OU4bup4bqq4buPd8OK4bqqw4Phu4vhu4/hu4jEqOG7mOG7t+G6quG7j+G7iMOMxKjhu5hB4bqq4buPd8OA4buPd+G6vOG6qsOD4buP4but4buhQuG7j+G7iOG6ruG6quG7j+G7iE9H4bqqw4Phu4vhu4/huqzhu6Hhuqjhu4/hu4jEgnhC4buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbXvEguG7hOG7j+G7iMSC4buM4buv4buPxILhuq7DgeG6quG7j+G7iOG6uuG7iOG7j+G7r+G6uOG6qsOD4buP4buI4buf4buv4buP4buIxKjhu5jhu7fhuqrhu4/hu4jDjMSo4buYQeG6quG7i+G7j+G6qsSC4bup4bqq4buP4buIxILDk+G7r+G7j0nEguG7n0nhu4/huqzEqOG7qeG7iOG7j+G7r03hu6Phu4934bq84bqqw4Phu4/hu63hu6FC4buPVuG6r+G6r8SD4buP4bqq4buG4bqu4buPd+G7p+G7mOG7j+G6qsOD4buh4buY4buP4buv4buh4bqqw4Phu4/huqrhu6fhuqrDg+G7j+G7r+G7o0Lhu4vhu4/EguG7oeG6qsOD4buP4bqqc+G6qOG7j+G7knLhu49kc+G6quG7jz7huq7hu7nEqOG7j8OD4bquceG6qOG7j+G6qsSC4bquQcSo4buP4buI4bqu4bqq4buP4but4bufQuG7j+G6rOG6ruG7t+G6quG7j8ONxKjhu6Phuqrhu4934bu54bqq4buP4buj4bqq4buP4bqq4bqu4bqqxILhu4/hu4jDjOG7qeG7iOG7j+G7iOG7jOG7i+G7j+G7iMOB4buP4bqqcOG6quG7j+G7knLhu4/EgsOK4bqu4buL4buP4buI4bq04buP4bqsw4Hhu4934bq84bqqw4Phu4/hu63hu6FC4buP4buIxILhu6Phuqjhu4/Dg+G6ruG7o+G7j+G7rXFC4buPxILhuq7DgOG6qOG7j+G7mOG7j+G7iOG7ueG7j+G7iOG7jOG7j+G6qsODxKjhu5jDgeG6quG7j+G7iHPhuqrDg+G7j+G7r+G7o0Lhu4vhu4/hu6/hurjhuqrDg+G7j+G7iOG7n+G7r+G7j8OD4bquceG6ruG7j0nEgkPhuqrDg+G7j+G6qMO64buI4buP4butdeG6qsOD4buPScSCTOG7r+G7j8OUTOG7j+G7r+G7n+G7r+G7j3bhu4zhu4/hu5/huqrhu493cOG7iOG7j8O0w7XDtWbhu4vhu4/DtMO1w7Vm4buP4buv4buf4buv4buP4buvxILhu5/EqOG7j+G7iMOMQuG6qsOD4buPd8OK4buP4buIxKjhur7huq7hu493QcSo4buPd+G6ruG7j8SCxJDhu6/hu4vhu4/huqbEguG6uOG6qsOD4buP4buvQ+G7j+G7iMOMT+G7hOG6qsOD4buPxIJGSeG7j+G6quG7oULhu4/hu61F4buPxILEkOG7r+G7j8OD4bquw5Xhu6Phu4/hu6/EgsOS4bqqw4Phu4nhu48p4bqu4bqqxILhu4/hu4jhu7nhu48t4buP4buScuG7j8SCw4rhuq7hu4/hu69N4buj4buP4buScuG7j+G6qsOD4buh4buY4buP4buv4buh4bqqw4Phu493T0bhu6/hu4/hu69x4bqu4buP4buIxILhuq7DgeG6quG7j8OMw4nhu4/DjMOB4buI4buL4buP4bqmxILhurrhuq7hu493cOG6ruG7j3dC4buh4bqq4buP4bqm4bu54buI4buPw4Phuq7DleG7o+G7j+G7r+G7n+G7r+G7j3bhu6fhuqrhu4/hu4jDiuG7r+G7j3dPRuG7r+G7j+G7iHPhuqrDg+G7j+G7r0/hu4ThuqrDg+G7i+G7j3fhurzhuqrDg+G7j+G7reG7oULhu4/hu6/hu5/hu6/hu49W4bqv4bqvxIPhu4/huqzEqOG6uOG6quG7j+G7iOG6ruG6quG7j+G7iE9H4bqqw4Phu4/DlOG7oeG7j+G7iMSC4buM4buv4buPxILhuq7DgeG6quG7j+G7iOG6uuG7iOG7j+G7r8SCTeG7j+G7iMOMT+G7huG6qsOD4buL4buPd0/hu4ThuqrDg+G7j+G6rOG6uuG6ruG7j+G7r03hu6Phu49XceG6qsOD4buL4buP4buvxILhurDhuqrEguG7j+G7iuG7n+G7r8SC4buL4buPScSC4bufSeG7j+G6rMSo4bup4buI4buP4buvTeG7o+G7j3vEguG7oeG7j+G6qk/hu4Lhu6/hu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41tMeG6qsOD4buPJuG7oeG7j2Rz4bqq4buP4buu4bq84buP4butw4rhu6/hu4/hu61w4buvxILhu4vhu4/hu69D4buPd09G4buv4buP4bqm4bu54buI4buPw43EqHHhu4/hu4jDjOG7t+G6quG7j+G6rOG7oeG7j+G6qsSC4buE4buP4buK4buM4buPw43EqOG7o+G6quG7j+G7iOG7p+G6qOG7j+G7r03hu6Phu4/hu6/hu5/hu6/hu4/hu6/FqUnhu49N4buY4buPV3HhuqrDg+G7i+G7j+G7r8SC4bqw4bqqxILhu4/DjcSo4buYQeG6quG7j+G7iMOS4buPxILEqOG7mMOB4bqq4buPd+G7ueG6quG7j+G7r+G7huG7j+G7ikfhu4/hu4jDjOG6rsOA4bqq4buP4bqmxILhu6Phuq7hu4/huqrEguG6rkHEqOG7j+G7r8SCT+G7huG6qsOD4buP4buIw4zhurbhuqrEguG7i+G7j+G7r8SC4bqw4bqqxILhu4/hu4rhu5/hu6/EguG7j3bhu6fhuqrhu4/hu4jDiuG7r+G7i+G7j+G7iMOMQuG6qsOD4buPd0Phu4vhu4/hu6/hurjhuqrDg+G7j+G7iOG7n+G7r+G7j+G7iMSo4buY4bu34bqq4buP4buIw4zEqOG7mEHhuqrhu4/huqHhu6wqVuG6oTzhu4vhu4/huqrhu6fhuqrDg+G7j+G7r+G7o0Lhu4/hu4jhurThu4/huqzDgeG7j+G6qsODT+G7hOG6ruG7j3bhu6fhuqrhu4/hu4jhuq7hu7lJ4buP4buv4bup4bqq4buP4buIxILhurjhuqrDg+G7j+G7iOG6ruG6quG7j8OU4buh4buPxILhuq7DgMSo4buP4but4bqu4bu54buI4buPScSC4bufSeG7j+G6rMSo4bup4buI4buPd09G4buv4buP4buvQuG6ruG7j+G7iMOMxJDhuqrDg+G7ieG7j1fhurzhuqrDg+G7j+G7iMSC4buE4bqu4buL4buPw4Phuq5KSeG7j+G6qsODT+G7hOG6ruG7j3bhu6fhuqrhu4/DlEvhuqrDg+G7j3fhurzhuqrDg+G7j+G7reG7oULhu49W4bqv4bqvxIPhu4vhu4/huqjhuq5B4bqq4buP4bqqSuG6ruG7j3dPRuG7r+G7j+G7iOG6ruG7uUnhu4/hu6/hu6nhuqrhu4/DlOG7guG6ruG7j+G7r+G7n+G7r+G7j+G6qsODxKjhurzhuqrhu4/hu4jEguG6uOG6qsOD4buP4buI4bqu4bqq4buPw5RB4buPScSC4bufSeG7j+G6rMSo4bup4buI4buPw5Thu6Hhu4/hu6/EgsWpSeG7j8SC4buh4bqqxILhu49JxILhu59J4buP4bqsxKjhu6nhu4jhu4vhu4/DlEHhu4/DjcSo4buYQeG6quG7j+G6rEbhuq7hu4vhu4/huqrDg8SCw4Lhu6Phu4/DlEzhu4/hu69N4buj4buP4buv4bq44bqqw4Phu4924bun4bqq4buL4buPw4NDSeG7j0nEgsaw4bqq4buP4buI4bqw4buvxILhu4/hu6/hu4zhu6/hu4/DlOG7oULhu4/Dg+G6rsOV4buPw4Phurbhuqrhu4/hu6Phuqrhu4/huqrhuq7huqrEguG7j+G7iMOM4bup4buI4buP4buI4buM4buL4buP4buj4bqq4buP4buIQuG7oeG6quG7j+G7knLhu4/EgsOK4bqu4buL4buPScSC4buf4buI4buP4buIw4zhuq7DgOG6quG7j+G6puG6ruG6qsSC4buP4buI4bu54buPLeG7j+G7knLhu4/EgsOK4bqu4buP4butQeG6quG7j8OUw5XhuqrDg+G7ieG7j+G7rk7huqrDg+G7j+G7iMSC4bq44bqqw4Phu4/DjcSo4buj4buP4buIxKjhu5jhu7fhuqrhu4/hu4jDjMSo4buYQeG6quG7j+G6oeG7rCpW4bqhPOG7j8OUS+G6qsOD4buPd+G6vOG6qsOD4buP4but4buhQuG7j+G7r+G7n+G7r+G7j1bhuq/huq/Eg+G7j3dy4buP4buvceG6qsSC4buPw4Phuq7hu5/hu6/hu4/hu4jDjE/hu4Lhu6/hu4/hu6fhuqjhu4/huqhPxKjhu4/igJx24bqu4bqg4bqq4buP4but4bqu4bu54bqq4buPxIJE4buj4buP4but4bq24bqqxILigJ3hu4vhu4/huqxG4bqu4buPdkzhuqrDg+G7j8OUxanhuqrhu493QeG7j3bhu6fhuqrhu4/hu4jDiuG7r+G7i+G7j+G7iOG6uOG6quG7j8OD4bqu4bufQuG7i+G7j3bhu6fhuqrhu4/hu6/Egk3hu4vhu4/huqrEguG7p+G6quG7j8ONxKjhu5hB4bqq4buPd8OA4buP4buvxILhurrhuqrDg+G7j0nEguG7n+G7j1dx4bqqw4Phu4vhu497xILhu6Hhu4/huqpP4buC4buvw6zhu49JxIJx4bqq4buP4but4buf4buv4buP4bqqxILDleG6qsOD4buP4bqsxKjhu6nhuqrhu4934bquw4HEqOG7j+G7iuG7o+G6ruG7j+G7iMOM4buf4bqu4buP4buvTeG7o+G7j+G7r+G7n+G7r+G7j+G7iMSC4bu54buP4bqs4buM4buv4buPScSCceG6quG7j3fDiuG6qsOD4buL4buP4buIxKjhu5jhu7fhuqrhu4/hu4jDjMSo4buYQeG6quG7j3dwQuG7j+G7iMOM4buf4bqu4buPScSC4bufSeG7j+G6rMSo4bup4buI4buJ4buPV+G6vOG6qsOD4buP4buIxILhu4Thuq7hu4vhu4/hu63hu6Hhuq7hu4/hu4jDjMOS4buPxIJN4buP4buITOG7r+G7i+G7j+G7rXFC4buP4buI4bq84bqq4buPScSC4buf4buI4buPxILEqOG7mOG7j+G7iMOMxKjhu5hB4bqq4buP4buIxILhurrhuqrDg+G7j8OUc+G6quG7j8SCQ+G7o+G7j+G7iOG6uuG7iOG7j3fDvUnhu4/hu69N4buj4buPd+G6vOG6qsOD4buP4but4buhQuG7j8OU4buh4buP4buS4bun4buY4buPduG7jOG6qsOD4buPd+G7hOG6ruG7j+G7iuG6uuG6qsOD4buPw5Rz4bqq4buPxIJD4buj4buP4bqo4buC4bqu4buPR+G7j+G6rOG7oeG6qsOD4buP4butceG6quG7j+G7r8SCQuG7j3fhurzhuqrDg+G7j+G7reG7oULhu49W4bqv4bqvxIPhu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4buixKjhu4jEgkLDjOG7jW0+4buj4bqu4buP4bqvxILEqGwvSW0=

Mai Thu

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nữ quân nhân bản lĩnh, sáng tạo

Nữ quân nhân bản lĩnh, sáng tạo
2024-05-05 18:35:00

baophutho.vn Không ngại khó, ngại khổ, luôn nỗ lực cố gắng, vượt qua chính mình để sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, Thiếu tá, quân...

Thoát nghèo nhờ trồng nấm

Thoát nghèo nhờ trồng nấm
2022-10-07 11:08:00

baophutho.vn Về khu 7, xã Xuân Thủy, huyện Yên Lập, hỏi chị Phạm Thị Lan ai cũng biết, bởi chị là hội viên phụ nữ nghèo có tinh thần vượt khó vươn lên.

Thành công nhờ nỗ lực vượt khó

Thành công nhờ nỗ lực vượt khó
2022-10-06 11:13:00

baophutho.vn “Với sự thông minh, chăm chỉ trong học tập, em Lê Thị Hồng Nhung, học sinh lớp 12H, Trường THPT Xuân Áng đã vượt khó vươn lên trong học tập,...

Ông Luận làm kinh tế giỏi

Ông Luận làm kinh tế giỏi
2022-10-05 08:47:00

baophutho.vn Bằng sự cần cù, sáng tạo, những năm qua, ông Bùi Đức Luận, sinh năm 1957 ở khu 6, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao đã xây dựng thành công trang trại...

Cô giáo đam mê và nhiệt huyết

Cô giáo đam mê và nhiệt huyết
2022-10-03 11:16:00

baophutho.vn Năng động, tâm huyết, đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy - đó là nhận xét của đồng nghiệp và học trò dành cho Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Thái, giáo...

Người nông dân tiêu biểu

Người nông dân tiêu biểu
2022-09-21 10:56:00

baophutho.vn Anh Lê Mạnh Cường, ở khu 6, xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy là nông dân duy nhất của tỉnh và là một trong 10 nông dân tiêu biểu toàn quốc vinh...

Trưởng khu nhiệt tình với công tác xã hội

Trưởng khu nhiệt tình với công tác xã hội
2022-07-22 08:38:00

baophutho.vn Đã có hơn 20 năm làm Trưởng khu, đồng chí Nguyễn Xuân Huy - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng khu 1, xã Tề Lễ, huyện Tam Nông luôn gương mẫu đi đầu...

Bí thư Đoàn gương mẫu, đi đầu

Bí thư Đoàn gương mẫu, đi đầu
2022-06-24 09:12:00

baophutho.vn Sôi nổi, hòa đồng, nhiệt huyết là những điều chúng tôi cảm nhận khi được tiếp xúc với anh Nguyễn Minh Hải - Phó bí thư Đoàn thanh niên thị trấn...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long