Cập nhật:  GMT+7
ẴỠDBÓỤỀ&&ỷẪ$pP?ỤỎẪÂpỠFƯBỤ:LŨB]ỖBÒ{BỆŨBỉ:L?B&}ỀBỌÝPĂBOÝB&:ŨỞBỦY?B&WBỌPỖ:BÓ!ỀBỉ:L?Bử}BỤ1B]PB$ỠỄỦBỠỂŨỠBÓỠQŨỠÃBỉ:L?BjỞ)ỸPBỤỀƯBỌYŨỞBừPƠ?BjỀỦBỌPBỤỂỦB]PƠÓB#BŨ)ỶÓBŨỞƯỂPB?ỠỎƯBỠ@$BỌXŨỞBẶ&}ỀBỌÝPẲB]ỂBÒ{BỆŨBỉ:L?BpỠỬỀB?Ỡ:LŨB%:WÓB?ỔẴ/ỠDÂẴ$BÓỤỀ&&ỷẪ$ểỎỀÒẪÂờpẫpB-BỡỆŨỞBDC/ẺĂBợ:WÓBỠYPBỤỂỦB]PƠÓB?ỄPB?ÝĂB?ỠFƯBỤ:LŨB]ỖBÒ{BỆŨBỉ:L?B&}ỀBỌÝPĂBOÝB&:ŨỞBỦY?B&WBỌPỖ:BÓ!ỀBỉ:L?Bử}BỤ1B]PB$ỠỄỦBỠỂŨỠBÓỠQŨỠÃBỉ:L?BjỞ)ỸPBỤỀƯBỌYŨỞBừPƠ?BjỀỦBỌPBỤỂỦB]PƠÓB#BŨ)ỶÓBŨỞƯỂPB?ỠỎƯBỠ@$BỌXŨỞBẶ&}ỀBỌÝPẲB]ỂBÒ{BỆŨBỉ:L?BpỠỬỀB?Ỡ:LŨB%:WÓB?ỔẮBẩ)ỶPB&{BÓỠ!B?*RBÓ!ỀBỌXŨỞBÓỠQBầ,PBĩPŨỠBậỠĨ:B-Bu0B]PỘŨBầậểBp*:ŨỞB)ỴŨỞBẫFŨỞĂBầQB?Ỡ)BpTŨỠB!0ĂBậỠ!B?SÓỠBểẫjẩB?TŨỠĂBp*)#ŨỞBẫƯỂŨBẫầợểB?TŨỠĂBẫƯỂŨBẫầợểB?TŨỠBÓ,ŨỞB?ỠFƯBỤ:LŨB]ỶPBẫƯỂŨBẫầợểBÓỆÓB?TŨỠBầIÓBjPŨỠĂBểỂBjỀỦĂBầỔŨBp*ỎẮẴ/$ÂẴ$BÓỤỀ&&ỷẪ$ầƯÒ0ẪÂẴPỦỞB&*ÓỷẪ//ÓẮOỀƯ$Ỡ:?ỠƯẮ]Ũ/ÒỎ&Ù?Ư$/ŨỎ"&/ĐCĐE/ÉẾÒEDẺDĐÉẾ?DẼDĐÉDỤDẮÚ$ỞẪB/ÂẴ$ÂừỖBÒ{BỆŨBỉ:L?B&}ỀBỌÝPĂBOÝB&:ŨỞBỦY?B&WBỌPỖ:BÓ!ỀBỉ:L?Bử}BỤ1B]PB$ỠỄỦBỠỂŨỠBÓỠQŨỠBẶửỉừờểậẲẮBỉ:L?BửỉừờểậBỌ)@ÓBợ:WÓBỠYPB?ỠVŨỞB%:ỀBŨỞỂ0BĐC/Ẻ/ĐCDĐĂBÓỨBỠPƠ:BỤ{ÓBÙỚB?>BŨỞỂ0BCD/Ẽ/ĐCDEẮBpỠVŨỞB%:ỀB }BỤ1B]PB$ỠỄỦBỠỂŨỠBÓỠQŨỠĂBỠƯỄ?BỌYŨỞB%:FŨBỤ1BŨỠỂBŨ)ỶÓBỌ)@ÓB?HŨỞBÓ)ỸŨỞBŨỠÍỦBỞP[BỞRŨB?*L?B?{ĂBÙ4BÓ)ỴŨỞB?*ƯŨỞB]PƠÓB?Ỡ{ÓB?ỠPBÓỆÓB%:0BỌSŨỠBÓ!ỀBjỠỂBŨ)ỶÓẮBp:0BŨỠPỘŨĂB%:ỀB?ỠỸPBỞPỀŨB?Ỡ{ÓB?ỠPBỉ:L?BỌGB$ỠỆ?B&PŨỠBỦY?B&WB])ỶŨỞBỦIÓẢBỦ<ÓB$ỠỄ?B?PỖŨB?WPBỌỀB?*ƯŨỞBỦY?B&WBỤUŨỠB]{ÓBÓỪŨB?ỠJ$ĂB?ỠPỔ:B*HŨBỌỎÃBÓỆÓB%:0BỌSŨỠB]ỖB?ỠỸPBỠỄŨĂB?ỠỸPBỠPƠ:B?Ỡ{ÓBỠPƠŨBÓỆÓBÓVŨỞB]PƠÓBÓỠ)ỀB$Ỡ,BỠ@$B?Ỡ{ÓB?ỔÃBOJ?BÓL$B?*ƯŨỞB }BỤ1B?ỀŨỞB]L?ĂB$Ỡ)ỴŨỞB?PƠŨBOSB?ỄỦBỞP[…BừRB]L0ĂB]PƠÓB&}ỀBỌÝPĂBOÝB&:ŨỞBỦY?B&WBỌPỖ:BÓ!ỀBỉ:L?BửỉừờểậBỤỂBÓKŨB?ỠPỔ?BŨỠÍỦB?PỔ$B?.ÓBỠƯỂŨB?ỠPƠŨB$ỠỆ$BỤ:L?B]ỖB }BỤ1B]PB$ỠỄỦBỠỂŨỠBÓỠQŨỠĂBOFƯBỌFỦBỠPƠ:BỤ{ÓĂBỠPƠ:B%:FBÓVŨỞB?ỆÓB%:FŨBỤ1B]ỂB?ỠPBỠỂŨỠB$ỠỆ$BỤ:L?B]ỖB }BỤ1B]PB$ỠỄỦBỠỂŨỠBÓỠQŨỠB?*ỘŨB?J?BÓFBÓỆÓBỤUŨỠB]{ÓBÓ!ỀBỌỸPB&WŨỞB GBỠYPẮBỉPỘŨB%:ỀŨBỌỔŨBŨYPBÒ:ŨỞB?ÝŨỞB?ỠỚBÓ!ỀBÒ{Bỉ:L?ĂBỌỄPBOPỚ:Bầ,PBĩPŨỠBậỠĨ:BỌXŨỞB?RŨỠB]ỶPB]PƠÓBŨĨŨỞBỦ<ÓB }B$ỠỄ?BỌ)@ÓB%:0BỌSŨỠB?ỄPBÒ{Bỉ:L?BửỉừờểậB]ỂBỌỖBŨỞỠSBầỀŨB&ƯỄŨB?ỠFƯBÓKŨB%:ỀŨB?ĨỦBỌỔŨB?QŨỠB?ỠWŨỞBŨỠJ?BÓ!ỀBÒ{Bỉ:L?B]ỶPBÓỆÓBỤ:L?BỠPƠŨBỠỂŨỠB?*ỆŨỠBÓỠXŨỞBÓỠÕƯẮẴ/$ÂẴ$BÓỤỀ&&ỷẪ$ầƯÒ0ẪÂẴPỦỞB&*ÓỷẪ//ÓẮOỀƯ$Ỡ:?ỠƯẮ]Ũ/ÒỎ&Ù?Ư$/ŨỎ"&/ĐCĐE/ÉẾÒEDẺDĐÉẾ?DẼDĐÉDỤĐẮÚ$ỞẪB/ÂẴ$ÂừỖBÒ{BỆŨBỉ:L?BjỞ)ỸPBỤỀƯBỌYŨỞBừPƠ?BjỀỦBỌPBỤỂỦB]PƠÓB#BŨ)ỶÓBŨỞƯỂPB?ỠỎƯBỠ@$BỌXŨỞẮBỉ:L?BjỞ)ỸPBỤỀƯBỌYŨỞBừPƠ?BjỀỦBỌPBỤỂỦB]PƠÓB#BŨ)ỶÓBŨỞƯỂPB?ỠỎƯBỠ@$BỌXŨỞBỌ)@ÓBợ:WÓBỠYPBÙỠỨỀBửễBOỀŨBỠỂŨỠB?ỄPBÙ2BỠỰ$B?ỠBŨỞỂ0BCD/Ẽ/ĐCCẼẮBịỚB?>BÙỠPBÓỨBỉ:L?ĂB&WBỤ)@ŨỞBŨỞ)ỸPBỤỀƯBỌYŨỞBỌPBỤỂỦB]PƠÓB#BŨ)ỶÓBŨỞƯỂPBỠỂŨỞBŨHỦB?HŨỞBỌỆŨỞBÙỚĂB?*:ŨỞBORŨỠBỦỲPBŨHỦBÓỨBỠỴŨBÊCẮCCCBŨỞ)ỸPBỌPBỤỂỦB]PƠÓB#BŨ)ỶÓBŨỞƯỂPÃBỌÌÓBOPƠ?B?*ƯŨỞBẸBŨHỦBỞKŨBỌĨ0ĂBỦỲPBŨHỦBÓỨB?*ỘŨBDECẮCCCBŨỞ)ỸPĂBỞỨ$B$ỠKŨBỌỆŨỞBÙỚBŨĨŨỞBÓỀƯB?Ỡ:BŨỠL$ĂBỌỸPB&WŨỞBÓ!ỀBŨỞ)ỸPBÒĨŨĂBÓFPB?ỠPƠŨBÓỠJ?BỤ)@ŨỞBŨỞ:XŨBŨỠĨŨBỤ{ÓB?ỠVŨỞB%:ỀB]PƠÓB?PỔ$BÓLŨB]ỶPBỦỆ0BỦỨÓB]ỂBÓVŨỞBŨỞỠƠB?PỘŨB?PỔŨĂBÓỴBÓỠỔB%:FŨBỤ1BỠPƠŨBỌỄPĂB?ỆÓB$ỠƯŨỞBÓVŨỞBŨỞỠPƠ$ĂBŨĨŨỞBÓỀƯB?*RŨỠBỌYBÙ5BŨHŨỞBŨỞỠỖBÓỠƯBŨỞ)ỸPBỤỀƯBỌYŨỞẮBầỘŨBÓỄŨỠBÙỔ?B%:FBỌỄ?BỌ)@ÓĂB&Ề:BỠỴŨBDĐBŨHỦB?ỠPBỠỂŨỠBỉ:L?BỌGB$ỠỆ?B&PŨỠBỦY?B&WB])ỶŨỞBỦIÓĂBÙỠVŨỞBÓỪŨB$Ỡ,BỠ@$B]ỶPB?Ỡ{ÓB?ỔBỠPƠŨBŨỀ0ẢBỌPỖ:BÙPƠŨBÓJ$BỞPJ0B$ỠÕ$BỠƯỄ?BỌYŨỞBÒSÓỠB].BỌ)ỀBŨỞ)ỸPBỤỀƯBỌYŨỞBỌPBỤỂỦB]PƠÓB#BŨ)ỶÓBŨỞƯỂPBÓỪŨBÓỠ)ỀBÓỠÌ?BÓỠỒĂBÓỠ)ỀB$Ỡ,BỠ@$ÃB%:0BỌSŨỠB]ỖB?PỖŨBỦVPBỞPỶPĂB?PỖŨBÒSÓỠB].ĂB?PỖŨBÙ1B%:5BÓ!ỀBŨỞ)ỸPBỤỀƯBỌYŨỞBÓỠ)ỀB$ỠFŨBỆŨỠBỌ;ŨỞBOFŨBÓỠJ?B]ỂB :BỠ)ỶŨỞBÓỠ:ŨỞBÓ!ỀBÓỆÓB?PỘ:BÓỠ:MŨBỤỀƯBỌYŨỞB%:WÓB?ỔÃBỦY?B&WB%:0BỌSŨỠBÓ!ỀBỉ:L?BÓỠ)ỀBỌỆ$B<ŨỞBỌ)@ÓBÓỆÓB0Ộ:BÓK:BỦỶPB]ỖBỠƯỄ?BỌYŨỞBŨỞ)ỸPBỤỀƯBỌYŨỞBừPƠ?BjỀỦBỌPBỤỂỦB]PƠÓB#BŨ)ỶÓBŨỞƯỂPB?ỠỎƯBỠ@$BỌXŨỞB?*ƯŨỞBOWPBÓFŨỠBÙPŨỠB?ỔB GBỠYPB]ỂB%:ỀŨBỠƠB%:WÓB?ỔBỦỶPẮẮẮBừRB]L0ĂB]PƠÓB?PỖŨBỠỂŨỠB&}ỀBỌÝPBỉ:L?BjỞ)ỸPBỤỀƯBỌYŨỞBừPƠ?BjỀỦBỌPBỤỂỦB]PƠÓB#BŨ)ỶÓBŨỞƯỂPB?ỠỎƯBỠ@$BỌXŨỞBỤỂB]PƠÓBỤỂỦBÓKŨB?ỠPỔ?ẮẴ/$ÂẴ$BÓỤỀ&&ỷẪ$ầƯÒ0ẪÂpỠFƯBỤ:LŨB]ỖBÓỆÓBŨYPBÒ:ŨỞBÓỪŨB1BÙPỔŨBÙỠỆÓBŨỠỀ:ĂBỌỄPBOPỚ:BỉỘBpỠSBữỔŨĂBu0B]PỘŨBpỠ)ỸŨỞB?*{ÓBu0BOỀŨB]ỖBÓỆÓB]JŨBỌỖBửGBỠYPBÓ!ỀBợ:WÓBỠYPBÓỠƯBOPỔ?ẢBÒ{Bỉ:L?B%:0BỌSŨỠBệPJ0B$ỠÕ$BỠƯỄ?BỌYŨỞBÒSÓỠB].BỌ)ỀBŨỞ)ỸPBỤỀƯBỌYŨỞBừPƠ?BjỀỦBỌPBỤỂỦB]PƠÓB#BŨ)ỶÓBŨỞƯỂPB?ỠỎƯBỠ@$BỌXŨỞBÓỨB?ỠỸPBỠỄŨBỤỂBCẸBŨHỦẮBpỠỎƯBỌỄPBOPỚ:ĂB]PƠÓB?ỠỀ0BỌÝPB%:0BỌSŨỠB?>BÙỠVŨỞBÓỨB?ỠỸPBỠỄŨB?ỠỂŨỠBÓỨB?ỠỸPBỠỄŨBỤỂBÓKŨB?ỠPỔ?BỌỚB?Ỡ:LŨBỤ@PB?*ƯŨỞB]PƠÓB%:FŨBỤ1BŨỠỂBŨ)ỶÓẮBpỠỘỦB]ỂƯBỌỨĂBỌỄPBOPỚ:BỌỖBŨỞỠSBầỀŨB&ƯỄŨB?ỠFƯB ỎỦB Õ?ĂBỌỆŨỠBỞPỆB ỎỦB]PƠÓB?ỠỀ0BỌÝPB?ỠỸPBỠỄŨBÓJ$BệPJ0B$ỠÕ$BỠƯỄ?BỌYŨỞBÒSÓỠB].BỌ)ỀBŨỞ)ỸPBỤỀƯBỌYŨỞBừPƠ?BjỀỦBỌPBỤỂỦB]PƠÓB#BŨ)ỶÓBŨỞƯỂPB?ỠỎƯBỠ@$BỌXŨỞBÓỨBỤỂỦB$ỠỆ?B&PŨỠB?Ỡ!B?.ÓBỠỂŨỠBÓỠQŨỠB]ỂBÓỨBỞĨ0BÙỠỨBÙỠHŨBÓỠƯBÒƯỀŨỠBŨỞỠPƠ$ẮẴ/$ÂẴ$BÓỤỀ&&ỷẪ$ầƯÒ0ẪÂừỖBợ:5BỠỲB?*@B]PƠÓBỤỂỦBŨỞƯỂPBŨ)ỶÓĂẴ$ÂỌXŨỞB?RŨỠB]ỖB&{BÓKŨB?ỠPỔ?B?PỔ$B?.ÓBÒ:0B?*RBợ:5BỠỲB?*@B]PƠÓBỤỂỦBŨỞƯỂPBŨ)ỶÓB]ỂB?ỠJ0B*ÍŨỞĂBợ:5BÒƯBÒƯỀŨỠBŨỞỠPƠ$ĂBŨỞ)ỸPBỤỀƯBỌYŨỞBỌỨŨỞBỞỨ$ĂBŨỘŨBÓỆÓBŨYPBÒ:ŨỞBÓỠPBÓKŨBỠ)ỶŨỞBỌỔŨBỦ.ÓB?PỘ:BÓỠQŨỠBỌỚB$Ỡ.ÓB].BÒƯỀŨỠBŨỞỠPƠ$ĂBŨỞ)ỸPBỤỀƯBỌYŨỞĂBỌXŨỞB?ỠỸPĂBỌỖBŨỞỠSBậỠQŨỠB$Ỡ!ẮBpỠỎƯBỌỄPBOPỚ:BỉỘBpỠSBữỔŨĂBầỀŨB&ƯỄŨB?ỠFƯBÓKŨBỤỂỦB*ỮB]PƠÓBÒ:0B?*RBợ:5BÓỨB$Ỡ,BỠ@$B]ỶPBjỞỠSB%:0Ổ?B&WBDẾ-jợ/pựBŨỞỂ0BĐẸ/DC/ĐCDẼBÓ!ỀBầỀŨBậỠJ$BỠỂŨỠBp*:ŨỞB)ỴŨỞBÙỠỨỀBửễễB]ỖB?PỔ$B?.ÓBỌÝPBỦỶPBỠƠB?ỠWŨỞB?ÝBÓỠ<ÓB]ỂB%:FŨBỤ1ĂBŨĨŨỞBÓỀƯBÓỠJ?BỤ)@ŨỞB]ỂBỠPƠ:B%:FBỠƯỄ?BỌYŨỞBÓ!ỀBÓỆÓBỌỴŨB]SB&{BŨỞỠPƠ$BÓVŨỞBỤL$ẮẴ/$ÂẴ$BÓỤỀ&&ỷẪ$ầƯÒ0ẪÂừỖBÒ{BỆŨBỉ:L?BpỠỬỀB?Ỡ:LŨB%:WÓB?ỔBẶppợpẲẮBjỞỂ0BĐC/É/ĐCCẼĂBu0BOỀŨBpỠ)ỸŨỞB].Bợ:WÓBỠYPBÙỠỨỀBửễBOỀŨBỠỂŨỠBờỠỆ$BỤƠŨỠBÙ1BÙỔ?B]ỂB?Ỡ{ÓBỠPƠŨBppợpÃBờỠỆ$BỤƠŨỠBÓỨBỠPƠ:BỤ{ÓB?>BŨỞỂ0BCD/Ẽ/ĐCCẼB?ỄƯBÓỴB&#B$ỠỆ$BỤ1BÓỠƯB]PƠÓBÙ1BÙỔ?B]ỂB?Ỡ{ÓBỠPƠŨBppợpĂBỞỨ$B$ỠKŨB?Ỡ;ÓBỌM0B?PỔŨB?*RŨỠBỠYPBŨỠL$BÓ!ỀBỌJ?BŨ)ỶÓB]ỂB?*PỚŨBÙỠỀPB?Ỡ{ÓBỠPƠŨBÓỨBỠPƠ:B%:FBỌ)ỸŨỞBỤWPBỌWPBŨỞƯỄPBÓ!ỀBẫFŨỞĂBjỠỂBŨ)ỶÓB?ỀB?ỠỸPBỞPỀŨB%:ỀẮBừRB]L0BÓỆÓB1BÙPỔŨBỌXŨỞB?RŨỠB]PƠÓBŨĨŨỞBờỠỆ$BỤƠŨỠBỤỘŨB?ỠỂŨỠBỉ:L?BŨỠÍỦB?PỔ$B?.ÓB?ỠỚBÓỠỔBỠỨỀBỌ)ỸŨỞBỤWPĂBÓỠ!B?*)ỴŨỞBÓ!ỀBẫFŨỞB]ỖBỠYPBŨỠL$B%:WÓB?ỔĂBŨỠJ?BỤỂB&Ề:BÙỠPBOỀŨBỠỂŨỠBểPỔŨB$ỠỆ$BŨHỦBĐCDEĂBỉ:L?BẫPỖ:B)ỶÓB%:WÓB?ỔBŨHỦBĐCDẺB]ỂBỌỆ$B<ŨỞBỌỪPBỠỬPB?>B?Ỡ{ÓB?PỜŨBŨỠ:BÓK:BÙ1BÙỔ?BppợpĂB?Ỡ{ÓBỠPƠŨBÓỨBỠPƠ:B%:FB?PỔŨB?*RŨỠBỠYPBŨỠL$B%:WÓB?ỔĂBỞP[B][ŨỞBÝŨBỌSŨỠBÓỠQŨỠB?*SB-B GBỠYPB?*ƯŨỞBOWPBÓFŨỠBŨ)ỶÓB?ỀB?ỠỀỦBỞPỀBÓỆÓBỠPƠ$BỌSŨỠB?Ỡ)ỴŨỞBỦỄPB?{BÒƯB?ỠỔBỠƠBỦỶPẮẴ/$ÂẴ$BÓỤỀ&&ỷẪ$ầƯÒ0ẪÂậỠPỖ:BÓ,ŨỞBŨỞỂ0ĂBÓỆÓB]SBỌỄPBOPỚ:Bợ:WÓBỠYPBÓỠƯB1BÙPỔŨB]ỖBÓVŨỞB?ỆÓBŨỠĨŨB&{ẮẴ/$ÂẴ$ÂẴ$BÓỤỀ&&ỷẪ$6:?ỠƯ*ẪÂịỠÝŨỞBpỠ!0Ẵ/$Â

Khổng Thủy

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Quốc hội họp tập trung, xem xét công tác nhân sự

Quốc hội họp tập trung, xem xét công tác nhân sự
2020-06-08 06:52:14

Sau đợt 1 họp trực tuyến, từ ngày 8-18/6, Kỳ họp thứ 9 (đợt 2) sẽ tiến hành họp tập trung tại Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội), quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có...

Niềm tin và kỳ vọng

Niềm tin và kỳ vọng
2020-05-29 08:42:24

PTĐT - Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV khai mạc ngày 20/5/2020. Đây là kỳ họp sẽ có nhiều quyết sách quan trọng, đồng thời cũng là kỳ họp lịch sử khi lần đầu tiên sau 74 năm,...

Quốc hội thảo luận các Dự án Luật

Quốc hội thảo luận các Dự án Luật
2020-05-26 16:29:20

PTĐT - Ngày 26/5, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 6 theo hình thức trực tuyến. Dự tại điểm cầu Phú Thọ có các đồng chí: Bùi Minh Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long