Cập nhật:  GMT+7
4buT4bqq4buh4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT2JC4buO4bq84bqi4bud4buZ4bqn4bqq4buQ4bujNULhur7huqrhu6PhurrhuqrhuqLhur7hu6Phu47huqrhu5ZN4bq+4bqo4buj4bqq4buEw4Hhu6Phu4xC4bq+4bqq4buj4bugSOG7o+G6oMSQw4Hhuqrhu6M+4bulw4rhuqLhu4zhuqrhu4BQ4bujMuG6quG7p+G7juG7o+G7oOG7hOG6vuG6qOG7ozPGsMOB4buje8ON4bq+4bqo4buTL+G6quG7oeG7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51Pe+G6ouG7pcOA4bud4buZNeG6qMWpUuG7o3DDui/hu6Hhu6Hhu43hu6Phu47GsELhu6Niw5Lhu5ZL4bq+4bqo4bujYnvhuqdi4bujYuG7ouG7oyTFqeG7jeG7o+G6vOG7q+G6vuG6quG7o+G6oMaw4buA4buj4bqqw5VSw4Lhur7hu6Phuqfhuqrhu5Dhu6M1QuG6vuG6quG7o+G6oOG7q+G7o+G7jsOVUuG6tuG6vuG7o8OA4buWxKjhur7huqjhu43hu6PhurrhuqrhuqLhur7hu6Phu47huqrhu5ZN4bq+4bqo4buj4bqiw4rhu6Phu4Phu5Thu6Ni4bqqxJDhu6MyQsOK4buje8OVw4Lhu6Mt4bujM0pP4buj4buhcOG7pHHhu6Niw5Lhu5ZL4bq+4bqo4bujYnvhuqdi4bujYuG7ouG7oyTFqeG7jeG7o+G7juG6qkPhu6Phu4xC4bq+4bqq4buj4bug4bua4bul4buj4bugSOG7o+G6oMSQw4Hhuqrhu6M+4bulw4rhuqLhu4zhuqrhu4BQ4buj4oCcMuG6quG7p+G7juG7o+G7oOG7hOG6vuG6qOG7ozPGsMOB4buje8ON4bq+4bqo4oCd4buj4bq+4buxw4rhu6Nw4bufcHDhu4/hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7meG7k0LDiuG6qOG7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nUIj4bqi4bq+4buO4bqiw5Lhu53hu6Phu4zhu45S4bq84bqiauG7nVBCw4Dhu47huqrDs+G7o+G7oeG7n+G7n+G7n09Rw7Lhu6PhuqrhuqJC4bqo4bqq4buOw7Phu6Nzw7rDuU9Rw7Lhu53hu6Phu4zDksOBauG7nS8vw4Hhu49B4bul4buAT+G6qsOV4buO4bqq4buA4buP4bug4bq+L8OA4bqi4buM4bq64buO4buATy/hur7huqJQ4buML3BwcsO6L+G7oeG7oeG7ocOA4buh4buhcHJw4bufw7nhu45x4bufw7lz4bq84bufLXHhu6F0dXFxdeG7n+G7ny3DueG7ocO6dHVx4bufcHBy4buP4bq4T+G6qOG7neG7o+G7peG6vOG7jmrhu53huqfhuqrhu5Dhu6M1QuG6vuG6quG7o+G6uuG6quG6ouG6vuG7o+G7juG6quG7lk3hur7huqjhu6Phuqrhu4TDgeG7o+G7jELhur7huqrhu6Phu6BI4buj4bqgxJDDgeG6quG7oz7hu6XDiuG6ouG7jOG6quG7gFDhu6My4bqq4bun4buO4buj4bug4buE4bq+4bqo4bujM8aww4Hhu6N7w43hur7huqjhu53hu6NQQsOA4buO4bqqauG7neG7oeG7n+G7n+G7n+G7neG7o+G6quG6okLhuqjhuqrhu45q4budc8O6w7nhu53hu6Mv4buZ4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT0Dhu4DDgFLhu53hu5lixrBC4buj4buOw5Lhu7Xhur7hu6PDgeG6qsOV4bq+4bqo4buj4bq64bqy4buO4bujw4Hhu5jhu6Xhu6M+4bulw4rhuqLhu4zhuqrhu4BQ4buj4buOw5LDlVLhurThur7hu6PhuqpE4bq+4bqq4buj4oCcMuG6quG7p+G7juG7o+G7oOG7hOG6vuG6qOG7ozPGsMOB4buje8ON4bq+4bqo4oCd4buN4buj4buM4bulw5Xhu6PhurrhuqpC4buj4buOw5Lhu6lC4bujw5PDleG7peG7o3Lhu6NP4bqq4buz4bq+4buj4buO4bqqQuG7o+G6vMWp4bujMuG6qk1C4buj4bqqxanhur7huqrhu43hu6My4bqq4bunw4rhu6NP4bqq4bun4buN4bujYkLhurJP4buj4buMxqDDgeG7o+G7oMWp4bujI+G6qkLhur7huqrhu6NP4bqq4buSw4Hhu6PhuqDhu7NS4bujw4Hhu7Hhur7huqjhu6Phu47huqp34bq+4bqo4buj4bq6xJDDgeG6quG7o+G7jkPhur7huqrhu43hu6Phur7hu57hu6Phu4xC4bq+4bqq4buj4buD4buU4bujYuG6qsSQ4bujMkLDiuG7o3vDlcOC4buj4bqg4bur4buj4bqoQsWp4bq+4bqq4buj4bqg4buWTMOB4buj4bug4buC4bq+4bqo4buj4bq+4bqow5VSw4Lhu47hu6PDk8OV4bqy4buj4bugQuG6vuG6quG7o8OTw5Xhu6Xhur7huqjhu6Phu6BKQuG7o+G7jEnhu6PhuqBC4bqkw4rhu6NwdeG7n+G7j+G7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZYnbhur7huqjhu6Phuqrhu4Dhu6Xhu43hu6PDk8OVxanhu6PDgeG6qsOUw4Hhu6PDiuG7muG6vuG6qOG7jeG7o+G6qOG6qkLhu6Phur7huqrhu7Xhur7hu6Phu6DFqeG7o0FC4bqkw5Xhu6PDgOG7lsSo4bq+4bqo4buj4buO4bqqxanhur7huqrhu6Phu45Dw4Hhuqrhu6PDisWp4buj4bqiw4rhu6PhuqDhu6vhu6Phur7hu4jhu6Phurzhu5zDgeG7o+G6qELFqeG6vuG6quG7o+G6oOG7lkzDgeG7j+G7ozPhu6vhur7huqrhu6PhuqDGsOG7gOG7o+G6qsOVUsOC4bq+4buj4bqn4bqq4buQ4bujNULhur7huqrhu6Phurrhuqp34bq+4bqo4buj4bqgxJDhur7huqrhu6Phur7huqhIQuG7o+G7oMSQ4buj4bugSOG7o+G6oMSQw4Hhuqrhu6PDgeG7mOG7peG7o+G6osOK4buj4buD4buU4bujYuG6qsSQ4bujMkLDiuG7o3vDlcOC4buj4bq64bqqSOG6vuG6qOG7o8OB4bqqReG7o+G6vMWp4buj4bq+QuG6tMOK4buj4buO4buc4buj4bqqxanhu4Dhu6PDgeG7mOG7peG7o8OSQuG6tuG6vuG6qOG7o8OB4bun4buj4bq+4bqqeeG6vuG7jeG7o+G6qELhu6Xhu6PhuqBE4bq+4bqq4buN4buj4bq+4bqqxanhu6Phu47DkuG7lkvhur7huqjhu6PDisWp4bujw4Hhu4Lhur7hu6PhurzFqeG7o+G6vkLhurTDiuG7o+G7juG7nOG7o+G6qsWp4buA4bujw4HhuqrDleG6vuG6qOG7o8OB4buY4bul4buj4bq+4bqoxanhur7huqrhu6M+QuG7p+G7gOG7o8OA4buSw4Hhu6Phuqfhuqrhu5Dhu6M1QuG6vuG6quG7j+G7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZ4buTQsOK4bqo4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budQiPhuqLhur7hu47huqLDkuG7neG7o+G7jOG7jlLhurzhuqJq4budUELDgOG7juG6qsOz4buj4buh4buf4buf4bufT1HDsuG7o+G6quG6okLhuqjhuqrhu47Ds+G7o3Rww7pPUcOy4bud4buj4buMw5LDgWrhu50vL8OB4buPQeG7peG7gE/huqrDleG7juG6quG7gOG7j+G7oOG6vi/DgOG6ouG7jOG6uuG7juG7gE8v4bq+4bqiUOG7jC9wcHLDui/hu6Hhu6Hhu6HDgOG7oeG7oXBycHBx4buOcXHDunDhurzhu6EtceG7oXRzcnBycXUt4buhc+G7oeG7n3N0dOG7n3B04buP4bq4T+G6qOG7neG7o+G7peG6vOG7jmrhu53huqfhuqrhu5Dhu6M1QuG6vuG6quG7o+G6uuG6quG6ouG6vuG7o+G7juG6quG7lk3hur7huqjhu6Phuqrhu4TDgeG7o+G7jELhur7huqrhu6Phu6BI4buj4bqgxJDDgeG6quG7oz7hu6XDiuG6ouG7jOG6quG7gFDhu6My4bqq4bun4buO4buj4bug4buE4bq+4bqo4bujM8aww4Hhu6N7w43hur7huqjhu53hu6NQQsOA4buO4bqqauG7neG7oeG7n+G7n+G7n+G7neG7o+G6quG6okLhuqjhuqrhu45q4buddHDDuuG7neG7oy/hu5nhu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7mWLGsELhu6NBw5Xhu4pC4buj4buOw5VS4bq24bq+4bujw4Dhu5bEqOG6vuG6qOG7jeG7o+G6vOG7q+G6vuG6quG7o+G6oMaw4buA4buj4bqqw5VSw4Lhur7hu6Phuqfhuqrhu5Dhu6M1QuG6vuG6quG7o+G6oOG7q+G7o+G7jsOS4bul4buA4bujPkLDvVLhu6PhurrhuqrhuqLhur7hu6PDgeG7mOG7peG7oyPhuqrhu5jhu6Phu47EkMOB4bqq4bujY0A1PeG7o+G6qsOVUsOC4bq+4buj4bugxanhu6PhurrhuqrhuqLhur7hu6Phu47huqrhu5ZN4bq+4bqo4bujc+G7o+G7jsOSQsOCw5Xhu6PhuqDDjeG6vuG6qOG7o8OB4bqq4buA4buj4bqiw4rhu6Phu4Phu5Thu6Ni4bqqxJDhu6MyQsOK4buje8OVw4Lhu4/hu6M14bqoeeG6vuG7o+G6qsWp4bq+4bqo4bujNUjhur7huqjhu6Phur7huqjhuqpCw4JP4bujbuG7o+G6p2I1YuG7o+G6qsOVUsOC4bq+4buj4buOw5Lhu6Xhu4Dhu6Phu4524bq+4bqo4buj4buh4buf4buj4buOw5JCw4LDleG7o+G6oMON4bq+4bqo4bujw4Hhuqrhu4Dhu6Phuq3DlcOZ4buj4bqq4buEw4Hhu6NB4buK4bq+4bqo4bujw4Hhu5jhu6Xhu6Phur7huqrFqeG7o+G7jsOS4buWS+G6vuG6qOG7j+G7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU/hu6TDleG7juG6quG7gMOS4bud4buZYsOS4buWS+G6vuG6qOG7o+G6q8So4bq+4bujLeG7o+G6rcOV4bul4bq+4bqo4bujYuG6quG7p0Lhu5MvT+G7mQ==

Trường Sơn - Quang Thái

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chung kết gameshow “Khát vọng Lạc Hồng”

Chung kết gameshow “Khát vọng Lạc Hồng”
2022-11-27 13:09:00

baophutho.vn Ngày 27/11, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, VNPT Phú Thọ tổ chức trận chung kết gameshow “Khát vọng Lạc...

Khuyến học, khuyến tài ươm mầm tài năng

Khuyến học, khuyến tài ươm mầm tài năng
2022-11-27 10:55:00

baophutho.vn Với sứ mệnh thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài (KHKT), góp phần xây dựng xã hội học tập, nhiều năm qua, Hội Khuyến học tỉnh đã không...

Cô giáo thắp lửa môn Sinh học

Cô giáo thắp lửa môn Sinh học
2022-11-22 14:41:00

baophutho.vn 28 năm qua, cô giáo Vũ Thị Hạnh - Tổ trưởng tổ Sinh học ,Trường THPT Chuyên Hùng Vương vẫn luôn mê say truyền giảng môn Sinh học và miệt mài...

Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục

Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục
2022-11-21 17:00:00

baophutho.vn Trường THCS Vân Cơ được thành lập năm 1997. Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long