Cập nhật:  GMT+7
c333xda58x119b6x12531x126c4xcdabxd102xd737xecb0xX7xf4d8xfb0dx13f16x13401xd782x12891xX5x12ae9xXaxf194x11ea3xX6x13320xX1xX3xX7xe9acxX4xX1xX3xX15xX1x11304xX15xd5bcxX3xX15xX21xe39fx1212dxXdxX3x147bcxX15xX21xX3xX4x123f5xX3x12b04xf2dbxXdxX3xebe7xXdx13d07x10c51xX3xf998x13d28xXdxX3xX30xf26axX15xX21xX3xX15xX1x10676xX15xX3x119c0xX44xX15xX3xXexda05xX15xX1xX3xddaaxX1x12639xX3xXcxX1xdbf1xX3x114b2xX1x143d7xX6xX3xf796xf123xX5dx10d02xX3xX15xX1xXdxd073x10711xX3xX58x133bdxX3x1203fxc694xX6bxX2xf52exX6bxX6cxX6bx12cc3xX0x11976xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX10xX6xX47xXaxX12x12e5cx12d50xX15xX21xX3xX34xdebcxX3xX47xX6xX15xX1xX3xX7xX19xX4xX1xX3xX15xX1xX1fxX15xX21xX3xX15xX21xX25xX26xXdxX3xX29xX15xX21xX3xX4xX2exX3xX30xX31xXdxX3xX34xXdxX36xX37xX3xX39xX3axXdxX3xX30xX3exX15xX21xX3xX15xX1xX44xX15xX3xX47xX44xX15xX3xXexX4cxX15xX1xX3xX50xX1xX52xX3xXcxX1xX56xX3xX58xX1xX5axX6xX3xX5dxX5exX5dxX60xX3xX15xX1xXdxX65xX66xX3xX58xX69xX3xX6bxX6cxX6bxX2xX6fxX6bxX6cxX6bxX73xX3xXexX1xX10x1474dxX3xX30x1326bxX15xX3xe547x100e4xX3xX34x11bbcxX37xX3xX4xX2exX3xXexX1xX10xXf7xX3xecf6xX37x10a64x11127xXexX3xX30xXfexX15xX1xX3xX7xX90xX3xX6cx12a35xX75x11921x10b96xX6fxd276xf775xX121xX8axX3xX4x1335bxX6xX3xe086xX10exX3xX34xX6xX15xX3xX34xX101xX37xX3xX4xX2exX3xXexX4cxX15xX1xc95cxX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXf7xX47xX10exXaxX12xX0xXdxX66xX21xX3xX7x1016fxX4xX9xXaxX75xX75xX4xX13bxX34xX6xXf7xXbxX1xX37xXexX1xXf7xX13bxXfdxX15xX75xX47xX10xX7xX58xXexXf7xXbxX75xX15xX10xf508xX7xX75xX6bxX2xX2x1092fxX75xX11bx13604xX47x12a76xX2xX73xX181xX11bxX6cxX181xXexX2xX17cxX73xX73xcf9fxX17fxX5xX2xX13bx139acxXbxX21xXaxX3xX75xX12xX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXf7xX47xX10exXaxX12xX0xXdxX66xX21xX3xX7xX157xX4xX9xXaxX75xX75xX4xX13bxX34xX6xXf7xXbxX1xX37xXexX1xXf7xX13bxXfdxX15xX75xX47xX10xX7xX58xXexXf7xXbxX75xX15xX10xX176xX7xX75xX6bxX2xX2xX17cxX75xX11bxX17fxX47xX181xX2xX73xX181xX11bxX6cxX181xXexX2xX17cxX73xX73xX18dxX17fxX5xX6bxX13bxX192xXbxX21xXaxX3xX75xX12xX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXf7xX47xX10exXaxX12xX0xXdxX66xX21xX3xX7xX157xX4xX9xXaxX75xX75xX4xX13bxX34xX6xXf7xXbxX1xX37xXexX1xXf7xX13bxXfdxX15xX75xX47xX10xX7xX58xXexXf7xXbxX75xX15xX10xX176xX7xX75xX6bxX2xX2xX17cxX75xX11bxX17fxX47xX181xX2xX73xX181xX11bxX6cxX181xXexX2xX17cxX73xX73xX18dxX17fxX5xX181xX13bxX192xXbxX21xXaxX3xX75xX12xX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXf7xX47xX10exXaxX12xX0xXdxX66xX21xX3xX7xX157xX4xX9xXaxX75xX75xX4xX13bxX34xX6xXf7xXbxX1xX37xXexX1xXf7xX13bxXfdxX15xX75xX47xX10xX7xX58xXexXf7xXbxX75xX15xX10xX176xX7xX75xX6bxX2xX2xX17cxX75xX11bxX17fxX47xX181xX2xX73xX181xX11bxX6cxX181xXexX2xX17cxX73xX73xX18dxX17fxX5xX11bxX13bxX192xXbxX21xXaxX3xX75xX12xX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXf7xX47xX10exXaxX12xX0xXdxX66xX21xX3xX7xX157xX4xX9xXaxX75xX75xX4xX13bxX34xX6xXf7xXbxX1xX37xXexX1xXf7xX13bxXfdxX15xX75xX47xX10xX7xX58xXexXf7xXbxX75xX15xX10xX176xX7xX75xX6bxX2xX2xX17cxX75xX11bxX17fxX47xX181xX2xX73xX181xX11bxX6cxX181xXexX2xX17cxX73xX73xX18dxX17fxX5xX18dxX13bxX192xXbxX21xXaxX3xX75xX12xX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXf7xX47xX10exXaxX12xX0xXdxX66xX21xX3xX7xX157xX4xX9xXaxX75xX75xX4xX13bxX34xX6xXf7xXbxX1xX37xXexX1xXf7xX13bxXfdxX15xX75xX47xX10xX7xX58xXexXf7xXbxX75xX15xX10xX176xX7xX75xX6bxX2xX2xX17cxX75xX11bxX17fxX47xX181xX2xX73xX181xX11bxX6cxX181xXexX2xX17cxX73xX73xX18dxX17fxX5xX73xX13bxX192xXbxX21xXaxX3xX75xX12xX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXf7xX47xX10exXaxX12xX0xXdxX66xX21xX3xX7xX157xX4xX9xXaxX75xX75xX4xX13bxX34xX6xXf7xXbxX1xX37xXexX1xXf7xX13bxXfdxX15xX75xX47xX10xX7xX58xXexXf7xXbxX75xX15xX10xX176xX7xX75xX6bxX2xX2xX17cxX75xX11bxX17fxX47xX181xX2xX73xX181xX11bxX6cxX181xXexX2xX17cxX73xX73xX18dxX17fxX5xX17cxX13bxX192xXbxX21xXaxX3xX75xX12xX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXf7xX47xX10exXaxX12xX0xXdxX66xX21xX3xX7xX157xX4xX9xXaxX75xX75xX4xX13bxX34xX6xXf7xXbxX1xX37xXexX1xXf7xX13bxXfdxX15xX75xX47xX10xX7xX58xXexXf7xXbxX75xX15xX10xX176xX7xX75xX6bxX2xX2xX17cxX75xX11bxX17fxX47xX181xX2xX73xX181xX11bxX6cxX181xXexX2xX17cxX73xX73xX18dxX17fxX5x1309axX13bxX192xXbxX21xXaxX3xX75xX12xX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXf7xX47xX10exXaxX12xX0xXdxX66xX21xX3xX7xX157xX4xX9xXaxX75xX75xX4xX13bxX34xX6xXf7xXbxX1xX37xXexX1xXf7xX13bxXfdxX15xX75xX47xX10xX7xX58xXexXf7xXbxX75xX15xX10xX176xX7xX75xX6bxX2xX2xX17cxX75xX11bxX17fxX47xX181xX2xX73xX181xX11bxX6cxX181xXexX2xX17cxX73xX73xX18dxX17fxX5xX17fxX13bxX192xXbxX21xXaxX3xX75xX12xX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXf7xX47xX10exXaxX12xX0xXdxX66xX21xX3xX7xX157xX4xX9xXaxX75xX75xX4xX13bxX34xX6xXf7xXbxX1xX37xXexX1xXf7xX13bxXfdxX15xX75xX47xX10xX7xX58xXexXf7xXbxX75xX15xX10xX176xX7xX75xX6bxX2xX2xX17cxX75xX11bxX17fxX47xX181xX2xX73xX181xX11bxX6cxX181xXexX2xX17cxX73xX73xX18dxX17fxX5xX2xX6cxX13bxX192xXbxX21xXaxX3xX75xX12xX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXf7xX47xX10exXaxX12xX0xXdxX66xX21xX3xX7xX157xX4xX9xXaxX75xX75xX4xX13bxX34xX6xXf7xXbxX1xX37xXexX1xXf7xX13bxXfdxX15xX75xX47xX10xX7xX58xXexXf7xXbxX75xX15xX10xX176xX7xX75xX6bxX2xX2xX17cxX75xX11bxX17fxX47xX181xX2xX73xX181xX11bxX6cxX181xXexX2xX17cxX73xX73xX18dxX17fxX5xX2xX2xX13bxX192xXbxX21xXaxX3xX75xX12xX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXf7xX47xX10exXaxX12xX0xXdxX66xX21xX3xX7xX157xX4xX9xXaxX75xX75xX4xX13bxX34xX6xXf7xXbxX1xX37xXexX1xXf7xX13bxXfdxX15xX75xX47xX10xX7xX58xXexXf7xXbxX75xX15xX10xX176xX7xX75xX6bxX2xX2xX17cxX75xX11bxX17fxX47xX181xX2xX73xX181xX11bxX6cxX181xXexX2xX17cxX73xX73xX18dxX17fxX5xX2xX6bxX13bxX192xXbxX21xXaxX3xX75xX12xX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXf7xX47xX10exXaxX12xX0xXdxX66xX21xX3xX7xX157xX4xX9xXaxX75xX75xX4xX13bxX34xX6xXf7xXbxX1xX37xXexX1xXf7xX13bxXfdxX15xX75xX47xX10xX7xX58xXexXf7xXbxX75xX15xX10xX176xX7xX75xX6bxX2xX2xX17cxX75xX11bxX17fxX47xX181xX2xX73xX181xX11bxX6cxX181xXexX2xX17cxX73xX73xX18dxX17fxX5xX2xX181xX13bxX192xXbxX21xXaxX3xX75xX12xX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXf7xX47xX10exXaxX12xX0xXdxX66xX21xX3xX7xX157xX4xX9xXaxX75xX75xX4xX13bxX34xX6xXf7xXbxX1xX37xXexX1xXf7xX13bxXfdxX15xX75xX47xX10xX7xX58xXexXf7xXbxX75xX15xX10xX176xX7xX75xX6bxX2xX2xX17cxX75xX11bxX17fxX47xX181xX2xX73xX181xX11bxX6cxX181xXexX2xX17cxX73xX73xX18dxX17fxX5xX2xX11bxX13bxX192xXbxX21xXaxX3xX75xX12xX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXf7xX47xX10exXaxX12xX0xXdxX66xX21xX3xX7xX157xX4xX9xXaxX75xX75xX4xX13bxX34xX6xXf7xXbxX1xX37xXexX1xXf7xX13bxXfdxX15xX75xX47xX10xX7xX58xXexXf7xXbxX75xX15xX10xX176xX7xX75xX6bxX2xX2xX17cxX75xX11bxX17fxX47xX181xX2xX73xX181xX11bxX6cxX181xXexX2xX17cxX73xX73xX18dxX17fxX5xX2xX18dxX13bxX192xXbxX21xXaxX3xX75xX12xX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXf7xX47xX10exXaxX12xX0xXdxX66xX21xX3xX7xX157xX4xX9xXaxX75xX75xX4xX13bxX34xX6xXf7xXbxX1xX37xXexX1xXf7xX13bxXfdxX15xX75xX47xX10xX7xX58xXexXf7xXbxX75xX15xX10xX176xX7xX75xX6bxX2xX2xX17cxX75xX11bxX17fxX47xX181xX2xX73xX181xX11bxX6cxX181xXexX2xX17cxX73xX73xX18dxX17fxX5xX2xX73xX13bxX192xXbxX21xXaxX3xX75xX12xX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXf7xX47xX10exXaxX12xX0xXdxX66xX21xX3xX7xX157xX4xX9xXaxX75xX75xX4xX13bxX34xX6xXf7xXbxX1xX37xXexX1xXf7xX13bxXfdxX15xX75xX47xX10xX7xX58xXexXf7xXbxX75xX15xX10xX176xX7xX75xX6bxX2xX2xX17cxX75xX11bxX17fxX47xX181xX2xX73xX181xX11bxX6cxX181xXexX2xX17cxX73xX73xX18dxX17fxX5xX2xX17cxX13bxX192xXbxX21xXaxX3xX75xX12xX0xX75xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long