Cập nhật:  GMT+7
4bqh4buZw6LhurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu7jhu5Xhu7lwa+G6t+G6o+G7tsSRceG7t0Fy4buT4bqz4bu34bq/w73hurPhu7nhu7XGoXLhu5nhurNww6ly4buT4bqzccOpcuG6s+G7mcahcuG7meG6s3DEkcO94bu5c8O94bqzw4Lhu6/hu5XhurNq4bup4bqzw73hu5lmcuG6s+G7k+G7leG6u+G7leG6s+KAnOG7t+G7lcOzQeG6s3Js4bu54oCd4bqhL+G7mcOi4bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu5hrxJHEqeG6t+G6o+G7tsSRceG7t0Fy4buT4bqz4bu3b+G6s+G7ueG7tcahcuG7meG6s8Sp4buVw7Ry4bqzcHPhurnhu7nhurNxw6ly4bqz4buZxqFy4buZ4bqzccOsQeG6s8Spw6ly4buZ4bqz4buJ4buZc+G6s3DEkcO94bu5c8O94bqzw4LDqeG6s3Fl4bqs4bqz4bu54buXcuG7meG6s+G7i+G6u3Lhu5PhurPhu7nhu5nDsuG6s+G7meG7j+G6s3Hhu6/hu5XhurPhu7nhurnhu5XhurPhu7nhu7Xhu5XDtXLhurNw4bq9ceG6s+G7tuG7lMSo4bqz4buJ4buZQeG6rMOzcuG6s8OC4buN4bqz4buJ4buncuG7k+G6s3Lhu5Phu5nhu4/hurPhu5nhu5XDtXLhurPhu7nhu5nhu5vhurPhu7fhur/DveG6s8Sp4buVw7Ry4bqz4bu1xJE54bqzSmVy4buT4bqz4buJ4buZw4HhurPhuqjhurPhu7nhu7VzcuG7k+G6s2p04bqz4bu3b+G6s3DDqeG6s+G7t+G6tuG6s+G6pkFn4bu54bqz4buZ4buV4buPcuG6s+G7ieG6osSR4bqzccOpcuG6s+G7mcahcuG7meG6s3DEkcO94bu5c8O94bqzw4Lhu6/hu5XhurPhu6Hhu5fhu4nhu5nhurPhu4l54bqzw6Lhuqc44bqnLeG7lXLhu4nhu5nhurNy4buZxIJy4buT4bqz4buJdOG6s2rhu6nhurPDveG7mWZy4bqz4buT4buV4bq74buV4bqzcMOzcuG6s2rDsnLhurPhuqfhuqXhurXhurXhuqbDomPhurXhurU54bqhL8O94bqj4bqh4bu5xJHhu4twa+G6s+G7t+G7ueG6rHBrMOG6t3HEkeG7teG7k+G7lXI24bqlw73huqbhurPEkUHhu7lz4bq34bqj4bqh4bu54bu14bqj4bqh4bu5xKnhuqPhuqHhu5Vx4buT4bqzxJFw4buV4buTcjDhurdx4buVxKnEqXBr4bq34bqzxJFw4bu5MOG6t1HDqXLhurPhu5nGoXLhu5nhurNwxJHDveG7uXPDveG6s+G7ieG6osSR4bqz4bu2xJFx4bu3QXLhu5PhurPhu7nhu7VzcuG7k+G6s+G7ucSC4butcuG7k+G6s3DEkeG7leG6s+G7t2/hurPhu4l04bqzauG7qeG6s8O94buZZnLhurPhu5Phu5Xhurvhu5XhurPhu4nhurbhu4nhurPhu4nEkXPhurfhurPhu7fhu7Xhu4kw4bq34buZ4bu54bu5w702Ly9xa8Sp4buVxJE54buLxJFzw73hu5lB4bu54buZcznDgnIvxKnEkeG7ucSR4buVccSR4buTa+G7ty/huqXhurXDouG6p+G6teG6qS9z4bu14buV4buT4buVcsSRcC/hu5VxxJHhu5Nr4bu3Y2PDomPhuqvhuqtfw6LhuqXhuqc54bufw73hu5PhurfhurPhu7fhu7nhuqxwazDhurfhuqThu5XEqeG7ueG7mTbhurPhuq3huqnhurXDveG6pjfhurPhu5lr4buV4buT4buZ4bu5NuG6s+G6p+G6p+G6p8O94bqmN+G6t+G6o+G6oS/hu7nEqeG6o+G6oS/hu7nhu7XhuqPhuqHhu7nhu7XhuqPhuqHhu7nEqeG6o1HDqXLhurPhu5nGoXLhu5nhurNwxJHDveG7uXPDveG6s+G7ieG6osSR4bqz4bu2xJFx4bu3QXLhu5PhurPhu7nhu7VzcuG7k+G6s+G7ucSC4butcuG7k+G6s3DEkeG7leG6s+G7t2/hurPhu4l04bqzauG7qeG6s8O94buZZnLhurPhu5Phu5Xhurvhu5XhurPhu4nhurbhu4nhurPhu4nEkXPhuqEv4bu5xKnhuqPhuqEv4bu54bu14bqj4bqhL+G7ucSR4buLcGvhuqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7inPEqeG6rOG6t+G6o+G7mOG6vXLhu5PhurPhu4nhu6dy4buT4bqzcuG7k+G7meG7j+G6s+G7mMOpcuG6s+G7skHFqeG7ieG6s+G7ieG7mXPhurPhu4vhu5XDsuG7ueG6s+G7t2/hurPhu7nhu7XGoXLhu5nhurPEqeG7lcO0cuG6s3Bz4bq54bu54bqzccOpcuG6s+G7mcahcuG7meG6s+G7t2/hurNqxIJ34buJ4bqz4bu34bqy4bqzxKnhuqBy4buT4bqz4bu54bu1w7Ny4bqzcMSRw73hu7lzw73hurPDgsOp4bqzcWXhuqzhurPhu7nhu5dy4buZ4bqz4buL4bq7cuG7k+G6s+G7ueG7mcOy4bqz4buZ4buP4bqzceG7r+G7leG6s3Lhu5ln4bu54bqz4buJ4bqixJHhurPhu5nhur1y4buTOeG6s+G7tsSRceG7t0Fy4buT4bqz4buh4buZ4buDcuG7k+G6s2rhu5ty4buZ4bqzcHPhurnhu7nhurPhu7fhurty4bqzw73hu5nDrXLhurNx4buv4buV4bqz4buJ4bqixJHhurPhu5nhur1y4buT4bqz4bu3b+G6s8Spw6xy4bqzamhB4bqz4buJ4bq74bqzw4Lhu43hurPhu4nhu5ln4bu54bqzcMSCd3Lhu5PhurNww6xy4bqzauG7qeG6s8O94buZZnLhurPhu5Phu5Xhurvhu5U54bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4pzxKnhuqzhurfhuqNKZXLhu5PhurPhu4nhu5nDgeG6s+G6qOG6s+G7ueG7tXNy4buT4bqz4bu3xanhurPhu4ll4buJ4bqz4bu34bq7cuG6s8O94buZw61x4bqzccOp4bqz4bu2xJFx4bu3QXLhu5PhurPhu7fhur/DveG6s+G7ueG7tcahcuG7meG6s3DDqXLhu5PhurPhu7dv4bqz4buJdOG6s3HDqXLhurPhu5nGoXLhu5nhurPhu6Hhu5fhu4nhu5nhurPhu4l54bqzw6Lhuqc44bqnLeG7lXLhu4nhu5nhurPEqcOpcuG7meG6s+G7ieG7mXPhurNwxJHDveG7uXPDvTjhurPDguG7r+G7leG6s2rhu6nhurPDveG7mWZy4bqz4buT4buV4bq74buV4bqzcMOzcuG6s2rDsnLhurPhuqfhuqXhurXhurXhuqbDomPhurXhurU44bqz4buJ4buZc+G6s3Fp4bu54bqzauG7qeG6s2rhu5XDtXHhurPhurty4buZ4bqz4bqlYuG6q8O9w73hu5XhurPDocOd4buV4bqma3DhurPDvWvhu7XhurPhu5Vy4buJ4buZw6A54bqzSuG7qeG6s8O94buZZnLhurPhu5Phu5Xhurvhu5XhurPDgsOp4bqzcWnhu7nhurNq4bup4bqzauG7lcO1ceG6s+G6u3Lhu5nhurNyw6nhuqzhurPhu7nhu5lpceG6s+G7ieG7meG7l+G6s+G7iXVy4bqz4buJxJFz4bqz4buZ4butcuG6s+G7ieG6u+G6s2rhu6nhurPDveG7mWZy4bqz4buT4buV4bq74buV4bqz4bql4bqp4bqr4bq14bqmw6LhuqvhurXhurXhurPhu4nhuqLEkeG6s3HDqXLhurPhu5nGoXLhu5nhurPhu7Rr4bu54buVcsSR4bqz4bu54bu1w7Ny4bqz4buJ4buZ4buVw7Lhu4nhurNwxJHDveG7uXPDveG6s1HEkeG7ieG7inNz4buh4bqzw53hu7Vz4bqzw6Lhuqc44bqnLeG7lXLhu4nhu5nhurPhu4nhuqLEkeG6s8SQw73DvXBrOeG6s1Fp4bu54bqzauG7qeG6s2rhu5XDtXHhurPhurty4buZ4bqz4buJ4bqixJHhurNRxJHhu4nhu4pzc+G7oeG6s8Od4bu1c+G6s8Oi4bqnOOG6py3hu5Vy4buJ4buZ4bqz4buJw4Ny4buT4bqz4buJ4buZ4bud4bqzxKnhurBy4buT4bqzcOG6ueG7leG6s3jhurNx4bqu4buJ4bqz4bql4bqlYsO9w73hu5U54bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4pzxKnhuqzhurfhuqPhu4rDs3LhurPhu4nhurly4buZ4bqzanQ44bqz4bu2xJFx4bu3QXLhu5PhurPhu4nhu5lz4bqz4buL4buVw7Lhu7nhurPhu4nDg3Lhu5PhurPhu7dv4bqz4bu54bu1xqFy4buZ4bqzcMOpcuG7k+G6s3HDqXLhurPhu5nGoXLhu5nhurPhu6Hhu5fhu4nhu5nhurPhu4l54bqzw6LhurU4w6It4buVcuG7ieG7meG6s8Spw6ly4buZ4bqz4buJ4buZc+G6s3Fl4bqs4bqz4bu54buXcuG7meG6s+G7i+G6u3Lhu5PhurPDguG7r+G7leG6s2rhu6nhurPDveG7mWZy4bqz4buT4buV4bq74buV4bqz4bql4bqp4bqr4bq14bqmw6LhuqvhurXhurU54bqz4bu2xJFx4bu3QXLhu5PhurPhu6Hhu5nhu4Ny4buT4bqzauG7m3Lhu5nhurNxw6ly4bqz4buZxqFy4buZ4bqz4bu54buZw7LhurPhu5nhu4/hurNx4buv4buV4bqzxKnDqXLhu5nhurPhu4nhu5lz4bqz4buJ4bq74bqzcWXhuqzhurPhu7nhu5dy4buZ4bqz4buL4bq7cuG7k+G6s8OCw6nhurNwxJHDveG7uXPDveG6s+G7ieG6osSR4bqzccahcuG7meG6s+G7t2/hurPhu5Phu5Xhurtx4bqzasSCd+G7ieG6s+G6p+G6tTLhurNwxIJ3cuG7k+G6s+G7ueG7lcOzQeG6s+G7ueG7meG6oOG6s2rhu5Xhu49y4bqzcsOqcuG7k+G6s+G7t3PhurPDguG7r+G7leG6s+G7iWXhu4nhurNwc+G6ueG7leG6s3HDqXLhurPhu5nGoXLhu5nhurPhu5nhu5Xhu49y4bqz4bu54bq54buV4bqzxKlz4bqz4bu34bqy4bqzxKnhuqBy4buT4bqz4buX4bu54bqzceG6ueG7ieG7meG6s2rhu5Xhu49y4bqz4buZ4butcuG6s8OCw6nhurPhu6Hhu5nEkeG7leG6s+G7ueG7mWXhu4nhurPhu5nhu5Xhu49B4bqz4buzQeG6u+G6s+G7meG7rXLhurNqw6hy4bqzcuG7jXLhurNQS8SoOeG6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqjUeG7qeG7ueG6s8OCw6nhu5XhurPhu7fhurty4bqzw73hu5nDrXHhurNxw6ly4bqz4buZxqFy4buZ4bqz4buZ4buVw7Vy4bqz4bu54buZ4bub4bqzamVy4buT4bqz4buJ4buZw4HhurPhuqjhurPhu6Hhu5ll4buJ4bqzccOp4bqz4bu2xJFx4bu3QXLhu5PhurPhu7dv4bqz4bu54bu1xqFy4buZ4bqzcMOpcuG7k+G6s+G7ueG6ueG7leG6s+G7ueG7teG7lcO1cuG6s3Dhur1x4bqz4bu34bq/w73hurNqw7Jy4bqzcMOp4bqzccOpcuG6s+G7mcahcuG7meG6s1Dhu4jEqOG6s+G7oeG7l+G7ieG7meG6s+G7iXnhurPhuqXhuqct4buVcuG7ieG7meG6s+G7ieG6u3HhurPhuq5y4buT4bqzasSR4bqzauG7lcO1cTjhurPDguG7r+G7leG6s+G7oeG7meG6u+G6s3LDqnLhu5PhurNy4buZaXLhurPEqeG7leG7j3LhurPDouG6teG6s2rhu5XDtXHhurPhu4nhurtx4bqz4bqucuG7k+G6s+G7icOAcuG7k+G6s3Hhu6nhu7nhurNww4Hhu4k34bqzccOpcuG6s+G7mcahcuG7meG6s+G7teG7qXLhu5PhurPhuq04ZGQt4buVcuG7ieG7meG6s8OC4buv4buV4bqzauG7qeG6s8O94buZZnLhurPhu5Phu5Xhurvhu5XhurPhu5BBcHDhurPhu5jEqOG6s8Ohw6Jk4bql4bq14bqmw6LhurVj4bq1w6DhurPhu7fhurLhurPEqeG6oHLhu5PhurPhu4nhu6dy4buT4bqzcuG7k+G7meG7j+G6s8SQUVNQS8So4bqzxKnDqXLhu5nhurPhu4nhu5lz4bqz4bu54buZ4buVw7Lhu7nhurPhu4vhu5vhurPEqeG7leG6s2rhu6ly4buT4bqzw4LDqeG6s3HDqXLhurPhu5nGoXLhu5nhurPhu7nhu5XDguG7leG6s+G7oeG7l+G7ieG7meG6s+G7iXnhurNj4bqpLeG7lXLhu4nhu5nhurPDguG7r+G7leG6s2rhu6nhurPDveG7mWZy4bqz4buT4buV4bq74buV4bqzQHDhu7nhu7XEkeG6s+G7mMSo4bqzw6Hhuqdj4bqt4bq14bqm4bqlw6LhuqvhurXDoDnhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7inPEqeG6rOG6t+G6o1Lhu5nhurRy4buT4bqz4bu34bq7cuG6s8O94buZw61x4bqzcsOp4bqs4bqz4bu3b+G6s2rEgnfhu4nhurPhu7bEkXHhu7dBcuG7k+G6s+G7ueG7tcSCcuG7k+G6s+G7i8Op4bqs4bqz4bu54bq54buV4bqz4bu44bu14buVw7Vy4bqzcOG6vXHhurPDguG7jeG6s+G7ieG7p3Lhu5PhurNy4buT4buZ4buP4bqz4buZ4buVw7Vy4bqz4bu54buZ4bub4bqz4bu24buUxKjhurPhu7dv4bqzxKnhu5XDtHLhurPhu7XEkeG6s+G7ueG6ueG7leG6syHEkXLhu4lzQcOCa+G7teG6s8Oh4buIxJFyxJHEqcSRw6DhurPhu7nhurDhurNy4buTw6nhuqzhurPhuqXDouG6s2rDsnLhurPhuqXhuqcv4bqp4bqzcsOp4bqsOeG6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqj4bu44buZa3PhurPhu4hya+G7ueG6oS/DveG6ow==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thùng lọc nước công nghệ nano

Thùng lọc nước công nghệ nano
2013-05-21 09:36:00

Các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Madras (Ấn Độ) vừa trình làng thiết bị lọc nước mới sử dụng hỗn hợp các phân tử nano đặc biệt để khử vi khuẩn, virus và các chất gây ô nhiễm khác...

Thiên thạch khổng lồ sắp bay qua trái đất

Thiên thạch khổng lồ sắp bay qua trái đất
2013-05-20 10:38:00

Thiên thạch 1998 QE2 sẽ gần trái đất nhất ở khoảng cách 5,7 triệu km (gấp 15 lần khoảng cách giữa trái đất và mặt trăng) vào ngày 31/5 tới. Sau khi bay qua trái đất, thiên...

1stFone - Điện thoại dành cho trẻ em

1stFone - Điện thoại dành cho trẻ em
2013-05-20 07:17:00

Trước những lo lắng của các bậc phụ huynh về nguy cơ tiềm ẩn từ công nghệ di động, nhà sản xuất OwnFone mới đây đã trình làng mẫu điện thoại 1stFone được thiết kế đặc biệt dành...

Sáng chế khơi gợi sự đam mê học toán cho học sinh

Sáng chế khơi gợi sự đam mê học toán cho học sinh
2013-05-19 09:27:00

Một sáng chế của giáo viên dạy toán cấp 1 không những đoạt giải nhì Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh (không có giải nhất), mà còn khơi gợi niềm đam mê học toán của nhiều học sinh...

Việt Nam sẽ sớm đưa IPv6 vào cuộc sống

Việt Nam sẽ sớm đưa IPv6 vào cuộc sống
2013-05-17 09:55:00

Công tác triển khai IPv6 tại Việt Nam được xác định quyết định tương lai Internet, chính vì vậy, từ phía cơ quan quản lý nhà nước cùng các doanh nghiệp đều rất nỗ lực trong...

Android gần chạm mốc 1 tỷ người dùng sau 5 năm

Android gần chạm mốc 1 tỷ người dùng sau 5 năm
2013-05-17 09:02:00

Google vừa tiết lộ về một thành tích ấn tượng của hệ điều hành Android. Với 900 triệu thiết bị sử dụng nền tảng Android đã được kích hoạt sau 5 năm, Google đang chuẩn bị cho...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long