Cập nhật:  GMT+7
w53huq0lPTnhurkow7PDs+G7pCNtw5LhuqnDsuG6ucOgI+G7sk3huq3hu489w5Lhuq3hu4c9w7LhuqnhurFtPeG6veG6rTXhur3hu649OGc9w7Jv4bqrPeG6reG7hzk9w7I1bT054bqtw6o9w7Jv4bqv4bq9PSUkJCQ94bqt4buHOT3Ds+G6qeG6veG6rT3DqeG6rWbhur3huqc9w7Lhuq3hurU9w7Jvaz3hu6Phurc9w6FjKD1t4bqt4buZ4buL4bq94bqnPWHDqj1hYznhuq094bu5w4rhu6LhuqhBLSUhw50v4bqtJeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbeG7t8OqYXAj4buyw53huqnhurvhuqc9KOG6ucOy4bukIyM9w7NvOeG7pCPhuq3DssOybeG7sC8vOCjDqm3huq3hu43DsuG6rcOqVuG7o+G6vS/hu4zDs8Ogb+G6pOG6qeG6ucOgw7Mv4bqp4bq7KOG6p8OgL+G6p+G6qSjDqi1h4buNOS/huqjhurrhuqZfKiolKlZFTeG6piM9w7PDsnDhurnDoOG7pCPhu5/huqlhw7Lhuq3hu7A9LDokbeG7oeG7rD3huq3DoOG6qeG6p+G6rcOy4buwPT8sLm3hu6Hhu6wjPS/hu7LDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bqsw6AoYSPhu7LDkuG6q+G6veG6rT3DoeG6seG6vT3hur3huqc8cD0lLyHhu649w7Jk4bq94bqtPU3huq3hu489w5Lhuq3hu4c9w6F9PcOy4bqp4bqxbT3hur3huq014bq9PcOyb+G6r+G6vT0lJCQkPeG6reG7hzk9w7Phuqnhur3huq09w6nhuq1m4bq94bqnPcOy4bqt4bq1PcOyb2s94buj4bq3PcOhYyg9beG6reG7meG7i+G6veG6pz1hw6o9beG6rcOq4bq94bqnPcOy4buDKD1t4bqt4buB4bq94bqn4buuPTnhuq1n4bq94bqnPeG7ucOK4bui4bqoQS0lIVbDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu3w6phcCPhu7Lhurzhuq3hu53hur3huqc94bqt4buHOT3Ds+G6qeG6veG6rT3hur08cD054bq/PeG6veG6p+G7jXDhurPhur094buj4buH4bq94bqnPeG7ozzDqj3huq3hu4c5PcOyNW09w7I+4bqpPTkpOT3Dsm/hu5nEqeG6veG6pz3huq3hu4c5PeG6veG7i+G6qT3DoSjhur3huqc94bq54buZ4buNPcOyb+G7j1bDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu3w6phcCPhu7Lhu7kpOT054buLPcOzaz3huqfhuqkpw6o9YcO0OT3DoX09w7LhuqnhurFtPeG6veG6rTXhur3hu649w7I+w6o9w6Hhuqnhurfhu409w6nhuqnhurPhur09OeG6rcOqPTkpOT3huq3hu4c5PcOz4bqp4bq94bqt4busPW3huq1n4bqpPeG6rWptPeG7o+G7ieG6qT05KTk9w6FjKD1t4bqt4buZ4buL4bq94bqn4buuPeG6veG6rTw9w7Jv4buZxKnhur3huqc94bq94buL4bqpPeG6reG7hzk9w7Phuqnhur3huq09OeG6vz3hur3huqfhu41w4bqz4bq9PeG7o+G7h+G6veG6pz054bqt4buNcOG6teG6vT3DoeG6qT3hu6M8PTnhuq3hu41w4bq14bq9PcOh4bqx4bq9PVg4IuG6veG6pz3hu6Nb4bq9PTh74bq9PeG6p+G7m+G6qT1u4buNKD3DoOG6uyjhuqnhurk94bqtw6ogOT3huq3hurM9w7Lhuq1n4bq94bqnPW7hu4174bq9PeG6uXE94bujW+G6vT04e+G6vT3DoeG6qeG6s+G6vT3DsuG7mz3DoC3DquG6peG6peG6qTnDoFk9w6HhurU9w7LhuqnhurFtPeG6veG6rTXhur094bujPD04Zz3Dsm/huqvhu6494buh4bqxbT3hurnhu4ltPTnhuq3Dqj3huq3hu4c5PcOz4bqp4bq94bqtPeG6reG7hzk9w7I1bT3DsuG6rcOgw6o9w6Hhu4/hur3huqc9w6Fn4bqpPcOy4buZauG6veG6p1Y94bqsw6w9w7Jvaj3huq3hu4c5PcOz4bqp4bq94bqtPcOzKTnhuq094bqn4bqpKcOqPcOp4bqtw6oo4buuPcOyPOG6qT3hurnhuqnhurPhu4094bqt4buHOT3DsjVt4busPcOyPsOqPcOh4bqp4bq34buNPcOp4bqp4bqz4bq9PcOy4bqt4buNNeG6vT3hurlq4bqpPeG6veG6rTPDsj054bqtw6o94bqt4buHOT3Ds+G6qeG6veG6rT3huq3hu4c5PcOyNW09w7Lhuq3DoMOqPcOp4bqxPeG6rcOqPjnhuq094bqn4bqpKcOqPWHDtDk9OeG7kSg94bq94bqtPD3Dsm/hu5nEqeG6veG6p1bDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNtw7rhu43DsuG6rcOqbyPhu7Lhuqzhuqnhurfhur094bq6KOG6qcOdL23hu7I=

Hiền Mai

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sẵn sàng tâm thế cho năm học mới

Sẵn sàng tâm thế cho năm học mới
2021-09-01 09:25:00

baophutho.vn Năm học 2021-2022 đang đến gần trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Các trường học trên địa bàn tỉnh đã và đang...

Việt Trì sẵn sàng cho năm học mới

Việt Trì sẵn sàng cho năm học mới
2021-08-25 08:23:00

baophutho.vn Năm học 2021-2022 đang đến gần trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Hiện nay, các trường học trên địa bàn thành phố Việt...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long