Cập nhật:  GMT+7
bMSCw7Thu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4bqv4bqu4buI4bqseOG7jW3huqPEqOG7mOG7ueG7iOG7j+G6rOG6rsOB4buI4buPd8WpxKjhu4/hu4jDjOG7o+G6qsSC4buPScSCROG6qsOD4buL4buP4buvxILhurrhuqrDg+G7j+G7rcSo4bq44bqq4buP4bqs4bupxKjhu4vhu4/Dg+G6ruG7o+G6quG7j+G6rOG7qeG6quG7j+G7iMSCT+G7huG6qsOD4buP4bqocOG6rmwvxILDtG1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUkmeOG7o3bhu41t4buuxILhuq5BxKjhu4/DtOG7lS/DtOG7i+G7j+G7iHDhuq7hu48m4buh4buPe8OK4bqu4buL4buP4buuTOG7r+G7j+G6o8SoceG6quG7j+G6rOG7lOG7j+G7iMSC4bqy4buP4buIw4xP4buE4bqqw4Phu4/hu4jhur7hu4/hu6/EgsOT4buv4buPJsOK4bqu4buP4bqqw4PEguG6suG7j+G7iOG6vuG6qsOD4buP4bqm4bu54buP4buv4bq44bqqw4Phu4/hu4jhu5/hu6/hu4/huqpz4bqo4buP4buRw7XDtOG7leG7i+G7j+G7iMOM4bquw4Dhuqrhu4/huqbEguG7o+G6ruG7j+G6qsSC4bquw4Hhuqjhu4/DlEzhu4/hu6/hurjhuqrDg+G7j+G7iOG7n+G7r+G7j+G6qnPhuqjhu4/hu5HDtcO04buX4buJ4buP4bqvxILhu6Phuqjhu4924buM4buPJsOK4bqu4buP4bqqw4PEguG6suG7j+G7r0Phu4/DouG7mOG7j8OU4bqu4bu34bqq4buP4busw4rhu4/hu67EguG6sOG6qsSC4buP4buIw4zhurLhu4vhu4/huqHEgkPhu4/huq/Egk3hu4/hu4hP4buC4bqqw4Phu4/hu67EguG6sOG6qsSC4buPScSCTeG7j3vDg8So4buY4bqg4bqq4buPZcSo4bun4bqq4buP4bqhxIJK4buv4buL4buP4bqvw4xPR+G6qsOD4buP4bus4buj4bqq4buP4buvxILhurThu493cELhu4/DjcSo4bq64buv4buPw4Phuq7hu6Phu4/hu6/EguG6uuG6qsOD4buPw4Phuq7hu6Phuqrhu4/huqzhu6nhuqrhu4vhu4/hu4jEgk/hu4bhuqrDg+G7j+G6qHDhuq7hu4/DlOG7oeG7j8SC4buh4bqqw4Phu4/Dg+G6rnHhu49q4bus4buuV+G7j+G7k+G7m+G7nWvDrOG7j+G7rMOK4buP4buIw4xPR+G6qsOD4buP4busw4rhu4/hu67hurjhuqrDg+G7j+G6r8SCT+G7huG6qsOD4buPZE7hu48mxKjhu5jhu48mQuG7oeG6qsODw6zhu493cOG6ruG7j3bhuq7DgeG6quG7j+G6rHLhuqrEguG7j3dwQuG7j+G7rsSC4bqu4buP4buvTOG7r+G7j+G6o8SoceG6quG7j+G6rOG7lOG7j+G7iMSC4bqy4buP4buIw4xP4buE4bqqw4Phu4/hu69x4buP4bqqT+G7guG7r+G7iWwvSW1s4buI4buj4but4bqseOG7j+G7iuG7iOG7mOG6rHjhu4Phu43huqjhu6PDjMOD4bqu4bqqw63hu5FJ4buS4buP4bujxKjhu4hC4buNbWzhu4jDjG1s4buIdm1s4bqu4bqow4Phu4/hu4rDjOG7r+G7g+G7jS8v4buv4buJ4but4bujQknEgsSo4buIxIJC4buJw5Thuqovdnjhu4rhuqbhu4hCSS/huqp44buQ4buKL8O04buXw7Xhu5Ev4buZ4bubduG7l8O14bub4buRxqHDtcO14buI4bud4bubw7Xhu5vDtOG6rMO04buJ4bqkScOD4buN4buPL21sL+G7iHZtbC/hu4jDjG1s4buIw4xtbOG7iHZtJsOK4bqu4buP4bqqw4PEguG6suG7j+G7iOG6vuG6qsOD4buP4bqm4bu54buI4buP4buv4bq44bqqw4Phu4/hu4jhu5/hu6/hu4/huqpz4bqo4buP4buRw7XDtOG7leG7i+G7j+G7iMOM4bquw4Dhuqrhu4/huqbEguG7o+G6ruG7j+G6qsSC4bquw4Hhuqjhu4/DlEzhu4/hu6/hurjhuqrDg+G7j+G7iOG7n+G7r+G7j+G6qnPhuqjhu4/hu5HDtcO04buX4buP4buvTeG7o+G7j+G7rkzhu6/hu4/huqPEqHHhuqrhu4/huqzhu5Thu4/hu4jEguG6suG7j+G7iMOMT+G7hOG6qsOD4buJ4buPUeG6qsSCw63hu49kKuG6oS884bu34buPxIPhu4bhuqpsL+G7iHZtbC/hu4jDjG1sL+G7iOG7o+G7reG6rHhtbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4bqhxILhu5/hu4jhu4/hu63huq7DgMSo4buP4buvxILhurThu493cELhu48mw4rhuq7hu4/huqrDg8SC4bqy4buL4buP4bqhxIJD4buP4bqvxIJN4buP4buIT+G7guG6qsOD4buP4buuxILhurDhuqrEguG7j0nEgk3hu497w4PEqOG7mOG6oOG6quG7j2XEqOG7p+G6quG7j+G6ocSCSuG7r+G7i+G7j+G6r8OMT0fhuqrDg+G7j+G7rOG7o+G6quG7j+G7r8SC4bq04buPd3BC4buP4buT4bub4bud4buPw43EqOG6uuG7r+G7j8OD4bqu4buj4buP4bqmxILDueG6qsOD4buPd+G6suG6qsSCw63hu4/hu67EguG6uuG6qsOD4buP4butxKjhurjhuqrhu4/huqzhu6nEqOG7i+G7j8OD4bqu4buj4bqq4buP4bqs4bup4bqq4buP4buIxIJP4buG4bqqw4Phu4/huqhw4bqu4buL4buPxILhu6HhuqrDg+G7j8OD4bquceG7j+G6rOG7oeG7j+G7r8SCTeG7j+G7iMOMT+G7huG6qsOD4buP4bqqxILFqeG7iOG7j8ONxKjhu5/huqrhu4/hu69N4buj4buPV3HhuqrDg+G7i+G7j3vEguG7oeG7j+G6qk/hu4Lhu6/hu4/huqrEgnXhuqjhu4/hu61xQuG7j8OUw4Hhu4/huqrDg0/hu4Thuq7hu4/hu4jhuq7hu7fEqOG7j3ZL4bqqw4Phu4vhu4/hu4rDk+G7r+G7j+G6psSCRXjhu4/huqrEguG7p+G6quG7j3bhu6fhuqrhu4vhu4/hu4px4bqq4buP4buSxKjFqeG7iOG7j+G7iMOMQuG6qsOD4buP4bqqT+G7guG7r+G7i+G7j+G7r8SC4bq64bqqw4Phu4/hu4jEgsWp4buI4buP4buIxILEqOG7j+G6qsOD4bun4bqq4buP4buK4buf4buvxILhu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4bqvxILhu6Phu5jhu4/huqjDuuG7iOG7jzxy4bqqxILhu493cELhu49XceG6qsOD4buPw5Thu6Hhu497xILhu6Hhu4/huqpP4buC4buv4buL4buP4bqhxIJD4buP4bqvxIJN4buP4buIT+G7guG6qsOD4buP4buuxILhurDhuqrEguG7j0nEgk3hu493cuG7j+G7reG6rsOAxKjhu492T+G7huG6qsOD4buL4buPd+G7n+G6qsSC4buPw4Phuq7hu5/hu4/hu6/hu6NC4buP4bqqxILDleG6qsOD4buP4bqm4bu54buI4buPw43EqHHhu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j+G6qnPhuqjhu4/hu5HDtcO04buV4buPw5Thu6Hhu4/hu63hu6Hhu5jhu4/hu4hF4buP4buI4bqu4bqq4buP4buIT0fhuqrDg+G7j+G6rOG7jOG7r+G7j+G6rE9G4bqqw4Phu4/DjcSoceG6quG7j+G6rOG7lOG7j+G7iMSC4bqy4buP4buIw4xP4buE4bqqw4Phu4/hu69x4buP4bqqT+G7guG7r+G7j+G7iuG7teG7j+G6rOG7oeG6qOG7j+G7iOG6uuG7iOG7j+G6qsSC4bquw4Hhuqjhu4/DlEzhu4/huqrDuuG6qsOD4buP4bqqQeG7j3dPRuG7r+G7j8OD4bqu4bujQuG7j+G7iMOMQuG6qsOD4buP4bqqc+G6qOG7j+G7kcO1w7Thu5fhu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4bus4bu34bqq4buP4buvcOG6qsSC4buP4bqqxILDleG6qsOD4buP4buIxILhu6HhuqrEguG7j+G7iOG6sOG7r8SC4buPd3Dhu4jhu493T0bhu6/hu4vhu4/huqHEgkPhu4/huq/Egk3hu4/hu4hP4buC4bqqw4Phu4/hu4jEgsO54bqqw4Phu4/hu4jEgnThuqrhu493QeG7j+G6qsODxILhurLhu4/huqzhu4zhu6/hu4/huqxPRuG6qsOD4buPw43EqHHhuqrhu4/huqzhu5Thu4/hu4jEguG6suG7j+G7iMOMT+G7hOG6qsOD4buP4buvxrDhuqrhu4/huqrEguG6tuG6quG7j+G6qsSC4bup4bqq4buPw4zDieG7j+G6qsSCw5XhuqrDg+G7j+G7mOG7ucSo4buP4bqmeeG6qOG7i+G7j+G7rcWp4buI4buP4buv4bupSeG7i+G7j+G6psSCQ+G7j+G6psSCc+G6quG7j+G7iMOMQuG6qsOD4buP4buv4bq44bqqw4Phu4/hu4jhu5/hu6/hu4/huqrhu6Hhu5jhu493w4Dhu4/hu69D4buPw4Phuq5x4bqu4buPScSC4bufSeG7i+G7j+G7kuG7juG7j+G6rOG7lOG7j8SC4bquw4HEqOG7j8ONxKhx4buPxILhu4bhuqrhu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j+G7iMSC4buE4bqu4buPw4Phuq7hu6Phuqrhu4/hu4jhu4Lhuq7hu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4bqvxIJ4QuG7j+G6ocSCQ+G7j+G6r8SCTeG7j+G7iE/hu4LhuqrDg+G7i+G7j+G6qsSC4bup4bqq4buP4buIxILDk+G7r+G7j+G7r03hu6Phu4/huqjDiuG7iOG7j+G7rcOK4buPScSC4bup4bqq4buP4bqqxILhu6fhuqrhu4924bun4bqq4buPw5RB4buPxILhu6HhuqrDg+G7j+G6rOG7qcSo4buL4buPxILhu6HhuqrDg+G7j+G7iMOM4bq44bqu4buP4bqq4bq+4bqu4buL4buP4bqmxILhurjhuqrDg+G7j8OMw4nhu4/huqrDg8So4bq84bqq4buPw4Phurrhu6/hu4/hu6/Egk/hu6Phu4/hu6/hu6NCw6zhu4/hu69E4bqq4buPxILhu6Phuqjhu4/DjOG7s+G7i+G7j+G7iuG6sOG6qsSC4buPxILhu6HhuqrDg+G7j+G6qsODQnDhuq7hu4vhu4/hu6/Egk/hu6Phu4/hu4jhurrhu4/Dg+G6ruG7n+G7r+G7j+G6puG6sknhu4/hu4jEguG7hOG6ruG7j+G7r+G7n+G7r+G7j8SC4buh4bqqxILhu4/DlOG6ruG7j+G7rcSo4bq44bqq4buP4bqs4bupxKjhu4vhu4/Dg+G6ruG7o+G6quG7j+G6rOG7qeG6quG7j+G7iMSCT+G7huG6qsOD4buP4bqocOG6ruG7j8OU4buh4buPxILhu6HhuqrDg+G7j8OD4bquccOs4buPd3Dhuq7hu4/hu63DiuG7j0nEguG7qeG6quG7j+G6qsSC4bun4bqq4buPduG7p+G6quG7j+G7r8SCT+G7o+G7j3dPRuG7r+G7j0nEguG7n+G7iOG7j3fDiuG6qsOD4buL4buP4buv4buj4bqo4buP4bqm4bu54buI4buP4bqmxILhurjhuqrDg+G7j+G7rcSo4bq44bqq4buP4but4buf4bqq4buL4buP4buI4bqu4bu5SeG7j+G7iOG7o+G7mOG7j+G7r8SCQuG7j8SC4buh4bqqw4Phu4/huqzhu6nEqOG7i+G7j8SC4buh4bqqw4Phu4/huqZ54bqo4buP4buvxILFqeG7iOG7j+G6rE9G4bqqw4PDrOG7j8OU4bux4bqq4buP4buvROG6quG7j+G6qMOK4buI4buP4butw4rhu49JxILhu6nhuqrhu4/hu6/hu5/huqrhu4/hu63DiuG7j8ONxKhx4bqq4buP4bqs4buU4buP4buIxILhurLhu4/hu4jDjE/hu4ThuqrDg+G7j+G7r0Phu4/hu4jhurbhuqrEguG7j+G7iMOMcOG6qsOD4buP4bqm4bquw4Dhuqjhu4/hu4jDjOG7o+G7j+G6qsSC4bquQcSo4buL4buP4buS4buO4buP4bqs4buU4buP4bqw4buI4buL4buPw4Phu6fhu5jhu49JxILhuq5B4bqq4buPxILhu6Hhu4vhu4/hu61xQuG7j+G6puG7t+G7i+G7j+G7iOG6ruG7uUnhu4/hu4jhu6Phu5jhu4/hu6/EgkLhu4/hu63EqOG6uOG6quG7j+G6rOG7qcSo4buL4buP4butxKjhurjhuqrhu4/hu63hu5/huqrhu4/EguG7oeG6qsOD4buPw4Phuq5x4buL4buP4buvxIJP4buj4buPScSC4bq64bqu4buPxIJGSeG7j+G7r8SCw7rhu4jhu4/hu6/EguG7teG7j8OU4buC4bqu4buP4buv4buf4buv4buPJuG6rsOBSeG7j8SCw4rhuq7hu4vhu4/huqrDg+G7oeG6qsSC4buPxILhu6HhuqrDg+G7j3fDgOG7j+G7kuG7juG7j+G6rOG7lOG7j8SC4buh4bqqw4Phu4/huqzhu6nEqOG7i+G7j8SC4buh4bqqw4Phu4/huqrEguG7n+G6rsOs4buP4buv4bq44bqqw4Phu4/hu4jhu5/hu6/hu49JxILhurrhuq7hu4/EgkZJ4buPw4Phuq7DleG7o+G7j+G7r+G7n+G7r+G7j+G6qsOD4buh4bqqxILhu4/hu6/Egk/hu6Phu4/hu6/hu6NC4buL4buP4buvxIJP4buj4buPxILhuq7DgcSo4buPw43EqHHhu4vhu4/hu6/Egk/hu6Phu4/huqrDg8SC4bqu4bu34bqo4buJ4buP4buuQ+G7j3fhurLhu6Phu49JxIJP4buG4bqqw4Phu4/hu6/EguG6tOG7j3dwQuG7j+G7r8SCT+G7o+G7j+G6qsODxILhuq7hu7fhuqjhu4/hu4hK4buvw6zhu4/hu4jEgsOA4buP4buvxILhu7nhu4/hu6/EguG6sOG6qsSC4buP4buK4buf4buvxILhu4/hu69E4bqq4buP4buK4buG4buPxIJH4buPduG6oOG7j+G7reG6suG7j+G6rEbhuq7hu492TOG6qsODw6zhu4934bqu4buP4bqs4bquQeG6quG7j+G6rOG7oeG7j+G7kuG7juG7j+G6rOG7lOG7j+G6psSC4bq44bqqw4Phu4/huqrDg8SC4bqu4bu34bqo4buP4buISuG7r+G7j3bhu7Hhuqrhu4934bu54bqq4buP4bqqxILhu4Thuqrhu49JxILhu59J4buP4bqsxKjhu6nhu4jhu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j+G6qMOK4buI4buP4butw4rhu49JxILhu6nhuqrhu4/huqrDg0/hu4Thuq7hu4/hu63EqOG6uOG6quG7j+G7reG7n+G6quG7ieG7ieG7iWwvSW1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW1Xw4Dhu4/huqbEgnThu6/hu49JxIJM4buv4buP4bqqxILDleG6qsOD4buPxIJw4bqq4buP4buvxILhu7nhu4/hu4jDjOG7t+G6quG7i+G7j+G6ocSCQ+G7j+G6r8SCTeG7j+G7iE/hu4LhuqrDg+G7j3dB4buP4bqqw4PEguG6suG7j+G6rOG7jOG7r+G7j+G6rE9G4bqqw4Phu4/DjcSoceG6quG7j+G6rOG7lOG7j+G7iMSC4bqy4buP4buIw4xP4buE4bqqw4Phu4/hu6/GsOG6quG7j+G7kuG7n+G7r+G7j3fhurLhuqrEguG7j+G6qEzhu6/hu4/hu4jhuq7hu7fEqOG7j+G7r0zhu4/hu4jEgsOA4buL4buP4bqmxIJx4buP4buIxILhuq7hu4vhu4/hu4jEguG7jOG7r+G7j+G7iuG7jOG7j8SC4bquw4HEqOG7j8ONxKhx4buP4bqqxILhuq7DgeG6qOG7j8OUTOG7j+G7iMOMQuG6qsOD4buP4bqqc+G6qOG7j+G7kcO1w7Thu5fhu4nhu49XQ+G7j+G6rOG7oeG7i+G7j+G7r8aw4bqq4buP4buvQ+G7j+G7iuG7jOG7j+G7r8SCxKjhu5jDgOG6quG7j+G7reG6ruG7ueG6quG7j+G7r3Phuqrhu4/hu61x4bqq4buL4buPw43EqOG7o+G6quG7j+G7iMOMxJDhuqrDg+G7j+G7iMOMQuG6qsOD4buP4buv4bq44bqqw4Phu4/hu4jhu5/hu6/hu4/hu6/EguG6uuG6qsOD4buP4butxKjhurjhuqrhu4/huqzhu6nEqOG7i+G7j8OD4bqu4buj4bqq4buP4bqs4bup4bqq4buP4buIxIJP4buG4bqqw4Phu4/huqhw4bqu4buPw5Thu6Hhu4/EguG7oeG6qsOD4buPw4Phuq5xw6zhu493w7rhu6/hu4/hu63huq7DgeG7iOG7j+G7iMOMQuG6qsOD4buPduG6sknhu4/huq/hu7nhu4jhu497w4PEqOG7mOG7t+G6quG7j3fhu5/huqrhu4/hu5HDtcO04buX4buL4buP4bqqxIJ14bqo4buP4bqs4bupSeG7j+G6rHDhuq7hu4/hu4jDjOG7qeG7iOG7j+G7iOG7jOG7j+G6qMOK4buI4buP4butT+G7guG7r+G7j+G7iMOMQuG6qsOD4buPw5TFqeG6quG7j3dB4buP4bqq4buh4buYw6zhu4/hu69D4buPw4Phuq5x4bqu4buPScSC4bufSeG7j8ONxKhx4bqq4buP4bqs4buU4buL4buP4bqm4bquw4Dhuqjhu4/hu4jDjOG7o+G7i+G7j+G7kuG7juG7j+G6rOG7lOG7j+G6puG6sknhu4/hu4jEguG7hOG6ruG7i+G7j8ONxKjhu5jhu7nhu4jhu4/huqzhuq7DgeG7iOG7j+G7r+G7n+G7r+G7j+G7reG6rsOAxKjhu4/EguG6rsOB4bqq4buP4butxKjhurjhuqrhu4/huqzhu6nEqOG7j8OU4buh4buP4buI4bq+4buP4buvxILDk+G7r+G7j+KAnHfhu5/huqrEguG7j+G7iMOMSuG6qsOD4buL4buPd+G7n+G6qsSC4buP4buK4bupSeKAneG7j+G7r+G7n+G7r+G7j3dP4buE4bqqw4Phu4924bun4buY4buL4buP4bq+4buP4bqqxIJD4bqo4buL4buPd8awxKjhu4/huqrhu6nEqOG7j+G7rcSo4bq44bqq4buP4bqs4bupxKjhu4/huqzhu4Lhuqrhu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41tPsSo4bq64bqq4buPw5Thu6nhu5jhu4vhu4/huqzhu4zhu6/hu4/huqxPRuG6qsOD4buPw43EqHHhuqrhu4/huqzhu5Thu4/hu4jEguG6suG7j+G7iMOMT+G7hOG6qsOD4buPScSCceG6ruG7j+G6qHDhuqrEguG7i+G7j+G7r+G7n+G6quG7j+G7rcOK4buPScSCceG6ruG7j+G7iMOMQuG6qsOD4buP4buKcOG7r8SC4buL4buP4bqmxILhurjhuqrDg+G7j3dPRuG7r+G7j+KAnOG6qsSCSuG6qsOD4buP4buvxILhu6HhuqjigJ3hu4vhu49JxIJx4bqu4buP4bqs4buh4buP4bqqROG6qsOD4buP4buv4bq64buI4buPScSC4buf4buI4buPd8OK4bqqw4Phu4/DjcSoxrDhuqrhu4/hu6/EgkrhuqrDg+G7j+G6qsSC4bun4bqq4buPduG7p+G6quG7j+G7iMSC4buj4bqo4buPw4Phuq7hu6Phu4/huqbhu5Thu4/huqbhu7nhu4jhu4/huqbEguG6uOG6qsOD4buP4butxKjhurjhuqrhu4/hu63hu5/huqrhu4/EguG7oeG6qsOD4buP4buvxanhuqjDrOG7j0nEguG6uuG6ruG7j8SCRknhu4/DlOG7guG6ruG7j+G7r+G7n+G7r+G7j+G6rOG7jOG7r+G7j+G6rE9G4bqqw4Phu4/hu6/EgsOT4buv4buP4bqqc+G6qsOD4buPd+G6rkHEqOG7j+G7iMOM4buj4buL4buPScSC4buf4buI4buPxILhuq7DgeG6quG7i+G7j+G7kuG7juG7j+G6rOG7lOG7j+G6qsODxILhuq7hu7fhuqjhu4/hu6/hu5/hu6/hu4/DlEzhu4/hu63EqOG6uOG6quG7j8SC4buh4bqqw4Phu4/huqzhu6nEqMOs4buPd+G7q+G7mOG7j+G6qHDhuqrEguG7j8OU4buh4buPd+G6vuG6ruG7j+G6qOG7guG6ruG7j+G7r+G6uOG6qsOD4buP4buI4buf4buv4buP4buIxKjhu5jhu7fhuqrhu4/hu4jDjMSo4buYQeG6quG7j+G6qHDhuqrEguG7j+G6qOG7teG7j8SC4buG4bqq4buP4buIw4xC4bqqw4Phu4/huqrEguG7p+G6quG7j3bhu6fhuqrDrOG7j+G6qsOD4buh4bqqxILhu4/hu6/hurjhuqrDg+G7j+G7iMSCT+G7huG6qsOD4buP4buvQ+G7j0nEgk/hu4bhuqrDg+G7j+G7n+G6quG7j+G7r8So4bqqw4Phu4/hu6/FqUnhu4/EguG7oeG6qsSC4buPxIJD4buj4buPd8aw4buY4buPd03hu4vhu4/hu61xQuG7j3dx4bqo4buP4buvxILFqeG7iOG7j+G6rE9G4bqqw4Phu4/hu6/EgkLhu4/huqrEguG7p+G6quG7j3bhu6fhuqrhu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j3bhurJJ4buP4bqv4bu54buI4buJ4buJ4buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbeG6ocSCQ+G7j+G6r8SCTeG7j+G7iE/hu4LhuqrDg+G7j8OD4bqu4bujQuG7j+G7rMOK4buP4buu4bq44bqqw4Phu4/huq/Egk/hu4bhuqrDg+G7j+G7iOG6ruG7uUnhu4/hu4hM4buv4buP4buIxILhu6Phuqjhu4/huqhPxKjhu493QeG7j+G7ksSoxanhu4jhu4/hu6/hu5/hu6/hu4/Dg+G6rnHhuq7hu49JxILhu59J4buPd8OA4buP4buIxIJK4buv4buPd+G7q+G7mOG7j+G7inHhuqrhu4/hu5LEqMWp4buI4buP4buIw4xC4bqqw4Phu4/huqpP4buC4buv4buL4buP4butcULhu4/DlMOB4buP4bqqw4NP4buE4bqu4buP4buI4bqu4bu3xKjhu492S+G6qsOD4buL4buP4buvxKjhuqrDg+G7j+G7r8WpSeG7j+G7iMSC4bq44bqqw4Phu4/hu4jhuq7huqrhu493xrDhu5jhu493TeG7j+G7r8SCQuG7j+G6qsODT+G7hOG6ruG7j+G7iOG6ruG7t8So4buPdkvhuqrDg+G7i+G7j+G7iHBC4buPd8OK4bqqw4Phu4/huqzhu4zhu6/hu4/hu6/EgkLhu4/hu4hz4bqqw4Phu4/hu4jDjE9H4bqqw4Phu4924buh4bqu4buPxIJw4bqq4buL4buP4buvQ+G7j+G7r+G7huG7j+G7r8SC4bu54buPw43EqHHhuqrhu4/huqzhu5Thu4/hu4jEguG6suG7j+G7iMOMT+G7hOG6qsOD4buPxILhuq7DgcSo4buPw43EqHHhu4vhu4/EguG6rsOBxKjhu4/huqzhu4zhu6/hu4vhu4/huqrhu6fhuqrDg+G7j+G7r+G7o0Lhu493cELhu493w5Phu6/hu49JxILhu6vhuqjhu4/hu6/EgsWp4buI4buP4buvTeG7o+G7j+G7r03hu6Phu4/hu6/hu5/huqrhu4/hu63DiuG7j8ONxKhx4bqq4buP4bqs4buU4buP4buIxILhurLhu4/hu4jDjE/hu4ThuqrDg+G7j3fDgOG7j+G6rOG7jOG7r+G7j+G6rE9G4bqqw4Phu4/huqrhu6Hhu5jhu4/EgkLhu6Hhuqrhu4/hu4jEguG7oeG6qsSC4buP4bqqxILhuq7DgeG6qOG7j8OUTOG7j3dPRuG7r+G7j8OD4bqu4bujQuG7iWwvSW1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW3hu6zhu7fhuqrhu4/hu69w4bqqxILhu493Q+G7i+G7j+G7rsSC4bqw4bqqxILhu49JxIJN4buPd3Lhu4/hu4jDjOG6tuG6qsSC4buP4bqhxILhu59J4buP4bqsw4HhuqrEguG7j+G6o8SoceG6quG7j+G6rOG7lOG7j+G7iMSC4bqy4buP4buIw4xP4buE4bqqw4Phu4/huqzhu7fhuqrhu4/DouG7mOG7j+G7reG7o+G6quG7j+G7iMSCT+G7hOG6qsOD4buPw5RM4buP4bqjxKjhurrhu6/hu4/EgsOK4bqu4buL4buP4bqmxILhuq7hu493T0bhu6/hu4/hu4jEguG6uOG6qsOD4buPw43EqOG7o+G7j+G7iuG7teG7j+G7iHBC4buP4buI4bquQeG6quG7j3dB4buPw43EqOG7o+G6quG7j+G7iMOMxJDhuqrDg+G7j3fDgOG7j+G6qsOD4buh4bqqxILhu49JxILhu5/hu4jhu4/EgsSo4buY4buP4buI4bq64buI4buP4buvxILDk+G7r+G7j+G6qnPhuqrDg+G7i+G7j+G6qsSC4bquw4Hhuqjhu4/DlEzhu4/huqrDuuG6qsOD4buP4bqqQeG7j+G6qOG7oeG7j+G6rOG7jOG7r+G7j+G6rE9G4bqqw4Phu4/DjcSoceG6quG7j+G6rOG7lOG7j+G7iMSC4bqy4buP4buIw4xP4buE4bqqw4Phu493T0bhu6/hu4/Dg+G6ruG7o0Lhu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4bqvxIJ4QuG7j+G7rkzhu6/hu4/hu4jDjE9H4bqqw4Phu4/hu65M4buv4buP4bqjxKhx4bqq4buP4bqs4buU4buP4buIxILhurLhu4/hu4jDjE/hu4ThuqrDg+G7j+G6r8OMxKjhuqrDg+G7j0/hu4bhuqrDg+G7j+G6r8OM4bqy4bqqxILhu49kc+G6quG7j3vDg8SQ4buvw63hu4/huq/DjELhuqrDg+G7j+G6qnPhuqjhu4/DjcSo4buj4buL4buPxIJCcOG7iOG7j3fDiuG6qsOD4buPw5Thu6nhuqrhu4/hu6/EgsSo4buYw4Dhuqrhu4vhu4/hu63EqOG6uOG6quG7j+G7reG7n+G6quG7j8SC4buh4bqqw4Phu4/hu6/FqeG6qOG7i+G7j8SC4buh4bqqw4Phu4/huqrEguG7qUnhu4/huqzhu6nEqOG7j+G7iOG7qUnhu4/hu4jDjMSo4bqqw4Phu4/hu6/Egk3hu4/hu5jhu7nEqOG7j8OU4buhQuG7j+G7r+G7n+G7r+G7j+G6qMO64buI4buPxILhu6HhuqrDg+G7j+G7r0Phu4/Dg+G6ruG7n+G7j+G7iMOM4bqy4buP4buvxILhu7fhuqrEguG7j+G6rMOB4buvxILhu4/huqzhu4Lhuqrhu4/Dg+G6rsOV4buj4buP4buIxILhurLhu4/hu4jDjE/hu4ThuqrDg+G7j+G7iMOMQuG6qsOD4buPw5Thu6Hhu4/huqrDg0Lhu6Hhuq7hu4/huqpP4buC4buv4buL4buP4bqow5Phu6/hu4/hu4jEgsSo4bu54buP4bqqxILhu6lJ4buP4bqmxILhu6vEqOG7j+G7r+G7o0Lhu4/EgkLDuuG7r+G7j+G7reG6suG7j+G7n0nhu492TOG6qsOD4buPxIJw4bqq4buP4bqqw4Nw4buvxILhu4/huqrEgk/hu4/DjE9GxKjhu4vhu4/hu4jEgsSo4bq64buv4buP4bqs4buf4buL4buP4bqo4buc4buPScSC4bur4bqo4buL4buP4buIxILEqOG6uuG7r+G7j+G7iOG7p+G6quG7j3ZPRuG7r+G7i+G7j3fhurzhu4934bquw4Hhuqrhu4/hu4jhu47hu4vhu4/Dg+G6ruG7o+G7j3ZM4bqqw4Phu4vhu4/EguG7oeG6qsOD4buP4buI4bqu4bu3xKjhu492S+G6qsOD4buJ4buJ4buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbeG6ocSCT+G7huG6qsOD4buP4buIxILDk+G7r+G7i+G7j+G7iMSCTeG7j3dCcOG6quG7j+G6qsOD4buh4buY4buP4buv4buh4bqqw4Phu4/hu4jhuq7huqrEguG7j8OU4bqu4buP4bqqxIJP4buP4buvxILhuq7hu6Phu4/huqrEgkXhu4/huqjDuuG7iOG7j8SC4buh4bqqw4Phu4/hu4jEgsSo4bq64buv4buP4bqs4buf4buL4buP4buIw4zhu6Hhu4/hu4jDjMOK4bqq4buL4buP4buvxanhu4jhu4/Dg+G6rsWpxKjhu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j+G7r+G7n+G7r+G7j8SC4buh4bqqw4Phu4/EgkPhu6Phu4/huqbEguG7n+G7r+G7j+G6qsSC4bujxKjhu4/EgkLDuuG7r+G7j+G7r+G7n+G7r+G7j+G6rEJw4bqu4buPScSCT+G7huG6qsOD4buP4buI4bquw4Hhuqrhu4/huqbEguG7n+G7r8Os4buP4bqow7rhu4jhu4/EguG7oeG6qsOD4buP4buIxILhu4zhu6/hu49JxILhu6vhuqjhu4/hu6/EgsOT4buv4buP4bqqc+G6qsOD4buPd09G4buv4buP4buIw4zhu6Hhu4/hu4jDjMOK4bqq4buPxILhu6HhuqrDg+G7j8OD4bquceG7i+G7j8SC4buh4bqqw4Phu4/huqrEguG7n+G6ruG7j8OU4buC4bqu4buPxILhu6HhuqrDg+G7j+G7iMSC4bup4buI4buPw43EqOG7o+G7j+G7r+G7n+G7r+G7j+G7r+G7juG7o+G7j+G6psSC4burxKjhu4vhu4/huqzFqeG7mOG7j3bhu6PhuqrEguG7j+G6qsODxILDguG7o+G7j+KAnMSC4buh4bqqw4Phu4/hu5Lhu5/hu6/EguG7j+G7iOG7o+G7mOKAneG7j3fDgOG7j+G7iOG6ruG7t8So4buP4buIxIJM4buP4bqqw4rhuq7hu4934bqy4bujw6zhu4/huqjDuuG7iOG7j8SC4buh4bqqw4Phu4/Dg+G6ruG7o+G7j+G7ikrhu6/hu4vhu4/Dg+G6ruG7o+G7j+G7r8aw4bqo4buP4buIxILhurbhu493T0bhu6/hu4/Dg+G6ruG7ueG7iOG7j+G6qOG6vuG7j+G6qsOD4buj4buY4buPR+G7j+G7reG6ruG7t+G6quG7j8OD4bqu4buC4bqu4buPw4zhurzhuq7hu4/hu6/FqeG7iOG7j8OD4bquxanEqOG7i+G7j8OU4bup4bqq4buP4buvxILEqOG7mMOA4bqq4buP4butdeG6qsOD4buP4buSeOG7j3bEqOG7j+G6rOG6suG7r8SC4buL4buP4buSeOG7j3fhurjhuqrDg+G7j+G6rHDhuqrEguG7j3fhuq7hu4/hu4jhuq7hu7fEqOG7j+G7iMSCTOG7j+G7iHDhuq7hu4/hu6/hu5/hu6/hu4/hu6/Egkbhu493xrDEqOG7j+G6qOG6uuG6ruG7j+G6qsOK4bqu4buPd+G6suG7o+G7ieG7ieG7iWwvSW1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW1kQeG7j+G7iOG6tuG6qsSC4buPxILhurbhuqrEguG7j+G7inHhuqrhu4/hu5LEqMWp4buI4buL4buP4butxKjhurjhuqrhu4/hu63hu5/huqrhu4/EguG7oeG6qsOD4buPw4Phuq5x4buL4buPxILhu6HhuqrDg+G7j+G7kuG7p+G6qOG7j0nEgnDhuqjhu4/hu4pH4buPxILDlcSo4buP4buIw4zhurDhu4/hu4jEqMOB4buL4buP4busw4rhu4/hu67hurjhuqrDg+G7j+G6r8SCT+G7huG6qsOD4buP4buvxIJC4buP4but4bqu4bu54buIw63hu48m4buh4bqqw4Phu4/EgkPhu6Phu4/DlOG6ruG7j0nEgnDhuqjhu4/DlOG7guG6ruG7j+G6qsSC4bquQcSo4buP4buvxIJN4bqqw4Phu4/huqxCcOG6ruG7i+G7j+G6qOG7scSo4buP4bqocuG7i+G7j+G7iuG7juG7j3ZM4bqqw4Phu4/huqrEgnLhuqrhu4/huqjhu5/hu6/hu4vhu4/hu63hu6NC4buP4but4bq24buP4buvTeG7o+G7j+G7r+G7n+G7r+G7j+G6qsSCcuG6quG7j8SC4bquw4HEqOG7j+G7r0Phu4/EqOG7mOG7j+G7iOG6sOG6quG7j3fDgOG7j3dP4buj4buPw4zhu6Phu4/hu4jEguG6suG7j+G7iMOMT+G7hOG6qsOD4buP4buI4bqu4bu3xKjhu4/hu4jEgkzhu4nhu48m4buh4bqqw4Phu4/hu5Lhu6fhuqjhu49JxIJw4bqo4buPw43EqOG7mEHhuqrhu4/hu4pH4buPxILDlcSo4buP4buIw4zhurDhu4/hu4jEqMOB4buPdkLhu4/hu6/hu5/hu6/hu4934bq64bqu4buP4buIT0bhuqrDg+G7j3fDuuG7iOG7j8SC4buh4bqqw4Phu4/huqrEgk/hu4/EguG7oeG6qsOD4buPdsOB4buI4buP4bqo4buj4buY4buL4buPduG7o+G7j8OD4bquxrDhu5jhu4vhu4/hu4hK4bqu4buP4buS4buf4buvxILhu4vhu4/huqjhu5zhu49JxILhu6vhuqjhu4vhu4934bquw4Hhuqrhu4/hu4jEgkJw4bqu4buL4buPScSCTOG7j+G7iEvhuqrDg+G7j+G6uOG7j+G7iOG6uOG7i+G7j3fhurzhu4/hu6/Egkbhuq7hu4/hu4jDjOG7s+G7j3jhuqjhu4nhu4nhu4nhu4/hu69E4bqq4buP4bqmxILhu5/hu49JxILhur7hu4/hu63huq7hu7nhuqrhu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4bus4bu34bqq4buP4buvcOG6qsSC4buPd0Phu4vhu4/EguG7oeG6qsOD4buP4buS4bun4bqo4buPScSCcOG6qOG7j+G7iMOMQuG6qsOD4buP4bqsw4LhuqrEguG7j8OU4buM4buv4buP4bqq4bq44bqqw4Phu4/huqrDg8SC4bquw4FJ4buP4buvQ+G7j+G7r8SC4bquQcSo4buPxIJP4buC4bqqw4Phu4/Dg+G6ruG7o+G7j+G7iHPhuqrDg+G7j+G6qsSCT+G7j0nEguG7p+G6quG7j+G7rUPhuqrhu4vhu4/hu4jEgsSo4bq64buv4buP4butcULhu4/DlMOB4buP4buIxILhu4zhu6/hu4/DlOG7qeG7iOG7i+G7j+G7r8SCxanhu4jhu4/hu6/FqeG6qOG7j+G7iMOMQuG6qsOD4buP4buvxIJz4bqq4buP4bqqxKjhurjhuq7hu4nhu4nhu4nhu4/huq/hurbhuqrEguG7j8SC4bq24bqqxILhu4/Dg+G6ruG7o+G6quG7j+G6rOG7qeG6quG7j+G7iMSCT+G7huG6qsOD4buP4bqocOG6ruG7i+G7j8OU4bup4bqq4buP4buvxILEqOG7mMOA4bqq4buL4buP4butxKjhurjhuqrhu4/hu63hu5/huqrhu4/EguG7oeG6qsOD4buPxIJD4buj4buP4bqmxILhurjhuqrDg+G7j+G7rXFC4buPd3Hhuqjhu4/hu6Phuqrhu4/hu4hC4buh4bqq4buP4buIxILhu4zhu6/hu49JxILhu6vhuqjhu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j+G6qnPhuqjhu4/DjcSo4buj4buP4bqq4bq+4bqu4buP4bqs4bu34bqq4buPw5Thuq7DgeG7r+G7j+G6puG6ruG6qsSC4buPdkLhu6PhuqrEguG7i+G7j3dD4bqqw4Phu4/Dg0Phuq7hu4/hu4rhu6Xhuqrhu4/huqbEguG6uOG6qsOD4buPd03hu4934bqy4bqqxILhu4/huqxPRuG6qsOD4buPw4PEguG6ruG7j+G7iMOM4bu34bqq4buP4but4bujQuG7j+G7reG6tuG7i+G7j8ODxILhuq7hu4/huqrEgnLhuqrhu4/EguG7oeG6qsOD4buPxIJD4buj4buP4buK4buj4bqu4buPxIJCw7rhu6/hu4/huqbEguG6uOG6qsOD4buPd03hu4/huqrDiuG6ruG7j3bEqOG6qsOD4buP4butdOG7iOG7j+G7rcSow4rhu6/hu4/hu4jEgnhC4buPw43EqOG7mOG7j3fhurLhuqrEguG7i+G7j8ODdOG6quG7j+G7r8SC4bqwSeG7j3fhuq7DgeG6quG7j+G7iOG7juG7j3fDgOG7j8OD4bqu4buj4bqq4buP4bqs4bup4bqq4buP4buIw4xC4bqqw4Phu4/hu63hu5/huqrhu4/huqzhu7Phu4/hu5Jz4bqqw4Phu492xrDEqOG7ieG7ieG7iWwvSW1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW3hu67hu5/hu6/hu4/hu4px4bqq4buPScSC4bur4bqo4buPw4Phuq7hu6Phu4/hu4pK4buv4buL4buPw4Phuq7hu6Phu4/hu6/GsOG6qOG7i+G7j+G6qsODxKjhu5jhu7fhuqrhu4/huqzhuq7DgcSo4buP4buvxILhu7nhu4/hu63huq7hu7nhuqrhu4/hu4jEguG7jOG7r+G7j0nEguG7q+G6qOG7j+G7r+G7huG7j+G7rXHhuqrhu493T0bhu6/hu4/huqbhuq7DgOG6qOG7j+G7ikLhu5/hu4jhu4/huqrEgk/huqrDg+G7j8OU4bux4bqq4buPduG6ruG6oOG6quG7j+G7reG6ruG7ueG6quG7j0nEgsOT4buv4buP4buIcEnhu492QuG7j+G6qsSCxKjhu4/hu6/GsMSo4buP4buKceG6quG7j+G7ksSoxanhu4jhu4vhu4/hu6/EguG7ueG7j+G7reG6ruG7ueG6quG7j+G7iMOMQuG6qsOD4buP4bqqT+G7guG7r+G7j+G7r07huqrDg+G7j+G6qsSCT+G7j+G7r+G7n+G7r+G7j+G7r8SCTeG6qsOD4buP4bqsQnDhuq7hu4/EguG7oeG6qsOD4buPxIJD4buj4buPd09G4buv4buP4bqqxILhu6lJ4buP4buIw5Lhu4/huqpP4buC4buv4buP4bqqw4NC4buh4bqu4buPw5Thu6FC4buP4buIw4xC4bqqw4Phu4/huqpP4buC4buv4buP4bqqw4Phu6Hhu5jhu4/hu6/hu6HhuqrDg+G7j+G6qsSC4bquQcSo4buL4buPw5Thuq7DgeG7r+G7j+G7inHhuqrhu4/hu5LEqMWp4buI4buP4buv4buf4buv4buP4buvxILFqeG7iOG7j0nEgkzhu4/Dg+G6ruG7o+G7j+G7iMOMQuG6qsOD4buP4buv4buf4buv4buP4bqow7rhu4jhu4/EguG7oeG6qsOD4buPc+G6quG7j8So4bq64bqqw4Phu4934buj4bqqw4Phu4/huqbEguG7n+G7j0nEguG6vuG7j+G7reG6ruG7ueG6quG7j+G7iMOMQuG6qsOD4buP4buvceG7j+G6qk/hu4Lhu6/hu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41tZEHhu49JxIJP4buG4bqqw4Phu4/Egk/hu4LhuqrDg+G7i+G7j+G6qsSC4bquw4Hhuqjhu4/DlEzhu4/huqpz4bqo4buP4buRw7XDtOG7l+G7i+G7j+G7rkzhu6/hu4/huqPEqHHhuqrhu4/huqzhu5Thu4/hu4jEguG6suG7j+G7iMOMT+G7hOG6qsOD4buP4buS4buf4buv4buPd+G6suG6qsSC4buPw4zDieG7j+G7r8aw4bqq4buP4buI4bupSeG7j+G7iMOMxKjhuqrDg+G7j+G7reG7n+G6qOG7j+G7iuG7n+G7iOG7i+G7j+G7iMSC4buM4buv4buPxILhuq7DgeG6quG7j+G7r0Phu4/EguG6rsOBxKjhu4/DjcSoceG7j+G7r+G7n+G7r+G7j+G6qsOK4bqu4buPdsSo4bqqw4Phu4/hu6/EguG6tOG7j3dwQuG7j+G7r03hu6Phu4/hu67EguG6sOG6qsSC4buPScSCTeG7i+G7j+G7rOG7o+G6quG7j+G7rsSC4bq04buPd3BC4buP4buT4bub4bud4buPw43EqOG6uuG7r+G7j8OD4bqu4buj4buPw5Thu6Hhu4/hu6zDiuG7j+G7ruG6uOG6qsOD4buP4bqvxIJP4buG4bqqw4Phu4/DlEHhu4/hu6/hurjhuqrDg+G7j+G7iOG7n+G7r+G7j+G7r8SC4bq64bqqw4Phu4/hu63EqOG6uOG6quG7j+G6rOG7qcSo4buL4buPw4Phuq7hu6Phuqrhu4/huqzhu6nhuqrhu4/hu4jEgk/hu4bhuqrDg+G7j+G6qHDhuq7hu4/DlOG7oeG7j8SC4buh4bqqw4Phu4/Dg+G6rnHDrOG7j+G7kuG7p+G7mOG7j3bhu4zhuqrDg+G7j+G7iMSCw4Dhu4/hu6/EguG7ueG7i+G7j8OUc+G6quG7j+G7rXHhuqrhu4/DjcSo4buY4buPScSCcOG6qOG7j0nEguG7n0nhu4/huqzEqOG7qeG7iMOs4buP4buIc+G6qsOD4buP4buvT+G7hOG6qsOD4buP4buv4bq44bqqw4Phu4/hu4jhu5/hu6/hu4/huqbhuq7DgOG6qOG7j+G7iMOM4buj4buL4buP4bqm4bquw4Dhuqjhu4/hu4pC4buf4buI4buP4buIxILhurLhu4/hu4jDjE/hu4ThuqrDg8Os4buPd+G7q+G7mOG7j+G6qHDhuqrEguG7j+G7r+G6uOG6qsOD4buP4buI4buf4buv4buP4buIxILhurjhuqrDg+G7j+G7iOG6ruG6quG7j+G7iMSo4buY4bu34bqq4buP4buIw4zEqOG7mEHhuqrhu4/DlEHhu493xanEqOG7j+G7iMOM4buj4bqqxILhu4/hu6/EguG6uuG6qsOD4buP4butxKjhurjhuqrhu4/huqzhu6nEqOG7i+G7j8OD4bqu4buj4bqq4buP4bqs4bup4bqq4buP4buIxIJP4buG4bqqw4Phu4/huqhw4bqu4buPw5Thu6Hhu4/EguG7oeG6qsOD4buPw4Phuq5xw6zhu4/huqrhu6fhuqrDg+G7j+G7r+G7o0Lhu4/huqpz4bqqw4Phu4/huqzhu4zhu6/hu4/hu4jEguG7jOG7r+G7j+G7iMSC4bqu4buPScSC4bufSeG7j+G6rMSo4bup4buI4buP4buvTeG7o+G7j+G7r+G7huG7j8ONxKjhu6Phuqrhu4vhu4/hu6/hurjhuqrDg+G7j+G7r8SCw5Phu6/hu4/huqzhu6Hhuqjhu4/hu6/hurjhuqrDg+G7j+G7iOG7n+G7r+G7j8ONxKhx4bqq4buP4bqs4buU4buP4buIxILhurLhu4/hu4jDjE/hu4ThuqrDg8Os4buPd+G7q+G7mOG7j+G6qHDhuqrEguG7j8SCRknhu4/hu4jhu5/hu6/hu4/DjcSo4bq64buv4buP4buI4bu54buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbeG7rOG7n0Lhu4/hu6/hu59C4buP4buvTeG7o+G7j+G7rkzhu6/hu4/huqPEqHHhuqrhu4/huqzhu5Thu4/hu4jEguG6suG7j+G7iMOMT+G7hOG6qsOD4buP4buvxIJC4buP4but4bqu4bu54buIw63hu497c+G6qOG7j+G7kcO1w7Thu5Xhu4vhu4/huqzhu4zhu6/hu4/huqxPRuG6qsOD4buP4bqjxKhx4bqq4buP4bqs4buU4buP4buIxILhurLhu4/hu4jDjE/hu4ThuqrDg+G7j+G7r3Hhu4/huqpP4buC4buv4buPd3Lhu4/huqbhuq7DgOG6qOG7j+G7iMOM4buj4buPw7TGoeG7meG7ieG7keG7meG7m+G7j8OUTOG7i+G7j+G7iHPhuqrDg+G7j+G7leG7ieG7mcO0w7Thu4/DlEzhu49q4buIc+G6qsOD4buP4buT4buL4buRZmvhu4/hu4pC4buPw5Thu4Lhuq7hu4/huqpz4bqo4buP4buRw7XDtOG7mcOs4buPScSC4buf4buI4buPxILhuq7DgeG6quG7j+G7kuG7juG7j+G6rOG7lOG7j8O0w7Xhu5Phu4nGoeG7meG7l+G7j8OUTOG7j8OU4bqu4buPScSCcOG6qOG7i+G7j+G7iHPhuqrDg+G7j8O0w7Xhu4nhu5nhu5fhu5vhu4/DlEzhu4vhu49q4buIc+G6qsOD4buPw7TDtOG7i+G7kWZr4buP4buKQuG7j8OU4buC4bqu4buP4bqqc+G6qOG7j+G7kcO1w7Thu5nhu4/DlOG7guG6ruG7j+G7iOG6vuG6qsOD4buP4buK4bq64buP4buIxILEqOG7j+G6qsOKSeG7j+G6qsOD4bun4bqq4buP4buK4buf4buvxILhu4/hu5nhu5Xhu53hu4/hu4jhu5rhu4934bq84bqqw4Phu4vhu4/hu4hz4bqqw4Phu4/hu5fhu5Phu4vhu5Xhu4/hu4jhu5rhu4934bq84bqqw4Phu4vhu49q4buIc+G6qsOD4buPw7Thu5dma+G7j+G7ikLhu4/DlOG7guG6ruG7j+G7r0vhuqrDg+G7j+G6puG7lsOs4buPw4Phuq7hu5/hu4/hu4jDjOG6suG7j8SC4buh4bqqw4Phu4/hu4jhurLhu6/EguG7j+G7iMSCxKjhu4/hu6/Egk/hu6Phu4/hu63hu5/huqrhu4/DtOG7k+G7k+G7j+G7iOG7muG7j3fhurzhuqrDg8Os4buPT+G7guG7r+G7j8OD4bqu4buf4buP4buIw4zhurLhu4/hu4jhuq7hu7fEqOG7j8SCTeG7mOG7j8O0w7Thu5nhu4/hu4jhu5rhu4934bq84bqqw4Phu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4bqvxIJ4QuG7j+G7r8SC4bqu4bqqxIJJxILEqGwvSW0=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Triển khai nhiệm vụ năm 2016

Triển khai nhiệm vụ năm 2016
2016-01-15 14:37:00

PTO- Ngày 15-1, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác y tế năm 2015, triển khai kế hoạch năm 2016 và nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn 2016 – 2020...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long