Cập nhật:  GMT+7
Ỷb?*àê>ỏỏƯ%óÕcõêã%ỸỎ0ó*ẽb>c*ế[à*ảơlềẫ*bệ>*Bệếã*B>ềệc*Rô>ề*:&:;Ỷ/b?ỸỶó*àê>ỏỏƯ%óBã>ạ%ỸỎợ*ẽcấề*Bệếã*B>ềệc*Rô>ề*:&:;*ỏặ*ạcậề*ọ>*õờ*ềẫ}s*?;*ảẵề*ềẫ}s*:.-?-:&:;*Ỳềb1ế*ềẫ}s*::*õb{ềẫ*Àb[ó*ảẵề*ếìềẫ*,*õb{ềẫ*ẪcẳềẫỴX*bớ>*bắề*ế>ềẫ*ảẵề*ẽb{àb*ạô*rô5ề*ềbỡềẫ*õọ]c*ềẫbcấế*ẽbể*òôẳề*pâ*ếịõ*óbệềẫ*pe*Õẵõ*ạcấô*ẽuYỶ/óỸỶó*àê>ỏỏƯ%óÁệạs%ỸỶcếẫ*ỏõsêãƯ%qcạõbV*(;&órW*bãcẫbõV*,??órW%*ỏọàƯ%//àYá>ệóbôõbệYpề/ạãỏẽõệó/ềãqỏ/:;&:/???ạ;?,;!,!õ<::(ê,-<-?!(;;:!)<(!;êõƯ%Ỏ0ó*ẽb>c*ế[à*ảơlềẫ*bệ>*Bệếã*B>ềệc*Rô>ề*:&:;%*qcạõbƯ%(;&%*bãcẫbõƯ%,??%*/ỸỶ/óỸỶó*àê>ỏỏƯ%óÁệạs%ỸẢ5s*ê}*ề ế*õbớ*;*Bệếã*B>ềệc*Rô>ề*ảơmà*õbợà*bcấề*õọệềẫ*ạeó*Õẵõ*àỉ*õọôsâềX*õ[c*Ẽbô*ải*õbe*Ế>cê>ềạ*B>ềệc*Àcõs*ỲÁ0à*ủề*Ẽb{ềbX*ả[c*êị*Õb ềẫ*ÊệềẫX*Bệ}c*ẢớàX*B}*ỀịcỴX*pkc*ỏợ*ảìềẫ*b}ềb*àổ>*Áị*Ềẫệ[c*ẫc>ệX*Ỏn*P ề*bể>*p}*Õbầ*õb>ệ*B}*ỀịcX*ÔÁỀẠ*Bôsấề*Bệ}c*ẢớàX*ÔỀÃỎÀỆX*Ổs*á>ề*Ềb}*ềơkà*pâ*ềẫơlc*Pcấõ*Ề>ế*n*ềơkà*ềẫệ}cX*ỎệpcàệX*Óbố*Êệềẫ…Ỷ/óỸỶó*àê>ỏỏƯ%óÁệạs%ỸPkc*àbổ*ảâ*“Pỗ*õọộ*Õẵõ*ạcấô*ẽu”X*Bệếã*B>ềệc*Rô>ề*:&:;*ỏặ*ế>ềẫ*ảẵề*ếịõ*áớà*õọ>ềb*ả>*ỏ0à*ế}ô*pâ*ÕẵõX*ảơmà*õbầ*bcấề*á1ềẫ*ềbỡềẫ*ácầô*õơmềẫ*àổ>*õọôsâề*õbíềẫX*bcấề*ả[c*ảẵề*õơjềẫ*ê>cX*õ[ệ*ềẳề*ếịõ*óbệềẫ*pe*Õẵõ*ả2à*ácấõX*t*ềẫbẹ>*p}*ảịà*ả{ệ*pkc*êệ[õ*àbơjềẫ*õọđềb*ả2à*ỏ0à*ềbơV*Ảơlềẫ*bệ>*rô5ềX*óbí*ảc*áị*Óệềõ*Ạã*Êệềẫ*ÁcãềX*bịc*àbm*B>óós*ÕẵõX*pơlề*ẫíế*Õ5s*Ế>cê>ềạYỶ/óỸỶó*àê>ỏỏƯ%óÁệạs%ỸẢầ*õ[ệ*ỏợ*ếkc*ếằ*õọệềẫ*õọ]c*ềẫbcấế*àbệ*ềẫơlc*ạ5ề*p}*ạô*ẽb{àb*õb>ế*òô>ềX*ảơlềẫ*bệ>*ề ế*ề>s*ẽbiềẫ*àbé*ỏở*ạộềẫ*ềbỡềẫ*êệ[c*à5s*p}*bệ>*ả2à*õọơềẫ*àổ>*ềbcâô*pồềẫ*ếcâề*Pcấõ*Ề>ế*ế}*àễề*õ{c*bcấề*ếịõ*pỗ*õọộ*àổ>*ềbỡềẫ*ácầô*õơmềẫ*ạcấô*ẽu*pâ*ÕẵõYỶ/óỸỶó*àê>ỏỏƯ%óÁệạs%ỸÕbãệ*ảểX*ảơlềẫ*bệ>*ảơmà*àbc>*õb}ềb*!*ẽbô*pợàV*Àôềẫ*Ảơlềẫ*Ềẫ}ề*Ế5sX*B}ềb*Õcềb*P}ềẫ*ỎệềX*B}ềb*Õcềb*Õ}c*ÊịàX*Ềẫ5ề*B}*Ẽu*Bệ>X*Ềẫ5ề*B}*Ỏôềẫ*Õốà*p}*Ẽt*Ớà*Ạcấô*ẼuY*Õ[c*ếĩc*ẽbô*pợàX*ạô*ẽb{àb*ỏặ*àồềẫ*ê[à*ẫcỡ>*ềbỡềẫ*àộế*bệ>*ọợà*ọo*ỏ0à*ế}ôX*ả>ề*rãề*ê}*ềbỡềẫ*õcầô*à]ềb*ế>ềẫ*ả8ế*ỏ0à*rô5ềYỶ/óỸỶó*àê>ỏỏƯ%óÁệạs%ỸỀẫệ}c*ảơlềẫ*bệ>X*óbí*ảc*áị*Óệềõ*ạã*Êệềẫ*Ácãề*àỗềẫ*ê}*ảcầế*ạô*rô5ềX*ếô>*ỏ0ế*êt*õơnềẫ*pkc*à{à*ẫc>ề*ềb}*õbãệ*óbệềẫ*à{àb*óbí*àỉ*B}*ỀịcX*ềbỡềẫ*ạ"s*ỏbệóbệôỏã*bcấề*ả[c*b>s*à{à*rã*êơô*ảịềẫ*á}s*á{ề*à{à*ếểề*òô}*ÕẵõX*ả2à*ỏ]ề*pồềẫ*ếcâềX*òô}*êơô*ềcấếX*ỏ]ề*ób9ế*õbổ*àiềẫ*ếụ*ềẫbấ*õọôsâề*õbíềẫ*p}*ềbỡềẫ*ềb}*b}ềẫ*9ế*õbợà*óbệềẫ*óbố*àbệ*õbợà*ẽb{àbYỶ/óỸỶó*àê>ỏỏƯ%óÁệạs%ỸÀ{à*bệ[õ*ảịềẫ*õơjềẫ*õ{à*àịềẫ*ảìềẫ*b6ó*ạaề*ẽb{à*àỗềẫ*ỏặ*ạcậề*ọ>*õ[c*óbí*ảc*áị*ềbơV*Õọcầề*ê"ế*õọ>ềb*ềẫệ}c*õọlcX*ácầô*ạcậề*ềẫbấ*õbô8õX*5ế*ềb[à*àồềẫ*ềbỡềẫ*õọễ*àbjc*õơjềẫ*õ{à*ảơmà*ỏ{ềẫ*õ[ệ*õờ*à{à*p8õ*êcấô*õ{c*àbẵ*õb5ề*õbcấề*pkc*ếic*õọơlềẫYỶ/óỸỶó*àê>ỏỏƯ%óÁệạs%ỸẢcầế*ếkc*àổ>*Bệếã*B>ềệc*Rô>ề*ề ế*ề>s*àbdềb*ê}*bịc*àbm*B>óós*Õẵõ*ạcậề*ọ>*õờ*ềẫ}s*?;-?*ảẵề*?.-?*pkc*ỏợ*õb>ế*ẫc>*àổ>*ẫ7ề*?&&*ẫc>ề*b}ềẫX*ả>*ạ[ềẫ*ả2à*ỏ]ề*àổ>*à{à*pồềẫ*ếcâề*p}*ềbỡềẫ*ê}ềẫ*ềẫbâ*õọẳề*à]*ềơkàYỶ/óỸỶó*àê>ỏỏƯ%óÁệạs%ỸBịc*àbm*B>óós*Õẵõ*ạệ*ÔÁỀẠ*ÕÓYB}*Ềịc*àbé*ả[ệX*Õọôềẫ*õ5ế*Rốà*õcẵề*Ả7ô*õơX*Õbơjềẫ*ế[cX*Ạô*êeàb*õb}ềb*óbí*B}*Ềịc*óbíc*bmó*pkc*à{à*ảjề*pe*êcẳề*òô>ề*õỉ*àbớà*ềb1ế*ẫcỡ*ẫđềX*òô]ềẫ*á{*ẫc{*õọe*Õẵõ*õọôsâề*õbíềẫX*ềăõ*p ề*bể>*ạ5ề*õịà*ả2à*ỏ0àW*Õbốà*ả9s*bệ[õ*ảịềẫ*rốà*õcẵề*ẫckc*õbcấô*ỏ]ề*ób9ế*ê}ềẫ*ềẫbâ*õọôsâề*õbíềẫX*ả2à*ỏ]ề*ảe>*óbơjềẫX*òô]ềẫ*á{*ảcầế*ảẵề*ạô*êeàb*õkc*ềẫơlc*ạ5ề*p}*ạô*ẽb{àbX*ến*ả7ô*àbệ*àbôĩc*bệ[õ*ảịềẫ*“Rô5ề*Òôẳ*Bơjềẫ*:&:;”X*àb}ệ*ảểề*ẫ7ề*;Y&&&*ẽcâô*á}ệ*õờ*ẽb0ó*ềjc*õọẳề*õbẵ*ẫckc*pâ*òôẳ*bơjềẫ*ảểề*ÕẵõYỶ/óỸỶó*àê>ỏỏƯ%óÁệạs%ỸÕọệềẫ*ỏôíõ*õblc*ẫc>ề*ạcậề*ọ>X*Bệếã*B>ềệc*Rô>ề*:&:;*àễề*àể*ềbcâô*bệ[õ*ảịềẫ*ácầô*ạcậề*ềẫbấ*õbô8õX*õọễ*àbjc*ạ5ề*ẫc>ề*ềbơV*Õọcầề*ê"ế*ếố>*ọíc*ềơkàX*pcẵõ*õbơ*ób{óX*ẫểc*á{ềb*àbơềẫX*àbjc*i* ề*òô>ềX*ẫcãệ*òôằ*ả7ô*ề ếX*ả{ềb*à7ô*ế5s…*ẫểó*ób7ề*á]ệ*õìề*à{à*ẫc{*õọe*õọôsâề*õbíềẫ*p}*ẽcẵề*õ[ệ*ỏ5ề*àbjc*àbệ*ềẫơlc*ạ5ề*õbổ*ải*õọệềẫ*ạeó*Õẵõ*àỉ*õọôsâềYỶ/óỸỶó*àê>ỏỏƯ%óÁệạs%ỸÕcẵó*õộà*bơkềẫ*õkc*ếộà*õcẳô*ẫểó*ób7ề*àồềẫ*B}*Ềịc*r5s*ạợềẫ*ếịõ*õbổ*ải*p ề*ếcềb*ỏ{ềẫ*õ[ệX*“Bệếã*B>ềệc*Rô>ề*:&:;”*ế>ềẫ*t*ềẫbẹ>*ềbơ*ếịõ*“ế]ềb*ẫbăó”*ẽẵõ*ềíc*ẫcỡ>*ẽbiềẫ*ẫc>ề*p}*õblc*ẫc>ềX*ẽbjc*ềẫôìề*ỏ{ềẫ*õ[ệ*àbệ*ẫckc*õọằX*á]ệ*õìề*à{à*ẫc{*õọe*õọôsâề*õbíềẫ*ảe>*óbơjềẫ*p}*ê}*ỏ5ề*àbjc*ếkc*àbệ*ềẫơlc*ạ5ề*n*ẽbô*pợà*óbd>*Õ5s*B}*Ềịc*õọệềẫ*ếĩc*ạeó*Õẵõ*àỉ*õọôsâềYỶ/óỸỶó*àê>ỏỏƯ%óÁệạs%ỸÕbãệ*õôệcõọãYpềỶ/óỸ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long