Cập nhật:  GMT+7
Mm3DoTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4buwbuG7seG7keG7hTg54buH4bqz4bux4bqzLeG7qeG7leG7keG7hSE44buxbuG7seG7keG7hTgz4buwbcOy4buxOeG7gW3hu63hurM54buD4butOeG7g3g5LTnhu5Phu5fhu5k54bqp4buZOeG7seG7qeG7reG6ouG7i+G7mTnhu7Ft4buh4buZbDnhu4F44bqzOeG7mWzDvcO6bjnhu5LDvcO64buZbDnhu7Bl4buZOeG7qnThu5k54buTc2454buHw7LFqTnhu7DDrOG7sTnhu4PDrOG7mTnhuqDhu61l4buZOcOB4buLMi9tw6EzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xalN4buF4bqz4buHODnhu4fhurPhu7HhurMt4bup4buV4buR4buFITjhu6vhurPFqeG7lTgz4buA4buzOeG7k3NuOeG7h8Oyxak54buww6zhu7E54buDw6zhu5k54bqg4butZeG7mTnDgeG7i1054buZbcOiOeG7mcOi4buVOeG7seG6pW45beG7reG6ouG7ieG7mTnhu7Bl4buZOeG7qnThu5ldOeG7seG7jeG7mW05xaht4buvOeG7sG3hu5s54buBeeG7mWw54buBbeG7reG6veG7mTnhur/Dsjnhu5Phu5fhu5k54buxbcOy4buxOeG7gW3hu63hurM54buD4butOeG7g3hdOeG7k+G7l+G7mTnhuqnhu5k54bux4bup4but4bqi4buL4buZOeG7sW3hu6Hhu5lsOeG7gXjhurM54buHZeG7mTnhu7Fx4buBOeG7ksO9w7rhu5lsIjIvxakzMuG7h27DgTlu4buHITjhu6tt4bqz4bup4buFLcO04bup4buR4but4buxxrDhu5FhODMy4buHbsOBOW7hu4chOMWp4buR4bqz4buB4buF4buT4buF4buZ4buxLcO04bup4buZ4bq3xrDhuqDhuqLhu5k4MzLhu4duw4E5buG7hyE44bq/4bqz4buZ4buZ4buF4bupLcO04bup4buR4but4buxxrDhurHhu4Etw7Thu6nhu5nhurfhu6lh4buB4butODMy4buHbsOBOW7hu4chOOG7q+G7keG7leG7sS3DoS3DtOG7qeG7keG7reG7scaw4bqx4buBLcO04bup4buZ4bq34bupYeG7geG7rTgzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhu4DhurPFqeG7sW7hu5Xhu5k4OeG7h27hu6khOOG7keG7seG7qTgzMm7hu5NsOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4buG7gOG7heG7meG7seG7heG7qTg54bur4bux4bqi4buR4buFITjDgG7hu4fhu7FtfTnEg8Og4bqjxanhuqBbOW3hu4VubG3hu7F9OeG6o8SD4bqxxanhuqBbODnhu6vhu6nhu4EhOC8v4buBIuG6v+G6s+G7lcWpbeG7reG7sW3hu5Uiw4Hhu5kv4buH4buF4burw7Thu7Hhu5XFqS/hu5nhu4XDgOG7qy/DoOG6oWHDoC/DocOg4bqj4buH4bqhYeG6seG6oWHDoMOj4bux4bqj4bqxw6PhurHhu5HDoS3FqW3hu5Xhu7Hhu5Utw6HEg+G6r8Og4bqxw6HhuqHhurHhuq/DoOG6ocSDw6Aiw7XFqWw4OeG6s+G7keG7sSE44buwbcOy4buxOeG7gW3hu63hurM54buD4butOeG7g3g5LTnhu5Phu5fhu5k54bqp4buZOeG7seG7qeG7reG6ouG7i+G7mTnhu7Ft4buh4buZbDnhu4F44bqzOeG7mWzDvcO6bjnhu5LDvcO64buZbDnhu7Bl4buZOeG7qnThu5k54buTc2454buHw7LFqTnhu7DDrOG7sTnhu4PDrOG7mTnhuqDhu61l4buZOcOB4buLODnDgG7hu4fhu7FtITjEg8Og4bqjODlt4buFbmxt4buxITjhuqPEg+G6sTg5LzMyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4buA4bqzxanhu7Fu4buV4buZODnhu4du4bupITjhu5Hhu7Hhu6k4M+G7sG3DsuG7sTnhu4Ft4but4bqzOeG7g+G7rTnhu4N4OS054buT4buX4buZOeG6qeG7mTnhu7Hhu6nhu63huqLhu4vhu5k54buxbeG7oeG7mWw54bqg4buzOeG7ksO9w7rhu5lsIjIvxakzMi/hu4duw4EzMi/hu4duw4EzMi/hu4duw4EzMi/hu4duw4EzMuG7h27DgTMy4buHbsOBOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE44buH4buF4bux4bqzbuG7kS3hu4Hhu5Xhu5nhu7Hhu4Xhu5nhu7E54bqza+G7geG6v+G7gS3hur/hu5Xhu4fhuqI4OeG7h+G6s+G7seG6sy3hu6nhu5Xhu5Hhu4UhOOG7geG7leG7meG7seG7heG7meG7sTgzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4OeG7h27hu6khOOG7keG7seG7qTgz4buSbuG7i+G7mTnhu5nhu69uOeG7sGXhu5k54buqdOG7mV05xaht4buvOeG7sG3hu5s54buZcm454buxbsOs4buZbDnDgXVuOeG7geG6p+G7mW054buDZ8WpOeG7mcOt4buZOeG7sW10OeG7gXjhurM54buDcG454buBbcOoOeG7kOG7leG7mWw54buA4buh4buBXTkjw73DuuG7mTnGr+G7reG7oeG7gTlsbuG6szkk4butZeG7mTnhu6p04buZOcOBw6I54buZbUHhu5lsOeG7k+G7l+G7mTnhu5ls4buV4buZOeG7h2Xhu5k54buH4bqtOeG7g+G6u+G7kznhu4PDojnhur/huqfhu5k54bur4bqr4buBOeG7mW3DvTnhu5HDueG7mTnhu5Hhu7nhu5lsXTlsw6I54buBbW/hu5k54buB4bu34bqzXTnhu4HhurU54bur4but4buhbuKApjnhu7Dhu63huqI54buZbW7DreG7mTnDtG3hu5/hu5lsOeG7sW3EqTnDtG3hu5/hu5lsOeG7mW3huqvhu4E54buDw6zhu5k54buT4buX4buZOeG6qeG7mTnhu5lybjnhu7Fuw6zhu5lsOeG7g+G6u+G7kznhu4Ftw6nhu7E54bqg4buzOeG7ksO9w7rhu5lsOeG7g+G7lznhu5HDojnhu7Ftw7Lhu7E54buBbeG7reG6sznhu4Phu6054buDeCIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODnhu4du4bupITjhu5Hhu7Hhu6k4M8OUbeG6teG7gTlt4buVw6Lhu5k54bux4buVw6Lhu5k5w4F1bjnhu7Ftw7Lhu7E54buBbeG7reG6sznhu7Hhu7U54buZbW7hu4vhu605w4F24buZbDnDtG3hurXhu4FdOeG7sW3DsuG7sTnhu4Ft4but4bqzOeG7g+G7rTnhu4N4OcOBdW454buDcTnhu4fhurNuOeG7h+G6s25dOWxuxqHhu5k5bG7GoeG7mTnhu4F44bqzOeG7q8O5bjnGsOG7reG6pznhu4Phu6054buDeF05w4HDsjnhu5ls4bub4buxOeG7g8O9w7nhu5M54buBeOG6sznhu7Ftw7Lhu7E54buRw7nhu5k5w4HDojnhu5N2bjnhu7FtdOG7kznhu4F44bqzOeG7sW1v4buZbTls4bql4buV4oCmOeG7seG6peG7lTnhu5nDreG7mTltw7104buZbDnDgcOyOcO0beG6teG7gTnhur9u4buJ4buxOcO0beG7n+G7mWw54buDZeG7rTnhu4Hhu5c54buDw73DueG7gSIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODnhu4du4bupITjhu5Hhu7Hhu6k4M+G7sG3DsuG7sV054buxbW/hu5ltOcOBw6I54burw7luOeG7g+G7rTnhu4N4OeG6oOG6s+G7mW054buRw6I54buZbUHhu5lsOeG7mWzhu63huqLDreG7mTnhu5Fu4buJ4butOcO0beG7n+G7mWw54buxbcSpOeG7sW1uw6zhu6054buDxKk54buRw6Lhu5M54buZw63hu5k54buT4buX4buZOeG6qeG7mTnhu7Hhu6nhu63huqLhu4vhu5k54buxbeG7oeG7mWw54buZw6LhuqIiOeG7sG3DsuG7sV054buxbW/hu5ltOcOBw6I54burw7luOeG7g+G7rTnhu4N4OeG7q+G6s+G7rTnDtG1uOeG7q3Q54buBbcOsXTnhu5lsw6nhu5M5bG7hurM5w4HDsjnhu6tpOeG7g8O9w7nhu4E54bux4bupceG7mTnhu4Phu4vhu605w4F1bjnhu5lt4bqz4butXTnhu6vhurPhu6054buD4buXOeG7mWbhu5k54buxbeG6u+G7sTnhu4FtY+G7sTnhu7Hhu6nhu5Xhu5lsOW1xxaldOeG7g+G7l+G7mWw54buZ4bqrxak54buR4bqlbjnDgcOiOeG6v+G6p+G7lTnGsOG7reG6p+G7mTnhu6U54buZbW7hu4nhu7E54buDcTnhu7Ft4buV4bq14buZbDnhu5PhurXhu7EiMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojg54buHbuG7qSE44buR4bux4bupODPhu7Bt4buF4buVOeG7mW1B4buZbDnhu5lsw73Dum454buB4bqz4buVOeG7seG7rXJuOeG7pTnhuqDhu7M54buSw73DuuG7mWw54buZdG454buDZeG6ol05w7RtbjnhuqDDveG6s1054buT4bqn4buZbTnhu4PDqeG7sTnhu7Bl4buZOeG7qnThu5k54buZw6LhuqI54buB4buXOeG7mW1u4buL4butOeG7kcO54buZOeG7qeG7teG7mWxdOeG7kcO54buZOeG7g+G7heG7mTnhu5ls4buV4buZIjkjdW454buT4buV4buZbDnhu5Phu63hu6Hhu5k54bq/4bqn4buVOcaw4but4bqn4buZOeG7sW3DsuG7sTnhu4PEqTnhuqnhu5k54buRZeG7rTnhu4fDom5dOeG7mWzDvcO6bjnhu4dl4buZOeG7g+G6rTnhu5lsbeG7jznhu6nhurM54buB4bq14buBbTnDvXXFqTnhu7Ftw7Lhu7E5w4F1bjnhu5Phu63hu6FuOeG7gXbhu5lsOcOBdW454buTceG7sTnhu4Ft4buv4buxOeG7sW1v4buZbTnhu5ls4bufOeG7seG7tzlsbuG6rSI54buwbcOy4buxOeG7keG7r+G7gTnhu4Phu5c54buDw73DueG7gTnhu4Hhuqvhu7E54buxbcOi4buZbTnhu5ltQeG7mWw54buTbsOs4buZbDnhu7Hhu5U54buDxKk54bux4bup4buV4buZbDnhu4Ft4but4buTXTnDgeG6pW5dOeG7oeG7mWw54buZ4buz4bqzIjnhu5Lhu5fhu5k54buxbcOy4buxOeG7gW3hu63hurM54buD4bqtOeG6v+G6q+G7sTnhu5ls4butcOG7mTnhu7Hhu7U54buD4buXIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4OeG7h27hu6khOOG7keG7seG7qTgz4buwbcOy4buxOeG7gW3hu63hurM54buD4butOeG7g3g54buDw73DueG7gTnhu4Hhu5VuOeG7mW3DvTnigJzhu4F44bqzOeG7g8SpOeG7h8Oi4buZbeKAnTnhu4F44bqzOeG6v8OiOeG7geG7leG7mTnhuqDhu7M54buSw73DuuG7mWwiOeG7kuG7l+G7mTnhu7Ftw7Lhu7E54buBbeG7reG6sznhu6nhurM54buDw7puOcOBdW454oCc4buZbW7hu4nhu5M5w4F34oCdOeG7kcOiOeG7h+G7tznhu7Hhu6lBOeG7sW3DsuG7sTnhu4PDvcO54buBOeG7kWXhu605bXThu5kiMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojg54buHbuG7qSE44buR4bux4bupODPhu4Dhu585TeG7lcOi4buZbDnhu7Btw7I54buq4bq14butXTnhu5lsw73Dum454buSw73DuuG7mWw54bulOeG6oOG7l+G7kznhu5jDojnhu4Jw4buZbF054bqg4bqtOeG7sGXhu5k5xaht4buvXTlt4but4bqi4buJ4buZOeG7sGXhu5k54buqdOG7mV054bux4buN4buZbTnFqG3hu6854buwbeG7mznhu5HDojnhu5lsw73Dum454buB4buXOeG7mW1u4buL4butOcO0buG7mW054buZbG1u4buJ4buTOeG7seG7qeG7leG7mWw54buB4bq14buBbTnhu4Ftw6w54bq/bsOs4buZOeG7sW3DsuG7sTnhu4Ft4but4bqzOeG7g+G7rTnhu4N4OeG7gW1u4bqzOeG7q2hdOeG7g8SpOeG7gW3DrDnhur9uw6zhu5k54buT4buX4buZOeG7sW3DsuG7sTnhu4Ft4but4bqzOeG7mcOi4bqiXTnhur/Dojnhu4Hhu5Xhu5k54buwZeG7mTnhu6p04buZOeG7gW3hu4054buBbeG7m+G7mTnhu5HDqeG6ojnhu7Ftw7Lhu7E54bq/4bqzOeG7gW3hu41dOeG7sW3DsuG7sTnhu5Phu5/hu5lsOeG7q8Op4buZXTnhu7Ftw7Lhu7E54buZ4bql4buBOcOB4bqzbl054buZ4bql4buBOeG7sW3huqnhu5k54buD4bqtOeG7g8O9w7nhu4E54burdDnhu4Ftw6w54bur4bql4buBXTnhu7Ft4bq1bjnhu7Ftw7Lhu7E54buxbcOi4buZbTnhu5ltQeG7mWw54buTbsOs4buZbDnhu5Phu53hu5lsOeG7g8SpOcO9dcWpOWxu4bqzOcOBw7IiOeG7sG1v4buZbTls4bql4buVOeG7qeG6s+G7mWw5xalt4bqnbjnhu4Phuqfhu5M54bq/4bqn4buVOeG7gW1v4buZOeG7g+G7i+G7rV05w7Rt4buf4buZbDnhu4Ft4bq14bqiXTnhu7FtdOG7kznhu5ls4buV4buZOcOBw6I54buB4buXOeG7k8Oi4butOcOBw6Lhu5lsOW3DqcWpOeG7h8Oq4buZIjnhu4Lhu6054buDeDnhuqDhurPhu5ltOcWpbeG6p2454bq/w6Lhu5U54buxbcOi4buZbTnhu6vDuW454buT4bud4buZbDnDgcOiOcOB4bqr4buxOcO0beG7nznhu5nDvXXhu4EiMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojg54buHbuG7qSE44buR4bux4bupODNNc+G7mTltw7nFqTlscOG7kznhu7Ftw7Lhu7FdOeG7sW1v4buZbTnDgcOiOeG7q8O5bjnhu4Phu6054buDeDnDtG1uOeG7g+G6rTnhu5lsw6nhu5M5bG7hurM5w4HDsjnhu4PDvcO54buBOeG7mWbhu5k5w4HDouG7lTnhu6Hhu5lsOeG7meG7s+G6sznDtG3hu5854buB4buXOeG7keG7l+G7sTnhu5HhurU5cm5dOeG6v+G7m+G7gTnDtG/hu5k54buD4bq54butOeG6v2Lhu5lsOeG7keG6tTnhu4Ft4but4buhbjlt4buVY+G7gTnhu5HhurU54buH4buV4buZbDnhu6vhuqXhu4FtIjnhu5hsw6LhuqI54buZ4bqz4bqiXTnhur/Dojnhu4Hhu5Xhu5k54buHduG7mWw54buB4bq14buBOW1xxak54buB4buXOeG7meG6q8WpOeG7g+G6u+G6ojnDtG/hu5k54buDxKk54buxbuG7ieG7mTltdOG7mSIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODnhu4du4bupITjhu5Hhu7Hhu6k4M+G7sG3DsuG7sTnhu4Ft4but4bqzOeG7g+G7rTnhu4N4OeG7g8O9w7nhu4E54bqp4buZOcO0w6jhu5M5w4F1bjnhu5HhurU54bur4but4buZbF054buR4bq1OeG7k3RdOeG7keG6tTlybl054buR4bq1OeG7mW1xbl054buDbuG7mW054buR4bqp4buZbDnDgcOiOeG7gW3DqeG7kznDtMOo4buTOcOBdW454buxw7104buZbDl14buxIjkjw7I54buZbOG7m+G7sTnhu4F44bqzOeG7sW3DsuG7sV054buTdm454buxbXThu5M54buZbOG6u+G6ojnhu4F44bqzOeG7sW1v4buZbTnGsOG7reG6ouG7ieG7mTnhu4F24buZbDnhu6vDuW454buD4butOeG7g3g5bG7GoeG7mTnhu4fhurNuOeG7g+G6rTnhu7Hhu6nhu6U54buxbcOi4buZbTnhu5Phu5fhu5k54bqp4buZOcWpbXI54bq/bsOs4buZOeG7mW1B4buZbDnhu4fDssWpOeG7kWo54buxw6zhu7E5xrDhu63hurPhu5k54bux4bup4bub4buZbDnhu7Hhu6nhu5Xhu5lsOeG7k2Xhu5M54buBdOG7kznhu4F44bqzOeG7mWzDvcO6bjnhu4dl4buZOeG7sGXhu5k54buqdOG7mSIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODnhu4du4bupITjhu5Hhu7Hhu6k4M+G7knNuOeG7k3Hhu7E54buHZeG7mTnhu7Fx4buBOeG7seG7qeG7leG7mWw54buBceG7mWw54buDcOG7mWw54buB4bq14buBOeG7h2Xhu5k54buxceG7gTkjbuG7ieG7sTnhu5jhurPhu5M54buB4buXOeG7k3Hhu7E54buDY+G7gTnhu6vhuqfhu5k54bupbsOt4buZbDnDtG3hu5/hu5lsOeG7kcOq4buZOcOBw6Lhu5U54buDZeG7rTnhu4PDvcO54buBIjnhu7Btw7Lhu7E54buBbeG7reG6sznhu4Phu6054buDeDnhu4Phuq054bux4bup4bulOeG7sW3DouG7mW054buZbuG7i+G7kznhu7Hhu7c5bcOi4buVOeG7gXjhurM54bq/w6I54buB4buV4buZOSThu7M54buSw73DuuG7mWw54buZ4buXbjnhu6luw63hu5lsOcOBw6I5w4F24buZbDnhu4PDqeG7sTnhu7ByOeG7meG7l2454buBbeG7reG7mWw54buD4buhbjnDgXVuOeG7sW3hu7fhu4E5w7Rt4bq14buBbTls4bq54buZOeG6oOG6sznDtG1uOWxtZjnhu7Ft4bqp4buTOeG7k+G6p+G7mW054buDw6nhu7E54buZw6LhuqIiMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojg54buHbuG7qSE44buR4bux4bupODPhu7Bt4buF4buVOeG7qsOU4buC4buqMi/FqTMyL+G7h27DgTMyL+G7h27DgTM=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phát triển du lịch ở miền tây Nghệ An

Phát triển du lịch ở miền tây Nghệ An
2024-05-24 16:09:00

Bên cạnh những lợi thế do thiên nhiên ban tặng như là một trong hơn 10 Khu Dự trữ sinh quyển của Việt Nam; có hệ thống sông, suối dày đặc với nhiều thác ghềnh; có nhiều vùng...

Rực rỡ pháo hoa chào năm mới 2023

Rực rỡ pháo hoa chào năm mới 2023
2023-01-01 01:09:00

baophutho.vn Đúng 0h ngày 1/1/2023, pháo hoa được bắn trên bầu trời TP Việt Trì đón chào năm mới 2023 trong sự phấn khích của hàng nghìn người dân.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long