Cập nhật:  GMT+7
MWxhOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fhu6pt4burw7Thu4M3MuG7pmzhurPhu6s44burxrBt4buJ4buTOEHhuq3hu5M4bOG7leG6tzjhu4fGoeG6vzjhu6vGsOG7meG7k2s44bq/cOG7k2s44buH4buh4buTazEvbGEyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MjFt4buRazjhu6nGsOG6vy43Ly/hur9dw6rhurfhu5nhu6ds4bux4burbOG7mV1B4buTL+G7geG7g+G7qcO14bur4buZ4bunL+G7k+G7g8OB4bupL2Hhuq9h4bqhL+G6oeG6r+G7gcOjOcSDw6HEgznDoOG7q2HhuqPEg2HhuqHhuqHDtGFd4buP4bunazc4LzLhur7hurPhur844buD4buROGzGoeG6vzjhu6lt4buTbDjhu6rGsHl14buTazjhu6tt4buJ4buxOGzGoeG6vzjhu4Dhu7nhu7E4w5TEkeG7sVs44bunbHl14buTazjhu4Dhu7nhu7E4w5TEkeG7sVs44burbOG6teG7k2w44bunbOG7nzhAbeG7i+G7qzjhu6rGsG844bup4bq34bqgOOG7kWk44buHxqHhur844bup4bqz4bq/bDEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhu6bhu6rhu4bhu6otOOG7kmzhu7nhu5NrOOG7k+G6reG7kThBw6w44burxrB5dOG6v1s4QXRtOOG7k2xtw6zhu7E44buHcOG6vzhrbeG6pVs44bup4bqz4bq/bDjGsGXhu6s4xanhu7HhuqJbOOG7qeG6s+G6v2w44buTbHk44buRcOG7qzjhu5NreXVtOMOqw6Lhu5M44burxJHhu5E4a23hurfhu5k44bq/bG3hurc44bupZzjhu5Ntw6zhu5E4QeG7sW1bOOG7k3JtOMOq4bux4buh4buTXTjhu6jhu7U44buH4bq34buROOG7kWk44bup4bqz4bq/bDjhur9sbuG7k2w4w7ThurU4w7Vs4bqz4burOMO1bOG6t+G7mTjhu5PEkeG7k2s44bq/4bq34buZOEHhu5/hu5M4bG3hu4nhu7E4w6ptw63hu6s44buH4bufbThBdG044buTbG3DrOG7sTjhu5NreXVtXThAbeG7i+G6vzjigJzhu6nhuq3hu5M4w7Thu6/hu5Nr4oCdOOG7qeG6s+G6v2w4xanhu7HhuqI4bOG6t+G6oDjhu4fDreG7kzjhu6tseThBbeG7i+G7kzjhu4fhu4k44buRecO64buTOEHhurU44buHxqHhur844bup4bqz4bq/bDjhu4fhuqc44burxrDDuTjhu6ts4bq14buTbDjhu6ts4buVbTjFqeG7seG7g+G7kzjhu5NsbcOs4buxOOG7k2t5dW1dOOG7quG7seG6oDjhu5NsbWnhu5NbOOG7k2zDs+G7pzjhu6nhu5/hu5NrOGxt4buL4buTOOG7h8OibVs44bq/4bqz4bq/OMO04buZw6JtOEHhuq3hu5M4bOG7leG6tzjhu5NrbOG7gzgtOOG7k2xv4buTOOG7p2zhurPhu6s44burxrBt4buJ4buTOEF5w7rhu6s4w6rhurnhur84QXRtOOG7k2xtw6zhu7E4bG/hu5NsOOG7q2zDveG6vzjhu6ds4buZ4buTazjhu6ds4butWzhsZeG7pzjhu4Hhur3hu5NbOOG7q2x5deG7k2s4w4Dhu7HhuqBp4buTOEHhurU44buRxqFtOOG7k3NtWzjhu5HGoW04w7Thu63hur844buH4bqnOMO1bG3DreG7kzjhur9s4buZOOG7k2t5dW044bur4bq3OG7hu6s44buHxqHhur844bup4bqz4bq/bDhB4bq1OOG7gcOp4buTOOG7gcOp4buTOMOA4bq3OMawdW04QeG6reG7kzhs4buV4bq3OOG7h8ah4bq/XTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhur7hu6/hu5NrOEF0bTjhu5Nr4bux4bqgaeG7kzjhu5NsxJHhu5M4w7Vs4bqz4bq/bDjFqeG7seG6t+G7kzjhu4Hhu5k44burbOG7o+G7k2s44burbeG7kzjhu6vGsGnhu5M44burxrDhu7HhuqDDrOG7kzhsb+G7k2w4QeG6tTjhu5HDouG7k2s4TeG7k+G7q+G7g8aw4buT4buD4burOMOq4buv4buTazjhu5NxOEF0bTjhu5NsbcOs4buxOGxv4buTbDjhu6tsw73hur844bunbOG7meG7k2s44bunbOG7rVs4bGXhu6c44buB4bq94buTOMO0ZeG7kzjhurPhu6s4QeG6reG7kzhs4buV4bq3OOG7h8ah4bq/OOG7q2xvOOG6v3jhu5NrOOG7p2zhuqVtOOG7k2xv4buTOOG7k2zhurnhu5M44buTa+G7seG6oGnhu5M44buTbMSR4buTOOG6v2x3OMWp4bux4bq34buTOOG7h+G7lTjDtOG6tTjhur9sZeG7qzjDtHnDuuG7k2s44bup4bqz4bq/bFs4w6rhurPhu5k4bG3hu4vhu5M44buT4bq34bqgXTjhur7hurPhur844buTbOG6tTjhu6nhurPhur9sOOG7k2vhurXhuqA44buT4bq34bqgOOG6v+G7lTjFqeG7seG6szjhu5NsbcOs4buxOMO04buZw6JtOOG7qeG6s+G6v2w44buH4buJOMO04bu14bq3OOG6v2zGoeG7kzjhu5NseeG7k2s44buTa3l1bTjhu4fGoeG6vzjDtMOibTjDtWzhu6Phu5NrOOG6v+G7lTjhu4fDs+G7k2w4bHl04buTazjhu4fhu4k44buHxqHhur9bOMOqw7ltOEHhurnhuqA44burw6Lhu5k4xrDhurc4w4Dhu7E4bHl04buTazjhu4fGoeG6vzjhu6ts4buD4buZOOG7p2zhu5nhu5NrOOG7q8aw4bq14buZXTjhu4bhu6Hhu5NrOOG7q2x1bTjhu6ts4buj4buTazjhu6tt4buTOOG7q8awaeG7kzjhu5HDouG7k2s44buB4buZOOG7k2xtw6zhu7E44buTa+G7seG7oeG7kzjhur/hu7Hhu5NrOOG6v2Xhu6dbOOG6v+G7lTjDtWzhu6Phu5NrOG7hu6s44oCc4buHw7Phurc44bq/bMOy4oCdOOG6v2x54bq3OOG6v2xu4buTbDjhu6ts4buf4buTazjhu5Np4buTOMO0ecO64buTazjhu6ts4buj4buTazjhu6tt4buTWzjDtW3DreG7kzjhu6tsw73hur844buHcOG6vzhrbeG6pTjDtWzhurdtOOG7q2zhurPhur9bOOG7q2zhu7E4QcOsOOG6v2x54bq3OOG6v2xu4buTbDjDgOG6s+G6v1044buG4buh4buTazjhu6tsdW044bq/bG7hu5NsOGzGoTjDtMOibTjDtOG6tTjhu5NreXVtOOG6v2xt4bq3OOG7qWc44buTbOG7ueG7k2s44burbOG7o+G7k2s44burbeG7kzjhu4fhu5U44bq/bOG7mTjhur9w4buTazjhu4fhu6Hhu5NrOOG7keG6tTjDtWzhu6Phu5NrOMOqbcOt4burOMaw4bqr4buTazjigJxB4bujOOG7q2/hu5Ns4oCdOMO04bq34buTOOG7q8aw4bux4bqgw6zhu5M4w7ThurXhu5E44bup4bq3bTjDtOG7i+G6v2w4w7Vtw63hu5M44burbMO94bq/Wzjhu6ts4buj4buTazjhu6tt4buTXTjDlWzhu6Phu5NrOOG6v2zDsjjhu6tsw61bOGttdG044burxrBnOOG7k2vhurXhuqA44buT4bq34bqgOOG6v+G7l+G7kzjhur/hu5U4w4Dhu7E4bHl04buTazjhu4fGoeG6vzjhu6nhurPhur9sOMO1beG7ieG7sTjigJzhu6tsw7M44burxrB5deG7k2vigJ04QXRtOOG7k2zhu7nhu5NrOOG7q2zhu4k4w7Thu5nDom044burb+G7k2w44bq/4bql4buRWzjigJzhu5Nr4buj4buTOOG7q2/hu5Ns4oCdWzjhu6vGsOG7seG6oOG7i+G7kzjhu6vGsOG6t+G7k2w4w7Vtw63hu5E4bG3hu4vhu6db4oCmOEHhur3hu5M4w6ptw63hu6s4xrDhuqvhu5NrOOG7qeG6s+G6v2w4a2844buHxqHhur844bq/eOG7k2s4xanhu7HhuqJbOOG7qeG7meG7k2s44buTbOG7ueG7k2s44bup4bqz4bq/bDjhu5PhurXhuqA44bq/bMO94bq3OOG7h+G7teG7k2s4w7R5w7rhu5NrOMO1bcOt4buTOOG7q2zDveG6vzjDtWzhu6Phu5NrOOG7k2xtw6zhu7E44buR4bq1OOG6v2zDsjjhu5Hhurfhu5NrOOG7q27hu5NsOGtt4bqlbTjhu6vGsG444buHc+G7kzjhu6ts4buxw6nhu5NdOOG7qsaw4buZ4buTazjDtWxtOOG7h+G7lTjhu6nhurPhur9sOMO0w7Phur9sOOG7qeG7t1s44burxrBtOOG7q2zDveG6v1s4w7Vs4buZ4bq3OGzGoeG6v11dXTjDtMOibTjDqsOzOOKAnMO04bqn4buTazjFqeG7sWnhu5PigJ1dOOG7hm3DrOG7sTjhu5PhurXhuqA44bql4buTbDhsecO54buTazjDtWzhu6Phu5NrOOG7k2zhu5s44buHw63hu5M4QeG6reG7kzhs4buV4bq3OOG6v3jhu5NrOOG7k2x5OOG6v2xl4burOMO0ecO64buTazjhu4fGoeG6vzjhu6nhurPhur9sOGxt4buL4buTOOG7k+G6t+G6oF0xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcy4buqxrB5dOG6vzjhu6ts4bu14bq/OOG7q8OtOOG7h+G7lVs44buTxJHhu5NrOOG6v+G6t+G7mTjhur9sZeG7qzjDtHnDuuG7k2s4QeG6reG7kzhs4buV4bq3OOG7h8ah4bq/Wzjhu5NsZeG7qzjDtOG6tThB4bqt4buTOGzhu5Xhurc44buHxqHhur844bq/bOG7mThrbXRtOOG7q8awZ1s44bq+bG7hu5NsOOG7p2x3OMOq4bq34buTOGzhurXhu5NsOOG7hsOsOOG6s+G7kzjhu6ds4bqz4burOOG7q8awbeG7ieG7kzhB4bqt4buTOGzhu5Xhurc44buHxqHhur844burxrDhu5nhu5NrOOG6v3Dhu5NrOOG7h+G7oeG7k2s44buHw63hu5M44buT4bqt4buROMOhOcOhOVs44buHw7Phu5NsOGx5dOG7k2s44buHw63hu5M44buT4bqt4buROMOhOcOgOThB4bq1OOG7q8Oy4buTbDjhu6vhurc44buH4bqnOMOq4bq34buTOGzhurXhu5NsOMOVw604bOG7mcOi4bq/bDjhu6nhu584w6HhuqHhuqFhL8OVTC3hu7DDiuG7kuG7gDjhu5Nr4bq14bqgOGHhuqEvw6Mvw6E5YcSDOEHDrDjhu6Zs4bqz4burOOG7q8awbeG7ieG7kzhB4bqt4buTOGzhu5Xhurc44buHxqHhur844burxrDhu5nhu5NrOOG6v3Dhu5NrOOG7h+G7oeG7k2s44buHw63hu5M44buT4bqt4buROMOhOcOhOVs44buHw7Phu5NsOGx5dOG7k2s44buHw63hu5M44buT4bqt4buROMOhOcOgOTjhu6vGsGnhu5M44buHw7Phurc4w6rhurXhu5M44burw7Lhu5Ns4oCdXTjhu5B24bq/OOG7q21p4buxOOG6v2zhu7Hhu5NrOMO04bq1OMOAxJHhuqA44buB4bu14buTazhB4bq1OOKAnOG7pmzhurPhu6s44burxrBt4buJ4buTOOG7q2zhu5VtOMWp4bux4buD4buTWzjhu5Ns4buxOOG6v8Op4buxWzjDteG6sDjhu5Phuq3hu5NrOEHhurU44bunbOG7meG7k2s44burxrDhurXhu5k44buHxqHhur844burxrDhu5nhu5NrOOG7kcahbTjhu6vDqeG7k2s4w7R04bunOOG7k2zEkeG7kzjhu4HEkeG7k1s44buTbGXhu6s4w7ThurU44burxrDhu5nhu5NrOOG7q2zhurfhu5NsOOG7k21p4buTWzjhu6tsbcOt4buxOOG7k21p4buTWzhsxqHhur844bupbeG7k2xbOOG7qW3hu5NsOEFtaeG7kzhB4bq1OOG6v2zhu6044burxrDGoeG7k2s44burdG044buTa3l1bTjhu4HEkeG7kzjDuThB4buv4buTazjhu5Phu6Phu5NrOOG7q2zhu6Phu5NbOEHhu6/hu5NrOOG6v+G7lTjhu4dtw6zhu7E4w7Vt4buL4buTOMO1beG7k2w44burw604LTjDgOG6pzhscG04w7Vs4buVOMO1bOG6reG7k3044bq/4bqlbTjhu6tsbeG7i+G7kzjhu5Hhu6NtOOG7q8aweXXhu5NrOOG7h8ah4bq/fThr4buV4bunOOG7p2zDqeG7kzjhu5PEkeG7k2s44bq/4bq34buZOOG7gcSR4buTOOG7q8awbls44bunbOG6s+G7qzjhu6vGsG3hu4nhu5M44bureTjhu4Hhu7HhuqBbOGxv4buTbDjhu6ts4bq14buTbDjDtOG7n2044bup4buf4buTazjDtOG6teG7k2w44buRw6Lhu5NsWzjhu4fhurvhuqA44buRw6Lhu5NsOMOAxJHhuqA44buB4bu14buTazjDgOG6pzhscG04bMah4bq/OOG7q+G6ueG7p10xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcyQG3hu4vhur844buH4bq74bqgOOG7kcOi4buTbDjFqeG7seG6peG7kzjDtOG6ols44buTxJHhu5NrOOG6v+G6t+G7mTjhur9sZeG7qzjDtHnDuuG7k2s44bq/4buj4buTazjhu6vhurPhur84w4Dhu7Fl4burOMOq4bql4buTfThBbeG7i+G6vzjhu6vhu7HhuqBp4buTOOG7q8aw4bux4bqgw6zhu5NbOOG7h8Oz4buTbDhseXThu5NrWzjGsMOo4buTOMO04bux4bqg4buL4buTOEHhuq3hu5M4bOG7leG6tzjhu4fGoeG6vzjhu6vGsOG7meG7k2s44buTbOG6tTjhu6vGsHl14buTazjDtOG6tThsw63hu6s44bupw73hur844bq/w6nhu5M44burbG3DreG7q104w4pp4buTOOG6v8Oi4buTbDjhu4fhu5VbOOG6v3jhu5NrOOG6v8Op4buTOMWp4bux4bq34buTOOG7q8SR4buROOG7h8Ot4buTOEFt4buL4bq/OGxv4buTbDjhu6ts4bq14buTbDjhu6tsbcOt4burOOG6v2zDrTjhur9s4buZOEHhuq3hu5M4bOG7leG6tzjhu4fGoeG6v1s44buH4buVOOG6v2xu4buTbDjDtOG6tThs4buLOOG7q2zhu5/hu5NrOOG7q2x5OEFt4buL4buTWzjhu6vDouG7mTjhu5Hhu6NtOOG7q8aweXXhu5NrOOG7h8ah4bq/OOG7qeG6s+G6v2w44burbOG7meG6pW044buR4bqzbVs4bGXhu6c44buB4bq94buTOMOqw6Lhu5M44buHxqHhur9dMS/hu6cyTG3hu4vhu5M44buT4bq34bqgWzjhu6pseThBbeG7i+G7kzjhu6vDsuG7k2w44burbOG7sXDhur844buow7k4QOG6reG7kzhs4buV4bq3Wzjhu6ps4buJOOG7q2zhurfhu5k4QeG6tTjhu4Dhu7E4w5TDs+G6v2w44bq/4buVOOG7q8awaeG7kzjDoTk5XTk5OTjDquG6peG7kzjhu6nhurPhur9sWzjDocOj4bqjOMO04buZw6JtOMOq4bqz4buZWzjhu6vDouG7pzjhur9sbl1dXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLDlGXhuqA44buTbG3hu4vhu5E4QXY44burxrDGoeG7k2s44burxJHhu5E4w7ThurU4w4DEkeG6oDjhu4Hhu7Xhu5NrWzjhu4Hhu7HhuqA44burxrBvOOG7p2zhurPhu6s44burxrBt4buJ4buTOOKAnEHhuq3hu5M4bOG7leG6tzjhu4fGoeG6v+KAnVs44buH4bqz4bunOMO94buTazjhu5Ns4buxOOG6v8Op4buxOOG7q2zhu6Phu5NrOOG7q23hu5M4QcOsOOG7k2xtw6zhu7E44buRYuG7q1s44buTxJHhu5NrOOG6v+G6t+G7mTjhu5Ns4bq54buTOOG7q2zDveG6vzjhur934bq3OOG7k2zEkeG7kzjhu4HEkeG7k1s44buqbHk4QW3hu4vhu5M44burw7Lhu5NsOOG6v2zhu6044burxrDGoeG7k2s44buHcW044buRdG044bunbHlz4buTazjhu6tsw73hur844bunbHbhur84QXY4QXRtOOG7kXbhur844burbWnhu7F7OOG7quG6reG7k2s4w7R5w7rhu6s4w6rDouG7kzjhu4fGoeG6v1s44bur4bqt4buTazjDtHnDuuG7qzjhu6nhurPhur9sOMO04buxxJHhu5M44bq/bOG7seG6oOG7ieG7k1044buqbHk4QW3hu4vhu5M44buH4bqnOOG7q2zhu6Phu5NrOMWp4bux4bq3OOG6v+G6s+G6vzhscG044buTa2zDszjDqsOi4buTOOG7h8ah4bq/Wzjhu4fhu4k4w7Rl4bqgOOG6ojjDtW3DreG7k1s44buT4bqp4buROMOq4bqp4burOOG7k2zhu7E44bq/w6nhu7E44bq/d+G6tzjDqsOi4buTOOG7h8ah4bq/Wzjhu6vhu7M44buH4buVOOG6v+G7lTjhu6nhu7U44buHcW044buRdG1bOOG7h23DrOG7sTjhur9sw7Lhu5NsOOG7p2x5c+G7k2s44burbMO94bq/OOG7p2x24bq/OEF2OOG7h8Oi4burOGxt4buL4buxOMWp4bux4bqlOOG7q8aw4buZ4buTazjhu4fhu5U44burcTjhur9sw73hur844oCcTHBtOGzhurNtOGzhu5nhurc4w4Dhu7HEkeG7k+KAnVs44oCcTHBtOMOK4bqz4buZOMOA4buxxJHhu5PigJ1bODfhu5Jr4bq14bqgOGxwbTjhu4fGoeG6vzjhu6nhurPhur9sN1s44burcTjhur9sw73hur844burxqHhurc44buH4bq14buRWzhrbXRtOOG7q2xt4buL4buxOOG7qeG6s+G6v2w44buRdG19OOG7q3E44bq/bMO94bq/OOG6v+G6s+G6vzjhur9s4bux4bqgaeG7kzjhu4fDrDjhu6vhu7HhuqBp4buTOOG7q8aw4bux4bqgw6zhu5M44burbOG7g+G7mTjhu4fhu59tOOG7q3nDuuG7k2s44bunbHbhur84QXY44buTbHk44oCc4buo4bqz4bq/bDhB4bq1OEHhuq3hu5M4bOG7leG6tzjhu4fGoeG6v+KAnVs4N0Dhuq3hu5M4bOG7leG6tzjhu4fGoeG6vzjhur9s4buZOOG7q2xtw63hu7E44buTbG3igJ1dOOG6vuG6s+G6vzjhu4fDuuG7qzjhu6vGsG3hu4nhu5M4w7Thuqfhu5FbOOG7q8aweeG7k2s4w6rhurXhuqBbOOG7q+G7seG6oGnhu5M44burxrDhu7HhuqDDrOG7kzhrbXRtOOG7q2xt4buL4buxOOG7qeG6s+G6v2zigKYxL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcy4buq4buzOOG7k+G6reG7kTjDoTlhYTjhu4fDreG7kzjhu5PhurfhuqBbOOG7qmx5OEFt4buL4buTOOG7q8Oy4buTbDjhu4fhuqc44burcTjhur9sw73hur84xIPhuqM44bq/4buxcOG6vzjhu6vGsHnhu5NrOMOq4bq14bqgWzjhu6vhu7HhuqBp4buTOOG7q8aw4bux4bqgw6zhu5NbOGttdG044burbG3hu4vhu7E4bHPhu5M44bqvOV05OTk4w6rhuqXhu5M44bup4bqz4bq/bFs4w6rhurPhu5lbOOG7q3k4w7Rt4buL4buxOOG7h8Ot4buTOEF0bTjDqsOi4buTOOG7h8ah4bq/XTjhu5Bw4burOOG7qeG7nzjhu6nhu7U4w7Vt4buL4buTOGttdG044burbG3hu4vhu7E44bup4bqz4bq/bFs44bureTjDtG3hu4vhu7E44buHecO64bq/OMOqw6Lhu5M44buHxqHhur844buHYuG6vzjDqm3hu4vhu6s4xanhu7Hhurfhu5M44burxJHhu5E44buTbHk4a210bTjhu6tsbeG7i+G7sTjhu6t5OMO0beG7i+G7sThBw6w44bq/bHc4xanhu7HhuqDDrOG7kzjDqm3hu4nhu5M44buH4bql4buZOOG6v3fhurc4QG3hu4vhu6s44buS4bq34buRWzjhu6t5OMO0beG7i+G7sThBw6w44buG4bql4buTazjhur5w4buTazjhu6nhuqXhu5M4QG3hu4vhu6s44buS4bq34buROEHhurU44bq/4bqz4bq/OMO1w4M44buHw6JtOGxwbTjhur934bq3OOG7huG6peG7k2tbOOG7q3k4w7Rt4buL4buxOEHDrDjhu6tsdW04w7XDgzhM4buv4buTazhAeXPhu5NrOOG7geG7teG7k2s44buTeXThur84QeG6tThLbXI44buqcThM4buv4buTazhAeXPhu5NrWzjhu6t5OMO0beG7i+G7sThBw6w4w4rhurPhur84TOG7oThB4bq1OOG7hsOibTjhu6t5dOG7k2s4QOG7nTjhu5Jr4bux4bqgaeG7kzhLbeG6s+G7p11dXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzIxbeG7kWs44bupxrDhur8uNy8v4bq/XcOq4bq34buZ4bunbOG7seG7q2zhu5ldQeG7ky/hu4Hhu4Phu6nDteG7q+G7meG7py/hu5Phu4PDgeG7qS9h4bqvYeG6oS/huqHhuq/hu4HDoznEg8OhxIM5w6Dhu6th4bqjxINh4bqh4bqhw7TDoV3hu4/hu6drNzgvMjEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhu4Zw4bq/OGtt4bqlOOG7h8ah4bq/OOG7qeG6s+G6v2w44burw6JtOOG7qmx5OEFt4buL4buTOOG7q8Oy4buTbF0xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcy4buG4buJOOG7kcO5OMawcOG7k2s44bunbMOi4buROEFtOOG7p2x24bq/OEF2Wzjhu6pseThBbeG7i+G7kzjhur9s4butOOG7q8awxqHhu5NrOGzhu5nDouG7qzjhu4dw4buTazjDtG1p4buTOMO1w63hu6s44bunbOG7n204bMO64bunOMO04buxxJHhu5M44bq/bOG7seG6oOG7ieG7kzjhu6nhurPhur9sOOG7h+G7iTjhu6vhuq3hu5NrOOKAnEHhu5fhu5NrOMWp4bux4bq34bqg4oCdOGXhu5M44bunbOG6u+G7kTjhu4fDreG7kzjhu6vhurfhuqA44buTa3l1bTjhu4fGoeG6v1s44buHYuG6vzjDqm3hu4vhu6s4w7ThurU44buH4bufbThBdG044bq/4bqz4bq/OOG6v3M44bupw7k44burbOG7sXDhur844buHw7Phurc4w6rhurXhu5M4QeG7r+G7k2s44bupxJHhu7E4QeG7r+G7k2s4w4DhurdbOEHhu6/hu5NrOGti4bunOOG7k2xtw6zhu7E4w7Vs4buVOMO1bOG6reG7k1044buSa+G6t+G6oDjhu6vhu7M44buTbOG7ueG7k2s44buTa+G6teG6oDjhu4fDqeG7sTjhu6ttaeG7kzjDgMSR4bqgOOG7geG7teG7k2s4w7Vs4buZOMO04buxxJHhu5M44bq/bOG7seG6oOG7ieG7k1s44buqbHk4QW3hu4vhu5M44buH4bqnOMO04bu14bq3OOG6v2zGoeG7k1s4w6pxOOG7qeG7seG7k2s4QeG7n+G7kzjhu6vhurVtOMO0beG7i+G7sTjGsGXhu6s44bunbOG7meG7k2s44bunbOG7rVs44burxrDhu5nhu5NrOOG7h+G7lTjhur9s4butOOG7q8awxqHhu5NrOOG7k2zhu7nhu5NrOOG7q+G6tW04w7Rt4buL4buxOOG7q+G7seG6oGnhu5M44burxrDhu7HhuqDDrOG7k1s44bunbHE4w6ptw63hu5M44bq/bG7hu5NsOOG7qeG6s+G6v2w44bq/d+G6tzjhu4bhuqXhu5NrWzjhu6ds4bqz4bunOMO04bux4bq54burOOG6v3fhurc44buSbOG6tTjhu5N5dOG6v3044bq/4bqz4bq/OEDhuq3hu5M4w7Vt4buL4buTWzjhu5JrbMOzOMWp4bux4bqgw63hu6s44bq/d+G6tzjhu4bhuqXhu5NrOMOqcDjhu6vDsuG7k2w44bumbOG7rTjhu6psxqF9OOG7hsOibThscG044buGw6JtOMOqbeG7ieG7sTjhu6vhu5nhurXhu5M4xanhu7Hhu5/hur844bq/d+G6tzjhu4bhuqXhu5NrfTjDtW3hu5NsOOG7q8OtOOG6v+G7o+G7k2s4LTjhu5Phu6Phu5NrOC04w7TEkeG7kTjhu5NrbG3hu4vhu6d9OOG7keG7ozhsb+G7k2w4w7Vt4buTbDjhu6vDrTjhu6vGsOG6t+G7k2s44burxrDDom044buH4buhbTjGsOG7s+G7k2t9OOG7q+G6tW04w7Rt4buL4buxOOG7p2xxOMOqbcOt4buTOMO1beG7k2w44buTa2xt4buL4buROOG7qeG6peG7kzjDgOG7sWXhu6s44burbWnhu5M44burbcOt4buTfTjDtW3DreG7kzjhu6tsw73hur84w7Vs4buZ4bq3OGzGoeG6vzgtOMO14bqwOOG7q2zhu7Hhurnhu6t9OOG6v2zhuq3hu5E44bup4buV4bq/OOG7qcO94bq/OMO1bOG7m+G7gzjhur9w4buTazjhu4fhu6Hhu5NrfThrbXRtOOG7q2xt4buL4buxOEHhuq3hu5M4bOG7leG6tzjhur/hurPhur844buBxJHhu5M44burcOG6vzjhur934bq3OEBt4buL4burOOG7kuG6t+G7kThB4bq1OOG7q2zDrThrbXRtfTjhu6nhurPhur9sOOG7q+G7seG6oGnhu5M44burxrDhu7HhuqDDrOG7kzhBw6w44bq/bHc4xanhu7HhuqDDrOG7kzjDqm3hu4nhu5M44buH4bql4buZfTjhu6nhurPhur9sOOG7q2xtw63hu7E44buTbG1dXV044buHYuG6vzjDqm3hu4vhu6s44bureTjDtG3hu4vhu7E4QcOsOOG7qm7hu5M44buTa3nhu6Xhu5NrOOG7q2x1OOG6v+G7reG7k2s4TOG7r+G7k2s4QHlz4buTa1s4TOG6s+G7qzg94buZ4bq34buTOOG7pmzhu6044buqbMahOOG7h3nDuuG6vzjhu7Dhu5Lhu4Lhu6jhur7hu5g44bq/4buj4buTazjhu5Ns4bq54buTOMO04bq1OOG7gG044bup4bql4buTOEHhuq3hu5M4bOG7leG6tzjhu6dsbThB4bq54burOOG7q2zhu4k44buHw6JtOOG7gW3hu4vhu5M44bq/d+G6tzjhu5NsxJHhu5M4w7Thu5nDom1dOOG7qsaw4buZ4buTazjFqeG7seG6szjhu6vGsG/hu5NsOMO04buxxJHhu5M44bq/bOG7seG6oOG7ieG7kzjhu6nhurPhur9sOOG7p2x24bq/OEF2OOG6v3M44bupw7lbOOG6v+G6s+G7kzjDqnA44burbHk4QW3hu4vhu5M44buH4bqnOOG7q2/hu5E4bG3hu4nhu7FbOOG6v2x3OOG7h3Dhu5NrOOG7q2zhurfhu5E4w7Vs4bql4buZOOG6ojjDtW3DreG7kzjhur934bq3OMOqw6Lhu5M44buHxqHhur844buH4buJOMO04bu14bq3OOG6v2zGoeG7k1s4w6pxOOG7qeG7seG7k2s4QeG7n+G7kzjhu6vhurVtOMO0beG7i+G7sThB4bq14buZOMO1bOG7mTjDlOG7scSR4buTOOG6v2zhu7HhuqDhu4nhu5M44bq/bOG7mTjhu6ds4buvOGzDuuG7pzjhu5Np4buTOOG7h+G6pzjhu6dsw6nhu5M44buT4bq14buZOOG7h+G6s+G7pzjDveG7k2s44buHecO64bq/OOG7k2zhu7E44bq/w6nhu7E44bq/d+G6tzjDqsOi4buTOOG7h8ah4bq/OMO5OOG6v3M44bupw7ldMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG7qOG7meG7k2s44bup4buZ4buTazhBdG044buTxJHhu5NrOOG6v+G6t+G7mTjhur9sZeG7qzjDtHnDuuG7k2s44bq/4buj4buTazjhu6vhurPhur844bunbHbhur84QXY44buTbOG7sTjhur/DqeG7sTjhu4fGoeG6vzjhu6nhurPhur9sOMOq4bqz4buZWzjDquG6q+G7k2s4QW3hu4vhur844burbcOt4bunOOG7q3bhur844buH4bq74bqgOOG7kcOi4buTbDjhur/hu6Phu5NrOOG7q+G6s+G6vzjhu5NrbG1p4buTOOG6v8O94buxOMO1bOG7meG6tzhsxqHhur844buTa2xt4buL4bunOEF2Wzjhu6ttw63hu5M4bOG6teG7k2w4w4Dhu7c4w7ThuqI44bur4bq1bTjDtG3hu4vhu7E44burbOG7g+G7mTjhur9s4bux4bq74buTOOG7k2tsbeG7i+G7pzhBdjjFqeG7seG7n+G6vzjhu6vDrVs44bq/bOG7seG6oOG7ieG7kzjhu4dxbTjhu6dsw6nhu5M44buRw6zhu5E4xanhu7HhuqXhu5M4w7ThuqI44burbHk4QW3hu4vhu5N9OOG7q3E44bq/bMO94bq/OOG6v2zhu5k4w6rDouG7kzjhu4fGoeG6vzjhu6vGsOG6tzjhur/DveG7sTjFqeG7seG6tzhs4buLOOG7q2zhu5/hu5NrOOG7kXbhur84w7R24bq/OOG7h23hu4vhu5M44bur4bu3fTjDgMSR4bqgOOG7geG7teG7k2s44bunbOG7l+G7k2s44buqxrDhu7HhuqA44bq/4bq54bunOE3hu5Phu6vhu4PGsOG7k+G7g+G7qzjhu5FtxKnhu5M44bunbG444burbOG7g+G7mTjhur9seXPhu5NrOOG7q8awb+G7k2w44buB4bu1OOG6s+G7kzjigJzhu5LEkeG7k2s44bq/4bq34buZOMO1bOG6pTjhu5Phuq3hu5NrOOG7qeG7tzjhu4F24buTazjhu5HhurPhuqA44burbuG7k2w4QeG6tTjhu6vGsOG7seG6oDjhu5Ns4bq54bunOE3hu5Phu6vhu4PGsOG7k+G7g+G7qzjhur/hu6Phu5NrOOG6v3Dhu5NrOOG7q8OibThAbeG7i+G7qzjhu5Lhurfhu5HigJ3igKYxL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcyTG3hu4vhu7E4xanhu7HhuqU4w7ThurU4QeG6ueG6oFs44bup4buZ4buTazjDtHnDuuG7k2s4w6rDouG7kzjhu4fGoeG6vzjhu6tv4buROOG7h8Ot4buTOOG7q2x5OEFt4buL4buTOOG7h+G7iTjhu5F5w7rhu5M4bOG7mWLhur844buHxqHhur844bup4bqz4bq/bDjhu6vGsOG7meG7k2s44buTbOG7ueG7k2s44buT4bqt4buROGvDqeG7kzjhu4fEkeG6oDhrbeG6peG7kTjhu6nhu5k4QXRtOOG7q8aweXThur9dOEDhuq3hu5M4bOG7leG6tzjhu4fGoeG6vzjhu4fhurfhu5NrOOG6v2zhu7HhuqDhu4nhu5M44buBw7Phur9sOGxv4buTbDjhu6tsw73hur844buHxqHhur844bur4buzOOG7q+G6tW04w7Rt4buL4buxOG3hu5M44bup4bq34buTazjhu6vhurVtOMO0beG7i+G7sTjhu4dt4buL4buTOOG7q+G7t104TeG7k+G7q+G7g8aw4buT4buD4burOEHhurU4QeG6reG7kzhs4buV4bq3OOG7k2ts4buDOOG7k2xv4buTOEHDrDjDquG6peG7kzjhur9sZeG7qzjhur944buTazjDtOG6tTjhu6nhuqXhu5M44bunbOG6u+G7kTjhur9s4buZOEHhuq3hu5M4bOG7leG6tzjhu4fGoeG6v1044bq+bOG7reG7k2s44bur4bq3OOG6v+G7lTjhu6ts4buJOOG7k2tsbWnhu5M44bq/w73hu7FbOGzGoeG6vzjhu6vhurnhu6c44bur4buzOOG6v+G6s+G6vzjhu6vhurVtOMO0beG7i+G7sTht4buTOOG7q8aw4bux4bqgw6zhu5M44burbOG7n+G7k2s44buTbHk44bup4bqz4bq/bFs4w6rhurPhu5lbOOG6v+G6s+G6vzjhu6vhurVtOMO0beG7i+G7sTjhu4dt4buL4buTOOG7q+G7tzjhu6vGsGnhu5M4TeG7k+G7q+G7g8aw4buT4buD4burWzjDquG6reG7k2s44buH4buN4bq34oCmOEBvOOG7q2zDrVs44buTbOG7sTjhur/DqeG7sTjDgOG6pzhscG044buH4buXbThs4bubbTjhur/hurPhur844burbG3DreG7qzjhur9sw6044bunbHbhur84QXY4QeG6reG7kzhs4buV4bq3OOG7h8ah4bq/OOG7k2x5ezg94buxZeG7qzjDquG6peG7k1s44bunbOG6s+G7qzhs4bq14buTbDhB4bq1OOG7h2Lhur84w6pt4buL4burOMO04bq1OGzhu4s44burbOG7n+G7k2s44burbHk4QW3hu4vhu5M44bunbOG6pW044buHcW044buRdG1bOGxt4buL4buTOOG7h8OibThs4buV4bq3XThA4bq1OOG6v+G7lTjhu6ts4buJOOG6v+G7mW044buHxJHhuqA4w7ThurU44buRcOG7qzjhu6vGsOG7meG7k2s44buTbOG7ueG7k2s4a23huqVtOOG7p2zhurPhu6c4xanhu7Hhurfhu5M44burxrDGoeG7k2s4bOG6teG7k2s44buHw6nhu7E44buTbOG6q+G7kTjDtWzhu6NtOOG7p2x24bq/Wzjhu4Hhu7HhuqA44burxrBvOEHhurU44bunbOG6s+G7qzjhu6vGsG3hu4nhu5M4QeG6reG7kzhs4buV4bq3OOG7h8ah4bq/OOG7q8aw4buZ4buTazjhu6tsdW044buHw6JtOMOq4buv4buTazjhu5NxOOG7q2zhu6Phu5NrOOG7q23hu5NdMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG7qmx1bThrbeG6t+G7kzjhu6t0bVs44buqbHk4QW3hu4vhu5M44burbcOt4bunOOG7q3bhur84w4DEkeG6oDjhu4Hhu7Xhu5NrOOKAnOG7qmx5OEFt4buL4buTOOG7h23hu4vhu5M44bur4bu34oCdOOG7h+G7iTjhu6vDouG7mTjhu4dtw6zhu7E4w7Vt4buL4buTOOG7h3nhurc4bOG7izjhu6ts4buf4buTazjhu6tseThBbeG7i+G7kzjhu6ds4bqz4burOOG7q8awbeG7ieG7kzjhu6ts4buD4buZOGx5dOG7k2s4bG3hu4vhu5M44buHw6JtfTjhu6ts4buD4buZOOG7h+G7lTjDtOG6tTjhu4fhurvhuqA44buRw6Lhu5NsOOG7qeG7nzhs4buV4bq3OOG7q+G6tW04w7Rt4buL4buxWzjhu6vGsHl04bq/OOG7keG6qeG7qzjDtOG6tTjhur/hurPhur844bur4bq1bTjDtG3hu4vhu7E4QcOsOMOhOOG7gW044bup4bql4buTOEzhurPhu6s4PeG7meG6t+G7kzhB4bq1OOG7qm7hu5M44buTa3nhu6Xhu5NrOOG7qmx1OOG6v+G7reG7k2s4TOG7r+G7k2s4QHlz4buTazjDuTjhu6Zs4butOOG7qmzGoVs44bq/4bqz4bq/OOG7q+G6tW04w7Rt4buL4buxOEHDrDjhur9sbuG7k2w44burxrDDs1s44buHw7Phurc4w7ThuqJbOMO1beG7k2w44burw63igKY44bq/d+G6tzjhu6vDsuG7k2w44buTbOG6q+G7kTjhu6ts4buxOGzhu63hu6s44buTa3l1bTjhu4fGoeG6vzjhu6vGsOG7seG6oDjhur/hurnhu6c4QeG6tTjDtWzhurdtOOG7q2zhurPhur844burbOG7o+G7k2s44burbeG7k1s44buTa2xtaeG7kzjhur/DveG7sVs4bMah4bq/OOG7q+G6ueG7pzjhu5PEkeG7k2s44bq/4bq34buZOOG7q8awb+G7k2w44buHcDjhu6vGsGnhu5M44bq/4bqz4bq/OMO04buN4buTbDhB4bu14bq/XTjhur7hu6/hu5NrOEF0bTjhu5Ns4bu54buTazhrbeG6pW044bunbOG6s+G7pzjhur934bq3OOG7k2vhurXhu5NsOOG7q2x5OEFt4buL4buTOOG7k2zhuqvhu5E44burbOG7sThs4but4burOEHhurU4bGXhu6c44buB4bq94buTOOG7h3Dhur84a23huqVbOGvhu5Xhu6c44bunbMOp4buTOGxv4buTbDjhu6ts4bq14buTbDjhu6tsbcOt4burOOG6v2zDrThB4bqt4buTOGzhu5Xhurc44buHxqHhur844burbG844buH4buJOOG7geG7seG6oDjhu6vGsG84QeG6tTjhu5Nr4bqt4buTOOG6v2xi4buTOEHhuq3hu5M4bOG7leG6tzjhu4fGoeG6vzjDqsOzOOG7keG6t2044buRcOG7q1s4a23huqVtOOG7p2zhurPhu6c44burbG3DreG7qzjhu6ts4bu14bq/OOG6v3jhu5NrOOG7h3nDuuG6vzjhu4fDrDjhur/hurnhu6c44buHw63hu5NbOOG7h+G7lTjDtOG6tTjhu5FybTjhu5NreXVtOOG7q+G7szhsxqHhur844bupbeG7k2w4w6rhurnhur84bMah4bq/OOG7kcOp4buROOG7k+G7meG7kzjhur9s4buZOOG7h8Ot4buTOOG7k2t5dW04w7R04buTOOG7q+G7sXFtOOG7p2zhuqVtOOG7q8Oi4buZOMaw4bq3OOG7h3nDuuG6vzjhu6ts4buVbTjFqeG7seG7g+G7kzjhuqBp4buxOOG7qeG6s+G6v2xbOOG7h8ah4bq/OOG7qeG6s+G6v2w44buH4buJOEHhuq3hu5M4bOG7leG6tzjhu4fGoeG6vzjhu4fDreG7kzhBdG044buTa3l1bTjhu4fGoeG6vzjhu6vhu7U44buTbG1p4buTWzjhu6vhu7U44buTa+G7seG6oOG7i+G7k1s44bq/4buVOOG7k2x5OEHhurnhuqA44buRdG044burw6Lhu5k4a+G7n+G6vzjGsMSpOOG7q+G7n+G7qzjhur9s4buZOEFt4buL4bq/OOG7p2zhurPhu6s4bOG7seG6oDjhu6vGsG444bur4bux4buLWzjDqnE44bup4bux4buTazhB4buf4buTOMO1bcOt4buTOOG7q2zDveG6vzhB4bq1OGzhu5nhurXhu5M44burbOG6teG7k2w44buTbMSR4buTOOG6v+G6s+G6v2w44bq/d+G6tzjhu5FybTjhur/hu5nhu5M44buTa3l1bV0xL+G7pzIx4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p+G6tuG7seG7q2zhu5nGsDcy4buq4bux4bqgw63hu6s44buQ4bq3bTEv4bunMg==

Tuyết Mai

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Khai mạc đợt phim phục vụ thiếu nhi

Khai mạc đợt phim phục vụ thiếu nhi
2024-05-27 11:50:00

baophutho.vn Ngày 27/5, tại Rạp chiếu phim Hòa Phong, TP Việt Trì, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh phối hợp với Đoàn thanh niên Sở VHTT&DL tổ chức khai mạc...

Ngày hội đọc sách của em

Ngày hội đọc sách của em
2018-04-06 14:09:55

PTĐT- Cùng với các Trường tiểu học trong tỉnh, Trường TH Gia Cẩm thành phố Việt Trì đã tổ chức Ngày hội đọc sách và viết chữ đẹp cho học sinh trong trường...

Liên hoan sân khấu Kịch nói toàn quốc 2018

Liên hoan sân khấu Kịch nói toàn quốc 2018
2018-04-06 08:17:41

Nhằm tạo sân chơi cho các nghệ sĩ Kịch nói trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao chất lượng biểu diễn nghệ thuật sân khấu, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công...

Tháng 3, mùa con ong đi lấy mật

Tháng 3, mùa con ong đi lấy mật
2018-03-31 08:04:17

PTĐT- Sau Tết, khi các loài hoa của núi, của rừng bung nở cũng là lúc những đàn ong bắt đầu đi lấy mật. Tháng 3, mùa làm việc tất bật của những chú ong thợ, mùa ngọt ngào hương...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long