Cập nhật:  GMT+7
OuG6v3s8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhu6Lhu4Hhu6PDreG6rSk74buW4bq/4buBw63hu4Hhu5fhu5fhu4Hhu4vhuq3hu508aeG6v27hu4vDqjzDouG6v8SD4buXPOG7i+G6v+G6seG7izzhuqc1w6w84buX4bq/NOG7izxp4bq/4buBPOG7ouG7m+G7n+G7i8OqPMag4bufb8OiPOG7mzM84bqn4buBZeG7nzxp4buBw6nhu4s6L+G6v3s7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6vuG6rTPhuqUpO+G7luG6v+G7gcOt4buB4buX4buX4buB4buL4bqt4budPMOi4bq/4buJPOG7m8Oh4buLw6okPMWp4buBw6nDojzhu6Lhu5vhu5/hu4vDqjzGoOG7n2/DojzDouG7ieG7gTzhu4vhur/huqs84buX4bq/NOG7izzGoeG7n+G7q8SR4bujPOG7o8O6POG7lsOCeDzhu51jPGnhur/hu4HEkeG7izzhur8z4buBPOG7i3TDtMOiPGnhur9u4buLw6o84buj4bq/4bq5POG6pzXDrDzhu5fhur804buLPMOq4buBN+G7gTzGoeG7n+G7q8SR4bujPOG7o+G7mzPhu4vhur88w6Lhur/Eg+G7lzzhu5k84bq04buB4bq54buLPOG6pm7hu4vDqiU6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq04buJ4bql4burKTt44buWPOG7i8OqNeG7qzx7Mi8wPOG6p3QzPOG7o+G7geG7iyQ84buKw6rhu4k24buBPOG7o+G7m3Thu5nhu4vDqjzhu5bhur/hu4HDreG7geG7l+G7l+G7geG7i+G6reG7nTzhu5bhuq3hu5vhur3huq3DouG7o+G7iTzhu6oz4budM+G7qzzhu6PDujzDouG6v2/hu4E84bqnZTzhu4vDquG6v+G7hTzDonIzPOG7ouG7m+G7n+G7i8OqPMag4bufb8OiPOG6pzXDrDzhu5fhur804buLPMWpZTzFqcSD4buLPOG6p2U84bq04buB4bq54buLPOG6pm7hu4vDqjxp4bq/4buBPOG6tGHDojxJ4buB4buL4bq/POG7mzM84bqn4buBZeG7nzxp4buBw6nhu4s84buX4bq/N+G7gTzDqjbhu6M84budM+G7i8OqPMOsw7Lhu6M84bq1ZOG7izzhu5fhur804buLPMah4buf4burxJHhu6M8w6JyMzzhu6JqMzzhu6Lhu5tr4buLw6o84bujNeG7gTzhuqd04buTw6I84buj4bq/NeG7i+G6vzzDreG6seG7lzzhu6Phur/huq3hu4k84buW4bq/cTzDrXHDojzFqOG7gOG7gDzDonIzPMOCbuG7i8OqPHTDtMOiPMOicjM8w43hu4Fk4buLPOG6vuG7k+G7lzzGoOG7n2/DojzFqWU8w43hu5/hurHhu6M84bq04buB4bq54buLPOG7iznDrDx7MjF9POG6p2/hu4E8xanDtOG7gTzFqXE8aeG7gcOp4buLPOG7o+G7m2vhu4vDqjzhu6M14buBPMOq4buB4bunMzzhu5bhur/hu4HDreG7geG7l+G7l+G7geG7i+G6reG7nTzFqTU84bui4bub4buf4buLw6o8xqDhu59vw6IlOi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6tOG7ieG6peG7qyk7OuG7ozPhurXDreG6rTzhu53hu6Phu6vDreG6rcOdKcOsM+G7m8Oq4buB4buLI33hu5fhu6k8M+G7n+G7o+G7iSk7OuG7o+G7mzs64buj4bqlOzrhu4HDrMOqPDPDreG7o8OdKeG7l+G6v+G7gcOt4buB4buX4buX4buB4buL4bqt4budPGnhur/hu4nhu4vDqjzDouG6vzPhu5c84buL4bq/M+G7izzhuqUzw6w84buX4bq/M+G7izxp4bq/4buBPOG7o+G7m+G7n+G7i8OqPMah4buf4buJw6I84bubMzzhuqXhu4Hhuq3hu588aeG7geG6reG7izzhur/hu4Hhu4vhur88Pik84bud4bubw6LDnSnhur/hu6Phu6Phu5cjLy/hu4HDrDPDquG6reG7nSXFqeG7icWpJcWp4buLL8awXTI+L+G7n+G7l8Ot4buJM+G6peG6reG6pS/DrOG7lzLhu6Phu50wM33hurUz4buJaDDDrWjhu4nhu53huq3GocOqxqEvfT57IF8+MF97Mi/hu5bhuq3hu5vhur3huq3DouG7o+G7iV/hu6oz4budM+G7q1/hur7DjMagSCVo4buXw6opPOG7o+G7geG7o8Ot4bqtw50p4buX4bq/4buBw63hu4Hhu5fhu5fhu4Hhu4vhuq3hu508aeG6v27hu4vDqjzDouG6v8SD4buXPOG7i+G6v+G6seG7izzhuqc1w6w84buX4bq/NOG7izxp4bq/4buBPOG7o+G7m+G7n+G7i8OqPMah4bufb8OiPOG7mzM84bqn4buBZeG7nzxp4buBw6nhu4s84bq/4buD4buL4bq/PD4pOzov4buj4bqlOzov4buj4bubOzrhu6Phu5s7OuG7o+G6pTvhu4rDquG7iTbhu4E84buj4bubdOG7meG7i8OqPOG7luG6v+G7gcOt4buB4buX4buX4buB4buL4bqt4budPOG7luG6reG7m+G6veG6rcOi4buj4buJPOG7qjPhu50z4burJTwm4bu14buL4bq/Izx44buWPzov4buj4bqlOzov4buj4bubOzov4bujM+G6tcOt4bqtOzrhu5c74bui4bq/4bqt4buJPHjhu5Y8JDzhu4rDquG7iTbhu4E84buj4bubdOG7meG7i8OqPOG7luG6reG7m+G6veG6rcOi4buj4buJPOG7qjPhu50z4burPMOi4bq/4buJPOG6teG7gcSR4bujJDxu4buLw6o84bqnODzhu4vEqeG7gTzFqcO04buBPOG7i8OqdOG7keG7gTzhuqfDs+G7i8OqPMOixIPhu5c84bui4bub4buf4buLw6o8xqDhu59vw6I8xah0w7Xhu4vDqjzhu4rDquG6v+G7hTzhu5vDoeG7i8OqPOG6p+G7gWXhu588aeG7gcOp4buLPMOsNTzhu6Lhu5vhu5/hu4vDqjzGoOG7n2/DojzhuqfDoOG7ozzhu5szPMOtNTxp4bq/buG7i8OqPOG7l+G6v3A84bq/4buT4buXPMWpw7Thu4E84bq+4buBxJHhu4s84buX4bq/NOG7lzzFqTU8w63hu5Phu4E84buHw6Lhur88xqHhu59vw6I8w6rhu4EzPMOicjM84buW4bq/4buBw63hu4Hhu5fhu5fhu4Hhu4vhuq3hu50lOi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6tOG7ieG6peG7qyk7TuG7i8OqPOG7qjPhu50z4burPOG7i8Sp4buBPMWpw7Thu4E8eOG6tOG7nC3DguG6tOG7ijwjPOKAnE7hu4vDqjzFqHTDteG7i8OqPOG7isOq4bq/4buFPOG7q2Thu588w6Lhuq/hu588w6Lhur/hu6Hhu4vDqjzhu6Nu4buBPMOi4bqv4buLPOG7l+G6vzfhu4E8w6zhu5k8w61q4buLw6o84bq/dMO04buLw6o84bujw7Thu4E8w6I0w6I8w6Lhu5/DssOiPOG6pzXDrDzhu5fhur804buLPOG7neG7ieG7i8OqPOG7l+G6v3TDteG7i8OqPOG7i+G6v3Thu4vDqjzhuqV04buR4buLw6o84buL4bq/dDzhur9rPGnhur9u4buLw6o8xqHhu58z4buLPOG7o8Ojw6w8xak1PMOi4buJ4buBPOG7i+G6v+G6qzzhu5fhur804buLPMah4buf4burxJHhu6M8w6JyMzzhu6JqMzzhu6Lhu5tr4buLw6o84bujNeG7gSU8xajhu4M84buj4bq/xJE8w6w1POG7o27hu4E84bqnODzhu4vEqeG7gTzFqcO04buBPG7hu4vDqjzEg+G7qzzhu5vDoeG7i8OqJDzhuqfhu4Fl4bufPOG7izXhu6s8w601PGnhur9u4buLw6o84buX4bq/cDzhur/hu5Phu5c8xanDtOG7gTzhur7hu4HEkeG7izzhu5fhur804buXPMOicjM8w6Lhur/hu6Hhu4vDqjzhu6Nu4buBPMOic+G7i8OqPOG7i+G6v3Q8w63hu5Phu4E84buHw6Lhur88xqHhu59vw6I8w6rhu4EzPMOicjM8w6Lhur/hu6Hhu4vDqjzhu6Nu4buBJTov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhurThu4nhuqXhu6spO+G6vms84buLxKnhu4E84bubw6Hhu4vDqiQ84buLxJHhu588w6Lhur/hu6Hhu4vDqjzhu6Nu4buBPOG7i+G6v8SD4buLPMOsNuG7i+G6vzzhuqfEkeG7izzFqeG7gcOpw6I84buj4bufw6Phu4s84buj4bq/cjzDreG7n+G6seG7ozzhu5fhur804buXPMah4bufb8OiPOG7o8SRPMWpNTzhu6tk4bufPMOi4bqv4bufPOG7o+G6vzfhu4k8w63hu5/hurHhu4s84buj4bubZOG7izzDosO1POG7neG7mTzhu5fhur804buLPMah4buf4burxJHhu6M84bqnxKk84buj4bq/4buDPMOixKk84buj4bq/4bq5POG6peG6s+G7izzhur8z4buBPOG7i3TDtMOiPOG6p8SR4buLPOG7o+G7g+G7i+G6vzzhu6Phur/EkTzhuqdv4buBPOG6p+G6r+G7n+KAnSU6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq04buJ4bql4burKTvhu6Lhu5t0w7TDojzhuqfEqSQ84buj4bub4buJ4buLw6o8w6Lhu5/DssOiPOG6v8Oy4buBPOG6pzXDrDzhurVk4buLPMOtZTzhur7DsuG7gTzhu4vDquG6v+G7hTzhu6Lhur904buT4buLw6o84bqnZuG7i+G6vzx5POKAkzzDg+G7nzzhu6M24buBPMOMbuG7i8OqPMOC4buNJDxu4buLw6o84buqM+G7nTPhu6s8w6Lhur/hu4k84bq14buBxJHhu6MkPG7hu4vDqjzFqHTDteG7i8OqPMOiauG7izxp4bq/OeG7i8OqPGnhur854buLw6o8w6Lhur/hu4k84bubw6Hhu4vDqiQ84buW4bq/4buBw63hu4Hhu5fhu5fhu4Hhu4vhuq3hu5084buj4bq/4bqxw6w8w6Lhur/hu4c8aeG6v27hu4vDqjzhu4tk4buLPOKAnMOixKk84bq1xIPhu6M8aeG7rTzhu7E8aeG7gcSR4buLPMOq4buD4oCdPMWpZTzGoeG7n+G7q8SR4bujPOG6p+G7heG7i+G6vzzDonIzPOG7omozPOG7ouG7m2vhu4vDqjzhu6M14buBPOG6p3Thu5PDojzhu6Phur814buL4bq/PMOt4bqx4buXPOG7o+G6v+G6reG7iTzhu5bhur9xPMOtccOiPMWo4buA4buAPMOicjM8w4Ju4buLw6o8dMO0w6I8w6JyMzzDjeG7gWThu4s84bq+4buT4buXPMag4bufb8OiPMWpZTzDjeG7n+G6seG7ozzhurThu4Hhurnhu4s84buLOcOsPHsyMX084bqnb+G7gTzFqcO04buBPMWpcTxp4buBw6nhu4s8w6JyMzzhu5bhur/hu4HDreG7geG7l+G7l+G7l+G7geG7i+G6reG7nTzFqWU84bq04buB4bq54buLPOG6pm7hu4vDqiU6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq04buJ4bql4burKTvhurTEg+G7ozzDouG6v8SD4buXPOG7o+G7g+G7i+G6vzzhu6Phu5s24buLw6o84bq1xJE84bujYcOiPOG6v+G7gcOp4buLPOG7izPhu6skPOG7isOq4buJNuG7gTzhu6Phu5t04buZ4buLw6o84buqM+G7nTPhu6s8xanhurPhu4s84bq1NeG7qzzhu6NsPOG6v+G7qzzFqWvhu4vDqjzhur8z4buBPOG7i3TDtMOiPMOixKk84buj4bq/4bq5POG7o+G7g8OsPOG6p3Thu5PDojzDrMOy4bujPOG6v3TDtOG7i8OqPOG6p+G7gTzDouG6v+G7n+G7i8OqPOG6p+G6uTzDquG7gTfhu4E8xqHhu5/hu6vEkeG7ozzhu6Phu5sz4buL4bq/PMOi4bq/xIPhu5c84buZPOG6tOG7geG6ueG7izzhuqZu4buLw6olOi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6tOG7ieG6peG7qyk74bui4bq/4bqt4buJPMWo4buIxag6L+G7lzs=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Triều Tiên phóng tên lửa ra biển Nhật Bản

Triều Tiên phóng tên lửa ra biển Nhật Bản
2016-07-19 07:46:00

Theo AFP, Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) nước này cho biết ba quả tên lửa mà Triều Tiên phóng sáng sớm 19/7 được...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long