Cập nhật:  GMT+7
4buVQ3Hhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5JkRMOU4bq+xILhu5/hu5di4bui4buGQuG7ocOD4bu34buQ4buh4buGQuG7kOG7iuG7huG7oWRD4buaTuG7hkLhu6Ek4bug4buQ4buhw4PFqeG7hkLhu6HDgMOJ4buhw5JDxrDhu43hu6E0ROG6rOG7gOG7oeG6vuG7s+G7gOG7oUtE4buR4buhxajhu4ZD4buhT+G7ocOD4buz4buQw7Lhu5UvQ3Hhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/DklvEgsWp4bqi4buf4buXYuG7ouG7hkLhu6HDg+G7t+G7kOG7oeG7hkLhu5Dhu4rhu4bhu6FkQ+G7mk7hu4ZC4buhJOG7oOG7kOG7ocODxanhu4ZC4buhw4DDieG7ocOSQ8aw4buN4buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7lzRE4bqs4buA4buh4bq+4buz4buA4buhS0Thu5Hhu6HFqOG7hkPhu6FP4buhw4Phu7Phu5DDsuG7lS/DkuG7l+G7lcOUxanDgOG6vsSC4buhw5XDlFThur7Egmzhu5/hu4DFqeG7jkJE4buG4buNcsOSU+G7ocWp4buQw5Thu4Lhu5/hu5fhu5XDlOG7juG7l+G7lcOU4bqi4buX4buVROG7gELhu6HDleG7juG6oGzhu59Dw5TDlMOS4buNLy/DgMWp4buCw5JD4buQw5RD4buCw7RR4buGL+G7guG6vuG6ouG6osWpw5TFqS9SxILDgMOVRMOUxIIvw5JD4buC4buGQi3DleG7kC1CQ0Qt4bqgQ8SCw5IvcnBxcC9xL3Fx4bulJnTFqHRxxah0JS9xcnDDunRyw7l0cXHDunXDul/DksOV4buCccO04bq8w5JC4buf4buhxanhur5EQuG7hmzhu5/hu4BE4bqi4bqi4bq+xILhu5/hu5fhu5Uvw5ThuqLhu5fhu5Uvw5Thu47hu5fhu5XDlOG7juG7l+G7lcOU4bqi4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7lzdDUOG7hkLhu6FR4burw5Thu6Hhu47hu6Lhu4ZC4buhw4DDieG7ocODw4zDlMO14buhw5JDxrDhu6Hhu4ZDxanhu4Dhu6Hhu4ZDT8O04buVL8OU4bqi4buX4buVL8OU4buO4buX4buVL8OUxanDgOG6vsSC4buX4buVw5Lhu5fhuqlkOC3hu6Eq4buaTeG7hkLhu6HDlOG7juG7s+G7kOG7ocOK4bqu4buC4buhQkrhu6HDlOG7q+G7guG7ocOUQ+G7qeG7hkPhu6Hhu4ZDUOG7hkLhu6FD4bup4buC4buhw5Xhu7Phu5DDteG7oeG7hkPDveG7huG7ocOA4buE4buGQuG7oeG6oEPhu6tU4buh4bqiR+G6oOG7oeG7hkLFqeG7hkLhu6HDlOG7juG7guG7hkLhu6Hhu47hu6Lhu4ZC4buP4buhUcSC4buG4buhw5Xhu5DDjETDteG7ocOU4buO4bq04buG4buhw4Phurjhu4ZD4buhw4Phu4pE4buh4buGQ1Dhu4ZC4buh4bqg4buzVOG7oUJK4buh4bq+TOG7huG7ocOAw4nhu6HDg8OM4buG4buhQ+G7q+G7oeG7hnfhu4Dhu6Hhu4ZCxKjhu4bhu6Hhu4ZCxanhu4ZCw7Xhu6FRw4LDlOG7oeG6oHbDlOG7oeG7gExE4buh4buGQuG7kFThurThu4bhu4/hu6Hhur7GsOG7huG7oeG6oOG7lsWp4buh4bq+4buz4buA4buhw5R44bqg4buhU+G7kOG7tcOU4buhQ0Thuqbhu4bhu6Hhu47hu7FE4buh4buOxrDhuqDDteG7ocOU4buO4buC4buhw4DDgsOS4buh4bqgRuG7huG7oeG7teG7gOG7oeG7huG7hOG7hkLhu4/hu6Hhu4BMROG7ocOVxrDhu4ZC4buhw5VM4buAw7Xhu6Hhu4ZCxalU4buhQkRQxanhu6Hhu47hu6Lhu4ZC4buhw4Phu63hu6FRxanhu4ZC4buhUUfhu4ZC4buhw5REw4Lhu4ZC4buhw4Dhu5LFqcO14buhw5RD4bu1w5Lhu6HDlEPhu4LGsOG7hkLhu6HDgOG7hOG7hkLhu6Hhur7hu7Phu4Dhu6HDlHjhuqDhu6HhuqBDeMOU4buh4bqg4buzVMO14buhU+G6tuG7oUJKw7TDtMO04buhZOG7tcOU4buh4bqg4bux4buh4buGQ1Dhu4ZC4buhw4NE4bqk4buQ4buh4bqgQ+G7kuG7hkLhu6HDlMONROG7ocOU4bu54buG4buh4buAdsOU4buh4bqgQ+G7nOG7hkLhu6HDikTDguG7huG7ocOU4buO4buC4buGQuG7ocOA4buQxKhE4buh4bq+4buQ4buK4buG4buh4buO4bui4buGQsO14buh4bq+xILhu4Lhu6HhuqLDjOG6oOG7oeG6vuG6tOG7huG7ocOD4bq44buGQ+G7oVvhu6nhu4Dhu6Fi4buYxanhu6Hhu5PDikPhu5Dhu6E24buQ4buZ4buh4bqg4buY4buGQuG7oVFMROG7oeG7hkNQ4buGQuG7oeG6oEPhu5BU4bqm4buG4buhw4rhuqzhu6HhuqDhu5bFqeG7oeG7hkLhu5pNROG7oeG6ouG7s+G7huG7ocOU4buO4buC4buGQuG7oVHhu5jhu4ZC4buhw4Phu63hu6HDikN54buGQuG7ocODw4nhu4ZD4buhw5RD4bue4bqg4buhw5TDguG7jeG7oWLhu6Lhu4ZC4buhw5Thu57hu6Hhu4ZDROG6tOG7huG7ocOD4bu34buQ4buh4buGQuG7kOG7iuG7huG7oWRD4buaTuG7hkLhu6Ek4bug4buQ4buh4buTZEPFqeG7hkPhu6FjS+G7huG7meG7ocODxanhu4ZC4buhw4DDieG7ocOU4bup4buG4buhw5JDxrDhu6FRTEThu6Hhu4zhu5BU4buh4buAw43DteG7oeG6oOG7mk3hu4ZC4buhw4Phu4jhu6Hhur5M4buGw7TDtMO04buVw5Lhu5d9RMaww5Lhu6Hhu4B4w5Thu6Hhur7hu7Phu4Dhu6HDlHjhuqDhu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buX4bufJEPhu5BU4bqm4buG4buh4bqgQ+G7kuG7hkLhu6Hhu4bhu4Thu6HhuqBDeMOU4buh4bqg4buzVMO14buhU+G6tuG7oUJK4buhw4DGsOG7huG7oeG6oOG7seG7oeG6vuG7qeG7hkLhu6HhuqDhu7Hhu6HDlMSo4buGQuG7ocWpROG7oeG6oEN54buGQuG7ocOARMOCw5TDtOG7oWThu4Lhu6nhu4bhu6Hhu4ZC4buaTUThu6Hhur7hu6nhu4ZC4buhUUxE4buh4buGQ8Wp4buQ4buh4bqgQ+G7nOG7oVPFqeG7oeG6vuG7q+G7oUJFw7Thu6FbR8Wp4buhQ+G7gnfhu4bhu6Hhur524buA4buh4bqgxrDhu4ZD4buhZEPEqOG7ocOA4bq04buG4buhKuG7qeG7oT124bqg4buh4buTW+G7guG7qeG7oT1F4buGQ+G7meG7oeG7gExE4buhw5XFqeG7hkLhu6Hhur7hu6nhu4Dhu6FR4bupROG7ocOAUMWpw7Thu6FkQ8OC4buh4buG4bq04buG4buhw4BEw4LDlOG7oeG7gOG7qeG7ocOKQ8ON4buGQuG7ocWpROG7oeG6osaw4buA4buh4buG4buERMO14buhw5VO4buh4bqgQ+G7kuG7hkLhu6Hhu4bhu4Thu6HDlEPhu5jDtOG7oTRE4bqs4buA4buhNeG7s+G7gOG7oVFMROG7oeG6vuG7reG7hkPhu6HDg+G7q+G7guG7oVPhu63hu6HDgOG6psOU4buh4bq+duG7gOG7oeG7juG7ikTDtOG7oTbhu7VU4buhw4pDROG7oUNH4buh4bq+4bq04buG4buhw4PDguG7huG7oeG7hktE4buhw4pE4bqs4buA4buhw5Thu47FqcO04buhNuG7qeG7oeG6oOG7hOG7oeG6vuG6tOG7huG7ocOD4buaTuG6oOG7ocOD4buE4buhw5RDReG7oeG6oEPhu5Lhu4ZC4buh4buG4buE4buh4bqgxqDhu4ZC4buh4buO4buSw5Thu6HDg+G7mk7huqDhu6HhuqDhu7Hhu6HDlETDguG7hkLhu6Hhu47hu4pEw7Thu6F9eMOS4buhw4BH4buG4buh4bq+ROG6pOG7kOG7oeG6vuG6uuG7hkPDteG7ocOKQ8ON4buGQuG7ocOKQ+G6ruG7guG7oeG7huG7hOG7oeG6oEbhu4bhu6Hhur7hu6/hu4bhu6FCSsO14buh4buG4bqu4buA4buhw4PGsOG7ocOUQ+G7ueG7gOG7oeG6oEPEkOG7oeG6ouG7mOG7hkLhu6HDleG7kuG7hkLhu6HDisSQw5Lhu6HDgHbhu4bhu6HhuqBD4buC4buh4bu1VOG7oeG6oEPhu5zDtOG7oSrhu5rFqeG7oeG6oMaw4bqg4buh4bq+4but4buC4buh4bq+4bq04buG4buhw5RDReG7ocOUTOG7oeG6oEPDieG7kMO04buhKuG7mk3hu4ZC4buhw4NE4buhw5RDReG7ocOD4bu1VMO14buh4bqg4buc4buh4buGQ3fhu4Dhu6HhuqBDSuG7oeG7huG7qeG7guG7oeG7juG7ouG7hkLhu6Hhu47hu7nhu4Dhu6Hhu4ZD4bu1w5TDteG7oeG6vuG7t+G7huG7ocOUQ8SC4buC4buhw4Phu5pN4buGQuG7ocOU4buO4buz4buQ4buhw4rhuq7hu4Lhu6FCSuG7oeG7gOG7qeG7oeG7hkLhu5pO4bqg4buh4bq+4bq04buG4buh4bq+4bup4buhQnjDkuG7oeG7hkLFqVThu6HDlEPDjUTDtOG7oTdD4bua4buGQuG7oeG7huG7hEThu6HDlEPhu7nDlMO14buhw5RDxILhu4Lhu6HDlEzhu6HhuqDGsOG6oOG7oeG6vuG7reG7guG7oeG7huG6tOG7huG7oU/hu6Hhu4ZD4bup4buhw5RDReG7oUNL4buGw7Thu6E0Q8ON4buGQuG7oeG7hkPhu5rhu6HDg0Thu6HhuqLhu5Dhu6Hhur7DieG6oEPhu6HDg+G7s+G7kMO14buh4buG4buEROG7oeG6ouG7q0Thu6Hhu4ZDw5Phu6FCeMOS4buh4bqgQ+G7kuG7hkLhu6Hhu4bhu4Thu6HDlENF4buh4bqgQ3nhu4ZC4buhw4BEw4LDlOG7oeG6oEPhu5BU4bqm4buG4buhQkXhu6HDleG6suG7oVPhu7FU4buh4buOxanhu6Hhu4ZQxanDtMO0w7Thu5/DtOG7oWRD4buQVMOCw5Thu6HDkkPhu5ThuqDhu6Hhu4Dhu4jDlOG7oUPhu4pE4buhw4pDw43hu4ZC4buh4bqg4buE4buhw4rDgsOU4buh4buM4buQ4buxw7Xhu6HDjeG7hkLhu6HDgOG7q+G7huG7oeG7hkLhu5pNROG7oeG7jOG7kMSC4buG4buh4bqgxqDhu6HhuqDhu5bFqeG7ocOUw41E4buhw5Thu47hu4Lhu4ZC4buhU+G7reG7ocOD4bup4buGQ+G7ocOU4buk4buh4buA4bq44buhQ+G7mkzhu4ZC4buh4bqiw4Hhu4bhu6HDg8OJxanhu6HDg0Thuqzhu4DDteG7oeG6oMaw4bqgQ+G7ocODRMO14buhQkTFqeG7guG7ocOURMOCw5LDtMO0w7Thu6E3Q0Xhu4bhu6HhuqBD4buS4buGQuG7ocOUw41E4buhQ+G7r+G7gOG7oUNP4buh4bqgQ+G7kEHhu4bhu6HDgMOJ4buh4bqgQ+G7guG7oeG6oEPhu5BUw4Lhu4bhu6HDg0TDteG7ocON4buGQuG7oeG6vnbhuqDhu6HDg+G7t+G7kOG7ocOUQ0/hu6HhuqLhu6lE4buN4buh4buffUTGsOG7oeG6oMaw4buGQ+G7ocOKROG6rOG7gOG7oeG6vuG7s+G7gOG7ocOUxalU4buh4buG4bup4buC4buh4bqgxqDhu4ZC4buhw4Dhu5Thu4ZC4buh4buGQ0jhu6Hhu4Dhu6nhu6Hhu4ZDROG6psOU4buhw5RF4buGQ+G7ocOUQ8OC4buh4buG4bupVOG7ocOUQ0Xhu6HDg+G7s+G7kOG7ocODw4Lhu4bhu6Hhu4ZKRMO0w7TDtOG7n+G7ocO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7l+G7lcOUxanDgOG6vsSC4buhw5XDlFThur7Egmzhu5/hu4DFqeG7jkJE4buG4buNcsOSU+G7ocWp4buQw5Thu4Lhu5/hu5fhu5XDlOG7juG7l+G7lcOU4bqi4buX4buVROG7gELhu6HDleG7juG6oGzhu59Dw5TDlMOS4buNLy/DgMWp4buCw5JD4buQw5RD4buCw7RR4buGL+G7guG6vuG6ouG6osWpw5TFqS9SxILDgMOVRMOUxIIvw5JD4buC4buGQi3DleG7kC1CQ0Qt4bqgQ8SCw5IvcnBxcC9xL3Fx4bulJnTFqHRxxah0JS9xcnDDunRyw7l0w7lzdOG7pXRfw5LDleG7gnLDtOG6vMOSQuG7n+G7ocWp4bq+RELhu4Zs4buf4buAROG6ouG6ouG6vsSC4buf4buX4buVL8OU4bqi4buX4buVL8OU4buO4buX4buVw5Thu47hu5fhu5XDlOG6ouG7l+G7lcOS4buXN0NQ4buGQuG7oeG6oOG7guG7huG7oUPhu6nhu4Lhu6FDReG7hkPhu6HDlEPhu6nhu4ZD4buh4bqi4buC4buh4bq+4buz4buA4buhw5R44bqg4buhw4rhuq7hu4Lhu6FCSuG7oeG7hkPDveG7huG7ocOUQ+G7nOG7huG7oVHhu6nhu6HDleG7s+G7kOG7ocOUTEThu6F0cOG7oS3hu6F1cOG6oOG7gOG7oeG6okfhuqDhu6HDg+G7mk3hu4ZC4buhw4NEw7Thu5Uvw5ThuqLhu5fhu5Uvw5Thu47hu5fhu5Uvw5TFqcOA4bq+xILhu5fhu5XDkuG7l2RDxILhu4Lhu6HDleG7nuG7oeG6oEPhurjhu6HhuqLDgeG7huG7oeG6oOG7lsWp4buh4bufw5RDxKjhu6HhuqDDjeG7hkLhu5/DteG7oXVD4buhw5XGsOG7hkLhu6HFqeG7hkPhu6HEguG7gOG7ocOUw41E4buhw4Phu63hu6Hhur7hu5ThuqDhu6HDg+G7lOG6oOG7oeG7gEbhu6HhuqLhu7lUw7Thu6E0Q+G7gsaw4bqg4buh4bq+4bq04buG4buh4buGQuG7mk1E4buhw4Dhu4jhu6Hhu4zhu5Dhu7fhu4bhu6HGsOG7guG7ocOUw4xE4buh4buA4bup4buQ4buh4buA4bup4buh4buGQuG7mk1E4buhw4NE4buh4buO4bui4buGQuG7ocOUQ+G7mk3hu4ZC4buh4buAeOG6oMO14buhU0jhu6HhuqBD4buz4buG4buhUeG7qeG7guG7ocODw41E4buh4bqi4bquw5Lhu6Hhu4ZD4buexanhu6FT4bq44buG4buh4buA4bup4buQw7Xhu6Hhu4DGsFThu6Hhu7Hhu4ZD4buhQkThu7Xhu5Dhu6HDiuG7puG7oeG6ouG7mkxE4buhw4PGsFThu6HDlOG7kkThu6Hhu4ZE4bq+4buC4buG4buhw4Phu57hu4ZC4buh4buA4bu1VOG7oeG6oEPFqUThu6Hhu4bhu5pM4bqgw7Xhu6HhuqBD4buU4bqg4buhw5Thu47hu5zhu4ZC4buh4bq+4buQ4buI4bqgw7Xhu6FC4buEROG7ocOUQ+G7kMOM4bqg4buh4bq+4bup4buCw7TDtMO04buhQ8WpROG7ocWp4buGQ+G7ocSC4buA4buh4bq+4bu34buA4buh4bq+xqBE4buh4buGQ3fhu4Dhu6FD4buaTOG7hkLhu6Hhu4ZCR+G7huG7oeG7huG7kkThu6HDg8SC4buG4buhw5RDw4Hhu4DDteG7oeG7gE3hu6FTxanhu6HDlOG7juG7mkzhuqDhu6Hhu4B2w5Thu6HhuqLhu7Xhu4bhu6HDgOG7mkzhuqDDtOG7oWThu45NROG7oVHDgeG7huG7oeG7gE3hu6HDlMOMRMO14buh4bq+xrDhuqDhu6HDg8aw4bqg4buhUcSC4buG4buhw4Phu5pN4buGQuG7ocOU4buO4buC4buGQuG7oeG7hkNQ4buGQuG7oeG6oOG7r+G7huG7oeG7hkPhu6nhu6FTxanhu4Dhu6FTxrDhu4Dhu6HEguG7guG7oeG7hOG6oOG7ocOURMOC4buGQuG7oULhu6nhu6FCxrBU4buhw5XGsOG7hkLDteG7ocOURMOC4buGQuG7oeG6oEPhu4Thu6HDleG7lsWpw7Thu6F94bu34buG4buhc+G7ocOK4buA4buhw5Thu6Lhu6HDlOG7juG7kOG7hkLhu6HDlOG7s+G7gOG7oVPhu63hu6FR4bup4buC4buhU+G7hOG7gOG7oTbhu5Dhu6HDg+G7mk3hu4ZC4buhw5Thu5BU4buh4bqiw4zhuqDhu6Hhu4ZD4bua4buGQuG7oeG6ouG6qOG7ocODRMO04buhZuG7mk7DlOG7oeG7jOG7kMWp4buh4buGQkfhu4bhu6HDg+G7ikThu6HDlOG7jkfhuqDhu6Hhu4ZDxanhu4Dhu6Hhu4ZDT+G7oVHDgsOU4buhw4PDjMOU4buh4buG4buaS+G7hkLDteG7oeG6oEPhu5Lhu4ZC4buhw5TDjUThu6Hhu4ZDxanhu4ZD4buh4bqgQ+G7hOG7hkLhu6HDlEXhu4Dhu6Hhu47FqeG7oeG6oOG7guG7huG7ocOD4buaTeG7hkLhu6Hhu4BG4buG4buh4buGQuG7gnfhu4bhu6Hhu4ZCQ8Oo4buC4buh4bqgQ+G7q1Thu6HDleG7s+G7kOG7oVHhu6nhu4Lhu6Hhu47hu6Lhu4ZC4buhUUxE4buh4buGQ1Dhu4ZC4buhw4Phu5pN4buGQuG7oeG7juG7reG7hkPhu6HDleG7s+G7kMO14buh4buGQ8O94buG4buhw4Dhu4Thu4ZCw7Xhu6Hhur5J4buGQuG7ocOASeG7hkLhu6Hhu4bhu5pM4bqgw7Thu6ElR+G6oOG7ocOUQ8SC4buC4buhw4Phu5pN4buGQuG7oeG7gEbhu4bhu6HDlETDguG7huG7ocOV4buz4buQ4buhUeG7qeG7guG7oeG7juG7ouG7hkLDteG7oeG6vsaw4bqg4buhw4PGsOG6oOG7oULDjOG6oOG7oeG7hkNQ4buGQuG7oeG6oOG7s1Thu6HDg+G7q0Thu6HDlEPhu5Thu6HDgMOJ4buhQ+G7q+G7ocOD4but4buh4bq+4buz4buQ4buh4buGQuG7qVTDteG7oULDjOG6oOG7oeG6oEN34buGQuG7oeG6oEPDicOU4buh4bqi4buzVOG7oeG6vsSC4buCw7Thu6E9dsOU4buhw4Phu7fhu5Dhu6HDlOG7ouG7ocOD4buzVOG7oeG6vuG7qeG7ocODw4nFqeG7oeG6osWp4buGQ+G7oVvhu6nhu4Dhu6Fi4buYxakt4buh4buGS0Thu6Hhu4Dhu6nhu6HDlEPEguG7guG7oeG6vk1E4buhw4rhuqzhu6HhuqDhu5bFqeG7oeG7hkLhu5pNROG7oeG6ouG7s+G7huG7oUNE4bqm4buG4buh4bq+4bup4buhw4PDicWp4buhw4Dhu6nhu4bhu6FD4buC4burw5Thu6HDg+G7iOG7hkLhu6HDlcONROG7oeG7hsSoROG7oeG7hkPhu7XDlOG7oeG6oOG7lsWp4buh4bq+4buz4buA4buhw5R44bqgw7Thu5XDkuG7lzdC4buaTuG6oOG7ocOUQ8SC4buC4buh4buGQ1Dhu4ZC4buh4bqg4buC4buG4buh4bqiw4zhuqDhu6HhuqLhu57hu4ZC4buhw4Phu5zhu4ZCw7Xhu6Hhu4ZDROG6pOG7kOG7ocOD4buC4bur4buG4buhQuG7hMOU4buh4bqgQ+G7s+G7huG7oeG7hkLhu5pNROG7ocODROG7lcOUxanDgOG6vsSC4buhw5XDlFThur7Egmzhu5/hu4DFqeG7jkJE4buG4buNcsOSU+G7ocWp4buQw5Thu4Lhu5/hu5fhu5XDlOG7juG7l+G7lcOU4bqi4buX4buVROG7gELhu6HDleG7juG6oGzhu59Dw5TDlMOS4buNLy/DgMWp4buCw5JD4buQw5RD4buCw7RR4buGL+G7guG6vuG6ouG6osWpw5TFqS9SxILDgMOVRMOUxIIvw5JD4buC4buGQi3DleG7kC1CQ0Qt4bqgQ8SCw5IvcnBxcC9xL3Fx4bulJnTFqHRxxah0JS9xcnDDunRyw7nDusO54bulw7lx4bulX8OSw5Xhu4JwdcO04bq8w5JC4buf4buhxanhur5EQuG7hmzhu5/hu45EQkPDlOG7n+G7l+G7lS/DlOG6ouG7l+G7lS/DlOG7juG7l+G7lcOU4buO4buX4buVw5ThuqLhu5fhu5XDkuG7lzbhu4jDlOG7oUPhu4jDkuG7oUJK4buhw4DDieG7oeG7n+G6vuG7reG7hkLhu6Hhu4zhu5DhurThu4bhu5/DtOG7lS/DlOG6ouG7l+G7lS/DlOG7juG7l+G7lS/DlMWpw4Dhur7EguG7l8OU4buO4buaTOG6oOG7ocOD4bu5w5Lhu6FR4bup4buC4buhw5Thu47GsOG7huG7oeG7hkLhu5pNROG7ocODROG7ocOVxanhu5DDteG7oeG6oEPhu5Lhu4ZC4buhw5TDjUThu6HDg+G7reG7oVHhu6nhu4Lhu6HDg8OC4buG4buh4bufw4pDxalE4buhw5Thu47hu5pN4buGQuG7n+G7oeG6oOG7lsWp4buh4bq+4buz4buA4buhw5R44bqg4buhUUxE4buh4buGQ1Dhu4ZC4buhQsOM4bqg4buh4bqg4buzVOG7oeG6oOG7hOG7ocOD4buaTeG7hkLhu6HDisSQ4buGQ+G7oeG6vuG6tOG7huG7ocOUTEThu6Fxw7V1LXLhu4Dhu6HDtVHDgsOU4buh4bqgdsOU4buh4bqgRuG7huG7oeG7gExE4buh4buGQuG7kFThurThu4bDteG7oeG7hkNQ4buGQuG7ocOUQ+G7s+G7huG7oeG6oOG7s1Thu6Hhur5M4buG4buh4buGd+G7gOG7oeG7hkLEqOG7huG7oeG7hkLFqeG7hkLDteG7oeG7juG7r+G7gOG7oVHhu6vhuqDhu6FRSMO14buh4buA4buY4buG4buh4bqg4buaxanhu6HDg0jhu6HDlEPhu7nhu4Dhu6Hhu4ZD4bua4buh4buAxrDhu5Dhu6HDgOG7t+G7gMO14buh4bq+xrDhuqDhu6HDg8aw4bqg4buh4buGQ1Dhu4ZC4buh4bq+xrDhu4bhu6HDlOG7q+G7gOG7oeG6vk7DkuG7oeG6vsaw4buh4buO4bui4buGQsO14buhw4B24bqg4buhUcaw4buG4buhU+G6tsO14buhw5Thu47hu4Lhu6HDlOG7juG7guG7hkLhu6HDgMOCw5Lhu6HhuqBG4buG4buhQkRQ4buh4buGQuG7kFThurThu4bhu6Hhu4Dhu6nhu5Dhu6HDlOG7jnbhu4ZCw7Xhu6FD4buIw5Lhu6HhuqJE4bq04buA4buhw4DhurThu4bhu6HhuqDhu6vhu4ZD4buhUcOB4buG4buhw4PGsOG7hkPhu6Hhur7hu6DFqeG7ocOUw4zDlMO14buhw5Xhu6nhu4bhu6HhuqBG4buG4buhw5Xhu6vhuqBD4buhw5XhurLhu6HhuqBD4buc4buGQuG7ocOUSMO0w7TDtOG7oeG7hkNQ4buGQuG7oeG7hkLhu5pNROG7ocOVw4zhu4ZC4buhT+G7ocOD4buzVOG7oVF24buGQuG7ocOA4buE4buGQuG7oeG6oEPhu5rFqeG7oeG6vuG7s+G7kMO04buhKkThu6HDg+G7mk7huqDhu6FR4bupROG7ocOU4buO4buv4buA4buh4buA4bquw5Thu6Hhur7hu6tE4buhw4B2w5Thu6FCeMOS4buh4buA4buIw5Thu6Hhur7GsOG7huG7ocOU4bur4buAw7Xhu6Hhu4Dhu4jDlOG7oeG7n8OKQ8WpROG7ocOU4buO4buaTeG7hkLhu5/hu6Hhur7FqeG7oeG6vkThuqbDlOG7oVHDgsOU4buhw5TEkOG6oEPhu6HDlOG7qeG7huG7ocOSQ8aw4buh4buO4bui4buGQuG7ocO04buhxajhu4ZD4buhw4Phu4rhu4ZC4buh4buGQkNE4bqmw5Lhu6HDg0Thu6HhuqDhu5jhu4ZC4buh4bq+ROG6tOG7huG7ocOU4buU4bqg4buh4buO4bq04buG4buh4buOQeG7gOG7oeG7hkPhu5rhu6Hhu4ZC4buaTUThu6HDgMOJ4buhw4PFqeG7kOG7oeG7juG7r+G7hkLhu43hu6Hhu58kQ+G7kuG7hkLhu6Hhu4bhu4Thu6HDkkPGsOG7ocOUQ8OC4buh4buG4bupVOG7ocOUQ0Xhu6HhuqBG4buG4buhQkXhu6Hhur7hu6nhu6Hhu47hu6Lhu4ZC4buh4buGUMWp4buhQ+G7seG7oUJETUThu5Hhu5/hu6Eqxanhu4ZC4buh4buARuG7oeG7gMOB4buA4buh4bq+4bu34buG4buhw5RDxILhu4Lhu6HhuqLhu7Xhu5Dhu6FRw4LDlOG7ocOK4bqu4buC4buhQkrDteG7oeG6oEPhu5Lhu4ZC4buhw5TDjUThu6HDgErhu4ZC4buhw4Phu5zhu4ZC4buhw4pD4bue4buGQuG7oeG6vuG7q0TDtOG7oWREw4Lhu4ZC4buhw4Dhu5LFqeG7oeG6oEN4w5Thu6FCSuG7oVHFqeG7hkLhu6Hhur7hurThu4bhu6Hhu45J4buh4buA4buK4buG4buh4buA4buIw5TDtOG7oSrhu63hu6HhuqBD4buQQeG7huG7ocOAw4nhu6HDlEThu4ZD4buhw5RD4bu34buG4buhw5Thu6Lhu6HDlOG7juG7mkzhuqDDteG7oUPFqUThu6HFqeG7hkPhu6HEguG7gOG7oeG7hkPhurDhu6Hhu4ZD4bup4buGQuG7oeG7gMSC4buG4buhw5RDxILhu4Lhu6HhuqDGsOG6oOG7oULDjOG6oOG7oeG6oOG7s1Thu6HDlETDguG7huG7oVHhuqThu6HDkkPEkMWp4buh4bqg4buE4buhw5REw4Lhu4ZC4buhw4Phu4jhu4ZCw7Thu6E3QsWpVOG7oeG6ouG7mkxE4buh4bqgQ+G7s+G7huG7ocOD4buKRMO14buh4bqgxrDhuqBD4buh4buGS0Thu6HhuqBD4buS4buGQuG7ocOUw41E4buhw4PFqeG7hkLhu6HDg+G7nOG7hkLhu6HDikPDjeG7hkLhu6HDg+G7t1Thu6Hhu4Dhu4jDlOG7ocOU4buO4buv4buA4buh4buA4bquw5Thu6HDlEPhu7XDkuG7ocOUQ+G7gsaw4buGQuG7ocOA4buE4buGQuG7oeG7huG7r+G7gOG7ocOVxrDhu5Dhu6Hhu4ZC4buaTUThu6Hhur7hu5JE4buhQ+G7kkThu6HhuqLhu5jhu4ZC4buh4bqixanhu4Lhu6FR4bur4bqg4buhw5RD4buz4buG4buh4bqg4buzVOG7oUJK4buh4bq+TOG7hsO04buhZEPEguG7guG7ocOV4bue4buhw5JD4buz4buG4buh4bqgw43hu4ZCw7Xhu6Hhu4Dhu4jDlOG7oeG7hkLhu5pNROG7oeG6vuG7mEThu6Hhur7hu6tE4buhw5JDxJDFqeG7ocOVxanhu5Dhu6HDg+G6pOG7ocOSQ0bhu4ZC4buhw4Dhu7XDlOG7ocOU4buOduG6oMO14buhw5TDjUThu6HDlETDguG7huG7ocOUQ3nhu4ZC4buhU+G7kMOM4buGQuG7ocOV4buaTeG7huG7ocOD4buKROG7oeG6vkzhu4bhu6HDlETDguG7hkLhu43hu6Hhu5/hu6EkQ+G7qeG7guG7ocWp4buGQ+G7ocSC4buAw7Xhu6HhuqDhu4Thu6Hhu4bhu5pM4bqg4buh4bqgQ+G7guG7oVNE4buG4buh4buGQuG7lOG7gMO14buhw5Thu6Lhu6HDlcaw4buGQuG7ocODw4Lhu4bhu6FCRE3hu6HDikPGsMOU4buhw4pDw43hu6HhuqDhu7Hhu6HhuqDEqOG7n8O04buhNuG7tVThu6HDgOG7hOG7hkLhu6Hhu4ZC4buaTUThu6HDikPhu57hu4ZC4buh4bq+4burRMO14buhw5RD4buCxrDhu4ZC4buh4bqgxrBE4buhw4Phu63hu6HDlOG7seG7huG7oeG7gOG7tcOU4buhw5XFqeG7kOG7oeG7hkNQ4buGQuG7oeG7jnjhu4ZC4buh4bqg4buzVOG7oeG7juG7ueG7gOG7oeG7juG7q8OSw7Thu6E2eOG6oOG7ocOK4bqmw7Xhu6HDlMONROG7oeG6oOG7nOG7ocOU4buO4buaTsOU4buhU+G7kMOM4buGQsO14buh4buGQuG7ikThu6Hhur7hurThu4bhu6HDikPhu5LhuqDhu6FCSuG7ocODxanhu4ZC4buh4bqgdsOU4buh4bqiT8O14buh4buGQ+G7nsWp4buh4bqg4buzVOG7oeG6oEPhu7FU4buhw4NI4buh4buGQ+G7muG7oeG7gMaw4buQ4buhw4NH4buGQsO14buhw5RD4bux4buG4buh4buGQ0ThurThu4bhu6Hhur7hu7VU4buhw5RD4buQw4zhuqDhu6Hhur7hu6nhu4Lhu6HDlOG7juG7guG7hkLhu6HDlOG7kkThu6Hhu47FqeG7oeG7juG7ikThu6FRTEThu6HDlMWpVOG7oeG6vuG7tVThu6HhuqBDRMOC4bqg4buhw4NEw4Lhu5Dhu6Hhu4bhu5zFqeG7oeG6ouG7nuG7hkLhu6HhuqDhu6vhu4ZD4buhw5RD4buz4buG4buh4bqg4buzVOG7oeG6oEPhu7Phu4Dhu6Hhur7hu6DFqeG7ocOK4bqu4buC4buh4buA4buIw5Thu6FDS0Thu6HhuqLhu6lEw7Xhu6HhuqDDjOG7oeG6vuG6tOG7huG7oUJER+G7hkLhu6HhuqBD4buC4buhw4pDSEThu6Hhu47hu5Dhu4bhu43hu6Hhu5/hu6E14bup4buA4buhQkXhu6HDkkPhu7FE4buh4bqg4bux4buGQ+G7oUJExrDhuqDhu6HhuqDFqeG7guG7ocOUQ8OCw7Lhu6HFqOG7hkPhu6HEguG7gOG7oeG6oOG7seG7oeG7gOG7qcO14buhw4pDw43hu4ZC4buhw5JD4buxROG7ocOKROG6rOG7gOG7oeG6vuG7s+G7gOG7ocOD4buz4buQ4bufw7Thu6Fk4bu1w5Thu6HhuqDhu7Hhu6FRw4Hhu4bhu6FE4buA4buh4bq+eOG7hkLhu6Hhu4Dhu4jDlOG7oeG6oMaw4bqgQ+G7ocODxrDhu4ZC4buhw5VOw7Thu6Fjxanhu5Dhu6FDS0Thu6HDlEPhu5DDjOG6oOG7oeG6vuG7qeG7guG7ocOUQ+G7nOG7oUPFqUTDteG7oeG6oOG7qeG7hkPhu6Hhur7GsOG7ocOA4bq04buG4buhw5JD4buxROG7ocOUw41E4buhw4pD4bqy4buh4bq+xalU4buhw4Phu4jhu4ZCw7Xhu6Hhu4Dhu4jDlOG7ocOA4buE4buGQuG7oeG7hkLhu5pNROG7oeG6vnjhu4ZC4buh4bq+4bqy4buhU+G7kOG7tcOU4buhQ0Thuqbhu4bhu6Hhu4ZD4bua4buhw5Thu6Lhu6Hhu4B4w5Thu6HDg+G7tcOU4buh4bqgQ+G7kEThu6Hhur7hurThu4bDtOG7oWThu4Lhu6HhuqDFqeG7gsO14buh4buAeMOU4buhw5Thu47hurbhu6Hhu4Dhu6/hu4ZC4buhw4pD4buC4bux4buGQuG7oXHDuS1x4bul4buhw5Thu5DEqETDteG7ocOUxalU4buhQkRQ4buh4bqgQ3jDlOG7oeG6oEPhu5DDjUThu6HhuqLFqeG7guG7ocODxILhu4Lhu6Hhu4ZCxanhu4ZC4buhw5RDdsOU4buh4bq+4bua4buGQsO14buhw4rhurbhu6Hhur7hu6vhu6Hhu4B4w5Thu6Hhu4ZDReG7huG7ocOUw41E4buhQuG7mk3hu4Dhu6FC4buaTeG7gOG7oUNIROG7ocOU4buOw4zhu4ZC4buhw4pDw43hu4ZC4buN4buh4bufKuG7s+G7kOG7ocODw4Lhu4bhu6HDg+G7tVTDsuG7n8O04buhKuG7reG7oeG6oEPhu5BB4buG4buhw4DDieG7ocOU4bui4buh4buGQ+G7qcO14buhw5TDjUThu6Hhur5Ew4Lhu4bhu6HDlEPhu4J24buGQuG7jeG7oeG7n+G7ocWo4buGQ+G7ocSC4buA4buhw4DhurThu4bhu6Hhu4BI4buhw5V2w5Thu6HDg0Thu6HDikPhu7Hhu4Lhu6HDlcaww5Thu6Hhu4DDgeG7kOG7oeG7jOG7kHjhu4ZCw7Xhu6HDlEXhu4Dhu6Hhu4Dhu61E4buh4bqgQ3nhu4ZC4buhw5RD4bu1VMO14buh4buA4bqmw5Thu6FR4bup4buhw4pDxrDDlOG7oeG7huG7mkzhuqDhu6Hhu4zhu5DGsOG7n8O04buhW3bhu4bhu6FRw4Hhu4bhu6FCRFDhu6Hhu4ZC4buQVOG6tOG7huG7oVHhurbhu6Hhu4B4w5Thu6HhuqDhu7Hhu4ZD4buhQkTGsOG6oOG7jeG7oeG7nzZI4buhw5Thu47hu4Lhu4ZC4buhQ8WpVOG7oeG7gEjhu6Hhu4ZC4buC4bupRMO14buhw4PDguG7huG7oeG6vuG7s+G7kOG7oeG6oEPhu5rFqeG7ocOVxanhu4Lhu6HDikPDjeG7hkLhu6HDgETDgsOU4buhw4Phu5pN4buGQuG7n8O04buhZMONROG7oeG6oMOM4buhQnbhu4ZC4buh4bq+4bup4buA4buhUeG6tuG7oeG7gHjDlOG7ocOUQ+G7ucOU4buhw5RD4bup4buh4buGQ+G7tcOU4buh4bqg4buE4buhw5RD4bqs4buN4buh4bufNkjhu6Hhu4ZC4buC4bupRMO14buh4bqgQ0rhu6HDlcOCw5Lhu6FkQ+G7seG7oVFMROG7ocOVw4LDkuG7oWZE4bqmw5TDtOG7oTRDxKjhu5Hhu6E2TEThu6Hhur7hurThu4bhu6HDg+G7mk7huqDhu6FDxalE4buh4buGQuG7qVTDteG7oeG6oMaw4bqg4buhw5XDgsOS4buhw4B2w5Thu6HDg0Thu6HDikPhu7Hhu4Lhu6HDlcaww5TDteG7oeG7gOG7tVThu6HDlMWpVOG7oeG6oENLROG7ocOD4bqs4buQ4buhw4Phu5rFqeG7ocODw4Lhu4bhu6Hhur7DjEThu6FR4bup4buC4buh4buO4buKROG7ocOUw4LhuqBDw7Xhu6HhuqDhu6nhu4ZC4buhw4NE4buh4bqg4bup4buGQuG7ocOUQ+G7tVThu6Hhu4bhu5JEw7Xhu6HhuqDhu4Thu6HDlEPhu7VU4buh4buA4bux4buGQ+G7oeG7jOG7kHjhu4ZC4buh4bqgQ+G7hOG7oeG7huG7qeG7guG7ocOD4buz4buQw7Thu6HFqOG7hkPhu6HEguG7gOG7oeG6oOG7hOG7oeG7huG7mkzhuqDhu6HhuqBD4buC4buhU0Thu4bhu6Hhu4ZC4buU4buA4buh4buO4buKROG7oeG6vuG7qeG7gOG7oUvhu4bhu6HhuqBD4bq44buhQkThu5LDkuG7ocOD4buaTeG7hkLhu6FT4buQw4zhu4ZC4buhU+G7reG7n+G7n8O04buhW3bhu4bhu6Hhu4ZDReG7huG7ocOUw41E4buhQuG7ucOU4buhw4Phu7fhu5Dhu6FR4bq24buhw5RDw43hu4ZC4buh4bqg4bux4buA4buh4buO4buKROG7oeG7hkLhu4LGsEThu6FR4bqk4buhw5JDxJDFqeG7ocOVxanhu5Dhu6FTxKjhu6Hhu4Dhu4jDlOG7ocOU4buO4bup4buGQuG7oeG6ouG7qUThu6HDlETDguG7hkLhu6E24buaTeG7hkLhu6Hhu4Dhu6nhu6HDlMONROG7oUNE4bqs4buQ4buh4bq+SeG7gOG7ocOASeG7gOG7oeG6vuG7qeG7jeG7oTRDw43hu4ZC4buhw5JD4buxROG7oeG6oEPhu5Lhu4ZC4buh4buG4buE4buhw4Phu7Phu5DDteG7ocOAR+G7huG7oeG7gEjhu6Hhur7hu6vhuqDhu6HDg+G7mk3hu4ZCw7TDtMO0w7Thu6E3QsWpVOG7oeG6vuG7ucOS4buhw5Thu5zhuqDhu6HDkkPEkMWp4buhw5XFqeG7kOG7ocOUQ+G7tcOS4buhw5RD4buCxrDhu4ZC4buh4buAxrBU4buhw4Dhu4Thu4ZC4buh4buGQuG7mk1E4buhw5REw4Lhu4bhu6Hhu47FqcO04buhPcWp4buhw5RDxanhu4ZD4buh4buGROG6tOG7huG7ocOU4buQxKhE4buh4buATEThu6Hhur5M4buGw7Xhu6Hhu4zhu5Dhu7fhu4bhu6HGsOG7guG7oeG6vsWp4buA4buh4bq+xqDDteG7ocOA4bur4bqg4buh4buA4bup4buQw7Xhu6HhuqLFqeG7guG7ocODxILhu4Lhu6Hhu4ZCxanhu4ZC4buh4bq+4bua4buGQuG7oeG6osOo4buh4bqieMOU4buh4bq+4burROG7oULhu7fhu4bhu6HDlMONROG7ocOKQ+G6suG7oVFMROG7ocOUxalU4buh4bq+4bu1VOG7ocOUQ+G7kMOM4bqg4buhUeG6tOG7oUPhu5LDlMO04buhNuG7iMOU4buhw4Phu5zFqeG7oeG7hkNF4buG4buhw5TDjUThu6Hhur7hu4Lhu4Dhu6Hhur7hu4Lhu4Dhu6Hhu47hu4pE4buhQ0hE4buhw4Phu4jDlOG7oeG7hkLhu4jDlOG7jeG7oeG7nypE4buh4buA4buIw5Thu6Hhu4BF4buGQ+G7oeG7qcOy4bufw7Thu6Et4buh4bufNEPDjeG7hkLhu6FDxalE4buh4buGQuG7mk1Ew7Thu6HFqOG7hkPhu6HDikTFqeG7ocODxanhu4ZC4buhw5RF4buA4buh4buAw4Hhu5Dhu6Hhu4zhu5B44buGQuG7ocOSQ8SQxanhu6HDlOG7juG6tOG7huG7n8O04buhZMONROG7oeG6vkzhu4bhu6HDlETDguG7hkLhu6FCR0TDtOG7oVtE4bqs4buQ4buhVcO14buhxanhu4ZD4buhw4Phu4rhu4ZC4buh4buGQkNE4bqmw5Lhu6FR4buixanhu6HDlOG7juG7mk7DlOG7oVPhu5DDjOG7hkLhu6FR4buixanhu6Hhur5M4buG4buhw5REw4Lhu4ZC4buh4bqg4bup4buQ4buh4buGQ+G7qeG7kOG7ocOUQ+G7hMWp4buh4buA4bur4buhw5RDd+G7hkLhu6HhuqBD4bq44buhw4Phu5pN4buGQuG7oeG7gOG7tcOU4buh4bqi4burVMO14buh4bqg4bux4buh4buGQuG7qVThu6HDlOG7jk1E4buh4bqg4buE4buhw5RD4bu1VOG7ocOUVeG7oeG7jOG7kHjhu4ZC4buh4buG4bup4buC4buhw4Phu7Phu5DDtOG7oSThu7Phu5Dhu6HhuqBD4buQVOG6puG7huG7oeG6osOo4buh4bqieMOU4buhQkRQxanhu6FDxalE4buhw4DhurThu4bhu6Hhu4ZDxanhu4ZD4buh4bqgQ+G7hOG7hkLhu6HDisOCw5Thu6HDlEPhu5LhuqDhu6HDikNE4buhw5TDjUThu6HhuqDDjOG7oeG6vuG7qeG7gOG7oeG7hkPhu5rhu6FRw43hu6HDlEXhu4ZD4buh4buGQuG7ikThu6FR4bup4buC4buhQkRQxanhu6HDg8OM4buGQuG7oUJK4buh4buATEThu6FT4bq24buh4buO4buKROG7oeG7hkNN4buhxanhu4ZD4buhw4Dhu6vhu4bhu6HhuqBD4buUw5Lhu6Hhu7Hhu4ZD4buhw4rhu6Thu6Hhu4ZE4bqm4buAw7Thu6FkxalU4buh4bqg4buE4buh4buG4bquw5Thu6Hhu4B4w5Thu6FCROG7qeG7oeG7hkPhu7XDlOG7ocODxrDhu4Dhu6HhuqLhu5jhu4ZC4buh4bqixanhu4Lhu6HDg+G6suG7guG7oeG7gOG7q+G7hkPhu6FR4bup4buC4buhw5RD4buz4buG4buhQkrhu6Hhur5M4buG4buhQkRH4buGQuG7jeG7oeG7nzRDw43hu4ZC4buhw4Phu5pO4bqg4buh4bqgQ+G7lMOSw7Xhu6FP4buhw4Phu7NU4buhw4pE4bq04buGQuG7ocOD4bu1VOG7n8O04buhW3bhu4bhu6HDikPhu4LGsMOU4buhw5TFqVThu6Hhu47FqeG7oUNE4bqm4buQw7Xhu6HhuqDhu7Hhu6HDgMOM4buG4buh4buGQuG7mk1E4buh4buGQ8Wp4buGQ+G7oeG7hkPhurDhu4bhu6HDikPhu5Dhu7Phu4bhu6FDxalE4buhQ+G7iMOS4buhQkrhu6Hhur5M4buG4buhUeG7osWp4buhw4PhurLhu4Lhu6FT4buC4buGQuG7oUJE4bu14buQ4buhUeG7qeG7guG7oeG6vuG7mOG7gOG7oeG6oOG7s1TDteG7oeG6oEN4w5Thu6HhuqDhu6nhu4ZD4buh4bq+xrDhu6HDkkPhu5bhu6HDisSQ4buGw7Thu6Ek4bux4buhw4BH4buG4buh4bqgQ+G7q1Thu6Hhu4ZDxanhu4ZD4buh4bq+4bq04buG4buh4bqiw4zhuqDhu6Hhu4bhu5JE4buhw5XFqeG7kOG7ocOKQ0Thu6Hhu4bhu4RE4buhUUxE4buh4bq+4burROG7jeG7oeG7nzfhu5pM4bqg4buh4buQw4zhu4ZC4buhw5Thu47hurThu4bhu6FDw4zhuqDhu6HhuqDhu7NU4buhw5Thu47hurThu4bhu6HDikTFqcO14buhw4Phu5pN4buGQuG7oVHhuqThu6FT4but4buh4bqg4buc4buhw5RDxILhu4Lhu6FR4bqmw5Thu6HDiuG6ruG7guG7oUJK4buhw4DhurThu4bhu6HDlOG7jsawROG7n8O04buhZEPhu4LGsOG7hkLhu6HhuqDGsEThu6HDg+G7reG7ocOKQ8ON4buGQuG7ocOUQ+G7tVThu6HDgOG7hOG7hkLhu6HhuqLGsOG7hkLhu6Hhu4ZC4buaTUThu6Hhu4bhu6nhu4LDtOG7lcOS4buX4buVw5TFqcOA4bq+xILhu6HDlcOUVOG6vsSCbOG7n+G7gMWp4buOQkThu4bhu41yw5JT4buhxanhu5DDlOG7guG7n+G7l+G7lcOU4buO4buX4buVw5ThuqLhu5fhu5VE4buAQuG7ocOV4buO4bqgbOG7n0PDlMOUw5Lhu40vL8OAxanhu4LDkkPhu5DDlEPhu4LDtFHhu4Yv4buC4bq+4bqi4bqixanDlMWpL1LEgsOAw5VEw5TEgi/DkkPhu4Lhu4ZCLcOV4buQLUJDRC3huqBDxILDki9ycHFwL3EvcXHhu6UmdMWodHHFqHQlL3FycMO6dHLDucO5dMO54bunw7rhu6Vfw5LDleG7gnPDtOG6vMOSQuG7n+G7ocWp4bq+RELhu4Zs4buf4bq+xILhuqrDlOG7n+G7l+G7lS/DlOG6ouG7l+G7lS/DlOG7juG7l+G7lcOU4buO4buX4buVw5ThuqLhu5fhu5XDkuG7lyThu7NU4buh4bq+TOG7huG7oVHhu6LFqeG7ocOAw4nhu6HhuqBDeMOU4buhQ+G7q8O14buhUcOCw5Thu6HhuqBDeMOU4buh4bqgRuG7huG7ocOU4buaS0Thu6Hhu4BMRMO14buh4bq+xrDhu6HhuqBD4buaxanhu6HDisOJw5Lhu6HDikPDjcO04buVL8OU4bqi4buX4buVL8OU4buO4buX4buVL8OUxanDgOG6vsSC4buXZEPEguG7guG7oeG6oEPhu7Phu4bhu6HDgEfhu4bhu6HhuqBD4buS4buGQsO14buhxanhu4ZD4buhxILhu4Dhu6HDlMONROG7oeG7hkLhu5pO4bqg4buh4bqiw4zhuqDhu6FR4bup4buhw5RD4bu1VOG7oeG7hkLFqVThu6Hhu4Dhu4jDlOG7ocOUQ+G7s+G7huG7oeG6oOG7s1Thu6Hhur5M4buGw7Xhu6HDg+G7mk3hu4ZC4buhw4rEkOG7hkPhu6HDlOG7juG6tOG7huG7oXHhu4Dhu6HDg+G7mk7huqDhu6HDiuG6tMO14buh4bqgQ8Oo4buG4buh4bqgQ3bhuqDhu6HhuqBDduG7hsO04buhNuG7iMOU4buhw4DhurThu4bhu6HDlEPhu7Phu4bhu6HhuqDhu7NU4buhw4Phu63hu6HDg+G7mk7huqDhu6HDg+G6suG7guG7ocOSQ3nhu4ZCw7Thu6E3QsWpVOG7ocOA4bq04buG4buh4bqg4bur4buGQ8O14buhw4DDgsOS4buh4bq+4bugxanhu6HDg8Wp4buGQuG7ocOAw4zhuqDhu6HDikPhu4REw7Xhu6Hhu4Dhu4jDlOG7ocODw4zhu4ZC4buh4bqi4buzVOG7ocOK4bqu4buCw7Xhu6Hhu4Dhu4ThuqDhu6HDlEPhuq7DkuG7oUJE4bu14buQ4buhw4rEkOG7huG7ocOU4buO4buC4buGQuG7oUPDjOG6oOG7oeG6oOG7s1TDtOG7lcOS4buXYuG7ouG7hkLhu6FRduG7hkLhu6Hhur544buGQsO14buh4bqgQ+G6uOG7oeG6oOG7hOG7ocOURMOC4buGQuG7oeG6oENE4buA4buh4buO4buz4buA4buh4buOxanhu4bhu6Hhu4ZD4bua4buGQuG7ocOUw41E4buh4bqg4bux4buA4buhQkTGsOG6oOG7oeG7juG7tcOU4buh4buOSeG7oeG6oOG7hOG7oeG7hkLhu5pNROG7ocODxanhu4ZC4buhw5RDxILhu4Lhu6HhuqJJROG7ocOU4bui4buGQuG7ocOA4buaTOG6oOG7oeG6oEPhu7Phu4bDteG7oeG6oOG7oOG7ocOD4buI4buGQuG7oeG6oOG7lsWp4buh4buAReG7hkPDtOG7oVvFqUThu6HFqeG7hkPhu6HEguG7gOG7oeG6oOG7nOG7ocOUQ+G7seG7huG7oeG7hkNE4bq04buG4buhw4rhuq7hu4Lhu6HDlEPhu5DDjOG6oOG7oeG6vuG7qeG7gsO14buhw5Thu45G4buh4bqgQ+G7kFThuqbhu4bDteG7ocOUQ+G7guG7hkLhu6HDlEPhu7Hhu6FT4buQw4zhu4ZC4buh4buG4buSRMO04buhZEPhurThu4Dhu6Hhu4Dhu4jDlOG7ocOD4buC4bur4buG4buhw4Phu5pN4buGQuG7oeG6ouG7qUTDteG7oeG7juG7ouG7hkLhu6FCSuG7ocOV4buz4buGQuG7ocOD4but4buh4bqgQ+G7kFThuqzhu4bhu6HDlcWp4buGQuG7oeG7hkNQ4buGQuG7ocOA4buUROG7oeG7huG7nMWp4buhw4rEguG7huG7oeG6ouG7t1Thu6Hhu4ZD4buQ4buGQuG7oeG7hkPhu5LhuqDhu6FRdsOU4buh4buGQuG7gsSC4buh4buGQuG7kEFUw7Xhu6Hhu4BKROG7oeG6vuG7kuG6oOG7oeG6oOG7kkThu6Hhu4ZC4buaTUThu6FT4buQw4zhu4ZC4buhQsOT4buhUXbDlOG7ocOAxrDhu4Dhu6HDlOG7juG6tOG7huG7ocOAdsOS4buh4bqgQ+G7s+G7hsO14buhw5TDjUThu6Hhur7hu6tE4buhw4rEkOG7huG7ocODxrDhu4Lhu6Hhu4zhu5DFqeG7huG7ocOVxrDDlOG7oVPhu5Dhu4ZC4buh4buM4buQxanhu4ZD4buhUeG7qeG7ocOUQ0Thu6HDlEPhu4Lhu7Hhu4ZC4buhUcOB4buG4buhw5JDxrDDlOG7oUNE4bqm4buG4buh4buOxanhu6HDgOG7hOG7hkLhu6Hhu4ZC4buaTUThu6Hhur7hu4LFqeG7hkLhu6Hhur7hu4LGsOG7hkLhu6HDlcWp4buQ4buhw4Dhu5RE4buh4buG4bucxanDtOG7oSrDguG7huG7oeG7gOG7iMOU4buh4buGQuG7reG7oeG6oOG7seG7oUPFqUThu6FD4buaTOG7hkLhu6Hhur7DjEThu6HDg0Thu6HDg+G6pOG7kOG7oeG7hkPDveG7huG7ocOA4buE4buGQsO14buhQ8WpROG7ocWp4buGQ+G7ocSC4buA4buh4buM4buQVMOCw5Thu6HDg8OJ4buGQ+G7ocODROG7ocOUQ3nhu4ZCw7Thu6Eq4buaTuG6oOG7oeG7gOG7iMOU4buhw4Phu4Lhu6vhu4bDteG7ocOASuG7hkLhu6HhuqDhu4Thu6HDlETDguG7hkLhu6FCR0Thu6FCROG7ucOU4buhQkRH4buGQuG7jeG7oTdD4bu34buA4buhw4Phu5pN4buGQuG7oeG7juG7ikTDtOG7oeG6q+G7kMWpVOG7oeG6vuG7q0Thu6Hhu4ZDReG7hsO14buhw5RD4bu1VOG7oeG7gOG7iMOU4buh4bq+4buz4buA4buhw5R44bqg4buhUeG7osWp4buhQnjDkuG7oeG6vuG7kuG6oOG7ocOU4buO4buaTOG6oOG7ocOD4buc4buGQuG7oeG6oEN24buG4buhQkRQxanhu6Hhur7DjEThu6HDg0TDtOG7oVt24buG4buhw5RD4bu5w5Thu6HDlEPhu6nhu43hu6Hhu58kxrDhuqDhu6HFqeG7hkPhu6HDg0Thu6Hhu4ZD4bu34buA4buh4buO4buKRMO14buh4buM4buQxalU4buh4bq+4burROG7oeG7juG7ikThu6Hhu47hurLhu6HDlOG7jsawRMO04buhNEPhu4Lhu7Hhu4ZC4buhdHXhu6HDkkPhu5LDlOG7oeG7hlDFqeG7ocOUQ0Xhu6HDlExE4buhw4Phu5pN4buGQuG7oeG6vkzhu4bhu5/DtOG7oTfhu4RE4buhU+G7guG7hkLhu6FDduG7huG7oeG7hkPFqeG7hkPhu6HhuqBD4buE4buGQuG7ocOARMOC4buG4buh4buA4bu1w5Thu6HDlcWp4buQ4buh4buOeOG7hkLhu6Hhu4bhu5zFqeG7oeG7juG7ueG7gMO04buh4bqr4buQxalU4buh4bq+4burROG7oeG7hkLhu63hu6HDgMWpw7Xhu6HDlMONROG7ocODxrDhu4ZD4buhw4Dhu6vhu4Lhu6FCR0Thu6Hhur5M4buG4buh4buN4buh4bufZEPDjUTDteG7ocOKQ8ON4buGQuG7ocOSQ+G7sUThu6Hhur7hu6nhu4Dhu6HDlEPDguG7ocOD4buz4buQw7Thu6HFqOG7hkPhu6HEguG7gOG7oeG6oOG7hOG7oVHhuqThu6HhuqDhu5jhu4ZC4buhw4Phu5pN4buGQuG7oeG7jsWp4buhUeG6pOG7oeG6oOG7mOG7hkLhu6HhuqBD4buC4buhUeG7kEThu5/DtOG7oTdC4buKROG7oUPhu5LDlOG7ocOUQ+G7kMOM4bqg4buhw4NOROG7oULhu7fhu4bhu6FxcOG7ocOSQ+G7ksOUw7Xhu6HDlOG7ouG7ocOSQ8SQxanhu6HDlcWp4buQw7Xhu6FDxalE4buh4bq+4buz4buA4buhw5R44bqg4buhw4Phu63hu6FCeMOS4buh4buGQ8Wp4buQ4buh4bq+4buS4bqg4buhw5Thu47hu5pM4bqg4buhw4Dhu5pM4bqg4buh4buOxanhu6HDlOG7ouG7oeG7juG7ouG7hkLhu6Hhu4bhu5zFqeG7oeG6vuG7q0Thu6Hhu4ZC4buKROG7oULhu7fhu4bhu6HhuqBD4buS4buGQuG7ocOUw41Ew7Thu6E24buIw5Thu6HDlMWpVOG7oUNIROG7oUJER+G7hkLhu6HhuqDhu7Hhu4ZD4buhQkTGsOG6oOG7jeG7oeG7n+G7oSrhu57hu4ZC4buhQkXhu6HDlOG7juG7guG7hkLhu6HDlOG7kkThu6HDg+G7tVTDsuG7n8O04buhxajhu4ZD4buhw4Phu4rhu4ZC4buh4buGQkNE4bqmw5Lhu6Hhu5/huqLhu4Lhu6vhu5/DteG7lcOUxanDgOG6vsSC4buhw5XDlFThur7Egmzhu5/hu4DFqeG7jkJE4buG4buNcsOSU+G7ocWp4buQw5Thu4Lhu5/hu5fhu5XDlOG7juG7l+G7lcOU4bqi4buX4buVROG7gELhu6HDleG7juG6oGzhu59Dw5TDlMOS4buNLy/DgMWp4buCw5JD4buQw5RD4buCw7RR4buGL+G7guG6vuG6ouG6osWpw5TFqS9SxILDgMOVRMOUxIIvw5JD4buC4buGQi3DleG7kC1CQ0Qt4bqgQ8SCw5IvcnBxcC9xL3Fx4bulJnTFqHRxxah0JS9xcnDDunRyw7nhu6dydHNxcl/DksOV4buCcHTDtOG6vMOSQuG7n+G7ocWp4bq+RELhu4Zs4buf4buOREJDw5Thu5/hu5fhu5Uvw5ThuqLhu5fhu5Uvw5Thu47hu5fhu5XDlOG7juG7l+G7lcOU4bqi4buX4buVw5Lhu5c1xrDhu4bhu6HhuqDhu5bFqeG7oeG6vuG7s+G7gOG7ocOUeOG6oOG7ocOD4buaTuG6oOG7oeG6ouG7nuG7hkLhu6Hhur7hurThu4bhu6Hhu47hu7FE4buh4buOxrDhuqDhu6HDikN2w5Lhu6Hhu47hu6Lhu4ZC4buh4buGQ+G7muG7ocOUQ8OC4buh4buG4bupVMO04buVL8OU4bqi4buX4buVL8OU4buO4buX4buVL8OUxanDgOG6vsSC4buXQkRH4buGQuG7ocOAw43hu4ZC4buh4bq+S+G7huG7jeG7oWPhu5Lhu4ZC4buhw4Phu7VUw7Thu6Ek4buE4buhw5VO4buhw4DDieG7ocOAdsOU4buhw4pDw43hu4ZCw7Lhu6HFqOG7hkPhu6Hhu4ZDxanhu4ZD4buhw5TFqVThu6Hhu4BP4buhw5Thu5JE4buhw4Phuqzhu6Hhur7hu4jhu6HDlOG7kkThu6HDlOG7juG7nOG7hkLDteG7oeG7gOG7tVThu6HhuqBDxalE4buh4buG4buaTOG6oOG7oeG6oEPhu4Lhu6HDg8OMROG7ocOSQ+G7mkvhu4ZC4buhVOG6tOG7huG7ocOU4buz4buAw7Thu6Fjxanhu5Dhu6Hhu4Dhu4jDlOG7oUPhu4pE4buhw5Thu45G4buh4bqgQ+G7kFThuqbhu4bDteG7oeG6oEPhu5Lhu4ZC4buhw5TDjUThu6HDg+G7reG7oeG6oOG7hOG7ocOA4bur4buG4buhw4Phu4rhu4ZC4buhQ+G7qeG7hkPhu6FR4bqk4buhU+G7rcO04buhZOG7juG6tOG7huG7ocOD4buaTeG7hkLhu6FR4bqkw7Xhu6Hhu4zhu5DFqeG7oeG7hkNQ4buGQuG7oeG6oOG7s+G7kOG7oUNIRMO14buhw5Thu47hu7Hhu6Hhur5NROG7oeG7hkPGsMOU4buhQuG7ouG7hkLDteG7ocOUw41E4buhw4Phu5pO4bqg4buhw4BEw4LDlOG7oUNH4buhw4PhuqThu5Dhu6Hhur7hu6nhu6Hhu4ZC4buaTUThu6FT4buE4buA4buhNuG7kMO14buh4buATEThu6FDR+G6oOG7oVPhu4Lhu4ZC4buh4bqpZGRbw7Xhu6HDikPDjeG7hkLhu6HhuqDhu4Thu6FRROG6puG6oOG7oeG6vuG7qeG7gOG7oeG7huG6tOG7huG7oeG6vuG6tOG7huG7oeG7juG7ouG7hkLhu6Hhur7hu6nhu4Dhu6FCSuG7ocOKRMOC4buA4buhw5RD4bq04buAw7Thu6Eq4buzVOG7oeG6oEPhurjhu6Hhur7hu6nhu6HDlENO4buh4buGQkNE4bqmw5Lhu6HhuqLhu5rhu6HDteG7oeG6oEbhu4bhu6Hhu4ZDROG6pOG7kOG7oeG7hkLhu5pNROG7ocOU4buO4buC4buGQuG7oVPhu63hu6HDlEPhu5pN4buGQuG7oVPhu5BU4bq04buG4buhw4NE4buh4bq+4bup4buA4buhQkrhu6FRTEThu6HDkkPhu5pL4buGQuG7ocOUROG6puG7huG7oUNE4bqm4buG4buhw4Phu6tEw7Xhu6Hhu4zhu5Dhu7Phu4bhu6HDlcOM4buh4bq+TOG7hsO04buhNuG7tVThu6Hhur7hu7Phu4Dhu6HDlHjhuqDhu6Hhu4ZDSOG7ocOU4buQxKhE4buh4bqgRuG7huG7oUPhuq7hu6Hhur7hu4jhu6HhuqBD4buC4buh4bqgQ+G7kuG7hkLhu6HDlMONROG7oeG7hkNQ4buGQuG7ocOU4bq04buG4buhw5Thu5DEqEThu6Hhur5M4buG4buhw5Thu47hu4Lhu4ZC4buh4buGQkPhuqTDteG7oeG6oOG7hOG7ocOUxalU4buhw5Thu6Lhu6HDlMOCw5Thu6HDg8OC4buG4buhQkRN4buhw4Phu63hu6HDgMaw4buG4buhw4Phu5pO4bqg4buhdS3DuuG7ocOA4buI4buhw5JD4bux4buGw7Thu6EtZEPDguG7ocOKQ8ON4buGQuG7ocOVTuG7ocOKROG6rOG7gOG7oeG6vuG7s+G7gOG7oeG7qcOy4buN4buVw5Lhu5ctZENF4buh4bqgxqDhu4ZC4buhw5VOw7Thu6E3Q+G7muG7hkLhu6HEkMOU4buhw4pDROG7oeG7huG7hOG7oeG6vuG6tOG7huG7ocOUTEThu6Hhu4ZLROG7oeG6vnbhu4DDtOG7oTfhu4Thu6HhuqDGoOG7hkLhu6HDlU7hu6HDgMOJ4buhw4BH4buG4buhZEPEqOG7ocOAduG7hsO04buhZEPhu7VU4buh4buG4buE4buhw5RDReG7oeG7gEXhu4ZD4buh4bqgQ+G7q1TDtOG7lcOS4buXLTXhu6nhu4Dhu6HDg+G7mk7huqDhu6Hhu4ZDROG6pOG7kOG7ocOUROG6pOG7huG7ocOKQ8ON4buGQsOy4buVw5Lhu5ctKuG7hEThu6Hhur524buA4buh4buATEThu6HDkkPhu7FE4buhw4NE4buh4bq+4bup4buAw7Thu6Eq4buaTuG6oOG7ocOAxanhu4Lhu6Hhu4ZDROG6tOG7kOG7ocOD4buz4buQw7Thu5XDkuG7lzdDReG7huG7oeG7hkNQ4buGQuG7ocOA4buI4buh4buM4buQ4bu34buG4buhxrDhu4Lhu6Hhu47GsOG6oEPhu6HDgOG7mkvhu4DDteG7oULhu5pL4buGQuG7oeG7gHjDlOG7oUPDjOG6oOG7oUPGsOG6oMO14buhw5VM4buA4buhQkThu6nhu6HDlOG7juG7mkzhuqDhu6HDlOG7kMSoRMO14buhw5TDjUThu6HDlEThu4bhu6Hhur5NROG7oUNH4buhw7Thu5XDkuG7lypE4buhw4PDguG7huG7oeG6oOG7guG7huG7ocOV4buQw4xE4buh4bqgQ3bhu4bhu6Hhu4ZCxanhu4ZC4buhw4Phu5pN4buGQsO14buh4buGQ0Xhu4bhu6HDg+G7iuG7hkLhu6FD4buK4buhw4Phu63hu6FC4bu34buG4buhcuG7oUJETeG7oeG6oENE4bqk4buQw7Xhu6HFqeG7hkPhu6HDgOG7q+G7huG7ocOUw41E4buhw4PhuqThu6Hhu4ZCQ8OJ4buh4buOxanhu6HDg8OC4buG4buhw4Phu5pN4buGQuG7ocOUReG7gOG7oeG7jOG7kMaw4buG4buh4buG4buaTOG6oOG7ocWp4buGQ+G7ocSC4buA4buhQkThu7FE4buhw4pDxrDDlOG7oeG7gOG7iMOU4buh4bqgQ+G7ksOU4buh4buO4buKROG7oeG6oENExanhu6HDlMWpVMO04buhW8WpROG7n8OA4bur4buG4buhw4Phu4rhu4ZC4buhQ+G7qeG7hkPhu5/hu6HDlEPhu7Hhu4Lhu6Hhur7hu5Dhu7nhu4bhu6FRTEThu6Hhu4ZDxanhu5Dhu6HDgHfhu4ZC4buhw5REw4Lhu4ZC4buhNuG7mk3hu4ZC4buh4buA4buIw5Thu6Hhur7hu5LhuqDhu6Hhu47hu4pE4buh4bqgQ+G6uOG7ocOUxalU4buh4buOxanhu6HDkkPEkMWp4buhw5Thu47hu5pM4bqg4buN4buhJMaw4bqg4buhxanhu4ZD4buh4bqg4buc4buhw4NE4buhw5RDeeG7hkLhu6HDlEPEguG7guG7oeG6vsOMROG7oeG7gEbhu4bhu6Hhu4Dhu4jDlOG7ocOD4buC4bur4buG4buh4bq+4bup4buhw5RMRMO04buhJENE4bqk4buQ4buh4buGxalU4buhw4BH4buG4buhxILhu4Dhu6HhuqBG4buG4buhw5JD4buxROG7ocODw4zDlOG7oeG7hsOMw5Thu6HEkMOU4buh4buG4buaS+G7hkLhu6HDg+G6rOG7ocOU4buO4buK4buGQuG7ocOVduG7hsO04buhJeG7nMOU4buh4bq+TUTDteG7oeG6oOG7seG7oUPFqUThu6HDgOG7mkzhuqDhu6Hhu4ZDxanhu4ZD4buh4buGQ+G7muG7oeG6oEPhu6tUw7Xhu6HDlEPhu4LGsOG7hkLhu6HhuqDGsEThu6HDg+G7reG7oeG7gOG7tcOU4buhQ+G7ksOUw7TDtMO04buVw5Lhu5c0ROG6rOG7gOG7oeG6vuG7s+G7gOG7oS3hu6HFqOG7hkPhu6FP4buhw4Phu7Phu5DDsuG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buX4buVw5TFqcOA4bq+xILhu6HDlcOUVOG6vsSCbOG7n+G7gMWp4buOQkThu4bhu41yw5JT4buhxanhu5DDlOG7guG7n+G7l+G7lcOU4buO4buX4buVw5ThuqLhu5fhu5VE4buAQuG7ocOV4buO4bqgbOG7n0PDlMOUw5Lhu40vL8OAxanhu4LDkkPhu5DDlEPhu4LDtFHhu4Yv4buC4bq+4bqi4bqixanDlMWpL1LEgsOAw5VEw5TEgi/DkkPhu4Lhu4ZCLcOV4buQLUJDRC3huqBDxILDki9ycHFwL3EvcXHhu6UmdMWodHHFqHQlL3FycMO6dHLhu6VwcHFxcOG7p1/DksOV4buCcMO5w7ThurzDkkLhu5/hu6HFqeG6vkRC4buGbOG7n+G6vsSC4bqqw5Thu5/hu5fhu5Uvw5ThuqLhu5fhu5Uvw5Thu47hu5fhu5XDlOG7juG7l+G7lcOU4bqi4buX4buVw5Lhu5db4buIw5Lhu6FCSuG7oeG7huG7qVThu6HDg+G7reG7ocOD4buaTuG6oOG7oeG6oEPhu4Lhu6Hhur7hurThu4bhu6HDg+G7qeG7oVPhurbDteG7ocOD4bqs4buh4bqgQ+G7kEHhu4bhu6HDgMOJ4buhw4rhuq7hu4Lhu6FT4buQw4zhu4ZC4buh4buG4buSRMO04buVL8OU4bqi4buX4buVL8OU4buO4buX4buVL8OUxanDgOG6vsSC4buXYuG7ouG7hkLhu6HDg+G7t+G7kOG7oeG7hkLhu5Dhu4rhu4bhu6FkQ+G7mk7hu4ZC4buhJOG7oOG7kOG7ocODxanhu4ZC4buhw4DDieG7ocOU4bup4buG4buhw5JDxrDhu6FRTEThu6Hhu4zhu5BU4buh4buAw43hu6FR4bup4buh4bqg4buaTeG7hkLhu6HDg+G7iOG7oeG6vkzhu4bDtOG7oSrhu4Thu6Hhur7hu6nhu6HDleG7nuG7ocOUQ+G7ucOU4buh4buOSeG7oeG7juG7qeG7hkLhu6HDikPDjeG7hkLhu6HDlEPhuqzhu6HDkkPhu5bhu6Hhu4ZD4bu54buGw7Thu6Fm4bu5VOG7oeG7hkPhu5rhu4ZC4buhw4pDROG7oeG6oEPhu5Lhu4ZC4buhw5TDjUThu6Hhu47FqeG7oVPhu63hu6FDSEThu6FR4bqk4buh4bqgw43hu4ZC4buhw5TGsOG6oOG7ocOSQ8OMROG7ocOKw4LDlOG7oUNOw5Lhu6HDgOG7seG7guG7oVHhuqbhu6Hhu47hu6Lhu4ZCw7Xhu6HhuqlD4buE4buh4bqgQ+G7luG7ocOUw4nhuqBD4buhw5JD4buU4buhw5Thu47GsOG6oEPhu6FT4but4buhW+G7qeG7oWbhu6/hu4bhu6E3QkPhuqbhu6FRw4Hhu4bhu6HDlOG7nuG7ocOUROG7huG7oeG6oEPhu4Lhu6HDgETDgsOU4buN4buh4buf4buhJMON4buGQuG7ocOUxrDhuqDhu6HhuqBD4buv4buA4buhw5Xhu4ThuqDhu6HDgOG7seG7guG7oVHhuqbhu6Hhu47hu6Lhu4ZC4buhw4N44bqg4buhw4BE4bqmw5Thu6Hhur7hu6nhu6Hhu47hu6Lhu4ZC4buhw4Phu7fhu5Dhu6Hhu4ZC4buQ4buK4buG4buhw5Thu47hurThu4bhu6HDg8OJxanhu6HDgOG7qeG7huG7oVPhu63hu6HDg+G7mk7huqDhu6HFqeG7hkPhu6HEguG7gOG7ocODeOG6oOG7ocOAROG6psOU4buh4buM4buQxanhu4bhu6HDlOG7s+G7gOG7oeG6vuG7qeG7gOG7ocOUw4zDlMO04buh4bqpQ8OMROG7oUNOw5Lhu6FRTEThu6Hhur7hu57huqDhu6Hhur7hu5pO4buGQuG7ocOKROG6rOG7gOG7oeG6vuG7s+G7gOG7ocODw4nFqeG7ocOA4bup4buG4buhUeG7qeG7ocOKROG6rOG7gOG7oeG6vuG7s+G7gOG7oUPhu5BU4bqm4buGw7Xhu6HFqeG7hkPhu6HEguG7gOG7ocOUQ+G7mk3hu4ZC4buhU+G7kFThurThu4bhu6HDg0Thu6HDikThuqzhu4Dhu6HDlOG7jsWpw7Xhu6HDg8ON4buG4buhw4PDjOG6oMO14buh4buGQ3bhuqDhu6Hhu4ZDT+G7ocOA4bup4buh4bqg4buC4buGw7Thu6Fk4buO4buC4buGQuG7oeG7huG7r+G7gOG7oXJwcMO54buhUeG7qeG7ocOU4bui4buhw4Phu7fhu5Dhu6Hhu4bhu6/hu4Dhu6HDg8OC4buG4buh4buGxalU4buh4bqgQ+G7msWp4buhw5JDxrDDlOG7oUNE4bqm4buG4buhw5Thu47hu5pN4buGQuG7oUNOw5Lhu6Hhu4bhu6nhu4Lhu6FRROG7ocOSQ+G7q+G7gOG7n8O04buhNENE4buhw4Phu5pO4bqg4buhQ0hE4buhw5TEqOG7hkLhu6HhuqJE4bqm4buG4buhw5TEkOG6oEPhu6Hhu47hu6Lhu4ZC4buhw4Phu7fhu5Dhu6Hhu4ZC4buQ4buK4buG4buhw5Thu57hu6Hhu4ZDROG6tOG7huG7ocOU4buO4bq04buG4buhw4PDicWp4buhw4Dhu6nhu4bhu6FT4butw7Xhu6HhuqlD4buE4buh4bqgQ+G7luG7ocOUw4nhuqBD4buhW+G7qeG7oWbhu6/hu4bhu6E3QkPhuqbhu6HDgMOMROG7oeG7jsOMROG7oVNE4buG4buhw5JD4bquw5Lhu6HDg0Thu6HDlMSo4buGQuG7oUNOw5Lhu6HDlOG7qUThu6Hhur5E4bqm4buQw7Thu6E24buIw5Thu6Hhur7hu5LhuqDhu6HDlcWp4buQ4buhxanhu4ZD4buhw5Thu45P4buh4bq+4burROG7oeG7huG7hEThu6HhuqDGsOG7huG7ocOA4buI4buhw5TEqOG7hkLhu6FDTsOS4buhw4NE4buhUXbhu4ZC4buh4buG4bq04buG4buh4bqgQ8OJ4buQ4buhw4pDw43hu4ZC4buh4bqg4buQ4buGQuG7oeG6oOG7tcOS4buhw4Phu5pO4bqgw7Thu5XDkuG7l+G6q+G7ksWp4buhw5RD4bu1w5Thu6FRR+G7hkLhu6FRTEThu6HhuqDGsOG6oEPhu6Hhur7hu6nhu4Dhu6FRROG6puG6oOG7ocOUQ0TDguG7kOG7ocOU4buOxrDhuqBD4buh4buGQ0Thuqbhu4Dhu6HhuqDhu5bFqeG7oeG6oEPEkOG7hkPhu6Hhu4zhu5BU4bqk4buG4buhU+G7rcO14buh4bqgQ+G7kuG7hkLhu6HDlMONROG7ocOUReG7gOG7ocODw4Lhu4bhu6HDlOG7juG7q+G7gOG7oTRE4bqs4buA4buh4bq+4buz4buA4buhZMWp4buA4buh4bqg4bug4buQw7Thu6Fk4buO4buaT+G7hkLhu6HDlOG7juG7q+G7gOG7ocODROG7oeG6oMON4buGQuG7ocOUxrDhuqDhu6FRduG7hkLDteG7oeG6oMaw4buG4buhw4Dhu4jhu6HDlOG7juG7nuG6oOG7ocOU4buO4bur4buA4buh4bqgxqDhu4ZC4buhw5RI4buh4buOxanhu6Hhu47hu7XDlOG7oeG7hkLhu6vhuqDhu6Hhu4ZDROG6tOG7huG7ocOU4buO4buaTOG6oOG7ocOUQ8ON4buGQuG7ocOUROG7huG7oeG7juG7ouG7hkLhu6HDlOG7nuG7oeG7hkNE4bq04buG4buhw5Thu47hurThu4bhu6HDg8OJxanhu6HDgOG7qeG7huG7oeG7jOG7kOG7seG7huG7oeG6vlXhu6HhuqDhu5bFqeG7ocOU4buO4bur4buA4buhw4PFqeG7hkLhu6HDgMOJ4buhw5Thu6nhu4bhu6HDkkPGsMO04buVw5Lhu5c3QuG7mk7huqDhu6HDg+G7mk3hu4ZC4buh4buOxanhu6HDlOG7juG7kOG7hkLhu6HDlOG7s+G7gOG7oUPhu5BU4bqm4buGw7Xhu6HDlEXhu4Dhu6FR4bup4buC4buhW+G7q8OU4buhNEThuqzhu4Dhu6Hhur7hu7Phu4Dhu6FkQ8Wp4buGQ+G7oWNL4buG4buhw4Phu6/hu4ZC4buhw4pV4buh4bq+4bup4buA4buhUUThuqbhuqDhu6FRTEThu6FD4burw5Thu6HDlOG7juG7mk/hu4ZC4buh4bq+4buS4bqg4buhcXVD4buhdHXhu5/DteG7oeG6oEPhu5Lhu4ZC4buhw5TDjUThu6HDikPDjeG7hkLhu6HDlEThu4bhu6FR4bup4buC4buhw5TFqUThu6Hhu4BF4buGQ+G7ocOKQ0Thu6HhuqDDjeG7oeG6oMaw4buG4buhw4Dhu4jhu6HDlEPDjeG7hkLhu6HDgMaw4buC4buh4bq+4burROG7jeG7oeG7n1vDjeG7gOG7oeG7hsWpVOG7ocOU4buO4bur4buA4buhw5Thu47hu5pP4buGQuG7ocODROG7oeG6oMON4buGQuG7ocOUxrDhuqDhu6FR4bqk4buh4buA4bqmw5TDteG7oUNE4bqm4buG4buhw4PFqeG7hkLDtMO0w7Thu6HDg8aw4buGQ+G7ocOA4buE4buGQuG7ocOA4bup4buGw7Thu6HFqOG7hkPhu6HEguG7gOG7oeG6oOG7hOG7oVFE4bqm4bqg4buhQkXhu6HhuqDhu7fhu4bhu6HhuqDhu5zhu6HDlEPDjeG7hkLhu6HDgMaw4buC4buh4bq+4burROG7n8O04buVw5Lhu5dixanhu6HDleG7s+G7huG7ocOUQ+G6rOG7ocOUQ8Wp4buC4buhw5RF4buA4buhQnjDkuG7ocOU4buO4bur4buA4buhw5Thu47hu5pP4buGQuG7ocOUQ8ON4buGQuG7ocOAxrDhu4Lhu6Hhur7hu6tE4buhw5RF4buGQ+G7oUNF4buGQ8O14buhw43hu4ZC4buhw5RD4bux4buG4buh4buGQ0ThurThu4bhu6HDgOG7kMON4buGQuG7oeG7gOG7iMOU4buh4bqg4buz4buQ4buN4buh4bufZEPDguG7oeG7qeG7keG7oSRD4buS4buGQuG7ocOUw41E4buhw4Phu63hu6HhuqBD4buC4buhw5Thu6/hu4ZC4buh4bqg4buaTeG7hkLhu6HFqeG7hkPhu6HEguG7gOG7oVHhu6nhu4Lhu6HDg+G7hOG7oeG7juG7ikTDtOG7oSThu7Hhu4Dhu6FL4buG4buh4buGQ+G6ruG7n+G7oeG7kcOy4buVw5Lhu5dk4buO4bq04buG4buhw4PDicWp4buhw4Dhu6nhu4bhu6FkQ8Wp4buGQ+G7oWNL4buGw7Xhu6HhuqLhu5BU4buh4buGQ+G7tcOU4buhw5Thu6tE4buhU+G7reG7oWRD4buaTuG7hkLhu6Ek4bug4buQ4buh4bq+4bup4buh4bqgRuG7huG7oeG7juG7ouG7hkLhu6HDlOG7nuG7lcOUxanDgOG6vsSC4buhw5XDlFThur7Egmzhu5/hu4DFqeG7jkJE4buG4buNcsOSU+G7ocWp4buQw5Thu4Lhu5/hu5fhu5XDlOG7juG7l+G7lcOU4bqi4buX4buVROG7gELhu6HDleG7juG6oGzhu59Dw5TDlMOS4buNLy/DgMWp4buCw5JD4buQw5RD4buCw7RR4buGL+G7guG6vuG6ouG6osWpw5TFqS9SxILDgMOVRMOUxIIvw5JD4buC4buGQi3DleG7kC1CQ0Qt4bqgQ8SCw5IvcnBxcC9xL3Fx4bulJnTFqHRxxah0JS9xcnDDunRy4bulcOG7peG7p3Jx4bulX8OSw5Xhu4Jww7rDtOG6vMOSQuG7n+G7ocWp4bq+RELhu4Zs4buf4buOREJDw5Thu5/hu5fhu5Uvw5ThuqLhu5fhu5Uvw5Thu47hu5fhu5XDlOG7juG7l+G7lcOU4bqi4buX4buVw5Lhu5c24buIw5Thu6HhuqDhu7NU4buhQkrhu6Fj4buz4buGQsO14buhw4Phu5pN4buGQuG7ocOKxJDhu4ZD4buhw5Thu47hurThu4bhu6Hhu4Dhu4jDlOG7oeG7gOG6rsOU4buhUeG7osWp4buhw4DDieG7oeG7n0Phu6vhu6HDlcaww5Thu43DteG7ocOUQ0zhu6FCSuG7oeG6oEbhu4bhu6HDg0jhu6HDlOG7mktEw7Thu5Uvw5ThuqLhu5fhu5Uvw5Thu47hu5fhu5Uvw5TFqcOA4bq+xILhu5fhu4ZDROG6tOG7huG7ocOD4bu34buQ4buh4buGQuG7kOG7iuG7huG7oVFMROG7ocOU4buOUOG7oeG6vuG7mk7hu4ZC4buhQkrhu6Hhu4zhu5BV4buhQ0TDguG7gOG7oeG6vkzhu4bDteG7ocOUxKjhu4ZC4buh4bqiROG6puG7huG7ocOUxJDhuqBD4buh4bq+4bq04buG4buhw5RMROG7oXLDtOG7pXBxw7V0Q8Wpw7Thu6Fk4buQVOG7oeG7hkNE4bq04buGw7Xhu6HDlOG7juG6tOG7huG7ocOUQ+G7nuG6oOG7ocOUw4Lhu6HhuqDhu4Lhu4bhu6HDlcOM4buh4buG4bupVOG7oeG7hkNI4buhQ0vhu4bhu6Hhu47hu7XDlOG7oeG7hkNE4bqk4buQw7Thu6HhuqPhu4ZC4buhW+G7guG7qeG7hkLhu6E2ROG7hkPhu6Fk4buC4bup4buGLeG7oX1ExrDhu4Dhu6HDg8OM4bqg4buhPcWp4buG4buh4bqr4buQ4bux4buG4buh4bq+VeG7oeG6ouG7nuG7ocaw4buG4buhw7rDunHhu6FkQ8Wp4buGQ+G7oWNL4buG4buhU8aw4bqg4buh4buGQ+G7ueG7huG7jeG7oeG7nzdDROG6pOG7kOG7oeG7huG7r+G7gOG7oUJ24buG4buhw4Dhu4Thu6FRTEThu6Hhu47hu6Lhu4ZC4buhZEPhu5pO4buGQuG7oSThu6Dhu5DDteG7ocOUw41E4buhw4pDeeG7hkLhu6HDg8OJ4buGQ8O14buh4buO4bui4buGQuG7ocOU4bue4buh4buGQ0ThurThu4bhu6HDlEPEguG7guG7ocOD4buS4buGQuG7oeG7hkJD4bq6xanhu6HhuqDhu5bFqeG7oeG7huG7hOG7ocOU4buO4bq04buG4buhw4PDicWp4buhw4Dhu6nhu4bhu6FT4but4buh4bqgQ+G6uOG7oeG6oEbhu4bhu6HDg+G7mk7huqDhu6HDikPhu4Lhu7Hhu4ZC4buh4bulcHAtcXBwcEPFqeG7ocOU4burROG7ocOKQ+G7kOG7oVHhu57huqDhu6Eq4buKROG7oWThu45GLeG7oTZI4buhW+G7q8OUw7Xhu6EqxrDDlOG7oWPhu7Xhu5At4buhW+G7qeG7gOG7oWLhu5jFqcO04buhYuG7ouG7hkLhu6HDlOG7nuG7oeG7hkNE4bq04buG4buh4buGS0Thu6HDg+G7s1Thu6HDg8Wp4buGQuG7ocOAw4nhu6HDlOG7qeG7huG7ocOSQ8aww7Thu6HFqOG7hkPhu6HEguG7gOG7ocOUw41E4buhw4Phu63hu6Hhu4ZDROG6pOG7kOG7oeG6vuG7t+G7huG7ocODROG7ocOKROG6rOG7gOG7ocOU4buOxanDteG7ocOSQ8aww5Thu6FDROG6puG7hsO14buhw5JDxrDhu6Hhu4ZDROG6pOG7kOG7oeG6vsaw4buG4buh4bqg4buWxanhu6Hhur7hu7Phu4Dhu6HDlHjhuqDDtOG7oTZMROG7ocOD4buzVMO14buh4buGQ+G7ueG7huG7ocOD4buaTuG6oOG7ocOUROG7huG7ocOAxrDhu4LDteG7ocOUw41E4buhw4Phu63hu6HhuqBD4buC4buhw5Thu6/hu4ZC4buh4bqg4buaTeG7hkLhu6FDxalE4buh4bqgxrDhu4bhu6HDgOG7iOG7ocOAxrDhu4Dhu6HDlOG7juG7lOG7ocOU4buO4bq04buG4buhw4Phu4TDtOG7oTdD4bua4buGQuG7oeG7gOG7qeG7ocOKQ+G7hOG7oeG6vnbhu4DDteG7oWLhu6Lhu4ZC4buh4buAReG7hkPhu6Hhu4zhu5Dhu7Hhu4bhu6Hhur5V4buhw5RD4bu5w5Thu6Hhu4ZD4bua4buGQuG7ocOKQ8So4buh4bqgxrBE4buh4bq+4bue4bqg4buh4bq+4buaTuG7hkLhu6Hhu4BI4buGQuG7oeG6vuG7q0Thu6HDikPDjeG7hkLhu6HDkkPhu7FE4buh4bqgQ+G7kFThurThu4bhu6HDlOG7jsaw4bqgQ8O14buh4bqgxrDhu4bhu6HDgOG7iOG7oVPhu63hu6HDlENEw4Lhu5Dhu6HDlEThu4ZD4buhw5RD4bu34buG4buhw5Thu47GsOG6oEPhu6Hhu4ZDROG6puG7gOG7oeG6oOG7nOG7oeG7gHjhuqDhu6HDiuG6puG7ocWp4buGQ+G7ocSC4buA4buh4buA4buQw4zhu4bhu6Hhur7hu6nhu4Dhu6HDlcWp4buC4buhw5RDReG7oeG6vuG7qeG7gMO0w7TDtOG7n+G7lcOS4buXNEPDjeG7hkLhu6HDgETDgsOU4buhUUxE4buh4bqgxrDhuqBD4buh4bq+4bup4buA4buhUUThuqbhuqDhu6HDlENEw4Lhu5Dhu6HDlEThu4ZD4buhw5RD4bu34buG4buhw5Thu47GsOG6oEPhu6Hhu4ZDROG6puG7gOG7oeG6oOG7lsWp4buh4bqgxrDhuqDhu6Hhur7hu57huqDhu6Hhur7hu5pO4buGQuG7oeG6oOG7hOG7oeG7hkNE4bqm4buA4buhUeG7lMO14buh4bqgQ+G7nOG6oOG7oeG7huG7r+G7hkLhu6HDgOG7seG7guG7oVHhuqbhu6Hhu47hu6Lhu4ZC4buh4buGQ+G7muG7oUNE4bqm4buG4buh4buGxalU4buhT+G7oWRD4buaTuG7hkLhu6Ek4bug4buQw7Xhu6FkQ8Wp4buGQ+G7oWNL4buGw7Xhu6HDgMWp4buC4buh4bq+4buz4buQ4buh4buGUMWp4buh4buO4bui4buGQuG7ocOD4bu34buQ4buh4buGQuG7kOG7iuG7huG7oVvhu6nhu4Dhu6Fi4buYxanhu6FTxanhu4ZD4buhw5TDjMOU4buh4bq+4bup4buhw5RDw4LDteG7oeG7jOG7kFXhu6FDRMOC4buA4buh4bq+4bup4buhw5RDw4Lhu6HDleG6suG7ocOU4buOT+G7oeG7huG6tOG7huG7ocOU4buOR+G6oOG7oeG7hkPhu5rDtMO0w7Thu6Hhu4DFqUThu6Hhu47hu5jFqcO14buhw5Thu5pL4buGQuG7ocOU4bue4buh4buGQ1Dhu4ZC4buh4buASOG7gOG7ocOD4buKROG7oeG7hkPFqeG7gOG7oeG7hkNP4buhUeG6psOU4buhw4PDjMOU4buh4buG4buaS+G7hkLhu6Hhu4Dhu6nhu6HhuqBD4buS4buGQuG7ocOUw41E4buh4buATEThu6HDg0Thu6Hhu4zhu5DFqeG7keG7oSTFqeG7guG7oTRDw41E4buhLeG7oeG6q+G7kMOM4bqg4buhW+G7iEQ=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Màu xanh trên đá núi

Màu xanh trên đá núi
2024-07-20 07:38:00

baophutho.vn Đạn pháo công phá suốt ngày đêm khiến cây rừng cháy rụi, núi đá bị băm vằm, lửa nung trắng xóa thành “lò vôi thế kỷ”. Thế nhưng, vững chắc hơn...

Trăn trở cùng xóm Động

Trăn trở cùng xóm Động
2024-07-18 14:18:00

baophutho.vn Xóm Động, khu Đèo Mương 1, xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn, cách xa trung tâm xã cả chục cây số, đường quanh co, một bên là núi đá dựng, một bên vực...

Giá thuốc không đồng nhất: Người bệnh lao đao

Giá thuốc không đồng nhất: Người bệnh lao đao
2008-03-10 14:23:00

PTO- Hiện nay trên thị trường thuốc tân dược đang tồn tại một thực trạng đó là giá thuốc không có sự đồng nhất. Mỗi cửa hàng có một giá bán riêng mà không theo một niêm yết giá nào.

Tình người nơi huyện mới

Tình người nơi huyện mới
2008-03-07 15:35:00

Vừa nhận được con trâu từ tay chúng tôi, anh Hoàng Văn Tư phấn khởi tra cày xuống ruộng, tranh thủ làm đồng để kịp gieo những khoảnh mạ đầu tiên: “Thế là có trâu để đi cày, có...

Nơi thượng nguồn sông Chảy

Nơi thượng nguồn sông Chảy
2008-03-06 08:15:00

PTO- Trước ngày ngăn sông thủy điện Bắc Hà, tôi đi nhờ xe vào Cốc Ly - nơi chỉ còn lại hơn 3m thông dòng sông Chảy. Từ Cốc Ly xuôi về hạ lưu 100km, cách đây đúng 38 năm Sông...

Khẩn cấp dập dịch cúm A (H5N1)

Khẩn cấp dập dịch cúm A (H5N1)
2008-02-28 08:45:00

PTO- Ngày 22-2, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh nhận được thông báo về ca mắc cúm A (H5N1) đầu tiên của tỉnh Phú Thọ năm 2008. Bệnh nhân là chị Vũ Thị Thu Hiền, trú tại khu 3 xã...

Cấp sắc - “Luật tục” của người Dao

Cấp sắc - “Luật tục” của người Dao
2008-01-31 09:22:00

PTO- Trong cộng đồng người Dao, nghi lễ quan trọng nhất một đời người con trai mà ai cũng bắt buộc phải trải qua lễ cấp sắc (lập tỉnh - lập, đặt tên cúng cơm) .

Về Tứ Xã xem “linh tinh tình phộc”!

Về Tứ Xã xem “linh tinh tình phộc”!
2008-01-29 08:55:00

PTO- Cứ đến hẹn lại lên, vào ngày 11, 12 tháng giêng âm lịch, phường Trám (Tứ Xã - Lâm Thao) lại tưng bừng trong ngày hội dân gian đặc sắc của mình, đó là lễ hội Trò Trám với...

Săn chuột đồng

Săn chuột đồng
2008-01-25 08:18:00

PTO- Cuối năm. Tiết trời se lạnh. Mưa bụi nhè nhẹ đủ tạo nên những mạng nhện nước trên đồng đất Sơn Thuỷ (Thanh Thuỷ). Chiều chạng vạng. Cũng như mọi ngày, ông Thắng khoác thêm...

Xuân Sơn- Miền đất hứa

Xuân Sơn- Miền đất hứa
2008-01-24 09:25:00

PTO- Là người dân Việt, không ai không biết chuyện Sn Tinh Thuỷ Tinh. Vua Hùng muốn g công chúa cho Sn Tinh, trong khi Thuỷ Tinh cũng muốn lấy, bèn lập kế thách cưới, ai mang...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long