Cập nhật:  GMT+7
TT/hu5DDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqj4bqwOuG6sT5Z4buOTuG6rmPDlVfDon0mw5VYOj19w5XhurE/W1E6w5VWXcOVxJFUfcOVP13hu55NLz/hu5BOTeG6o8OVVj7hu57huq/huq/hu4Thu47huqNwWeG7nlfhu45O4bqi4bqw4buP4bqww5Utw5VwMnvDlX3hu57hurnhu4jDleG7ruG7oFvDlVbhu6Bbw5XEkTrhu7h9w5VWxq/huqPDlT/hurfhurk9fcOVxJEjw5XhurHEg+G6t+G6uSN9w5VYUeG6scOVPyBWw5XhurHhu6rhuqPDlVY/4bq34bq54bu4fcOVWCPDlX1Ue8OV4buSw5Thu5LDlMOV4oCc4bqwVH0mw5VW4bqtYX0mw5U8PzM6w5VYUTrDlVhbUH3DlTxA4bqxw5VXxah9w5XhurE1VuG7iMOVw6nFqOG6ucOVV2J9JsOV4buPUn0mw5XEkVDDlT89w5XhurE/M30mw5VWPzt9P8OV4bqxxIMuw5XhurHEg1t9JsOV4bqvUVY/4buIw5XEkWR9JsOVe1F9P8OV4bqxP1lbw5XhurHhuq3DleG6seG6rcOgfSbhu4jDlVhRW8OVWOG6qVbhu4jDleG6oz9bfSbDlVbhu6BWP8OVcDTDlcOyPzvDlcWpOn0/4oCdw5XEkTk6w5Xhuq9iw5XhurE/4buee8OVV2LDlVbhuqXhu57DlVbhu6BWw5U+U30/w5VYUVvDlVY/4bqlw5VWPzPhurHDlVbGr+G6o8OVw6lT4buIw5Xhu647w5XhurE/4bqtw5VWPzrDleG7rjXDlVbhu6BWw5U8P+G6t8OVV8WofcOVVuG6rcSoTS/huqNOTeG6o8OVVj7hu57huq/huq/hu4Thu47huqPDs1tX4bq54buOTsOyUsOVPzU6w5XhurHEg+G6rWF9JsOVWOG7nn0mw5VWP1R7w5VWP+G6s8OVPlV9JsOVfSY/WcOV4buu4bugW8OVVuG7oFvDlcSROuG7uH3DleG6scSD4bq34bq5I33DlVhR4bqxw5XhurE/LMOV4buuxq/hurHDlX0mYcOV4bqxOkB9JsOVVj/hurcyfSbDlVg6PX3DleG6sT9bUTrDlTzhu7jhurfDlcSR4buefSbEqMOV4buPNH0mw5VWPzvDleG7ruG7oFvDlVbhu6Bbw5XEkTrhu7h9w5XhurHEg+G7uH3DleG7rsOiVsOV4oCcWOG6qX0mw5U/LH0/4oCdw5V7xq/hurHDlXvGr+G6ucOVJjrFqOG6ucOVViJ9w5V9P2R9JsOVfSbhuq1hOsOV4bqxP+G7nnvDlVdiw5U/NTrDlX0mPy7DlVgj4bq3w5XDo+G6t+G7nuG6ucOVfT8sfcOVWCTDleG6sSx7w5VWP+G6pcOVfT/FqH3DlVbhuqXhu57DlVY/OkBWw5VYOj19w5XhurE/W1E6xKjDleG7jzR9JsOVVj87w5XhurDEg+G6t30mw5Utw5VW4bugfcOV4buuNcOV4bqxUDrDlVY/O30/w5U+4bqzVsOVfVDhurnDlXvDmeG6scOVWDDDleG7ruG6q30mw5U+4bq3M30mw5VW4bq3M30mw5XEg+G6s+G6scOVWDo9fcOV4bqxP1tROsOV4bqxxINbfSbDleG6seG6szrDlcOj4bq34buofcOVxIPhu57DleG6sVXhurHDleG6sTpAfSbEqMOVxJBQOsOVWDR9JsOVfSY/Oj3huqPDlX0mNDrDlSbhu6h9w5U8P+G7tsOVfT9VVsOVfT/DoMOMw5XGsCbhu57hurnDlVjhu6jhurfDleG7ruG6tzY6w5U/IOG6o+G7iMOVVj/huqXDleG6sSDhu57DlVhTw5V9P1VWw5XhurFV4bqxw5VYOj19w5XhurE/W1E6w5XEgzQ6w5V7UMOV4bqv4bueW8OVMn0mw5XEkeG7rH3DlVgkw5VWP+G6tzJ9JsOVW+G7nn0mw5Vb4buefSbDleG6sT9Aw41NL+G6o05N4bqjw5VWPuG7nuG6r+G6r+G7hOG7juG6o8OzW1fhurnhu45O4bquYsOVxJE6PVbDleG6scSD4bu4fcOVVl3DlT7hu7bDlTw/Mn0mw5U74bqxw5Umw5nhuqPDleG6sVE6w5VW4bugVsOVPzU6w5V9Jj8uw5U8PzrDlXtQw5VWPzpAVsOVWDo9fcOV4bqxP1tROsOVVzrDlVg1fSbDlVhTw5XhurHEg8Ogw5XhurE/UH0/w5XigJzEkeG7quG6scOV4buuxq/hurHDlT7hurnDleG6sT/FqH3igJ3DlVbhuqXhu57DlX0/OiPhurfDlX0m4bqtYTrhu4jDleG6sT/hu6p7w5VWPzvDlVZdw5V9P2R9JsOVVuG7oH3DleG7rjXhu4jDlVhSfSbDlcSROuG7uH3DleG6r8Ogw5U/ZOG6t8OVWEB9w5U/4bueOsOVVj86QFbDlVg6PX3DleG6sT9bUTrDlVc6w5VYNX0mw5VWP1vDleG6sT/hurfhu6p9w5XhurE6PX3DlVZSw5XEkTo9VsOVVj/hurd9JsOVxJFQw5XEkTo9VsOVxIM64bu4fSbEqMOV4bqw4bq34bq5w5V9Pzrhu7h9w5XEkTo9VsOV4bqvY8OVV8OifSbDlVg6PX3DleG6sT9bUTrDlVc6w5VYNX0mw5VY4bqzfSbDlVbhu6BWP+G7iMOVWOG6s30mw5V9ODrhu4jDlVjhurN9JsOVPuG6s1bDlT5ROsOVPlDDlcSRxq99w5VYI8OV4bqjP1I6w5Xhu65QfcSow5XhurDEg1t9JsOVPD8yfSbDlTvhurHDlVbhurc1VsOVPyDhuqPhu4jDleG6rzp9P8OVP1tR4bqx4buIw5U/IFbDleG6seG7quG6o8OVVj864buIw5Xhu49SfSbDleG7rjXDlVbhuqXhu57DlVY4w5XDo+G6t+G7nn3hu4jDlVg4fcOVxJEu4buIw5V7w5lWw5VX4bq1w5VYU8OVVl3DleG6r2LDlX0/VVbDlX0/w6DDlVbhuqXhu57DleG7ruG7nn3DleG6sTbDlVY/4bqpVsOVxJEjw5XEkTo9VsOV4bqxVeG6scOVWDo9fcOV4bqxP1tROsOVP1vDmVbDlVgkw5VYOj19w5XhurE/W1E6w5XDoMOVVj9Aw5VYNcOVxIPhurd9JuG7iMOVfT/huq19JsOVxJHhu6x9w5VWXcOVezXhurHDleG6rzPDlX0m4bqtYTrDlVYzw5XhurEsfT/DleG7rjDDlcOj4bq34bue4buKw5XhurE/4buqe8OVVj87w5XEkeG7rH3DleG6r2PDlVfDon0mw5VYOj19w5XhurE/W1E6w5XhurHEg1t9JsOVPzU6w5V9Jj8uxKjDlcSQ4buq4bq5w5V94bu4feG7iMOV4bqxxINbfSbDlTw/OsOVeyA6w5V9JuG6rWE6w5VY4buefSbDleG6scSD4buq4bqxw5XhurFiw5XhurE/WVvDlVcxOsOVfTU6w5VX4bq3fSbDleG6sT8sw5XhurE/IX0/w5XhurE/W1J9JsOVPlE6w5VWXcOVfT9kfSbDlVbhurc1VsOVJiA6w5U/W8OZVsOV4bqxOn3DlX0/VX3DlSZjOsOVWEB9w5XEkTk6w5VY4bqlw5U+W1E6w5XFqHvDleG7ruG7oFvEqMOVw7Jdw5V9JuG6rWE6w5VWIn3DleG6r+G6reG6t8OV4bqx4buoe+G7iMOVVlA6w5VYw5nhurHDlVbhu6BWw5U8OiThurfDlVY/4bq3Mn0mw5XigJw74bqxw5UmOjN9JsOV4bueOuKAneG7iMOVPD86w5V9P2R9JsOVxah7w5XhurE/4buefT/Dlcav4bq5w5XEkeG7nn0mw5U+4bu4fcOVPD8yfSbDlVY/IcOVJsWo4bq5w5XhuqM/Un3DlVZSe8OVe1DDlVYifcOV4bqxPyTDlT86PX3DleG6r2LDleG6sT86QOG6t8OVfSY/OuG7uHvDleG6seG6s1bEqMOVxak14bqxw5Xhuq8zw5VYNH0mw5VWPzvDlTw/OsOV4bqxP+G7nnvDlSY64buew5VW4bugVsOV4buu4bq3NjrDleG6rzp9P8OVP1tR4bqxw5XhurHhu6rhuqPDleG6sT8kw5U8PzJ9JsOV4bqx4buq4bqjw5XhurHEg+G6t30mw5XhurE/WVvDlVcxOsOVPlV9JsOVfSY/WcOVe1DDlVfhurV9JsOVWDo9fcOV4bqxP1tROsOVVzrDlVg1fSbDlT5Qe8OVVjJ9JsOVVsOiw5VYJMOVJjpSOsOV4bqxxIM7w5V9P+G6rcOVWCBWw5XhurE6fcOV4bqx4bqpVuG7iMOVVj84OsOVJuG7nntZw5U/W8OZVsOVfT9VfcOV4bqxOn3DlTw/OkB9w5Xhu65SfcOV4bqxP8WofcOVPD8yfSbDlX1Ve8OVWOG6rcOhVsOVfTU6w5VX4bq3fSbDlVbhurc1VsOVPyDhuqPhu4jDlSbFqOG6ucOV4bqpVsOVVj9Aw5VWP1vDlX0/ZH0mw5V9JuG6rWE6w5VW4bq1fSbDlVdixKhNL+G6o05N4bqjw5VWPuG7nuG6r+G6r+G7hOG7juG6o8OzW1fhurnhu45Ow7NSfcOV4bqxP8WofcOVVj86QFbDlVg6PX3DleG6sT9bUTrDlTw/Mn0mw5VWXcOVPjc64buIw5VWPyHDlX0/ZH0mw5V9JuG6rWE6w5Xhuq9jw5VXw6J9JsOVfV3DlTw/Mn0mw5VY4bqzfSbDlVbhu6BWP8OVezk6w5VY4bugfSbDlVY/4bu4w5XhurHEg+G7oFY/xKjDleG6sD86QOG6scOVfSY/KOG7iMOV4bqvY8OVV8OifSbDlVg6PX3DleG6sT9bUTrDlX0/4bqtw5XhurE/QMOVfVBbw5VWP1vDlVZdw5XEkVR9w5U/XeG7nsOVPlDDlcSRxq99w5VYI8OVe1DDlXs3OsOVfSbhuq1hOuG7iMOVWMOZVsOV4buuOj3hurHDlT5Qw5VYUn0mw5XEkTrhu7h9w5VW4buofcOVw6Phurfhu559w5XhurHFqHvEqE0v4bqjTk3huqPDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqj4buH4bq34bqxP1vEg+G7jk7EkDo94bqxw5VwUE0v4bqjTg==

Việt Hà

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Quốc hội họp tập trung, xem xét công tác nhân sự

Quốc hội họp tập trung, xem xét công tác nhân sự
2020-06-08 06:52:14

Sau đợt 1 họp trực tuyến, từ ngày 8-18/6, Kỳ họp thứ 9 (đợt 2) sẽ tiến hành họp tập trung tại Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội), quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có...

Niềm tin và kỳ vọng

Niềm tin và kỳ vọng
2020-05-29 08:42:24

PTĐT - Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV khai mạc ngày 20/5/2020. Đây là kỳ họp sẽ có nhiều quyết sách quan trọng, đồng thời cũng là kỳ họp lịch sử khi lần đầu tiên sau 74 năm,...

Quốc hội thảo luận các Dự án Luật

Quốc hội thảo luận các Dự án Luật
2020-05-26 16:29:20

PTĐT - Ngày 26/5, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 6 theo hình thức trực tuyến. Dự tại điểm cầu Phú Thọ có các đồng chí: Bùi Minh Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long