Cập nhật:  GMT+7
UjbGr+G7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur3hu4Y34buHw6M+4bukU+G6vDbhurfhu6Z1OOG7puG7hzbDreG7puG7hjbDrWXhuq814bum4buH4bq/4buJKOG7puG7hsOh4bqvNuG7puG7g+G7jeG7puG7s+G6seG7suG6rzXhu6bDuSbhuq/hu6bEguG7tCjhu6bhu4c3IOG6veG7pm3hu4Uo4bumKMSp4bum4buH4bq/N+G7pjbhu4NuMeG6r+G7puG7hjZZ4bqvNuG7puG7hjbhu4Phu41SLzbGr1NSL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6veG7sz5ZKeG7pFPhurzhu4bhurAt4bum4bquNeG7sm7hu6bhu6hYLcav4buo4bui4bum4bq8NuG6t+G7pnU44bum4buHNsOt4bum4buGNsOtZeG6rzXhu6bhu4fhur/hu4ko4bum4buGw6Hhuq824bum4buD4buN4bum4buz4bqx4buy4bqvNeG7psO5JuG6r+G7psSC4bu0KOG7pihm4bqvNeG7pijDnSjhu6Y84bu0N+G7piE3MuG7g+G7puG7s+G7peG6rsO54bum4buHw6Hhuq824bum4bqjNuG7g+G7pmvhu4ko4bumNuG7g24x4bqv4bum4buGNlnhuq824bum4buGNuG7g+G7jeG7pmvhu7Lhu6bhu6XhurHhu7Lhuq/hu6Y84bu0N+G7piE3MuG7g+G7puG7s+G7peG6rsO54bumNuG7g24x4bqv4bum4buGNlnhuq824bum4buGNuG7g+G7jeG7pjzhu7jhu6bhu4c3IOG6veG7pm3hu4Uo4bumKMSp4bum4buH4bq/N+G7pm3hu7jhu6bhu4Ym4bqv4bum4bq8NsOtZOG6rzXhu6Lhu6Y24buDbjHhuq/hu6bhu4Y2WeG6rzbhu6bhu4Y24buD4buN4bueUi/hur1TUuG7h1khw6M+4bum4buB4buHbsOjPuG7kOG7pMSDWeG6vzU34bqv4bua4buo4bq9beG7plnhu4Phu4fhurHhu6RTUuG7h+G6v1NS4buHKVNSN8SDNeG7puG7geG6vyjhu5Dhu6Q24buH4buH4bq94buaLy8hWeG6seG6vTbhu4Phu4c24bqx4buea+G6ry/hurHDoykpWeG7h1kvbD4h4buBN+G7hz4v4buHN+G6ry3hu4fhu4MoLeG7geG7gy3huqM3PuG6ry/Gr8WoxajDunl1V8av4bus4busw7Uv4buoxajGr8avL+G7ri/Gr+G7qOG7rMO5w7nhu67DuVjGr+G7qOG7ri/Gr+G7qOG7ruG7qMav4buwxajhu6zhu6pWxahY4buqX+G7hzfhuq/hu4fhu4Mo4bueNTc04buk4bumWcOjNzXhuq/hu5Dhu6TEgzcpKcOjPuG7pFNSL+G7hylTUi/hu4fhur9TUuG7h+G6v1NS4buHKVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFPhurw24bq34bumdTjhu6bhu4c2w63hu6bhu4Y2w61l4bqvNeG7puG7h+G6v+G7iSjhu6bhu4bDoeG6rzbhu6bhu4Phu43hu6bhu7PhurHhu7Lhuq814bumw7km4bqv4bumxILhu7Qo4bumNSThur3hu6Y14bq74bui4bum4buH4bq/WeG6seG7pjxiN+G7pihm4bqvNeG7pjzhu7Q34bumKTcx4bqv4bumKMSp4bum4buH4bq/N+G7pm3hu7jhu6bhu4Ym4bqv4bum4bq8NsOtZOG6rzVSL+G6vVNS4bq9U1Iv4buHKVNSL+G7h+G6v1NSL+G7h1khw6M+U1Lhur1T4buG4bu0N+G7pijhu4Phuqso4bum4buHNyDhur3hu6Zt4buFKOG7ouG7puG6vDbhurfhu6Z1OOG7puG7hzbDreG7puG7hjbDrWXhuq814bum4buH4bq/4buJKOG7puG7hsOh4bqvNuG7puG7g+G7jeG7puG7s+G6seG7suG6rzXhu6bDuSbhuq/hu6bEguG7tCjhu6Y84bu44bumIcOd4bqx4bumKMOd4bqx4bum4bqjIOG7h+G7psOq4buD4bu24bum4bqjw7Phu6Y24bq14bq94bum4buHNsOs4bumxIPDrWU34bum4buHw53Eg+G7ouG7puG7s+G7peG6rsO54bum4buHw6Hhuq824bum4bqjNuG6scOd4bumTUvhu7Xhu6Lhu6bhu4fhur/hurHhuq814bumPOG6t+G7puG6ryLhu4Phu6YhO+G7h+G7puG7hznhuq824bumNjnhuq824bum4bq9NsOd4buH4bum4buH4bq/NzLhuq/hu6bhuqM34bqvNuG7puG7hyDhu6Yt4bumbeG7uOG7pjbhuqs34bum4bqvQMSD4bum4buoxajFqFjhu6Lhu6bhur02w61k4bqvNeG7pjbDrcSR4bqvNeG7ouG7puG6oyDhu6Y24bqx4bu0KDbhu6bhuq9AxIPhu6bhu6jFqMavxajhu5zhu6bhuq/huqs34bumKeG7g+G6rzXhu6bEg+G6q+G7h+G7puG7geG6reG7piHDneG6seG7pijDneG6seG7pig24buDbiLhuq/hu6Y8MOG7nOG7pjbhurHhu7Thu4fhu6Y84bqr4bqvNeG7pig2P+G7h+G7pms/4bqv4bui4bum4buH4bq/4bu24bumw6NlN+G7pig2P+G7h+G7pms/4bqv4bum4buH4bu0N+G7puG6o8Oz4bumNuG6teG6veG7pmvhu7Lhu6bEg+G6q+G7h+G7puG7geG6reG7pinhu4nhu6bDneG6r+G7psOjxJHhuq/hu6Y84bu44buma+G7suG7pjxZ4bqvNeG7puG7h+G6vzcy4bqv4bum4bqjNlk34bum4buH4bq/IuG6r+G7pjxhWeG7piHhu7Lhuq/hu6bhu4fDoeG6rzbhu6Lhu6Yo4bq34bumw6M3IuG6r+G7psOq4buDWeG6r+G7pjwg4bqv4bumNuG7g24x4bqv4bum4buGNlnhuq824bum4buGNuG7g+G7jeG7puG6rzbDreG7pinhu4nhu6bDneG6r+G7pjzDrWXhuq814bum4buz4bqp4bumw7o2OOG7psSCN+G6rzbhu6Lhu6Yp4buJ4bumw53huq/hu6bhur02w53hu4fhu6bhu4fhur83MuG6r+G7pinhu4Phu6bDo2EoNuG7ouG7pinhu4nhu6bDneG6r+G7puG6vTbDneG7h+G7puG7h+G6vzcy4bqv4bum4buw4bumNuG7g24x4bqv4bum4bq9NjhZ4bum4buGJm7hu6bhuq5ZxIPhu6YoaFnhu6bhu4fDoeG6rzbigKbhu6bhu6Xhu7Q34bumKTcx4bqv4bum4bul4bqx4buy4bqv4bumPOG7tDfhu6YhNzLhu4Phu6bhu7Phu6Xhuq7DueG7pjbhu4NuMeG6r+G7puG7hjZZ4bqvNuG7puG7hjbhu4Phu43hu6YoaeG6rzXhu6Yhw53hurHhu6Yow53hurHhu6bhuqMg4buH4bumw6rhu4Phu7bhu6bhuqPDs+G7pjbhurXhur3hu6bhu4c2w6zhu6bEg8OtZTfhu6bhu4fDncSD4bum4buz4bul4bquw7nhu6Y24buDbjHhuq/hu6Zr4buy4bum4bq9NsOtZOG6rzXhu6Y2w63EkeG6rzXhu6Lhu6bhuq82NzHEg+G7pmtn4bum4bq9NsOd4buH4bum4buH4bq/NzLhuq/hu6bhuqM34bqvNuG7puG7hyDhu6YtbeG7uOG7pjbhuqs34bumKGhZ4bumNuG7g24x4bqv4bum4buGNlnhuq824bum4buGNuG7g+G7jeG7puG6r0DEg+G7puG7qMWoxq/FqOG7nlLhur1Tw7rEqeG7puG7h+G6vzfhu6Zt4bu44bum4buGJuG6r+G7puG6vDbDrWThuq814bumIeG7sm7hu6bhu4fDouG7pmvhu4M34bumxIPhu4vhuq814bum4buH4bq/w63EkSjhu6bhuq82auG6rzXhu6bhu4c24buy4bqvNuG7puG7h+G7ieG7g+G7pihoWeG7pjw/4buH4bum4bqvw63EkSjhu6Lhu6YoaFnhu6bhu4fDoeG6rzbhu6Lhu6Y8JCjhu6YhNzHhu4fhu6bDo+G7suG7puG7h+G6v+G6seG6rzXhu6Yh4bqtN+G7pijhu7bhuq824bum4bqvMOG6r+G7puG6ozfhuq824bum4buHIOG7puG7h+G6v+G6seG6rzXhu6bhuq/DrcSRKOG7pmvhu7Lhu6bhu4c2IOG7pjU3xJE34bumKOG6t+G7puG6rzY3MOG7g+G7piE3IOG6r+G7pjzhuqvhuq814bui4bum4bqvNsOt4bqvNeG7pinDrcSRN+G7puG7geG7ieG7psOj4bu44bqvNuG7pjzhu7ThurHhu6YoaFnhu6bDkOG7tuG6rzXhu6Lhu6bhu4Hhu4nhu6Y8NzDhu4Phu6Y24buy4bqvNuG7puG6r0Dhuq814bumPOG6q+G6rzXhu6Lhu6bDozfhuq824bumNuG6seG7tOG7h+G7pihoWeG7psO6Njjhuq824bum4bq9Nmjhu6Lhu6YoaFnhu6bhu4bDoeG6rzbhu6bhu4Phu43hu6Lhu6bhu7Phu6Xhuq7DueG7ouG7puG7gnXhuq7DueG7puG7h8Oh4bqvNuG7ouG7puG6vDbhu4Xhu6bhu4Y24bq14bumPOG7uOG7pihk4bumIeG7tuG6r+G7puG6ozcwxIPhu6YoNiDhu6Y8w63DqSjhu6bDo+G7tMSD4bum4bq9NsOd4buH4bui4bumKeG7g27hu6bhu4fhur854bum4bqvNmHhur3hu6Y84bqr4bum4buHQOG6rzXhu6bhu4fhur/DreG6ueG6rzXhu6Lhu6Yh4bu24bqx4bumPOG7tsSD4bumWeG6r+G7puG7gTfhuq824bumbeG7uOG7pjbhuqs34bui4bum4buH4bu04bqx4bum4buHNzDhuq/hu6Y8MOG7pig24bqx4bum4bq9NsOd4buH4bum4buH4bq/NzLhuq/hu6bhuqM34bqvNuG7puG7hyDhu6Yt4bumbeG7uOG7pjbhuqs34bum4bqvQMSD4bum4buoxajGr8Wo4buma+G7suG7puG6rzZq4bqvNeG7puG6r0DEg+G7puG7hzcg4bq94bum4buHNj7hurHhu55S4bq9U8O6w50o4bumb+G7puG6ozcg4bqv4bumKMSp4bum4buH4bq/N+G7pjww4bumbeG7gz/hu4fhu6ZrMOG7pig2P+G7h+G7psOjw63DqeG6rzXhu6bhu4dA4bqvNeG7puG7h+G6v8Ot4bq54bqvNeG7puG6ozfhuq824bum4buHIOG7pmvhu7Lhu6Y1N+G7tjfhu6bDquG7g24g4buH4bum4bqvNmrhuq814bumaz/huq/hu6Y8MOG7puG6r+G7tm7hu6bhu4E34bqvNuG7puG7h+G6v+G6seG6rzXhu6bDquG7g8Od4bum4buH4bq/OeG6rzbhu6bhur02w53hu4fhu6bhu4fhur83MuG6r+G7puG6rzbDreG7muG7psO6NiDhu6Y84bqr4bumKDbhurHhu6Yow53huq/hu6Yh4bqr4bumKGThu6bhu4Hhurnhu5zhu6ZrNzEo4bum4buH4bq/NzLhuq/hu6bhuqM2WTfhu6Lhu6bhu4c24buJKOG7pjY3MeG6r+G7pijDnSjhu6YoNjjhuq824bum4buBw50oNuG7pihoWeG7puG6rjbhu7Lhu6bhuq/DrcSRKOG7puG6rzbDreG7psOD4buDO+G7h+G7psO5JuG6r+G7psOq4buDJuG6r+G7puG7h+G7ieG7pmsx4bui4bumw4Phu4M74buH4bum4buGNjfhu6Y84buDWeG7puKAk+G7puG6ojY+4bqv4bum4buHNsOt4bq54bqvNeG7nOG7puG7hznhuq824bum4buH4bq/4bu04bqvNeG7puG6p+G7puG6rzY3M8SD4bumxIPhuqc34bum4buH4bq/w61l4bqvNeG7pmvhu7Lhu6bhu4fhur/DnSg24bum4bqvNjcxxIPhu6YoaFnhu6Yow50o4bumKOG6p+G6rzXhu6bhu4du4bum4bqjNlk34bum4buHNsOdKOG7ouG7pms74bqv4bumKDbhu4NuMuG6r+G7ouG7pig2IOG7piE3IOG6r+G7puG6ozbhurHDneG6rzXhu6bhu4Hhu7bhuq/hu6Y84bqtN+G7pmvEkTfhu6Y8ZTfhu6bhu4Hhuq3huq814bui4bum4buBN+G6rzbhu6Y24bqx4bu04buH4bumKGhZ4bum4bqvNcOtZTfhu6YpJuG6r+G7puG7h+G6v+G6seG6rzXhu6ZrZuG6rzXhu6YhYeG7puG7tuG6rzbhu6Y2w63hurnhuq814buc4bum4bqvJuG6rzXhu6YoWeG6seG7pig2P+G7h+G7psOjw63DqeG6rzXhu6bhuqM2w53Eg+G7pig2alnhu6YhMeG6rzbhu6Zr4buy4bum4buHN+G6rzbhu6bhu4c2OuG6r+G7ouG7puG7hzbDnTfhu6Y84bqr4bum4bq9Nmco4buma2fhu6YoaFnhu6Yow53huq/hu6Yh4bqr4bui4bumIcOdKOG7puG7geG7j+G7piEx4bqvNuG7pms3MeG6r+G7pjxZ4bum4bqjNuG6sVnhu6Y24buDbjHhuq/hu5zhu6bhu4dA4bqvNeG7pijDrWXhuq814bumKOG6p+G6rzXhu6bhu4fDnSjhu6bDquG7g+G7tuG6r+G7psOjb+G7puG6rzbhu7Lhu6bhuq/DrcSRKOG7puG7h+G6v+G6seG6rzXhu6bDo8Og4bqvNuG7pmvhu4ko4bumNTfhuq3huq814bumKCZu4bum4buH4bq/4bqp4bqvNeG7nOG7pjZj4bum4buH4bq/w6nhu6bhuqM34bqvNuG7puG6vTY44bum4bq9NuG6s+G6rzXhu6YoNuG6reG6rzXhu6Y24bu04bqv4bumPOG7tsSD4bumIeG7tuG6seG7puG7geG7tuG6r+G7pm3hu4M/4buH4buma2fhu6Y84bqn4bqvNeG7pm3hu4Mm4bqv4bum4buoxajFqFjhu6bigJPhu6bhu6jFqMavxajhu5zhu6ZrP+G6r+G7pjww4bumPOG7suG6seG7puG7h+G7tOG6seG7puG6rzU2MOG7pjUj4bqv4buma8SRN+G7pjU34bu2N+G7psOq4buDbiDhu4fhu6ZrNzEo4bumw6Phu7LEg+G7pmvhu7Lhu6bhu4dA4bqvNeG7pijDrWXhuq814bumw6rhu4Phu7bhuq/hu6bDo2/hu6bhuq824buy4bum4bqvw63EkSjhu6bhu4fhur/hurHhuq814bumw6PDoOG6rzbhu6Zr4buJKOG7pm3hu4M/4buH4bum4bqjNizhu4Phu6bDo1nhurHhu6Y84bqr4bqvNeKAplLhur1T4bul4bu0N+G7pik3MeG6r+G7puG7peG6seG7suG6r+G7pjzhu7Q34bumITcy4buD4bum4buz4bul4bquw7nhu6bhu4fDoeG6rzbhu6Zr4buy4bum4bul4bqx4buy4bqv4bumPOG7tDfhu6YhNzLhu4Phu6bhu7Phu6Xhuq7DueG7pjbhu4NuMeG6r+G7puG7hjZZ4bqvNuG7puG7hjbhu4Phu43hu6Y84bu44bumNTfhu7Y34bumPMOd4bq94bumxIPhuqvhu4fhu6bhu4Hhuq3hu6bhuq/huqs34bumKeG7g+G6rzXhu6bhu4c24buD4bqrKOG7puG7hzYsxIPhu6bDquG7g24w4bqv4buma+G7suG7pig24bqx4bumITcg4buH4bum4buHYuG7pjzhu7Q34bumITcy4buD4bum4buBXeG7puG7hzvhur3hu6Y2w6nhur3hu6Lhu6bhur02JuG6r+G7psOj4bqx4bu0N+G7pjwy4bumKDbhu4NuMuG6r+G7pjwg4bqv4bumKMOdKOG7pihk4bumw6rhu4NZ4bqv4bumw6M3IuG6r+G7psOq4buDWeG6r+G7puG7hzY+4bqx4bum4buHNizEg+G7psOq4buDbjDhuq/hu5zhu6Y84bqp4bqvNeG7puG7hzZlN+G7puG6ozYl4bqvNeG7pjxh4bqvNuG7puG7hzZlN+G7pjU3WeG6r+G7puG7h8SRN+G7ouG7puG7peG6seG7suG6r+G7pjzhu7Q34bumITcy4buD4bum4buz4bul4bquw7nhu6bhu4fDoeG6rzbhu6Zr4buy4bum4buz4bul4bquw7nhu6Y24buDbjHhuq/hu6bhu4Fd4bum4buHQOG6rzXhu6Yow61l4bqvNeG7pjU3w53Eg+G7puG7gcOd4buH4bum4bqvNmrhuq814bumazcxKOG7pihn4bum4buHNjLhu6Lhu6Y8NzDhu4Phu6YoNsOh4bqvNuG7puG6rzZq4bqvNeG7pms3MSjhu6YoNsOtWeG7psOj4buyxIPhu6Y8w63DqSjhu6Y8MuG7pjXhurfhur3hu6bhur02OuG6r+G7puG7hzbhu4Uo4bumPCxu4bum4buB4buJ4bum4bq9NsOd4buH4bum4buH4bq/NzLhuq/hu6bhuqLhu4YtTeG7s+G7nuG7puG7pTfhuq824bumS2k=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Báo Phú Thọ điện tử -

Báo Phú Thọ điện tử -
2009-12-29 17:57:00

5 năm một chặng đường phát triểnPTO- Ngày 1-1-2005, Báo Phú Thọ điện tử (PTO), có tên miền http://www.baophutho.org.vn chính thức hòa mạng Internet. PTO là “cánh tay nối dài”...

Báo Phú Thọ điện tử -

Báo Phú Thọ điện tử -
2009-12-29 17:57:00

5 năm một chặng đường phát triểnPTO- Ngày 1-1-2005, Báo Phú Thọ điện tử (PTO), có tên miền http://www.baophutho.org.vn chính thức hòa mạng Internet. PTO là “cánh tay nối dài”...

Báo Phú Thọ điện tử -

Báo Phú Thọ điện tử -
2009-12-29 17:57:00

5 năm một chặng đường phát triểnPTO- Ngày 1-1-2005, Báo Phú Thọ điện tử (PTO), có tên miền http://www.baophutho.org.vn chính thức hòa mạng Internet. PTO là “cánh tay nối dài”...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long