Cập nhật:  GMT+7
4bqpdOG6u8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sCF1w4Lhu6vhu5ll4bqrOnThuqzDqeG7rHXhu610w6nDgnRFw7TDqXR14buh4butw6l0deG7oeG6pMOp4bq24bqkw6zDqcO0dEPDgOG7rXPDqcOC4bqyw7nhu610w6lT4buQOiHDqeG7seG6oHXhuqkvdOG6u+G6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sFThu5ln4buRZeG6q+G7rOG7ieG7scOpdHjDtMOp4bq94bq54bq94bq9w6ktw6nhur3hurnhur3DquG6tcOpw7R0Q8OA4butc8Opw4LhurLDueG7rXTDqXN1aOG7r8Op4buR4bqow7TDqeG6sHRBw6nDgnThu7Phu61zw6nhuqfDlCHDqVPhu5A6IeG6rcOp4bq94bq54bq74buFw6nDgnXhu6PhurDDqcOC4bqow7TDqcOC4bqydXDhu63DqeG7qXRndcOp4buT4bu1dcOp4bq64bqgdcOp4bur4bqg4bqww6nDquG6tcOp4bur4bqg4bqww6nhu4PDqeG6umnDqeG7q+G6oOG6sMOp4bq74bq5w6LDqeG7rHThuqLDqcO0dsOp4bq0RcOpw7R04bqk4buN4butw6nDteG7pcOpw7R04bqkw6nhu5No4buv4bq1w6nDtGjDtMOpw4LhurJD4bqi4butc8OpdHjDtMOpw4LhurLhu53hu63DqeG7k+G7pWfDqcO1aeG7rcOpdOG6pOG6vuG7oeG7rcOpOnThuqzDqeG7rHXhu610w6nhu5Phu4vDqcOC4bqydXDhu63DqeG7qXRndcOp4buT4bu34butc8Opw7Xhu7nhurXDqXR14buh4bqkw6nhurbhuqTDrMOpw5Qhw6lT4buQOiHDqeG6veG6ueG6u+G7hcOpxILDqcO0aMO0w6nhu6l04bu1dcOp4bur4bqg4bqww6nDquG6tcOp4buDw6nhurppw6nhurvhurnDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDlGfhurDDgnXhu6/hu61l4bqr4bqpdeG7sXPDqeG6tMOC4bq+4bur4buZ4bqhZeG6vHXhu5HDgnThurfDqeG6u+G6ueG6ueG6ueG6sMOK4bqzw6l04buZdXN0w4LhurfDqeG7h+G7heG6u+G6sMOK4bqzZcOp4bq04bqyw7ThuqFlLy/DtMOiw7Vn4buv4bqwdOG6pMOCdOG7r8Oi4bq64butL+G7keG7meG6tOG7qcOC4buv4bqwL+G7reG7meG6vOG6tC/hur3hur3hur/Dqi/hurvhurvhurvhu5HDquG6u+G7geG6v+G7g8Oq4buBw4Jm4buD4bq94bq74burw6otdeG7sXMt4bq9ZuG7h+G7gy3hur3Dosaw4bqwc2XDqWfhu6vDguG6oWU6dOG6rMOp4busdeG7rXTDqcOCdEXDtMOpdHXhu6Hhu63DqXR14buh4bqkw6nhurbhuqTDrMOpw7R0Q8OA4butc8Opw4LhurLDueG7rXTDqVPhu5A6IcOp4bux4bqgdWXDqeG6vHXhu5HDgnThuqFl4bq74bq54bq54bq5ZcOpdOG7mXVzdMOC4bqhZeG7h+G7heG6u2XDqS/huqvhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Rn4bqww4J14buv4butZeG6q1R4w7TDqeG6tHXhu610w6nhu6vhuqDhurDDqeG7g0fDqcOC4bqyQ+G6ouG7rXPDqSFUw5Quw6k6dOG6rMOp4busdeG7rXTDqcOC4buJ4butc8Opw7RD4bqi4butc8Opw4JDw4Dhu61zw6nDgmjDtMOpw4LhurLhu6/hu61zw6nDtGjDtMOpc3XhuqLDqXR4w7Thuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrIXRn4buxw6nhu5FFw6nDgnXhu6PDgsOp4busc+G6uMOpMuG7ieG7rcOpw7Thuqpnw6l0eMO0w6nhurR14butdMOp4bur4bqg4bqww6nhu4NHw6nDguG6skPhuqLhu61zw6khVMOULsOpOnThuqzDqeG7rHXhu6104bq1w6nDtHThuqbhu61zw6nDguG7s3XDqcOCdG/hur7DqeG7k0PDg8O0w6nhurRFw6l0ROG7rXPDqcOCdOG6psOp4bq6acOpw7ThuqThu7Xhu63DqXThuqbDgsOpw7Thuqpnw6nDgnXhu6PDgsOpdHjDtMOpw7XEgnXDqeG6tEXDqeG7k0F1w6nhu7HhuqB1w6nDguG6suG7r+G7rXPDqeG6sHRDw4Dhu61zw6nhurB0aOG6sMOpc3XDrOG7rXPDqeG7kcOt4bq+w6LDqeG7knDDqXN14bqm4bqww6l0eMO0w6nhurR14butdMOpw4J14buj4bqww6nDtMOy4butw6nhu63hu7l1w6nhu5HhuqThu61zw6nDtWl1w6l0eMO04bq1w6lzdWjhu6/DqeG6unXhu53hu63DqeG7k+G7i8Op4buxxILDqeG7k8Oz4bqkw6lzdeG6osOpdHjDtMOpw7Vq4butc8Op4bux4bu5w4LDqeG7k+G7r8Ot4butw6nhurp14buR4buZ4buvw6nDtOG7q3XhurDDqeG7k0PDg8O0w6nDguG6ssO54butdMOpw7R0deG7o+G6pMOpw4LhurLhu53hu63DqcO0dHXhu6PDtMOpw4J14bq6dcOpw4LhurLhu5nhu6/DqcOCQ+G6ouG7rXPDosOpMuG6oHXDqXTDueG7rXTDqcOs4butdMOp4bq0deG7rXTDqeG7k+G7ueG7rXPDqcO04bqs4butc8OpbuG7scOp4butdMOtw7ThurXDqeG7qXThu7Phu61zw6nhu6l0w7rDqeG7q+G6oOG6sMOpdHjDtMOpw7XDgeG7rXPDqcOC4bqyxILDqeG7reG7neG7rcOp4butdOG7l8Op4butdGnhu61z4bq1w6nDgnThu6/DrHXDqeG7sWh1w6LDqTJ14buhw7TDqcOCw7nhu7HDqXR1cOG6pMOp4but4bu5dcOp4buR4bqk4butc8Opw7VpdcOpdHjDtMOpw7RC4butc8Op4buTQ8ODw7TDqXPDg3XDqeG7scSCw6nhurbhuqRnw6nhu6104bq44butc8Opw7TDrOG7scOp4butdMOy4but4bq1w6nhurThuqThur7DqeG7rXN0xanDqcO04bqqZ8OpdHjDtMOp4bq0deG7rXTDosOpw5VpdcOpc3XDrOG7rXPDqcO0RMOpw4J04bujw6nDgnRv4buxw6nhurpp4buvw6nDguG6ssO6w6nhu6104bqgw6nDtOG6qmfDqcO0aMO0w6nhu5nhu7HDosOpU3XhuqLDqXR4w7TDqeG7rHPhurjDqeG6uuG7ieG7rcOp4buT4buLw6nhu6l04buz4butc8Opw7R34butw6nhu5PDgOG7rcOp4buTdeG7oeG6pMOp4buxacOpw4LhurLEgsOp4but4bud4butw6nDtOG6pOG7teG7rcOpdOG6psOC4bq1w6l0b+G6sMOp4buR4buP4butw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrIXTDs+G6vsOp4buq4budw6kydeG7ocOCw6lH4butdMOp4oCTw6lTdWjhu6/DqeG6unXhu53hu63DqeG7seG7s+G7rcOp4busc+G6uMOpMuG7ieG7reG6tcOpw4LhurJD4bqi4butc8OpIVTDlC7DqTp04bqsw6nhu6x14butdMOpw7R04buvw6nDtXXhu6PDguG6t8Op4oCcJsOpw7XDssO0w6khVMOULuG6tcOp4buTdeG7n+G6pMOpw4J04bqkw7Lhu63DqeG7q8ODdcOp4buTdsOp4buracOpw7R0Q8OA4butc8Opw4LhurLDueG7rXTDqXN1aOG7r8Op4buR4bqow7TDqeG6sHRBw6nDgnThu7Phu61zw6nhur3hurnhurvhu4XDqeG7k+G7i8Op4buTQ8ODw7TDqcOCdEXDtMOpdHXhu6Hhu63DqcOCxJDDqeG7q+G6oOG6sMOp4buHw6LDqcOUdsOp4bq0RcOpw4J14buj4bqww6nhu63hu7V1w6nhu63hu53hu63DqXR4w7TDqeG6tHXhu610w6nhu6l04bu1dcOp4bur4bqg4bqww6nhu4PDqeG7qXThu7Phu61zw6nDtHfhu63DqcO14bquw6nhu61z4bquw6nhurrhuqB1w6nhurB0Q8OA4butc8Op4bqwdGjhurDDqeG7kcOt4bq+w6l0eMO0w6nhu7HhuqB14bq1w6nhurp14buhw7TDqcOCQcOpw7R0RMO0w6nDtGjDtMOpdOG7r8Otw4LDqeG7k+G7ueG7rXPDqcOC4bqy4buv4butc8Opc3XhuqLDqXR4w7TDqcO0QuG7rXPDqeG7k0PDg8O0w6nDgnRFw7TDqXR14buh4butw6nhu7Hhu7nDgsOpw7Row7R0w6nhu6104bqkw7Phu63DqeG7rXThuqThur5x4but4bq1w6nhu63hu5/hu63DqeG7reG7o+G6sMOiw6ky4bqgdcOp4bq0RcOpw4J0Z+G6vsOp4buTQXXDqeG7seG6qMO0w6nDgnXhu53huqTDqXN1w6zhu61zw6nhu5HDreG6vsOpw4LEkMOpw4J14buj4bqww6nDtMOy4butw6nhu63hu7l1w6nhu5HhuqThu61zw6nhurRn4butc8Opw4J14buj4bqww6nDtMOy4butw6nhu63hu4nhu61zw6nhu6tFw7ThurXDqcOUIcOpU+G7kDohw6nhu7HhuqB1w6nhu5N3dcOpdHl1w6nDtcOs4butw6nDgnRu4butw6nhu7HDgXXDqXN1aOG7r8Op4bq6deG7neG7rcOp4bqwdMOsdcOp4bupdOG7s+G7rXPDqeG7rXPEkOG7rXPDqeG7k0F1w6nhu7HhuqB1w6nhurB0Q8OA4butc8Op4bqwdGjhurDDosOpIcSQw6nhurp14buhw7TDqXN1w6zhu61zw6nhu5HDreG6vsOp4but4bu5dcOp4buR4bqk4butc8Opw4LhurLhu6/hu61zw6nhurRow7R0w6lzdWjhu6/DqeG7qXThu69nw6nDgnThu7Phu61zw6nDgnRD4bqi4butc+G6tcOpw7R04bqm4butc8Opw4Lhu7N1w6nDtHThu6/DqXR4w7TDqeG6tHXhu610w6nDgnXhu6PhurDDqcO0w7Lhu63DqeG7reG7uXXDqeG7keG6pOG7rXPDqeG7seG7ucOCw6nhurThu7XDqcO1aXXDqXR4w7TDqcO1auG7rXPDqeG7rXThurjhu61zw6nhu5FFw6lo4but4bq1w6l04buvw63DgsOp4buT4bu54butc8Opw4LhurLDrHXDqeG7rXN0deG7oeG7scOp4buTcMOp4bupdMOAdcOpc8ODdcOp4bupdOG7s+G7rXPDqeG7qXTDusOpdEThu61zw6nDgnThuqbhurXDqeG6tEXDqcO0dOG6qsOp4buT4bu54butc8Op4butxKnhu7HDqcO1xKnDgsOp4bupdeG7o+G7rcOpw4J0RMO0w6nDtOG6qmfDqXR4w7TDqeG6tHXhu6104oCdw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqr4buodOG7s+G7rXPDqcO0dOG7p8OpIVTDlC7hurXDqcSCw6nDtcOyw7TDqcOCdXDhuqTDqXR4w7ThurXDqcOUIcOpU+G7kDohw6nhu7HhuqB1w6nhu5Phu4vDqeG7k0PDg8O0w6nDguG6snVw4butw6nhu6l0Z3XDqcSCw6nhu6tD4bqg4bqww6nhurvDqeG6umnDqeG6veG6tcOp4but4bud4butw6nhu6l0dcOpdHjDtMOp4bq0deG7rXTDqeG7q+G6oOG6sMOpw6rDqcOCdeG7o+G6sMOpw7TDsuG7rcOp4bq64bqgdcOp4bupdeG7o+G7rcOpw4J0RMO0w6nhu7HhuqB14bq1w6nhu6l04buz4butc8Op4bupdMO6w6l0eMO0w6nDgsOy4bqww6l0aeG7r8OpdEThu61zw6nhu5Phu4vDqXR14buh4butw6l04bq44bqkw6nhu61zZ+G6vsOpw4LEkMOp4butdOG6uOG7rXPDqXN14bqiw6l0eMO0w6nhu5PDs+G6pMOp4but4buJ4buxw6LDqTp0Q8OA4butc8Opw7R0buG7scOp4buRaeG7rXTDqUPhuqTDqcOCdeG7neG7rcOp4bq64bufw6nhu610buG7rcOp4burRcO04bq1w6nDtMOAw6nhurTEgsOp4bq6w7LDgsOpw7R0b8OCw6nDtHThu6/DqcO0aMO0w6nhu6vhuqDhurDDqcOCdEXDtMOpdHXhu6Hhu63DqcO0dEPDgOG7rXPDqcOC4bqyw7nhu610w6nhurRow7R0w6lzdWjhu6/DqeG7qXThu69nw6nhu7HhuqB14bq1w6nhu5Nrw7TDqcO1deG7ocOCw6nhu6tpw6nhu6vhuqDhurDDqcOqw6nDtELhu61zw6nhu5NDw4PDtMOpw7Row7TDqcOC4bqyQ+G6ouG7rXPDqcOCdXDhuqTDqXR4w7TDqcOC4bqy4bud4butw6nhu5Phu6Vnw6nDtWnhu63DqXThuqThur7hu6Hhu63DqcOCdEXDtMOpdHXhu6Hhu63DosOpIXTDs+G6vsOp4busc+G6pOG6vnHhu63DqSF14buj4butw6khxanhu610w6nigJPDqVR14buh4bqkw6nDguG6skPEguG7rXPDqcOC4bqyQ+G6ouG7rXPDqSF1cOG6pMOpdHjDtMOpIcOJw6nhu5Jpw6nDtHThu6/DqcO1deG7o8OC4bq3w6nigJzhu5Jww6nDguG6snVw4butw6nhu6l0Z3XDqcO0dEPDgOG7rXPDqcOC4bqyw7nhu610w6nhu7HhuqB1w6l0deG7oeG6pMOp4bq24bqkw6zhurXDqcO0dOG6puG7rXPDqcOC4buzdcOp4buT4buLw6lD4bqkw6nDgnXhu53hu63DqeG7q0Vnw6nDtHR44but4bq1w6nDteG7tcOpw4LhurLDusOp4buT4bu5dcOp4butc0LDqeG7k8Oz4bq+w6nhu5PhuqrDqcO0dOG7r8Op4bur4bqg4bqww6nDquG6tcOp4bqwdG7hu63DqcO04buz4butc8Op4buT4bu5dcOp4butc0LDqXN1aOG7r8Op4bq6deG7neG7rcOpw4J0Z+G7scOpc3Vnw6nDgsOy4bqww6l04bqkb+G7reG6tcOp4bq0deG7rXTDqXThu6/DrcOCw6nDtHThuqThur7hu53hu63DqeG7k+G7n+G6tcOpdEPhuqDhu61zw6nhu5Hhu4/hu63DqcOCdEXDtMOpdHXhu6Hhu63DqeG6sHRDw4Dhu61zw6nhurB0aOG6sMOp4buRw63hur7DqXR4w7TDqeG7seG6oHXDqcO04bqqZ8Op4bqwdHfhu61zw6nhurppw6kuxILDqVPhu5Dhuq/hu5Ihw6LDqeG7rHThuqLDqcOCdOG7o+G6tcOpc3Vo4buvw6nhurp14bud4butw6nhurrhurjhu61zw6nhurpp4butc8Op4bupdHXDqeG6tMOJw6nhu5Hhuqjhu61zw6nhurB0Q8OA4butc8Op4bqwdGjhurDDqeG6umnDqeG7qUbDqcOCdOG6pMOyw4LDqeG7kcOt4bq+w6l0eMO0w6LDqcOV4bud4butw6nDtMOt4butdMOp4buTduG6tcOpw4LhurJD4bqi4butc8Opw7RC4butc8Opw4LhurJn4butc8Opw7Xhu6XDqeG7k8Oz4bq+w6nhu5PhuqrDqcO0aMO0w6nDgnR14bujw4LDqcO14bulw6nhu5HDreG6vsOp4bq6acOpdHjDtMOpw7R04buvw6nhu6l04bu1dcOp4bur4bqg4bqww6nDqsOp4butdEPDqeG6tOG7sWfhurLDgsOpw4J14bq6deG6tcOp4buxaOG6vsOpw7R0deG7o+G6pOKApuKAneG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDlGfhurDDgnXhu6/hu61l4bqr4bqpdeG7sXPDqeG6tMOC4bq+4bur4buZ4bqhZeG6vHXhu5HDgnThurfDqeG6u+G6ueG6ueG6ueG6sMOK4bqzw6l04buZdXN0w4LhurfDqeG7h+G7gWbhurDDiuG6s2XDqeG6tOG6ssO04bqhZS8vw7TDosO1Z+G7r+G6sHThuqTDgnThu6/DouG6uuG7rS/hu5Hhu5nhurThu6nDguG7r+G6sC/hu63hu5nhurzhurQv4bq94bq94bq/w6ov4bq74bq74bq74buRw6rhurvhu4Hhur/hu4Phur/hur3DguG6u+G7g2Zm4bur4buFLXXhu7FzLeG6veG7heG7geG6v8OixrDhurBzZcOpZ+G7q8OC4bqhZTp04bqsw6nhu6x14butdMOpw4J0RcO0w6l0deG7oeG7rcOpdHXhu6HhuqTDqeG6tuG6pMOsw6nDtHRDw4Dhu61zw6nDguG6ssO54butdMOpU+G7kDohw6nhu7HhuqB1ZcOp4bq8deG7kcOCdOG6oWXhurvhurnhurnhurllw6l04buZdXN0w4LhuqFl4buH4buBZmXDqS/huqvhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Rn4bqww4J14buv4butZeG6q1R4w7TDqeG6tHXhu610w6nhu6l04bu1dcOp4bur4bqg4bqww6nDqsOpw4LhurJD4bqi4butc8OpIXVw4bqkw6l0eMO0w6khw4nDqeG7kmnDqXRp4buvw6l0ROG7rXPDqcOCdeG7o+G6sMOp4butdMOy4butw6nDtHRDw4Dhu61zw6nDguG6ssO54butdMOp4bux4bqgdcOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6q+G7mOG7scOp4buq4budw6lUauG7rXPDqeG7rHNnw6ktw6lUeMO0w6nhurR14butdMOp4bur4bqg4bqww6nDqsOU4bq1w6nDguG6skPhuqLhu61zw6khdXDhuqTDqXR4w7TDqSHDicOp4buSacOpw7R0dWfDqeG6tMah4bq3w6nigJzDlHRDw4Dhu61zw6nDguG6ssO54butdMOp4bux4bqgdcOp4bq6acOp4bq0aMO0dMOp4bux4bqgdcOpw7R2w6nhu610deG7n+G6pMOpw7R04bqqw6nhu5Phu5/hurXDqeG7qXXhu6Phu63DqcOCdETDtMOp4bux4bqgdcOiw6khdMOz4bq+w6nDtOG7s8Op4bupdOG6pOG6vuG7o+G7rcOp4bupdMO6w7R0w6nDtHThuqbhu61zw6nhu5nhu7HDqcO0dOG6pOG7jeG7rcOpw7Xhu6XDqcOC4bqyQ+G6oMO0w6nDtWl1w6nEgsOp4butdGnhurXDqeG6tGfhuqTDqeG7k3bDqeG7k+G7o+G7rcOp4bur4bqg4bqww6nDguG7ieG7rXPDqeG6tEXDqcOCQ8OA4butc8Opw4Jow7TDqeG6uuG6oHXDqcO0aMO0w6nDtcOt4but4bq1w6nhurrhuqB1w6lzdWjhu6/DqeG6unXhu53hu63DosOpMsO5w6nDgnThu6PDqcO1aXXDqXR4w7TDqcOC4bqyxILDqeG7reG7neG7rcOp4buRccOpdHVw4bqk4bq1w6nhu5Fxw6nhu6104bqgw6l0w4Dhu63igJ3DouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqshw611w6nDtcOyw7TDqSFUOiHhurXDqeG7q8Oz4butw6nhu5PDs+G6pMOpw4J14bud4butw6nDtHRDw4Dhu61zw6nDguG6ssO54butdMOpc3Vo4buvw6nhu5HhuqjDtMOp4bqwdEHDqcOCdOG7s+G7rXPDqeG7seG6oHXDqeG7k0PDg8O0w6nDguG6snVw4butw6nhu6l0Z3XDqeG7reG7neG7rcOpw7R34butw6nhu610deG7n+G6pMOpw7Xhuq7DqeG7rXPhuq7hurXDqeG7keG6rMOp4buT4buLw6nDtHbDqeG6tEXDqcO0dOG6pOG7jeG7rcOpw7Xhu6XDqeG7qUbDqcO0aeG7rXPDqcOC4bqy4buv4butc8Op4bq24bqkaMOpw4LhurLDueG7rXTDqcOCdEXDtMOpdHXhu6Hhu63hurXDqeG7rXRD4butc8Op4bupdHbDqeG7qXThu4nhu63DqeG7q2nDqeG7k3Xhu5/huqTDqeG7qXThu7Phu61zw6nDguG6smjhu610w6nhu6l0eXXDqeG7qXR1w6nhu610deG7n+G6pMOp4bux4buz4butw6l0eMO0w6nDtHbDqeG6tEXDqcOCdGfhur7DqeG7k0F1w6nhu610Q+G6t8Op4buq4bulw7R0w6nhurTDieG6tcOpVHZnw6l0eMO04bq1w6nhu6xz4bq4w6nhurrhu4nhu63igKbDosOp4busdHXhu5/huqTDqeG7seG7s+G7rcOpdHjDtMOpw4JFw6nDtHR44butw6nDgnR14buj4bqkw6lzdWjhu6/DqeG6unXhu53hu63DqeG7rXRD4bq3w6lO4buxw6nhu610w63DtOG6tcOp4buwRsOpIXThuqTDssOCw6LDosOiw6kh4bqk4bq+w6nhu610deG7neG7reG6tcOp4butdOG6uOG7rXPDqeG7qXR2w6nhu6l04buJ4but4bq1w6l0w63hu63DqcO0dOG7o8Op4buT4buLw6nhu5NDw4PDtMOpw7Row7TDqeG7rXRpw6nDguG6skPhuqLhu61z4bq1w6nDtGjDtMOpc3Vo4buvw6nhurp14bud4butw6nDteG7ucOp4bux4buz4butw6nhu63DgcOp4burRcO0w6nhu6l0xKnDtMOp4bqwdOG6qMO0w6nDtWrhu61zw6nhu610deG7n+G6pMOpc3XDrHXDqeG6sHRo4bqww6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqr4oCc4buS4bu1dcOp4bq64bqgdcOpdHjDtMOp4bq0deG7rXTDqeG7q+G6oOG6sMOp4bq74bq54bq1w6nDtHThuqbhu61zw6nDguG7s3XDqeG7k+G7i8Opw4JBw6nDtHREw7TDqcO0aMO0w6nDteG6pEF1w6nhu5Phu6Xhu610w6l0Q+G6oOG7rXPhurXDqcOCQ8Op4bq6b+G7rcOpw7R0eOG7rcOp4bupdOG7tXXDqXR4w7TDqcO0dOG7r8Op4bqwdOG6qMOpdOG6pOG6vuG7rXTDqeG6umnDqXR4w7TDqeG6tHXhu610w6LDqeG7rHRpw6nDguG6skPhuqLhu61zw6nDguG6snVw4butw6nhu6l0Z3XDqeG7rXN0deG7neG7rcOpw7RE4bqkw6nhurRow7R04bq1w6nDgsOy4bqww6l04bqkb+G7rcOpw7R04buvw6lzdWjhu6/DqeG6unXhu53hu63hurXDqcO0aMO0w6nDgkHDqcO14bu5w6nhu7Hhu7Phu63DqcO0QuG7rXPDqeG7k+G7i8Opw4J0Q+G6ouG7rXPDqcOK4bqk4bq+4bud4butw6nDgkHDqcO0dETDtMOp4bq0deG7rXTDqXThu6/DrcOCw6nDtHThuqThur7hu53hu63DqeG7k+G7n+G6tcOpw7Row7TDqXN14bqiw6nhu5HDreG6vsOp4bux4buP4bqkw6nhu5Nww6nDtUHDqeG6tOG6pOG7rXPhurXDqXN24bqww6nhu4DDqcO0dOG7r8Op4butdGfhuqTDosOpU3Vo4buvw6nhurp14bud4butw6nDtELhu61zw6nhu5Phu4vDqeG7qXThu7Phu61zw6nhu61zxJDhu61zw6l0eMO0w6l0eXXhurXDqUThu61zw6nhu5Hhuqjhu61zw6nDtOG7s+G7rXPDqeG7rXN04buhw6nDgnThu7Phu61zw6nDgnXhu63DqeG6umnhu6/DqcO1aXXDqXN1w6zhu61zw6LDqeG7kuG7o+G7rcOp4butZ+G6vuG6tcOp4butdGnDqcOC4bqyQ+G6ouG7rXPDqeG7k+G7i8Op4bq6w7Lhu63DqXRp4butdMOpw4Lhu7XDgsOpw7R0Q8OA4butc8Opw4LhurLDueG7rXTDqXN1aOG7r8Op4buR4bqow7TDqeG6sHRBw6nDgnThu7Phu61zw6nhu7HhuqB1w6nEgsOp4bur4bqg4bqww6nhurvhurnigJ3hurXDqcOCdMOz4bq+w6nhu6xz4bqk4bq+ceG7rcOpR+G7rXTDqVThuqzhu61zw6ktw6lUdeG7oeG6pMOpw4LhurJDxILhu61zw6kh4bqyQ+G6ouG7rXPDqSFUOiHDqSHDicOp4buSacOpw7R04buvw6nDtXXhu6PDgsOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOUZ+G6sMOCdeG7r+G7rWXhuqvhuql14buxc8Op4bq0w4Lhur7hu6vhu5nhuqFl4bq8deG7kcOCdOG6t8Op4bq74bq54bq54bq54bqww4rhurPDqXThu5l1c3TDguG6t8Op4buH4buB4bq74bqww4rhurNlw6nhurThurLDtOG6oWUvL8O0w6LDtWfhu6/hurB04bqkw4J04buvw6Lhurrhu60v4buR4buZ4bq04bupw4Lhu6/hurAv4but4buZ4bq84bq0L+G6veG6veG6v8OqL+G6u+G6u+G6u+G7kcOq4bq74buB4bq/4buD4bq/ZsOC4bq94buD4buB4buD4bur4bq9LXXhu7FzLeG6vWbDquG7h8OixrDhurBzZcOpZ+G7q8OC4bqhZTp04bqsw6nhu6x14butdMOpw4J0RcO0w6l0deG7oeG7rcOpdHXhu6HhuqTDqeG6tuG6pMOsw6nDtHRDw4Dhu61zw6nDguG6ssO54butdMOpU+G7kDohw6nhu7HhuqB1ZcOp4bq8deG7kcOCdOG6oWXhurvhurnhurnhurllw6l04buZdXN0w4LhuqFl4buH4buB4bq7ZcOpL+G6q+G6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDlGfhurDDgnXhu6/hu61l4bqrVHjDtMOp4bq0deG7rXTDqeG7q+G6oOG6sMOp4bq74bq5w6kh4bqyQ+G6ouG7rXPDqSFUOiHDqSHDicOp4buSacOp4bupdOG7s+G7rXPDqcO14bquw6nhu61z4bquw6nhu6l0dcOpw4J14buj4bqww6nDtMOy4butw6nDtHRDw4Dhu61zw6nDguG6ssO54butdMOp4bux4bqgdcOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6q8OUdsOpw4J0cMOpw4J0b+G6vuG6tcOp4bupdeG7rXTDqeG7rXN0deG7oeG7scOp4buT4buLw6nhu5NDw4PDtMOp4bqy4bqmw4LDqeG6smfDqcOC4bqy4buv4butc8Op4bq04bqk4bu1w4LDqeG6tuG6pGjDqcOC4bqyw7nhu610w6nDguG6snVw4butw6nhu6l0Z3XDqcOUIcOpU+G7kDohw6nhu7HhuqB1w6nEgsOpw7Row7TDqeG7qXThu7V1w6l0eMO0w6nDguG6skPhuqDDtMOp4bq64bqgdcOp4butdOG6uOG7rXPDqeG7qeG7o8OCw6nhurbhuqTDrMOp4bupdMOsw6nhurbhuqRn4butw6LDqcOU4bqs4butc8Op4buTduG6tcOpw4Ju4buxw6nDgnThu6PDqeG7rXTDsuG7rcOpw4J0RMO0w6nDtOG6qmfDqeG7k+G7uXXDqeG7rXNCw6nDtGjhu63DqcO14bu5w6nhurbhuqTDrOG7rcOp4bur4buA4bq1w6lzdWjhu6/DqeG6unXhu53hu63hurXDqeG7rXRu4butw6nhurp14bud4butw6nDguG7r2nhu63DqeG7rXNp4butdOG6tcOpw4rhu4vDqXThu7l1w6nhurppw6nhurB04bqow6l04bqk4bq+4butdMOpdHjDtMOp4bq0deG7rXTDqcOC4bqy4buv4butc8Op4bq6deG7ocO0w6nhu5NBdcOp4bux4bqgdcOpc3Vo4buvw6nhu5HhuqjDtMOp4buT4buLw6nDgnThu7Phu61zw6nhurThuqThu7XDgsOiw6khxJDDqeG7k3bDqcO0dsOp4bq0RcOpw7XEqcOCw6nhu6104bul4bqww6l0deG7oeG6pMOp4bq24bqkw6zhurXDqeG6quG7rXPDqXThu7nhurXDqeG7k+G7t+G7rXPDqXRp4butdMOp4buxw7LDgsOpw4J0deG7o8OCw6nhurrhuqB1w6nhu61zaeG7rXTDqVN1aOG7r8Op4buR4bqow7TDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqvDlOG7s+G7rXPDqcOCaMO0w6nhu5Np4buvw6nDgsOt4buv4bq1w6nDteG7t3XDqeG7kUPhuq7hu61zw6nhu5Phu7l1w6nhu61zQsOpw7Ro4butw6nDteG7ucOp4bq24bqkw6zhu63DqeG7q+G7gOG6tcOpc3Vo4buvw6nhurp14bud4butw6nDtHThu6/DqcOC4bqydXDhu63DqeG7qXRndcOpw5Qhw6lT4buQOiHDqeG7seG6oHXDqcO0QuG7rXPDqeG7k0PDg8O0w6nhu61zaeG7rXTDqcOCdEXDtMOpdHXhu6Hhu63DqeG7qUbDqcO0aeG7rXPhurXDqcO04buN4butw6nDguG6snjhu61z4bq1w6nDtcOs4buvw6nhu5PDrOG7scOp4buTaOG6sMOpROG7rXPDqeG7k0PDg8O0w6nhur7hu53huqTDqcO0w7PhuqTDosOpU3Vo4buvw6nhurp14bud4butw6nhurRn4bqkw6nDteG7t3XDqeG7kUPhuq7hu61z4bq1w6nDgsOy4bqww6l04bqkb+G7rcOp4butdHXhu5/huqTDqeG6unfhu61zw6nhu5Phu4vDqeG7q2nhu7HDqcO0dOG6qsOpw4Lhu7XDgsOp4bupdeG7o+G7rcOpw4J0RMO04bq1w6nhu6lGw6nhu63hu4nhu61z4bq1w6nhurB0Q8OA4butc8Op4bqwdGjhurDDosOiw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqr4buSa8O0w6nDtXXhu6HDguG6tcOp4buTcMOpw4LhurJ1cOG7rcOp4bupdGd1w6nDlCHDqVPhu5A6IcOp4bux4bqgdeG6tcOpdOG6pOG6vuG7oeG7rcOpOnThuqzDqeG7rHXhu610w6nDtHbDqeG6tEXDqeG7k8Oz4bqkw6nDgkPhurXDqeG7rW7hu61zw6nDtG/hurDDqeG7k2jhu61zw6nhu6lww6nhurrhu5/DqcO0w4DDqeG6tMSCw6nhurrDssOCw6nDtHRvw4LDqcOC4bqyQ+G6ouG7rXPDqeG7q+G6oOG6sMOp4butdGrhu7HDqeG7sWfhu61zw6nDguG6oHXDqeG7rXThurjhu61zw6nDgnXhu5/hu63DqeG7k+G7n8Op4bq24bqkZ+G7rcOpw4LhurJ44butc8Opw7R04buvw6nhurp14buhw7TDqcOC4bqydXDhu63DqeG7qXRndcOpw5Qhw6lT4buQOiHDqeG7seG6oHXDqXN1Z3XDqeG7k+G7r8Ot4butw6nDguG6skPhuqDDtMOp4buxxKnDgsOp4bq6acOp4butdOG6uOG7rXPDqeG7reG7ieG7scOpdHjDtMOpw4J14buj4bqww6nDgnThu5nhu6/igKbhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrMuG6oHXDqeG6tuG6pOG6vuG7o8OCw6nDgm7hu7HDqcO04bqqZ8Opw7Row7TDqeG7rXRpw6nDguG6skPhuqLhu61z4bq1w6lzdWjhu6/DqeG6unXhu53hu63DqeG6umnDqeG7gMOpw4J0RMO0w6nDgkXDqXN1aMO0w6l0eMO0w6nDgsOy4bqww6nDtOG6qmfDqeG7scOBdcOpdHjDtMOp4bq0deG7rXThurXDqcO0aMO0w6nDguG6skPhuqLhu61zw6l0eMO0w6nDguG6suG7neG7rcOp4buT4bulZ8Opw7Vp4butw6l04bqk4bq+4buh4butw6k6dOG6rMOp4busdeG7rXTDqeG7k+G7i8Op4bq6w7Lhu63DqXRp4butdMOpw7R0Q8OA4butc8Opw4LhurLDueG7rXTDqXN1aOG7r8Op4buR4bqow7TDqeG6sHRBw6nhu7HhuqB1w6l0deG7oeG6pMOp4bq24bqkw6zDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurBH4bqkw4J04buv4bqyZeG6qzvhuqThu4bhu610w6nhu6x0Q+G6qS/hurDhuqs=

Quỳnh Như

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phát triển BHYT học sinh, sinh viên

Phát triển BHYT học sinh, sinh viên
2022-10-26 09:01:00

baophutho.vn Với những cách làm sáng tạo, phương pháp vận động phù hợp, hiệu quả, nhiều năm liền các trường học trên địa bàn huyện Lâm Thao đã vận động đạt...

Nâng cao chất lượng giáo dục ở Tân Sơn

Nâng cao chất lượng giáo dục ở Tân Sơn
2022-10-19 09:29:00

baophutho.vn Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp “trồng người”, do vậy, nhiều năm qua, ngành giáo dục huyện Tân Sơn...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long