Cập nhật:  GMT+7
RsOdSuG7iFUl4buONTVE4buKMuG7s+G7sjYl4buk4buKR3fDnTrhu4jDrcOdw6Hhu4g24bu4VcOd4buIJuG6oV1V4buI4buhWTfDolcm4buI4buzw53hu7jhu4jDrD/hu44m4buIw5rhu54mWeG7iMOd4bqhWyZZ4buINuG6oTAmWeG7iCbhu7Lhu64q4buIVcOVVeG7iOG6tjfhu47hu4jDtDkmWUYvw51KR0YvMkdGMuG7iFUl4buONTVE4buKMsO04buk4buOw5rhu4pHd+G7s3Dhu4gt4buI4buhWcOUw6Lhu4hPL03hu4jhu4I24bqjVeG7iE0vTOG7iOG7s+G7nibhu4jhu5/hu5g/4buE4bq+4buId8OdOuG7iMOtw53DoeG7iDbhu7hVw53hu4gm4bqhXVXhu4jhu6FZN8OiVybhu4jhu7PDneG7uOG7iMOsP+G7jibhu4jhurfDlOG7iMOZP8OUJuG7iFUoJlnhu4g2w5VV4buIw5nhu5jhu4gl4buqJuG7iDbDneG7lCrhur7hu4jDmuG7niZZ4buIw53huqFbJlnhu4g24buQ4buy4buI4buL4busJuG7iMO0OSZZ4buA4buI4buz4buy4buwMuG6vuG7iMOZOibhu4jhurfDlOG7iDbDneG7jirhu4hZ4buy4buO4buIw5k/w5Qm4buIw5rhu54mWeG7iMOd4bqhWyZZ4buI4bq3XeG7suG7iHfDnTrhu4jDrcOdw6Hhu4g24bu4VcOd4buIJuG6oV1V4buIVTrhu4hVw5VV4buIw5k8Jlnhu4hVw53hu7Thurzhu4jhu6FZN8OiVybhu4jDrD/hu5gm4buI4budw53DlSbDneG7iC3hu4jhu7Xhuqnhu4jhurfhu7Lhu6om4buI4buz4bqy4buI4buL4buSJlnhur7hu4hp4bu04buINsOd4bqh4buI4buzQCbDneG7iDfhuqnDiuG7iMO0P8OUJlnhu4jDrOG7nibhu4jhu5/hu5BV4buI4oCT4buId8OdOuG7iGnhu7Thu4g2w53huqHhu4jhu7NAJsOd4buIN+G6qeG6vuG7iMOtw53DoeG7iDbhu7hVw53hu4jhu7Vp4buhw6zhu4g2QCbDncOK4buIaTnhu7Lhu4jhu5/hu7Imw53hu4jDrcOd4bueN+G7iOKAk+G7iHfDnTrhu4hp4bu04buINsOd4bqh4buI4buzw53huqEiJlnhu4g2NMSDVeG7iOG7s0Amw53hu4g34bqpw4rhu4h3w53hu5Aq4buIeDfhu44mWeG7iOG7s8Od4buOP+G7iC3hu4jhu7Xhuqnhu4jhurfhu7Lhu6om4buIaeG7s+G6tuG7iOG7s0Amw53hu4g34bqp4bq+4buId8OdOuG7iMOtw53DoeG7iDbhu7hVw53hu4jhu7Vp4buhw6zhu4g2QCbDncOK4buI4buhWTfDolcm4buI4buzw53hu7jhu4jhu53hu7Iq4buIw7Thu5Lhu7Lhu4jigJPhu4h3w5064buIw63DncOh4buINuG7uFXDneG7iOG7tWnhu6HDrOG7iDZAJsOd4bq+4buI4buzNOG6oTAmWeG7iGnhu44m4buI4buze+G7iFXDneG6o1Xhu4jDteG7sn3hu4jhu7N74buIw7Q5Jlnhu4jhurbhuqFbJlnhu4gt4buI4bujV+G7iMOdPuG7suG7iOG7i+G7rCbhu4jDtDkmWeG7iCbhu5Qq4buI4buz4bueJuG7iOG7n+G7mD/hu4jigJPhu4hLxKhKSuG7gEYvMkdGNuG7jlQl4buk4buINTbDoiXhu6RE4buKKuG7jjRZ4buyJuG6vEsy4bq14buI4buONzY/4buKR0Y2NEdGNsOaR0YvNsOaR0YvNjRHRjY0R0Y2w5pHRi82w5pHRjbDmkdGMuG7iFUl4buONTVE4buKMmk/w5rDouG7ikdGLzbDmkdGNsOaR0YyR0YyR0YvNsOaR0YvNjRHRjY0R0Y2w5pHRi82w5pHRi82NEdGLzbhu45UJeG7pEdGMkdGMkdGMkdGMkdGMkdGMkdGNuG7jlQl4buk4buINTbDoiXhu6RE4buKKuG7jjRZ4buyJuG6vEsy4bq14buI4buONzY/4buKR0Y2NEdGNsOaR0bhu7IqWeG7iDU0VUThu4rDnTY2MuG6vC8vVOG7jj8yw503NsOdP+G7gOG6tyYvPyXDmsOa4buONuG7ji/hurPhu6RUNeG7sjbhu6QvNuG7siYtNjdVLTU3LSThu7Lhu6QmL0rEqMSow63hu49pw5JKTk5iL0vEqEpKL08vSkvhu49L4buMYsSo4buJw5Phu4zhu4wvSkzEqEvEqMOTTMOTw5NPTOG7jMSoX3fDreG7s+G7gFnhu7JY4buK4buI4buOJeG7slkmROG7iirhu7LDmsOaJeG7pOG7ikdGLzbDmkdGLzY0R0Y2NEdGNsOaR0YyR3fDnTrhu4jDrcOdw6Hhu4g24bu4VcOd4buIJuG6oV1V4buIw5rhu54mWeG7iMOd4bqhWyZZ4buINuG7kOG7suG7iOG7i+G7rCbhu4jDtDkmWeG7gEYvMkdGLzbDmkdGLzY0R0YvNuG7jlQl4bukR0YvMkdGMuG7iFUl4buONTVE4buKMmk/w5rDouG7ikfhu7PDneG7jsOi4buIKuG7mjbhu4gl4buYJsOd4buIw5nhu5A/4buINkAmw53hur7hu4jDmTwmWeG7iFXDneG7tOG7iGnhu7Thu4g2w53huqHhu4jhu7NAJsOd4buIN+G6qeG7iOG7oVk3w6JXJuG7iMOsP+G7mCbhu4jhu53DncOVJsOd4buIw5nhu5jhu4hUw5U/4buIVcOVP+G7iOG6t13hu7Lhu4h3w5064buIw63DncOh4buINuG7uFXDneG7iCbhuqFdVeG7iCo+NuG7iDUp4buIJuG7pjbhu4jhurfhu6zhu4g24bu2JsOd4buIw53hu7Ymw53hu4gk4buyJsOd4buINuG7sOG7iC3hu4jhurXhu5jhu4jDnT7hu7Lhu4gzN+G6peG7iOG7keG7iFXDoeG7juG7iDZAJsOd4buId8OdOOG7iOG7s8OdLMOK4buIVSgmWeG7iDbDlVXhu4hVw503Uibhu4hU4bu44buIw7Xhu7J94buI4buze+G7iMO0OSZZ4buI4bq24bqhWyZZ4buILeG7iOG7o1fhu4jDtD7hu7Lhu4jhu4vhu6wm4buIw7Q5Jlnhu4gm4buUKuG7iOG7s+G7nibhu4jhu5/hu5g/4buIS8SoSkrhu4jhurfDlOG7iDbhu7Lhu7Am4buIw5k+4buI4bq14buew6Lhu4jDmsSDJlnhu4jDnTzhu4g1W+G7iOKAnOG7s+G7tCbhu4gmWeG6oTEmWeG7iDbDnSLhu4hVOCZZ4buIw7Q5Jlnhu4jhurbhuqFbJlnigJ3hu4jDmeG7rOG7iCZZw53hu7jhu4jhu7Xhu6Hhu4nDvcOtcOG7iFUoJlnhu4gmw51RJuG7iCXDlOG7iMOa4buy4buINeG7kibhu4jhurfhu5Qm4buIw50/w5Xhu4gyw53hu7Lhu4jhurdRNuG7iDbDnVbhu4jDmeG7kOG7suG7iMOa4buy4buuJuG7iFXDoeG7juG7iCbDneG7nibhu4glP+G7kOG7suG7iOG6t8OU4buIw5084buINVvhu4jigJzDtMOVNuG7iOG6tD/hu44m4buId8OdOOG7iOG7s8OdLOKAneG7iMOZ4bus4buIJlnDneG7uOG7iOG7teG7oeG7icO9w61w4buIVSgmWeG7iCbDnVEm4buIJcOU4buIw5rhu7Lhu4g14buSJuG7iOG6t+G7lCbhu4jDnT/DleG7iDLDneG7suG7iOG6t1E24buINsOdVuG7iFVQJuG7iMOZ4bqhIFXhu4hU4buSP+G7iOG6t+G7ruG7iCTDnVIm4buIVeG7oDLigKZGMkfhu7M04buOP+G7iMOZe+G7suG7iOG6t13hu7Lhu4hVw5VV4buIw5k8Jlnhu4hVw53hu7Thu4gl4buYJsOd4buIw5nhu5A/4buINkAmw53hur7hu4h3w5064buIw63DncOh4buINuG7uFXDneG7iCbhuqFdVeG7iOG7oVk3w6JXJuG7iOG7s8Od4bu44buIw6w/4buOJuG7iFTDlMOi4buINi7hu4g1xIPhu4gyw53hu6Am4buIJMOdMOG7suG7iCTDneG7suG7iDbDneG7oMOi4buId8OdOOG7iOG7s8OdLOG7iMOZ4buY4buIJcOUKuG7iDYpNuG7iFUoJlnhu4g2w5VV4buIVcOdN1Im4buIVOG7uOG7iMO14buyfeG7iOG7s3vhu4jDtDkmWeG7iOG6tuG6oVsmWeG7iC3hu4jhu6NX4buIw7Q+4buy4buIw5nhu6wm4buIw7Q5Jlnhu4jhurfDlOG7iFUoJlnhu4g2w5VV4buIVOG7kj/hu4g2PCbhu4hVw5VV4buIWeG7ssOV4buINjThu7jhu4jhurfhu5Qm4buIw5064buO4buI4bq3UTbhu4g2w51W4bq+4buIMsOd4buy4buI4bq3UTbhu4g2w51W4buIw5lW4buI4budw5034buIw5rhu7Lhu4g24bu0VcOd4buIJeG7uFXDneG7iDXhuq/hu4jhu4vhu6wm4buIw7Q5Jlnhu4gmWcOUw6Lhu4hVw5QmWeG7iCTDneG7jiZZ4buINjThu44mWeG6vuG7iOG6teG6oyZZ4buI4bq3XeG7suG7iDZQKuG7iOG6tzpV4buI4bq3w5Thu4jhuqXhu4gmWcOdI+G7juG7iDY/4buIJV0m4buIJlvhu7Lhu4hVPuG7suG7iCZZNzwm4buIw5rhu54m4buINj5V4buI4bq24buy4buuNuG7iOG7oeG7jirhu4BGLzJHRjLhu4hVJeG7jjU1ROG7ijJpP8Oaw6Lhu4pHRjbhu45UJeG7pOG7iDU2w6Il4bukROG7iirhu440WeG7sibhurxLMuG6teG7iOG7jjc2P+G7ikdGNjRHRjbDmkdG4buyKlnhu4g1NFVE4buKw502NjLhurwvL1Thu44/MsOdNzbDnT/hu4DhurcmLz8lw5rDmuG7jjbhu44v4bqz4bukVDXhu7I24bukLzbhu7ImLTY3VS01Ny0k4buy4bukJi9KxKjEqMOt4buPacOSSk5OYi9LxKhKSi9PL0pL4buPS+G7jGLEqOG7icOT4buM4buML0pMxKhLxKjDk0zDkk/Dkk5PS193w63hu7NK4buAWeG7sljhu4rhu4jhu44l4buyWSZE4buKKuG7ssOaw5ol4buk4buKR0YvNsOaR0YvNjRHRjY0R0Y2w5pHRjJHd8OdOuG7iMOtw53DoeG7iDbhu7hVw53hu4gm4bqhXVXhu4jhu6FZN8OiVybhu4jhu7PDneG7uOG7iMOsP+G7jibhu4jhurfDlOG7iFXDlVXhu4jDmTwmWeG7iFXDneG7tOG7iCXhu5gmw53hu4jDmeG7kD/hu4g2QCbDneG7iFnhu5oy4buIWTHhu4g2w53hu5Qq4buIw50u4buy4buIVMOU4buIVT8m4buI4bq34bus4buIw5rEg+G7iFnhu7J94buI4buze+G7gEYvMkdGLzbDmkdGLzY0R0YvNuG7jlQl4bukR0YyR+G7s+G7suG7sDLhu4jDmTrhur7hu4h3w5064buIw63DncOh4buINuG7uFXDneG7iCbhuqFdVeG7iOG7oVk3w6JXJuG7iOG7s8Od4bu44buIw6w/4buOJuG7iOG6t8OU4buIw5k/w5Qm4buIw5nhu5jhu4jDmeG7suG7iDbDneG7lCrhur7hu4g2w53hu5Yy4buIw53huqFbJlnhu4g24buQ4buy4buIVcOVVeG7iMOZ4busJuG7iOG6t8OU4buIVcOdOeG7juG7iDY0PyZZ4buI4budw5034buIw5rhu7Lhu4g24bu0VcOd4buI4buj4bu4VcOd4buINeG6r+G7iOG7i+G7rCbhu4jDtDkmWcOK4buINsOdw5Qmw53hu4gk4bu0JsOd4buIJcOUKuG7iCVX4buIw5rhu54mWeG7iMOd4bqhWyZZ4bq+4buIw50/4buO4bq+4buIJVfhu4jhurdRNuG7iFVQN+G7iFXDnT/hu4h4NylV4buINsOdw5Xhu7Lhu4jDmuG7nibhu4jhu44m4buINuG7kOG7suG7iOG7i+G7suG7ribhu4jhu53hu7Qmw53hu4jhu7PDneG7suG7qibhu4jhurfDlOG7iCThu7Qmw53hu4hVUibhu4jDmuG7niZZ4buIw50/4buO4buINuG6oTAmWeG7iCbhu7Lhu64q4buIVcOVVeG7iOG6tjfhu47hu4jDtDkmWeG7iDbhu5Dhu7Lhu4jhu6Phu5QmWeG7iMO0OSZZ4buI4bq24bqhWyZZ4buINjThu6om4buIJjjhu7Lhu4jhu6FZw50j4buO4buI4bujIybDneG7gEYyR+G7s8Od4buUKuG7iOG6t8OU4buIw5rhu54mWeG7iMOd4bqhWyZZ4buINuG6oTAmWeG7iCbhu7Lhu64q4buI4buL4bqjVeG7iHg3KVXhu4jhu7N74buI4buj4buQVeG7iOG7oz8mWeG7iHg34bueJuG7iDbhu5Dhu7Lhu4jDmeG7rCbhu4h4NylV4buI4buze+G7iOG7o+G7kFXhu4jhu6M/Jlnhu4h4N+G7nibhu4g2NOG7qibhu4gmOOG7suG7iMO94buyKuG7iOKAk+G7iOG7ncOdN+G7iMOs4buy4buINuG7tFXDneG7iOG7o+G7uFXDneG7iDXhuq/hu4jDmeG7rCbhu4jDtDkmWeG6vuG7iHfDnTrhu4jDrcOdw6Hhu4g24bu4VcOd4buIJuG6oV1V4buI4buhWTfDolcm4buI4buzw53hu7jhu4jDrD/hu44m4buIw6Lhu6o34buIVVA34buINkAmw53hu4h3w5044buI4buzw50s4buI4bq3w5Thu4hVw5VV4buIVeG7oDLhu4hVw5VV4buIJlnDlCbDneG7iDbhu5QmWeG7iFXhuqEiJlnhu4hVKCZZ4buINsOVVeG7iDY3w6Lhu6om4buINjQ3w6Lhu6wm4bq+4buIWeG7sl3hu7Lhu4g2w53hu7Lhu6434buI4bq3XeG7suG7iCbDneG7nibhu4jDmuG7nibhu4hV4buS4buIJuG6oV1V4buI4bq34bus4buINjQ3w6Lhu6wm4buINsOdN8Oi4buwNuG7iOG7o+G7kFXhu4jhu6M/Jlnhu4h4N+G7nibhu4jigJPhu4jhu4c34buIw61bw4rhu4jhurfhu6zhu4jDmeG7rCbhu4g2w50i4buIeDcpVeG7iOG7s3vhu4jhu6Phu5BV4buI4bujPyZZ4buIeDfhu54m4bq+4buIw5nhu6wm4buINsOdIuG7iOG7s3vhu4jhu59TN+G7iOG7hzfhu4jDrVvhu4g2ND8mWeG7iDM3UCbhu4g2w51W4buI4budw5034buIw5rhu7Lhu4g24bu0VcOd4buIJsOdxqAq4buINigm4buI4bq34buyJsOd4buIVSgmWeG7iFsm4buINuG7suG7rCbhu4gmw53hu54m4buIVTrhu4hVKCZZ4buIJMOd4buO4buy4buINsOd4buy4buqJuG7iCVRMuG7iDM3KVXhur7hu4gzN8Oi4buINmHhu4hVw5VV4buIWeG7ssOV4buINjThu7jhu4jhurfhu5Qm4buIw50/w5Xhu4g24bueKuG7iCXhu7Imw53hu4hVw6Hhu47hu4g2w50i4buy4buIw5nhu5Dhu7Lhu4jDtDkmWeG7iOG6tuG6oVsmWeG7iDbhu5Dhu7Lhu4jhu53DnTfhu4jDrOG7suG7iDbhu7RVw53hu4jhu6Phu7hVw53hu4g14bqv4buI4buL4busJuG7iMO0OSZZ4buA4buI4buL4buyJsOd4buI4bq2w6A=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Lễ nhập linh Trống đồng “Âm vang đất Tổ”

Lễ nhập linh Trống đồng “Âm vang đất Tổ”
2011-04-02 21:36:00

PTO - 23 chiếc trống đồng thuộc dự án “trống đồng – Âm vang đất Tổ” đã được tiến hành nghi lễ “Cầu an - cầu phúc - nhập linh” vào 19h ngày 2-4-2011 (tức 29/2 năm Tân Mão), tại...

Lễ nhập linh Trống đồng “Âm vang đất Tổ”

Lễ nhập linh Trống đồng “Âm vang đất Tổ”
2011-04-02 21:36:00

PTO - 23 chiếc trống đồng thuộc dự án “trống đồng – Âm vang đất Tổ” đã được tiến hành nghi lễ “Cầu an - cầu phúc - nhập linh” vào 19h ngày 2-4-2011 (tức 29/2 năm Tân Mão), tại...

Lễ nhập linh Trống đồng “Âm vang đất Tổ”

Lễ nhập linh Trống đồng “Âm vang đất Tổ”
2011-04-02 21:36:00

PTO - 23 chiếc trống đồng thuộc dự án “trống đồng – Âm vang đất Tổ” đã được tiến hành nghi lễ “Cầu an - cầu phúc - nhập linh” vào 19h ngày 2-4-2011 (tức 29/2 năm Tân Mão), tại...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long