Cập nhật:  GMT+7
W+G7izUzw6nDs+G6o8O5w7kmMnThu6Thu4nhu6XDs+G6vTJdVOG7i+G6qeG7jTNl4budM8Ohw6A8w6A0NDPDs+G7iWbhu6czw73hurXDqTPhu7Xhu4nhu40zdOG7i8O04buNw6wzw4nhu47DneG7iOG6uC014bqhM+G7pcO64buD4buNM+G6u2vhuqMzZcSD4buNM+G7pWzhu43hu4tbL+G7izVdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnThu4rhur3huqPhurkyXcOZcjPhu7Yz4bul4buFM8O9duG6ozN14bun4bu34buF4bulM+G6u2vhu43hu4szdOG7i+G6qeG7jTNl4budMzbDoDzDoDQ0M8Oz4buJZuG7pzPDveG6tcOpM+G7teG7ieG7jTPhuqLDueG7pcO64bqjeuG6veG7jeG6vcOp4bqjM8O9xIMzOTQ8NDQ0M8Oz4buJZuG7pzPDveG6tcOpM+G7teG7ieG7jTPDneG6vcO64buPM8OJ4bq9w7PDszN04buLw7Thu43DrDPDieG7jsOd4buI4bq4LTXhuqEz4bq74bq3M+G6u+G7rXHDqTPDneG7iWfhu40zw51nM8O54buJ4buN4buLM+G6uGvDqeG7izPhu6VpM+G7pMO64bun4buNw6wz4but4buf4buNw6wzdOG7i+G6qeG7jTNl4budM8Op4buL4buPM8Opw6PDqTPhurvhu4low7Iz4bul4buJ4buDw7Izw6nhu4vhu6vhu43DrDPDveG6tcOpM+G7teG7ieG7jTPDieG7jsOd4buI4bq4LTXhuqEz4bulw7rhu4Phu40z4bq7a+G6ozNlxIPhu40z4bulbOG7jeG7izxbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3Ml3hurrhu5fhu4kzw73hu6Hhu4kzNsOgPMOgNDQzw7Phu4lm4bunM8O94bq1w6kz4bu14buJ4buNM+G6osO54bulw7rhuqN64bq94buN4bq9w6nhuqMpM2XhurXhu6Uz4bq7YuG7pzPhu6XDuuG7iWjhu40zb+G7i+G6o+G7iTPhu6Xhu4nhu4PDsjPhu6V2M+G7jcOsxIPhu7czNjgv4bqhPDPhu6Thu4nhu4PDsjPDsuG7seG7iTPhu6Xhu4vhu68z4buN4buL4bqr4bulM8Op4buL4buPM8Opw6PDqTPhurvhu5fhu4kz4bul4butceG7jcOsM+G7peG7i+G7p+G7m8OpM+G7jeG7i8O1w7IzNGEz4bul4bqv4buJM0/hu4Uz4buL4buP4bqvw6nhu4szw7nhu5czNzU1w6EvT+G7ii3hu6ZF4buM4bq4KTPhu43DrMSD4bu3MzY3L8OhLzY0NjUzw6nhu6vhuqMz4bumReG7jOG6uDPhu6Vs4buN4buLM1Thu4vFqTPhu6Thu4vhu5Eze+G7jcOs4butcOG7iTPhu6XDunfDqTPhu6Xhu4nhu4V0M8Op4bun4buNw6wzw6nhuqt0M8Opw6PDqTPhurlrw6nhu4szw73hu6kz4bul4buL4buJ4buF4bulM+G7t+G7heG7pzPhu43hu4vhu60zw7nhu4nhu4Phu6cz4bul4buLaykz4bulw7rhu6fhu43DrDPhu6XhuqnDsjPhu6Xhu4vhu63hu5/hu43DrDPDsuG6r+G7iSkzw6nhu4txKTPDqeG7leG7jcOsM+G7pcO6auG7jeG7izPhu7Xhuqnhu7cz4bq5d+G7jcOsKDPhu43DrOG7rXDhu4kz4bq54bqp4buNM3Izw73GsOG7jcOsM8Opw7Uz4bq5a8Op4buLKTNv4buL4bunM+G6ueG7pzPDs2vDqeG7iygz4buNw6zhu61w4buJM8Op4bun4buNw6wzw6nhuqt0M+G6uWvDqeG7izPDveG7qTPhu43hu4vEgzPhu4vEg+G7jcOsKTNv4buLw6PDqeG7izPDueG6r+G7jSkzw7LDo+G7pTMtM+G7teG6oykzw7l04bqjKTNv4bqjw7rhuqPhu49v4bq9KTPDqeG6teG7pTPhu6XDtcOpKTPDrOG7m+G7iTPhurti4bunKTPhu6Xhu4tkw7Izw7LhuqAp4oCmfTxbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3Ml3hurrhu5fhu4kzw73hu6Hhu4kzOTQ8NDQ0M8Oz4buJZuG7pzPDveG6tcOpM+G7teG7ieG7jTPDneG6vcO64buPM8OJ4bq9w7PDsykzZeG6teG7pTPhurti4bunM+G7pcO64buJaOG7jTNv4buL4bqj4buJM+G7peG7ieG7g8OyM+G7pXYz4buNw6zEg+G7tzM2w6Ev4bqhPDPhu6Thu4nhu4PDsjPDsuG7seG7iTPhu6Xhu4vhu68z4buN4buL4bqr4bulM8Op4buL4buPM8Opw6PDqTPhurvhu5fhu4kz4bul4butceG7jcOsM+G7peG7i+G7p+G7m8OpM+G7jeG7i8O1w7IzNDkz4bul4buL4bq94buPM0/hu4Uz4buL4buP4bqvw6nhu4szw7nhu5czNzU1w6EvT+G7ii3hu6ZF4buM4bq4M+G7jcOsxIPhu7czNjcvw6EvNjQ2NTPDqeG7q+G6ozPhu6ZF4buM4bq4M+G7pWzhu43hu4szVOG7i8WpM+G7pOG7i+G7kTN7w6nDo8OpM+G6u+G7l+G7iTPhu6Xhu61x4buNw6wzw7PEgzPhu43DrOG7rXDhu4kzw7PhuqPhu48z4bq74bub4buNw6wz4bq74bqj4buNw6wzw7PEg8OyM8O94buJZ8OpM+G7peG6r+G7iTPDqcOjw6kz4bq54buP4bqj4buN4buLM+G7jcOs4buL4buJZ3QpM2XhuqPhu48zw6zGocOyM8Op4bqxM+G6ueG7j+G6o+G7jeG7izPhu43DrOG7i+G7iWd0M+G7pcO64buP4buNw6wzb+G7i+G7pzPDqeG7leG7jcOsM+G7jcOs4buL4buJZ3QpM2/hu4vhu6czw6nhu4vhu4Uz4bu14bun4bqr4bulKTPhurnhu4/huqPhu43hu4sz4buNw6zhu4vhu4lndDNv4buJ4buN4buLM+G6ueG7j+G6o+G7jeG7izPDvWPhu40z4bul4bqx4buJKTPhu6XEqeG7jTPhurnhu6nhu43DrCkz4bq54bunM8Oza8Op4buLPDw8fTxbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3Ml3hu6TDuuG7p+G7jcOsM+G7peG6qcOyM0/hu4low7Izw7nhu4/Do+G7pTNlZ+G7jeG7izPhu6Vj4bulM+G7pWzhu43hu4szw7PEgzPhurti4bunM8Oy4buX4buJKTPhu6Xhu50zw6nhu4vhu6/DqTPhu6Xhu4nhu4V0M+G7jeG7i2Phu40pM2XhurHhu48zdeG7p+G6seG7jTPDveG6tcOpM+G7teG7ieG7jTN04buLw7Thu43DrDPDieG7jsOd4buI4bq4LTXhuqEoM8Op4bqrdDN04buLw6Phu6Uzw73hurXDqTPhu7Xhu4nhu40zw6nhu4vhu48z4bukw7rhu6fhu43DrDPhu6XhuqnDsjPhu7Yz4bul4buFM8Opw6PDqTPhu4vhu6fhu7dn4buNKTPhu6Xhu4trKTPhu6Xhu4vEg+G7jeG7izPhu6Xhu4vhur3hu48zdeG7p+G7tzPhurtr4buN4buLPDPDicOjw6kz4bq74buJaMOyM+G7peG7ieG7g8OyM8Op4buL4bur4buNw6wz4bulw7rhu4Phu40z4bq7a+G6ozNlxIPhu40z4bulbOG7jeG7izPhu6Xhu50zw6nhu4vhu6/DqTPhu6Xhu4nhu4PDsjPhu43DrOG6o+G7tzPDueG6o+G7pzNv4buL4buJM+G7jeG7i2Phu40z4bq74butccOpM8O94bq1w6kz4bu14buJ4buNM+G6ueG7jzPhu6TDuuG7p+G7jcOsM+G7peG6qcOyM0/hu4low7Izw7nhu4/Do+G7pTNlZ+G7jeG7izPhu6Vj4bulM+G7i+G7j+G6pcOpM+G7pMO64bun4buNw6wz4bul4bqpw7Iz4bu2M+G7peG7hTPDqcOjw6kz4buL4bun4bu3Z+G7jSkz4bul4buLaykz4bul4buLxIPhu43hu4szw6nhuqt0M+G7peG7i+G6veG7jzPhurvFqeG7jcOsM3Xhu6fhu7cz4bq7a+G7jeG7iygz4bu1eDPDs+G7uTNl4bufw7Izb+G7icOyM+G7peG7ieG7g8OyKTPDusOjw6kz4bul4buL4bqx4buJKTPDs+G7kTPDveG6tcOpM+G7teG7ieG7jTPhu6Xhu4t24bqjM+G7peG7i+G6veG7jzN14bun4bu3M+G6u2vhu43hu4szw6nhu6vhuqMzReG7mzPhu7Yz4bul4buF4oCmWy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ04bqi4bun4bul4buL4buPw7oyXUU84bukWy90XQ==

B.T

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long