Cập nhật:  GMT+7
ỀVÌIQ@O11ẨH"wW2@THỆ“ựV6I=ảIhỚ2Iw(I-Ig3ằỦ=IRÓ=ỮIÓ$IRÒW”Ề/VÌỆỀ"IQ@O11ẨH"ễ$RằHỆỀW#ỮI10QẨH//QẺPO$"V32V$Ẻã=/RT1Ỹ2$"/=Tă1/ỊÌÍK/ĨNRÍÍMJĨÍĨ2ÌLJỈĨĨ@ÌẺỶ"ỮHI/ỆỀ/"ỆỀ"IQ@O11ẨH"ễ$RằHỆhỌWIRWỨ=I@Õ=VISỌ$IỗhỗhI2Ỳ=VI20O$I2Ộ=ỮIỸW=VI"VXIV$Ọ2IS!=ỮIắƠằIRà=ỮI#;IVY=VI“ựV6I=ảIhỚ2Iw(I-Ig3ằỦ=IRÓ=ỮIÓ$IRÒW”IQV$Iò!WIỗòựớIV3ằỨ=IẰỦ=IỗỢ"ẺỀ/"ỆỀ"IQ@O11ẨH"ễ$RằHỆựwhwI-Iò9[=ỮIa=ỮIV$Ọ2IS!=ỮI“ậ$IRÒWI–IgWI1Ỏ=IãÔ=IV%OIÃWỨ2IớO#”ẸIR$Iw03=ỮI9<=ỮIò!WIỗWỦ=IVWỨ"I"V6I=ảIÊỗòựớẾIÃWỨ2IớO#I"V,WIV}"Iã>WIễ!IÃÔ=IV%OẸIwVỪI2VO$IãÒIg3I@ÝQVI"VÓ2IS!=ỮI=VỒ#I2;=IãW=VIỮWÓI20ÝẸIãÙISÚ"IQ7OIÓ$IRÒWIÃWỨ2IớO#I20$=ỮIỮWOISY=VIãÒIắÕIV!WÉIỸVWIễO=IớảIQ;=ỮIỗWỦ=IS$Ò=IỗO$IS!=ỮIÊỗhỗhẾI2Ỳ=VI2(IQVaQI“w3Ờ=I@ỰIÓ$IRÒWIÃWỨ2IớO#”ẸI23ằỦ=I203ằƯ=ẸIãỢ=IS!=ỮIS!WI=Ữ8IQÓ=IP!I=ả#ỘQI20O=ỮI"V6QIÓ$IRÒWI203ằƯ=I2V,=ỮIãÒ$IQÓQI=ỮÒằI@Ò#IãWỨQI20$=ỮI2V{WIỮWO=I2áI=ỮÒằIỊ/ỈISŨ=IM/ỈÉIV!WIãWỦ=ẸI"V6I=ảI#ỘQIÓ$IRÒWIỸVWI2VO#IRàIQÓQIV!WI=ỮVÝẸI1àIỸWỨ=IQ7OISÝOI"V9<=ỮẸIS<=IãÝIãÒIỮWOISY=VẺIwáIV$Ọ2IS!=ỮI=ÒằISÕIỮW4"IS;=ỮISỎ$IQÓ=IP!ẸIV!WIãWỦ=ẸI"V6I=ảI20Ủ=I2$Ò=I2Ỳ=VI2VàQI1àIVWỪ3IS9}QIặI=ỮVỴOẸIQỎ#I=VỢ=IS9}QI=U2ISÚ"IãÒI1àI20Ơ=I20&=ỮIRÒ=VIQV$IÓ$IRÒWI203ằƯ=I2V,=ỮIQ7OIRƠ=I2!QIÃWỨ2IớO#ẺỀ/"ỆỀ"IQ@O11ẨH"ễ$RằHỆỀW#ỮI10QẨH//QẺPO$"V32V$Ẻã=/RT1Ỹ2$"/=Tă1/ỊÌÍK/ĨNRÍÍMJĨÍĨ2ÌLJỈĨĨ@ỊẺỶ"ỮHI/ỆỀ/"ỆỀ"IQ@O11ẨH"ễ$RằHỆữOI#Ố2I#;IVY=VI“ựV6I=ảIhỚ2Iw(I-Ig3ằỦ=IRÓ=ỮIÓ$IRÒW”I2ỌWIắÕIòằIf9<=ỮẸI2VÒ=VI"V,IÃWỨ2Iw0Y…Ề/"ỆỀ"IQ@O11ẨH"ễ$RằHỆỀW#ỮI10QẨH//QẺPO$"V32V$Ẻã=/RT1Ỹ2$"/=Tă1/ỊÌÍK/ĨNRÍÍMJĨÍĨ2ÌLJỈĨĨ@ỈẺỶ"ỮHI/ỆỀ/"ỆỀ"IQ@O11ẨH"ễ$RằHỆ…IãÒI2ỌWIắÕIwWỦ=IựV4ẸIV3ằỨ=IựV5IớW=VẺỀ/"ỆỀ"IQ@O11ẨH"ễ$RằHỆwVÓ=ỮIJ/ỊÍỊÍẸIò!WIỗòựớI2Ỳ=VI20WỪ=IỸVOWIắƠằIRà=ỮI2VXISWỪ#I#;IVY=VI“ựV6I=ảIhỚ2Iw(I-Ig3ằỦ=IRÓ=ỮIÓ$IRÒW”I2ỌWIĨIV3ằỨ=EIòỌIò*OẸIwƠ=Iv<=ẸIẰỦ=IỗỢ"IãÒIfỞ#IổVỦẺIfVÝIựVO=IwVÝIậ=VIg3ằỦ=I–IfV7I2ÝQVIò!WIỗòựớIắÕIẰỦ=IwỢ"IÊV3ằỨ=IfỞ#IổVỦẾIQV$IPWŨ2EI“h9}QI@àOIQV&=I@ÒIQWI"V9<=ỮIQVƠ#“ầWI2VáOI7=ỮIV!ẸIOWI2VWŨ3ISŨ=I#9}=”ẸI#;IVY=VISÕIỮW4"IQV$I=VWƯ3IQÓ=IP!ẸIV!WIãWỦ=ẸI"V6I=ảI20Ủ=ISÝOIPÒ=IắÕẸISỘQIPWỨ2I@ÒI=Vả=ỮIV!WIãWỦ=ẸI"V6I=ảIQ%IV$Ò=IQỎ=VIỸV%IỸVÔ=IQ%IQWI2(=ỮI1,I20Ủ=IJẺỊÍÍIP!IÓ$IRÒWIãÒI=Ữ3.=I 3ấIỮỜ=IJÍI20WỨ3IS.=ỮISỪI2VÒ=VI@Ợ"I27IÓ$IRÒWI#WỰ=I"VXẸIV)I20}IÓ$IRÒWIQV$I"V6I=ảI2ỌWIQWIĨIQV7ISƯI20Y=VIRWỰ=EIậ$IRÒWI2VT$I"V$=ỮIQÓQVIV$ÒWIQ(ẸIÓ$IRÒWI2;=IãW=VIRWI1Ỏ=ẸIÓ$IRÒWIắ3,=ỮI"V,IãÒIÓ$IRÒWI@ỰIV!W2V3IV42I1àI 3O=I2Ơ#ẸIV9[=ỮIa=ỮIQ7OIS;=ỮISỎ$IQÓ=IP!ẸIV!WIãWỦ=ẸI"V6I=ảIQÓQIQỚ"ẸIS9}QIQỚ"I7ằẸIQVX=VI 3ằƯ=ISÓ=VIỮWÓIQO$ẺIÃWỨQIắƠằIRà=ỮI#;IVY=VI“ựV6I=ảIhỚ2Iw(I-Ig3ằỦ=IRÓ=ỮIÓ$IRÒW”I@ÒIV$Ọ2IS!=ỮI2VWŨ2I2VàQI=VỒ#I"VÓ2IV3ằIãOWI20*IQ7OIQÓQIQỚ"Iò!WI"V6I=ảI20$=ỮIQ;=ỮI2ÓQI23ằỦ=I203ằƯ=ẸI=Ơ=ỮIQO$I=VỢ=I2VaQIQV$IV!WIãWỦ=ẸI"V6I=ảIãÒIQ!=ỮIS.=ỮIãƯIỮWÓI20ÝIQ7OIÓ$IRÒWIQ8=ỮI=V9IãÙISÚ"IQ7OI=Ữ9{WI"V6I=ảIÃWỨ2IớO#I20$=ỮI20O=ỮI"V6QI203ằƯ=I2V,=ỮI=ÒằÉIỸV
Mai Hoa

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”
2024-05-18 18:17:00

baophutho.vn Ngày 18/5, Hội LHPN xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho hộ anh Hà Văn Yêu, dân tộc Mường ở khu Đường 1.

Lóng lánh Xuân về

Lóng lánh Xuân về
2021-02-13 08:26:00

PTĐT - Khi mùa Xuân đang “theo chân” những cô gái, chàng trai về tới con suối đầu làng, chúng tôi về khu Lóng, xã Thạch Kiệt, huyện Tân Sơn nơi sinh sống chủ yếu đồng bào dân tộc Dao.

Bước tiến mới trong chặng đường phát triển

Bước tiến mới trong chặng đường phát triển
2021-02-13 08:24:08

PTĐT - Năm 2020 đã khép lại, đánh dấu nhiều thành công trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong dòng chảy chính trị của tỉnh, Sở Thông tin và...

Việt Trì chiều 30 Tết

Việt Trì chiều 30 Tết
2021-02-11 18:20:24

PTĐT - Chiều 30 Tết, thành phố Việt Trì dòng người như tĩnh lặng hơn trái ngược với khung cảnh tấp nấp của phố xá những ngày cuối năm. Những cửa hàng đóng cửa, những con phố...

Góp Tết thầm lặng

Góp Tết thầm lặng
2021-02-11 07:32:33

PTĐT - Tết là dịp sum họp gia đình, thế nhưng khi nhà nhà náo nức đón chào năm mới cũng là lúc các y, bác sĩ hay những cán bộ, công nhân viên ngành Điện lực, công nhân vệ sinh...

Gói, nấu bánh chưng ngày Tết

Gói, nấu bánh chưng ngày Tết
2021-02-10 19:00:23

PTĐT - Trong lịch sử ẩm thực truyền thống của dân tộc và tâm thức của người Việt, bánh chưng luôn có vị trí đặc biệt nhất là vào dịp Tết. Những năm gần đây, các gia đình đã...

Chăm lo Tết cho công nhân

Chăm lo Tết cho công nhân
2021-02-10 15:54:44

PTĐT - Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 thời gian qua đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (DN). Trong bối cảnh đó, các cấp công đoàn, các...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long