Cập nhật:  GMT+7
OOG7j+G6r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r1nDtXnhu5vDrOG6oznhu67hu4/hu6HDo0fDtMOjeeG7j8OBw6NZ4buPw4Hhu6nhu6Phu43Do3l34bqiaMOjWeG7meG7o+G7j8Oj4bu54bqyw6N54buPZeG7ncOj4buddMOj4buP4buR4buj4buPw6Phu6N04buj4buNw6Phu6Phu43hu4/DtW7hu6/Do3ljw7XDo1nhu4/huqnhu6Phu4/Do1nhu4/hu7nhurI4L+G7j+G6rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM5OMO14bud4buNw6N4d2h94bqjLy9oNGfhuqnhu5/hu6/hu4/DvXnhu4/hu5804bqu4bujL2nDrHjGoXnhu5/hu68v4bujw6zhurB4L+G6seG6r+G6seG6tS/hurPhuq1p4bqv4bqv4bq34bqz4bqz4bq34bqveeG6r+G6peG6peG6peG6reG6teG7m+G6rzThu5fhu6/hu43huqPDoy854buu4buP4buhw6NHw7TDo3nhu4/DgcOjWeG7j8OB4bup4buj4buNw6N5d+G6omjDo1nhu5nhu6Phu4/Do+G7ueG6ssOjeeG7j2Xhu53Do+G7nXTDo+G7j+G7keG7o+G7j8Oj4bujw710w7XDo2jhuqvDo3h04buj4buNw6N5d+G7n+G7o+G7jcOj4bqp4bufw6N5Y8O1w6PGoeG7j8O9w6PhurMzw6PhurbEkcOjO8O94bq/4bujw6Phu5rDuWg4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM54bui4buNYuG6ssOj4bqx4bqvL8OiM8Ojw63hu59i4bujw6NodOG7o+G7jcOjeeG6q2jDo2nhu5/Do8Otw7rhu6Phu43Do2jhu4/DtMOj4buO4bufYuG7o+G7jcOjSHThu6Phu43Do1nhu4/hu7nhurLDoy3Do+G7ruG7j+G7ocOjR8O0w6N54buPw4HDo1nhu4/DgeG7qeG7o+G7jcOjeXfhuqJow6NZ4buZ4buj4buPw6Phu7nhurLDo+G7m2Lhu53Do1l3w4Hhu7Hhu6Phu43Do8Ot4bufYuG7o8Ojw63EkcOjw63DtcOjeeG7j2Xhu53Do+G6rmLDo8ahw7Vv4budw6N5d+G6qcOj4budw7l5w6N4dcOj4buddMOj4buP4buR4buj4buPw6Phu6N04buj4buNw6Np4bq/4bujw6N4ZOG7o8Oj4bq2w73hu4F5w6PGocO14buj4buPw6Np4buf4bqp4buj4buPw6Phu43DtXLDtcOjeXdr4bujw6PDreG7k+G6qcOjZ2Lhu6PDo+G7j8O94bqybuG7o8OjWeG7j+G6qeG7o+G7j8OjWeG7j+G7ueG6sjQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM5SOG7teG7o+G7jcOjw63DtcOjaOG7ocOjaOG6q2jDo8Otw7rhu6Phu43Do2jhu4/DtMOjw53huqbDo+G6rsO1a+G7o8OjR1k/w6NZ4buZ4buj4buPw6PDveG6pjHDo+G7ouG7jcO94bqyw7Phu6PDo1nhu4/hu5PDo1nhu4/huqnhu6Phu4/Do+G7jsO94bqybeG7oy3Do1l3w4Hhu7Hhu6Phu43Do2fhuqnhu6PDo0nhur/hu6PDo+G6ruG7g+G7o8OjWeG7meG7o+G7j8Oj4bu54bqyw6M24buv4buP4bu3w6N5d+G6q2jhu4/Do+G7j8O94bqybuG7o8OjWeG7j+G6qeG7o+G7j8OjWeG7j8O94bqmNzLDo+G7ouG7jcO94bqyw7Phu6PDo1nhu4/huqnhu6Phu4/Do+G7jmTDtS3Do+G7ruG7j+G7ocOjSOG7j+G7ucOjeeG7k2jhu4/Do8OdR+G7oknDo3nhu5nhu6Phu480OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOcONw7rhu6Phu43Do2jhu4/DtMOj4buu4buP4buhw6NHw7TDo3nhu4/DgcOjWeG7j8OB4bup4buj4buNw6N5d+G6omjDo1nhu5nhu6Phu4/Do+G7ueG6ssOjw63EkcOjeeG7j2Xhu53Do2jhuqtow6Phu510w6Phu4/hu5Hhu6Phu48xw6Phu6LDvXTDtcOjaOG6q8OjeHThu6Phu43Do3l34buf4buj4buNw6Phuqnhu5/Do2jhu7nhuqnDo+G7j8O5w6N04buj4buNw6NZ4buPw7Vtw73Do+G7nMO14buj4buPw6NZ4buPbC3Do+G7jlk7w6No4bqrw6Phu5vDuuG7o+G7jcOjWeG7j+G6qeG7o+G7j8OjWeG7j+G7ueG6sjPDo8ah4buPw73Do+G6s8Oj4bq2xJHDozvDveG6v+G7o8Oj4buaw7loM8OjeeG7j8O9w6Phu6Phu4/hu4Phu6/Do+G6s8SDxIMtw6LEg8SDw6N5d8O1bsO9w6PDrcO64buj4buNL+G7o2Xhu53Do+G6rmLDo+G7jlk7w6No4buPZeG7o8Oj4bujw710w7XDo3nhu49yw6NZw73Doz9Bw6Phuq7GsMO1w6N2w73hurLDo+G7nXTDo+G6r+G6tTTEg8SDxIPDo2jhu5/hu6Mv4bujZeG7nTLDo3nhu6Xhu6Phu43Do3nhu4/DvcOj4buj4buP4buD4buvw6Nn4buR4buj4buPw6N2w73hur/hu6PDo8OtY3nDo3nhuqDDo+G6t8Oj4oCTw6PhurPDo3nhuqbDo8Otw7rhu6Phu40v4bujZeG7nTPDo+G7jcO1ZMO1w6N2w73hurJsecOj4bquw7VuaMOj4bubYuG7ncOjeeG7j8OB4bup4buj4buNw6PhurbDveG6smvhu6PDo2jhu4/hu5/Do+G6scSDw6Phu5vhuqnhu5/Do8Otw7nhu6Phu43Do+G6rsaww7XDo+G7ncOAaMOj4bubw4HFqeG7o+G7jcOj4bqzLeG6tcOjeXfDtW7DvcOjw63DuuG7o+G7jS/hu6Phu43DgeG7qcO1L3nhu4/huqvhu6Phu400w6PDjcO64buj4buNw6No4buPw7TDo+G7juG7n2Lhu6Phu43Do0h04buj4buNw6NZ4buPw73huqbDo2hB4buj4buNw6N5d+G6omjDo3nDtWzhu6/Do3nhu49l4budw6Phu510w6Phu4/hu5Hhu6Phu4/Do+G7o8O9dMO1w6N54buPcsOjaOG7ueG6qcOj4buPw7nDo3Thu6Phu43Do+G7ouG7jcO94bqyw7Phu6PDoz9l4bujw6NJ4buDw70tw6PGoeG7j8O9w6Phuq0zw6PhurbEkcOjWcO9w6M/QcOj4bujw710w7XDo+G6sTThurXEg8SDw6No4buf4bujw6Phuq7GsMO1w6N54bul4buj4buNw6N54buPw73Do+G7o+G7j+G7g+G7r8OjeeG6oMOj4bq3xIPEgy3hurXEg8SDw6N5d8O1bsO9w6PDrcO64buj4buNNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6ozk4w7Xhu53hu43Do3h3aH3huqMvL2g0Z+G6qeG7n+G7r+G7j8O9eeG7j+G7nzThuq7hu6MvacOseMaheeG7n+G7ry/hu6PDrOG6sHgv4bqx4bqv4bqx4bq1L+G6s+G6rWnhuq/huq/hurfhurPhurPhurfhuq954bqv4bql4bql4bql4bqt4bq14bub4bqxNOG7l+G7r+G7jeG6o8OjLzk4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM5WeG7j2Xhu53Do+G7nXTDo+G7j+G7keG7o+G7j8Oj4bujw710w7XDo3nhu49yw6N5Y8O1w6Phu43DteG6qcOjw63hu5Hhu6Phu4/Do3Thu6Phu43Do+G7ouG7jcO94bqyw7Phu6PDoz9l4bujw6NJ4buDw70zw6PGoeG7j8O9w6Phuq0zw6PhurbEkcOjWcO9w6M/QTgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6ozlY4bqpw73Do8ah4buPw7XDo+G7m8Op4buj4buNw6Phu6Phu43hu4/DrMOj4buj4buPxILhu6Phu43Do2jhu4/DteG6qcOjeMSpM8Ojw61tw6PhurbDveG7gXnDo2jhu7nhuqnDo8OtY8O1w6Npw7Vu4bujw6No4bqraMOj4buddMOj4buP4buR4buj4buPw6Phu6N04buj4buNw6Phu6Phu43hu4/DtW7hu6/Do+G6rmLDo3nhu49i4buj4buPw6Phuq7DtWvhu6PDo+G7jlk7M8Ojw63DuuG7o+G7jcOjaOG7j8O0w6Phu47hu59i4buj4buNw6NIdOG7o+G7jcOjWeG7j+G7ueG6ssOjw63huqvhu6Phu4/Do+G7jcO14bqrw6No4bqp4bufw6N44bqiw6No4buP4bu5w6PDrcO54buj4buNM8OjecO0aOG7j8OjaOG6omjDo2jhu7nhuqnDo+G7o3Thu6Phu43Do2nhur/hu6PDo3l34buf4buj4buNw6N5d8O1b+G7o8OjxqHhu4/huqnDtcOj4buddMOj4buP4buR4buj4buPM8OjeOG6osOjw63DuuG7o+G7jcOj4buPYuG7o+G7j8OjaOG7ueG6qcOjw63hu5PhuqnDo+G7r+G7j8OBxanhu6Phu43Do3nhuqDDo+G7j8O94bqybuG7o8Ojw61s4bujw6PhurbEkcOjeWPhu5/Do8Otw7Vtw73Do8ahw7Vu4bujw6Phu6/hu4/huqt5w6N5d8O1b+G7o8Oj4bujdOG7o+G7jcOj4buj4buN4buPw7Vu4buvw6Phu53GsMO1NMOjw43DuuG7o+G7jcOjaOG7j8O0w6PhurJrw73Do2jhu4fDvcOj4buPw73hurJu4bujw6NZ4buP4bqp4buj4buPw6NZ4buP4bu54bqyw6No4buP4buZw6PDrWPhu5/Do+G7r+G7j3Dhu6Phu43Do1liw7XDo+G7o+G7jcO94bqya+G7o8Oj4bquYsOj4bucdMO1w6N5d8OB4bup4buj4buNw6N5d+G6omjDo3nDtWzhu6/Do+G7jcO14buz4buvw6PDreG7rcOj4buOWTvDo3nhu4/huqvhu5/Do+G7jeG7rcOj4bquw4HGsOG7o+G7jcOj4budw6low6Phuq5tw6PDreG7gXnDo8Ot4bqpw7Uyw6Phu6Phu43hur/hu6PDo+G7j2Lhu6Phu43Do0hYO+G7jjPDo+G7o+G7jWLhu6Phu4/Do+G7onThu6Phu43Do+G7o+G7jeG7j8O1buG7r8Oj4bquYsOj4buj4buNYuG7o+G7j8OjWWLDtcOjaOG7j8O04buj4buPw6Phu6Phu43hu4/DtWvhu6PDo2jDgMO9w6PDrW3Do+G6tsO94buBecOjaOG6q2jDo2jhu4/DtOG7o+G7j8OjeOG6q2jhu4/Do+G7j+G7p8OjeXfhu6vDo+G7o+G7jcOB4bupw7XDo+G7o3Thu6Phu43Do2nhur/hu6PDo+G7ncO5ecOjaOG6q2jhu4/Do+G7j8O1bsO9w6N2w71kM8Ojw63hurtow6Nnw7VuecOj4bubYsOj4bquw4Hhu6t5w6N2w73huqnDo+G7o+G7j8SC4buj4buNw6PGoeG7j+G7ocOjxqHhu49l4bujw6Np4bufw6Nk4buj4buPw6Phu4/DgeG7seG7o+G7jcOjaOG7ueG6qcOjaeG7k2jhu4/Do2du4buj4buPw6NI4bueP8OVSS3huq/huq00OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOUjhuqtow6Phu6/hu49w4buj4buNw6Nn4bqp4bujw6No4bu54bqpw6Phu4/DveG6sm7hu6PDo1nhu4/huqnhu6Phu4/Do1nhu4/hu7nhurLDo2hB4buj4buNw6Phu6Phu4/DgcOjaOG6q2jDo+G7o+G7jWLhu6Phu4/Do2jhu4/DgGjDo+G7o2Xhu6Phu43Do2jhu7nhuqnDo3nhu5nhu6Phu4/Do2jhu4fhu6PDo+G6rmLhu5/Do2jDvcO5aMOjeOG6v8O9w6N44bqreTPDo+G7jcOp4bujw6Nn4buhw6NoxanDo3jhu7HDo+G7j8Wp4bujw6Phu6PEguG6qcOjw61vw6Phu5vDqeG7o+G7jcOj4buj4buN4buPw6zDo8Otw4Hhu6tow6N5w7Vs4buj4buNw6Phu6Phu6HDtTPDo8OtbcOj4bq2w73hu4F5w6No4bu54bqpw6Phu6Phu43DgeG7qcO1w6Phu6N04buj4buNw6Np4bq/4bujNMOjWXdr4bujw6NoxanDo3jhu7HDo8Ot4buhM8Ojw61tw6N34bqpw6Phu6Phu4/EguG7o+G7jcOjxqHhu4/hur/DvcOjeXdx4buj4buNw6N54bq/4budM8OjeXdx4buj4buNw6PDrcO1b+G7ncOjw61vw6Phu43DtWTDtcOjdsO94bqybHnDo8ah4buT4buvw6N54buP4bupw7Uzw6N5Y+G7n8Ojw63DtW3DvcOjxqHDtW7hu6PDo3nhu4/DveG7g+G7o8Oj4bub4burw7XDo+G7o+G7j+G7gXnDo2jhu4/hu5/Do+G7o+G7jcOB4bupw7XDo+G7o3Thu6Phu43Do2nhur/hu6PDo3nDtWzhu6/Do2jhu4Phu6PDo+G6rsaww7XDo2jhuqtow6No4buPw7Thu6Phu4/Do3jhuqto4buPw6Phu6/hu4/huqt5w6N5d8O1b+G7o8Oj4bujdOG7o+G7jcOj4buj4buN4buPw7Vu4buvNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6ozk/xrDDtcOjaOG6q2jDo8OtbcOj4bq2w73hu4F5w6No4bu54bqpw6N54buPYuG7o+G7j8Oj4bquw7Vr4bujw6Phu45ZO8Oj4bujw710w7XDo3nhu49yw6NZw73Doz9Bw6Phuq5tw6Phu6Phu43DvcO64bujw6Phuq514bujw6Phuq5iw6PDreG7gXnDo8Ot4bqpw7Uzw6Phu67hu4/hu6HDo0fDtMOjeeG7j8OBw6NZ4buPw4Hhu6nhu6Phu43Do3l34bqiaMOjWeG7meG7o+G7j8Oj4bu54bqyw6PhurJrw73Do2jhu4fDvTHDozvEkcOjWcO9w6M/QcOjaOG7h+G7o8Oj4buj4buN4buPw7Vr4bujw6Now4DDvTPDo+G6tuG6v+G6ssOjaeG6ouG7o+G7jcOjdsO94bqyw6Phu4/hu59jaOG7j8OjxqHhu4/DvcOjaOG7j2Xhu6PDo+G7o8O9dMO1w6N54buD4buvw6N5d8O94buj4buNM8OjeWPhu5/Do8Otw7Vtw73Do8ahw7Vu4bujw6N54buPw73hu4Phu6PDo+G7m+G7q8O1w6No4buP4bufw6Phu6Phu43DgeG7qcO1w6Np4bq/4bujw6No4buPw73hurJv4bujw6PDreG7pcO1M8OjecO0aOG7j8OjeeG7t8Ojw63hu4F5w6PDreG6qcO1w6PDrW/Do+G7r+G7j+G6q3nDo3l3w7Vv4bujw6No4bqraMOj4buddMOj4buP4buR4buj4buPw6Phu6N04buj4buNw6Phu6Phu43hu4/DtW7hu680OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOUjhu4/DtOG7o+G7j8OjdsO94bqybeG7o8Ojw63hu5PhuqnDo+G7r+G7j8OBxanhu6Phu40zw6Phu6Phu41i4buj4buPw6Phu6N04buj4buNw6Phu6Phu43hu4/DtW7hu6/Do+G6rmLDo3nhu6XDo2jhu4/DgGjDo+G7j8O5w7XDo+G7o3Thu6Phu43Do2nhur/hu6PDo2jhuqtow6No4buB4buvw6N5w7Vs4buvw6N54bu3aMOjaOG7ocOj4buNw7Vkw7XDo+G7r+G7j+G6q+G7r8Oj4buP4bunw6N5d+G7q8OjeGThu6PDo+G6tsO94buBecOjxqHDteG7o+G7j8OjaeG7n+G6qeG7o+G7j8Oj4buPw7Vuw73Do3bDvWQ0w6NZd+G7n+G7o+G7jcOjw63hu6Ezw6No4buH4bujw6Phu6Phu43hu4/DtWvhu6PDo2jDgMO9w6PGoeG6rMOjeeG6oOG7o+G7jcOj4buddMOj4buP4buR4buj4buPM8OjeGThu6PDo+G7r+G7j+G7heG7ncOj4bujdOG7o+G7jcOj4buj4buN4buPw7Vu4buvw6Phu6/hu4/hu7XDo+G7j+G7q+G7r8Oj4bquxrDDtcOj4bub4burw7XDo3nhu49sw6No4bu54bqpw6PDreG7k+G6qcOj4buv4buPw4HFqeG7o+G7jcOjw61vw6N54buD4buvw6N5d8O94buj4buNw6PDreG7h8O9w6N5w4Ezw6Phu4/Dgcaw4buj4buNw6N5xrDDtcOjeGThu6PDo+G6tsO94buBecOj4buPYuG7o+G7jcOj4buP4buh4bqpw6NnbeG7o8Oj4bquxILhu6Phu40zw6N5d+G6q+G7o+G7j8OjeeG7keG7o+G7j8OjeXdj4buj4buNw6PDreG7h8O9w6N5w4HDo2jhu4/DveG7o+G7jcOjaOG7j8O94buj4buNM8OjaWLhu6PDo3l3ZMO1NMOj4buOw7nDtcOj4buidOG7o+G7jcOjaeG6v+G7o8OjaOG6q2jDo2jhu4Hhu6/Do3nDtWzhu6/Do3nhu7dow6Phu6/hu4/huqt5w6Phu4/DveG6ssOj4bqu4bqpw7XDo3l3cMOjw63DuuG7o+G7jcOj4buPYuG7o+G7j8OjaOG7teG7o+G7jcOjZ2LDo2jhu5/hu6PDo+G7o3Thu6Phu43Do2nhur/hu6PDo3nhu4/DrOG7n8Ojw63hu7Phu6Phu43Do3nDteG7o+G7j8OjeeG7j+G7h+G7o8Oj4bui4buN4buP4buTw6N2w73hurJsecOj4bqvxIPDo+G6rm3Do8Ot4buF4bqyw6Phu51j4buj4buPw6PDreG7pcO1w6Phu53GsMO1w6Phu6PDucO1w6Npw73hu6Phu40zw6Phu6/hu4/DgcWp4buj4buNw6N54buPw4Bow6Phu4/hu59jecOjw63DueG7o+G7jcOjaOG7ueG6qcOj4bucWVlWw6Phuq5iw6No4bqraMOjeeG7pcOjaOG7j8OAaMOjw63hu59i4bujw6N54buPb8Oj4budYsOjR1k/w6NZ4buZ4buj4buPw6Phu7nhurLDo+G6ruG6oOG6qcOjZ+G6qeG7o8Oj4buPYuG7o+G7jzQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buv4bqow7154buP4bufd+G6oznhu5rDrMyCw6NZ4buPw73Mm+G7n8yb4buj4buNOC/hu685

Lê Thương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
2021-05-28 11:17:00

baophutho.vn Sáng 28/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Minh Châu- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long