Cập nhật:  GMT+7
aeG7t21r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+OeG7ueG7hOG6rsawasOtN+G7kWvhurDhu53hu4Rr4buARsOUa8SC4bu3RsOTduG6tmvhu7fhuqThu6Xhu4NrxILhu7dGw5N24bq2a+G7hOG7meG7uWvhu7dGw5N44bq2a+G7pHXhurBrJuG7t+G7r2kv4bu3bcOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7hu7bGsOG7keG7p2rDrTvhu7Xhu5nDk2ttbC/DtOG7g2vhu7dGw5N44bq2a+G7pHXhurBrJuG7t+G7r2vhu4REa+G7peG7t+G7iOG7pWvhu4bhu5Fr4bqw4bud4buEazZGw5RrxILhu7dGw5N24bq2a+G7t+G6pOG7peG7g2vEguG7t0bDk3bhurZr4buE4buZ4bu5a03hu5lrxILhu7fGsOG6tmvhu4Thu7fhu4rhurzhurbhu7Vr4bul4bu34bqya+G7teG7ueG7k+G6smtN4bu54buv4bq24buDa+G7t+G6pOG7pWvhu4Lhu7nhurbhu7dr4bul4bq0a+G7hOG7t+G7meG6tuG7t2vhu4RB4bul4bu3a09GcuG7hGvhu4Lhu53hu6Vr4bq24bub4bqwa+G7t+G6pOG7pWtubG5ta+KAk2tubG5u4buFaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+4buk4buR4bq+4buE4bu54bqy4bq2asOtaeG7ueG6sOG7tWvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhu7nhu6TGsOG6tuG7hMaw4buGamvhu4Lhu4TDk+G6rsaww6lqTuG7ueG7p+G7hOG7t+G7gWttbGxs4bq+T+G7h2vhu7fGsOG7ueG7teG7t+G7hOG7gWvhu43DtOG7jeG6vk/hu4dqa+G7guG7huG7pcOpai8v4bul4buFw7nhu5HhurLhur7hu7dG4buE4bu34bqy4buFTeG6ti/hu6fGsOG7gsSC4buE4bqy4bq+L+G6tsawTuG7gi9ubm/hu40vbW1t4bun4buNbW9sb8Ozw7Phu4Thu43Ds27DsuG6rm0tbmxubmzDtG1sbMO0w7Phu49u4buNLeG7ueG6sOG7tS3DtOG7hcOD4bq+4bu1amvhu5Hhuq7hu4TDqWo34buRa+G6sOG7neG7hGvhu4BGw5RrxILhu7dGw5N24bq2a+G7t+G6pOG7peG7g2vEguG7t0bDk3bhurZr4buE4buZ4bu5a+G7t0bDk3jhurZr4bukdeG6sGsm4bu34buvamtO4bu54bun4buE4bu3w6lqbWxsbGpr4bu3xrDhu7nhu7Xhu7fhu4TDqWrhu43DtOG7jWprL8OtaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+4buk4buR4bq+4buE4bu54bqy4bq2asOtP8ah4bq24bu3a8Wp4buV4bqya+G7t0bDk3jhurZr4bukdeG6sGsm4bu34buva8SC4bu3xrDhurZr4buE4bu34buK4bq84bq24bu1a+G7peG7k+G7pWvGsOG6sGvhu7fhuqThu6Vr4buC4bu54bq24bu3a+G6tuG7teG7t8Oo4bqya03hu4rhurrhu4RrxILhu7fhurRr4bu34bqk4bula+G7teG7ueG6puG7uWvhurbhu5vhurBr4bu34bqk4bula25sbm0tbmxubuG7hWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vsOZ4bqy4bunw5Nqw6054bu3xrDhurJrNkbDk3bhu4RrxanDgOG6tuG7t+G7g2s2RsOUa8SC4bu3RsOTduG6tmvhu7fhuqThu6Xhu4NrxILhu7dGw5N24bq2a+G7hOG7meG7uWvhu7dGw5N44bq2a+G7pHXhurBrJuG7t+G7r2vhu7fhurLhu5Xhu4RrxalD4bq24bu1a+G7peG7t8OARmvhu4JKa+G7gEbhu5fhurZr4bquw5Jr4bulw43hu5FrO+G7t+G7mWvhurbhu4rDieG7peG7g2vhu6XDjeG7kWvhu6Xhu5Phu6Vr4bulRWvhu4BG4buR4bq2a+G7peG6tGvhuq7hu7nhu6/hurZr4buARuG7keG6tmtNd2vhuq7huqLhurbhu7drTUrhu6VrNkbDlGvhu7fhurLhu5Xhu4RrxalD4bq24bu14buDa8WpQuG6tuG7tWvhu4Thu7fhurjhu7lr4bul4bq0a+G7hOG7imvhu6Xhu5Phu6Xhu7dr4bq+4bu34buT4bq+a+G6tuG7t3Hhurbhu4Nr4bul4bq0a+G7peG6suG6tmvhu6dyRuG7g2vhu4Thu5fhu7lrxILhu7fhurLhu5fhurZr4buG4bu54buv4bq24bu1a03hu5lr4buESmvFqeG7l+G6sGvDueG7l+G6smvEguG7ueG6tuG7t2vhur7hu7dB4buDa+G6vuG7t+G7ikXhurbhu7Vr4buE4bu5eOG6tmvhu7fhurLhu5Xhu4RrxalD4bq24bu14buFa+G7pEjhurbhu7VrTcOJ4bu5a8Wp4bq04buDa+G7tkPhu7lrxalC4bq24bu1a+G7gEbhu5fhurZr4bquw5JrNkbDlGvhu6XhurRr4bq24bu34bu5eOG6sGtNSWtNdOG6tmvFqUPhurbhu7Vr4buARsOT4buv4bq2a+G7teG6tOG6vmvhu6Xhu5Phu6Vr4bq24bu1RkLhurZr4buE4buZ4bu5a+G7hOG7huG6uuG7g2vDjeG6tuG7tWvhu7dD4buDa+G7t+G7uXbhurZr4buE4buf4bq24bu1a+G7pcON4buRa+G7peG7k+G7pWvhu4REa+G7peG7t+G7iOG7peG7g2vhu6Xhu5Nr4bq24bu3ceG6tmvhu4Thu4bhurLhurbhu7VrTeG7mWvhurbhu7XhurLhu5nhu7lr4bq24buKw4nhu6Vrxal5a+G7t8SQa+G7hOG7huG6umvhu6Xhu5Phu6Vr4bu34bqy4buV4buEa8WpQ+G6tuG7tWvEguG7t0bDk3bhurZr4bu34bqk4bul4buDa+G7t+G6suG7leG7hGvFqUPhurbhu7Vr4bu14bu54buT4bqya+G7p0nhu6Xhu4NrT3HDk2vhu6dK4bq24bu1a0/GoWvhu7dD4bu5a+G7t+G6pOG7pWvhu4R04bq+4buF4buF4buFa8Oi4bu5eOG7pWvhu4bhu5Fr4bqw4bud4buEazZGw5Rr4bq24bu34buj4bqwa+G7hOG7leG6smvFqUPhurbhu7Vr4bquSuG7pWvhu4Thu7l24bq+a+G7hEnhu6Vr4buE4bu3R+G7pWvFqXXDk2vhur7hu7fhurLhurbhu7Vr4buE4buG4buZ4bqya8SC4bu3RsOTduG6tmvhu7fhuqThu6Xhu4NrxILhu7dGw5N24bq2a+G7hOG7meG7ueG7g2tPccOTa+G7p0rhurbhu7VrT8aha+G7t0Phu7lr4bu34bqk4bula+G7hHThur5r4bulw43hu5Fr4bu3RsOTeOG6tmvhu6R14bqwaybhu7fhu69r4bq24bu14buZw5Nr4bul4buZ4bq24bu1a+G6vuG7t+G7k+G7hGvhu4Thu4bhu7l54bq24buDa+G7hOG7t0rhu6Vr4bu34bu5eOG6tmvhu4Thuqrhu4Rr4bqwSeG7pWvhu4Thu7nhu69Ga8Wp4buZ4bqya+G7hOG7leG6smvhurbhu7dx4bq2a+G7hOG7meG7uWvhu6Xhu7fhurJr4buARuG7r2vhu7fhu4pF4bq24bu14buDa8WpcuG7hGvhurbhu4rDieG7peG7hWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vuG7pOG7keG6vuG7hOG7ueG6suG6tmrDrWnhu7nhurDhu7Vr4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bu54bukxrDhurbhu4TGsOG7hmpr4buC4buEw5Phuq7GsMOpak7hu7nhu6fhu4Thu7fhu4FrbWxsbOG6vk/hu4dr4bu3xrDhu7nhu7Xhu7fhu4Thu4Frw7Vsw7Lhur5P4buHamvhu4Lhu4bhu6XDqWovL+G7peG7hcO54buR4bqy4bq+4bu3RuG7hOG7t+G6suG7hU3hurYv4bunxrDhu4LEguG7hOG6suG6vi/hurbGsE7hu4Ivbm5v4buNL21tbeG7p+G7jW1vbG/DssOz4buEbmzhu4/hu4/huq5tbC1ubG5ubMO0bWxsw7Ruw7Rvby3hu7nhurDhu7Utw7Thu4XDg+G6vuG7tWpr4buR4bqu4buEw6lqN+G7kWvhurDhu53hu4Rr4buARsOUa8SC4bu3RsOTduG6tmvhu7fhuqThu6Xhu4NrxILhu7dGw5N24bq2a+G7hOG7meG7uWvhu7dGw5N44bq2a+G7pHXhurBrJuG7t+G7r2prTuG7ueG7p+G7hOG7t8Opam1sbGxqa+G7t8aw4bu54bu14bu34buEw6lqw7Vsw7Jqay/DrWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vuG7pOG7keG6vuG7hOG7ueG6suG6tmrDreG7pOG6qOG6tuG7tWvhu4TDk2vhu6REa+G6vuG7t3PhurZr4bqnccOTa+G7p0rhurbhu7Vrxajhu4jhu6Vr4buQ4bq24bu3a8ON4bq24bu1a+G7t0NrNkbDlGvEguG7t0bDk3bhurZr4bu34bqk4bul4buDa8SC4bu3RsOTduG6tmvhu4Thu5nhu7lr4bu3RsOTeOG6tmvhu6R14bqwaybhu7fhu69rbmxsa+G7hOG7huG7uXhGa8WpQuG6tuG7teG7hWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vsOZ4bqy4bunw5Nqw6054buV4bu5a+G6rsO9a+G7huG7kWvhurDhu53hu4Thu4Nr4bul4buT4bula+G7p+G6suG7keG6tuG7t2vhurbhu7Xhu7fhu7l44bq+4buDa+G7hERr4bul4bu34buI4bul4buDa+G7peG7k2vhurbhu7dx4bq2a8WpxqFrw43hurbhu7Vr4bu3Q2s2RsOUa8SC4bu3RsOTduG6tmvhu7fhuqThu6Xhu4NrxILhu7dGw5N24bq2a+G7hOG7meG7uWvhu7dGw5N44bq2a+G7pHXhurBrJuG7t+G7r2vhu4Lhuqpr4buE4bu5d+G6tmvhu7Vz4bq2a+G7t+G7keG7uWvhu4ThuqBrxalC4bq24bu14buF4buF4buFaznhu4bhurLhurbhu7VrxanhurThu4NrOeG7uXbhurZr4buCw5RrO+G7tUbDk8O94bq2a8Wo4buI4bula+G7tuG7iuG6vOG6tuG7tWvigJNr4buk4bu3w41r4buEw4Dhu6Xhu7dr4bun4buR4bq24bu3a+G7p0prNkbDlGvEguG7t0bDk3bhurZr4bu34bqk4bul4buDa8SC4bu3RsOTduG6tmvhu4Thu5nhu7lr4bu3RsOTeOG6tmvhu6R14bqwaybhu7fhu69rw43hurbhu7Vr4bu3Q2vDsmxsa+G7hOG7huG7uXhGa8WpQuG6tuG7teG7h2vhu6Thuqjhurbhu7Vr4buEw5Nr4bulRGvhur7hu7dz4bq2a09xw5Nr4bunSuG6tuG7tWvFqOG7iOG7pWvhu5Dhurbhu7drw43hurbhu7Vr4bu3Q2tubGxr4buE4buG4bu5eEZrxalC4bq24bu14buF4buF4buFa8Oiw4nhu7lr4buCSmvDjeG6tuG7tWvhu7dD4buDa8WpQuG6tuG7tWvhu7fhu5nhurbhu7dr4bulw43hu5Fr4bul4buT4bula+G7hHThur5r4buE4bu3eeG7g2vhu6Xhu5Nr4bq24bu3ceG6tuG7g2vhu7fhu7l44bq2a+G6tuG7kcOTazZGw5RrxILhu7dGw5N24bq2a+G7t+G6pOG7peG7g2vEguG7t0bDk3bhurZr4buE4buZ4bu5a+G7t0bDk3jhurZr4bukdeG6sGsm4bu34buva+G7peG6tGvhu4Thu4bhu6/hurZr4bq24bub4bqwa+G7hOG6oGvFqULhurbhu7Xhu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7hu6Thu5Hhur7hu4Thu7nhurLhurZqw61p4bu54bqw4bu1a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG7ueG7pMaw4bq24buExrDhu4Zqa+G7guG7hMOT4bquxrDDqWpO4bu54bun4buE4bu34buBa21sbGzhur5P4buHa+G7t8aw4bu54bu14bu34buE4buBa+G7j29s4bq+T+G7h2pr4buC4buG4bulw6lqLy/hu6Xhu4XDueG7keG6suG6vuG7t0bhu4Thu7fhurLhu4VN4bq2L+G7p8aw4buCxILhu4ThurLhur4v4bq2xrBO4buCL25ub+G7jS9tbW3hu6fhu41tb2zDs2xv4buEb2zDsm3huq7DtC1ubG5ubMO0bWxsw7Ru4buNb2wt4bu54bqw4bu1LcO04buFw4Phur7hu7Vqa+G7keG6ruG7hMOpajfhu5Fr4bqw4bud4buEa+G7gEbDlGvEguG7t0bDk3bhurZr4bu34bqk4bul4buDa8SC4bu3RsOTduG6tmvhu4Thu5nhu7lr4bu3RsOTeOG6tmvhu6R14bqwaybhu7fhu69qa07hu7nhu6fhu4Thu7fDqWptbGxsamvhu7fGsOG7ueG7teG7t+G7hMOpauG7j29samsvw61pL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7hu6Thu5Hhur7hu4Thu7nhurLhurZqw6054bu5duG6tmvhu4LDlGs74bu1RsOTw73hurZrxajhu4jhu6Vr4bu24buK4bq84bq24bu1a+KAk2vhu6Thu7fDjWvhu4TDgOG7peG7t2vhu6fhu5Hhurbhu7dr4bunSms2RsOUa8SC4bu3RsOTduG6tmvhu7fhuqThu6Xhu4NrxILhu7dGw5N24bq2a+G7hOG7meG7uWvhu7dGw5N44bq2a+G7pHXhurBrJuG7t+G7r2vDjeG6tuG7tWvhu7dDa8OybGxr4buE4buG4bu5eEZrxalC4bq24bu14buFaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+w5nhurLhu6fDk2rDrTvhu7dx4bq2a+G7p8OA4bq+a+G6tuG7mcOT4buDa+G7t0bDk3jhurZr4bukdeG6sGsm4bu34buva8WpxqFr4buE4bqo4bq2a03hu7nhurbhu7drxILhu7fGsOG6tmvhu4Thu7fhu4rhurzhurbhu7Vrw7PDsm9r4bu34bqk4bula+G7guG7ueG6tuG7t+G7g2tubcOya+G7hOG7t3PDk2vhu6Xhuqhr4bu14bu54buT4bqya+G7peG6tGvhu4Thu7fhu5nhurbhu7dr4buEQeG7peG7t2tPRnLhu4Rr4buC4bud4bula8Wp4buV4buEa+G7teG7ueG7l+G7uWvhu6Xhu5HhurJr4buE4buG4bqy4bq24bu1a+G7peG7k+G7pWvEguG7jGvhu4Thu7fhu7lr4bu34bqk4bula+G7guG7ueG6tuG7t2vhu7Xhu7nhuqbhu7lr4bulcuG6vms2RuG6quG7pWvhu7Xhu7nhu5Hhu4Nr4bulcuG6vmvhu4ThuqDhurbhu7drTeG7mWvhu6Vy4bq+a+G7t0bDk3jhurZr4bq24bub4bqwa+G7t+G6pOG7pWtubG5ta+KAk2tubG5u4buFazlE4bq24bu1a8SC4bu54bq24bu3a+G6vuG7t0FrxILhu7fGsOG6tmvhu4Thu7fhu4rhurzhurbhu7Vr4buE4buG4buv4bq2a29sbGvhu4Thu4bhu7l4RmvFqULhurbhu7Xhu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7hu5BG4buE4bu34bqy4buGasOtP+G7r2vhu7bhurLhu5nhurbhu7VpL+G6vsOt

Lê Hoàng

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Quyết tâm thực hiện đổi mới giáo dục

Quyết tâm thực hiện đổi mới giáo dục
2022-09-09 20:42:00

baophutho.vn Bước vào năm thứ 3 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới, cùng với việc xây dựng, tu sửa trường lớp, bổ sung cơ sở vật chất,...

Nâng cao chất lượng giáo dục năm học mới

Nâng cao chất lượng giáo dục năm học mới
2022-09-09 07:53:00

baophutho.vn Xác định nâng cao chất lượng là tiền đề quan trọng trong thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), nhiều năm qua,...

Giải bài toán thiếu giáo viên

Giải bài toán thiếu giáo viên
2022-09-08 13:25:00

baophutho.vn Không phải đến bây giờ, câu chuyện thiếu giáo viên (GV) mới “nóng” trên nghị trường Quốc hội hay trong các hội nghị quan trọng của ngành Giáo...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long