Cập nhật:  GMT+7
EŨỂỀƠXỈ{{ẶẾ)ưƯ}XỢẾÉưNÝỦỀƠ2,ÝỦỀỖLỲỀ8UỀÝTÝỀ}LÝỦỀ}2Ề}2!ÝỦỀƠ0ỈỀếLÝỦE/ŨỂÉE)ỀƠXỈ{{ẶẾ)jỢỈỚẾÉẻLỲỀ8UỀÝTÝỀ}LÝỦỀ}2Ề}2!ÝỦỀƠ0ỈỀếLÝỦỀỜ2.ƠỀỜÒ}Ề>ỈỀÝỦỈáỀ}4ỀÝŨ7ÝỦỀÝỦJáỀỜỐ[Ề}ŨJÝŨỀXỒ)ỀếLÝỦỀ8JỀ}>!Ề}ŨJÝŨỀÝŨƯUYỀ8 Ề}>ỸÝỦỀ}ÕYẪỀa[áRÝỀ{[$}Ề}>ỲÝỦỀ{[$}ỀŨ:ÝỀỊỆỀÝNYỀ<[ỈBỀũỲỀ8;ƯỀÝŨ7ÝỦỀỦƯỈƯỀỜỲKÝỀ}>2;ƠỀỜÕáẪỀ}Ũ5ƠỀ}ƯÙÝỀ}>ỲÝỦỀÝ2;ƠỀ8JỀ<[$ƠỀ}SỀỜMỀƠỴỀÝŨƯT[Ề}ŨỈáỀỜ&ƯẪỀỜÒ}Ề>ỈỀÝŨ7ÝỦỀáR[ỀƠỐ[ỀY;ƯỀƠŨỲỀÝŨƯUYỀ8 ỀỖLỲỀ8UỀÝTÝỀ}LÝỦỀ}2Ề}2!ÝỦỀƠ0ỈỀếLÝỦBE/)ÉE)ỀƠXỈ{{ẶẾ)ẻỲỚáẾÉẽỴỀ}ŨÚỀÝŨỒÝỀ}ŨÔáẪỀ}Ũ,ƯỀỦƯỈÝỀ<[ỈẪỀƠĨƠỀ}ŨSỀX5ƠỀ}Ũ"ỀỜỰƠŨỀ}Ũ2,ÝỦỀa[áRÝỀX.ƯỀỚ ÝỦỀÝŨ7ÝỦỀ“ỜƯÚYỀÝỴÝỦ”Ề}>RÝỀƠĨƠỀXỮÝŨỀ85ƠỀƠ0ỈỀỷƯU}ỀôỈYỀÝŨÓYỀa[áRÝỀ}KƠỀ}ỪÝŨỀŨỪÝŨỀ)ŨĨ}Ề}>ƯÚÝẪỀỜƯỀXRÝỀƠ0ỈỀỜÔ}ỀÝ2;ƠỀ}ỈẨỀƠŨ]ÝỦỀŨ2;ÝỦỀXĨƯỀÝŨ7ÝỦỀ}2Ề}2!ÝỦẪỀŨJÝŨỀỜ*ÝỦỀ{ỈƯỀ}>ĨƯẪỀƠŨ$ÝỦỀỜ$ƯỀ}>ỲÝỦỀY*}Ề{$ỀÝỦ2,ƯỀỚÕÝỀỜÚỀX=ƯỀWỞỲẪỀ}Ồ)ỀŨ.)ỀÝŨ7ÝỦỀ)ŨỐÝỀ}6ỀỖÔ}ỀYMÝẪỀƠ:ỀŨ*ƯỀƠŨỨÝŨỀ}>ỰỀ}>ỲÝỦỀ8JỀÝỦỲJƯỀÝ2;ƠẪỀƠĨƠỀ}&ỀƠŨ3ƠỀ<[$ƠỀ}SỀƠỈÝỀỚ5Ề8JỲỀƠ=ÝỦỀ8ƯUƠỀÝ*ƯỀỖ*ỀƠ0ỈỀỷƯU}ỀôỈYBỀẽŨ]ÝỦỀXƯRÝỀ} ƠỀ}ỪYỀƠĨƠŨỀYỴƠỀÝ$ƯỀ8;ƯỀÝŨ7ÝỦỀƠĨÝỀỖ*ẪỀỜLÝỦỀ8ƯRÝỀƠỴỀỖƯÚ[ỀŨƯUÝỀ“}5ỀỚƯÙÝỀỖƯSÝ”ẪỀ“}5ỀƠŨ[áÚÝỀŨỴỈ”ẪỀỖÔ}ỀYMÝỀƠŨỨÝŨỀ}>ỰỀỜÚỀƠỴỀŨJÝŨỀ8ƯỀƠŨ$ÝỦỀỜ$ƯBỀôỦŨƯRYỀ}>ỸÝỦỀŨ:ÝẪỀÝŨ7ÝỦỀỖƯÚ[ỀŨƯUÝỀ{[áỀ}ŨỲĨƯỀ8TỀ}2Ề}2!ÝỦỀƠŨỨÝŨỀ}>ỰẪỀỜKỲỀỜ3ƠẪỀX$ƯỀ{$ÝỦẪỀ“}5ỀỚƯÙÝỀỖƯSÝ”ẪỀ“}5ỀƠŨ[áÚÝỀŨỴỈ”Ề}>ỲÝỦỀÝ*ƯỀỖ*Ề8JỀ}ỪÝŨỀŨỪÝŨỀ}ŨỈYỀÝŨ1ÝỦẪỀXMÝỦỀ)ŨỨẪỀ}ƯR[ỀƠ5ƠBBBỀƠỶÝỀỚƯÙÝỀỖƯSÝỀ)Ũ3ƠỀ}K)ỀXJỀƠ:ỀŨ*ƯỀỜÚỀƠĨƠỀ)ŨỐÝỀ}6Ề)ŨLÝỀỜ*ÝỦỀ8JỀ}ŨSỀX5ƠỀ}Ũ"ỀỜỰƠŨỀX=ƯỀWỞỲẪỀYỴƠỀÝ$ƯBỀẽ"ÝỦỀ8;ƯỀỜỴẪỀY*}ỀỖ*Ề)ŨỒÝỀƠĨÝỀỖ*ẪỀỜLÝỦỀ8ƯRÝỀƠỴỀỖLÝỀXỮÝŨỀƠŨỨÝŨỀ}>ỰỀWŨ=ÝỦỀ87ÝỦỀ8JÝỦẪỀ{[áỀ}ŨỲĨƯỀ8TỀ}2Ề}2!ÝỦỀƠŨỨÝŨỀ}>ỰẪỀỜÒƠỀỖƯU}ỀƠỶÝỀŨỲJƯỀÝỦŨƯẪỀY:ỀŨ%Ề8TỀY ƠỀ}ƯR[ẪỀXàỀ}2!ÝỦỀƠ0ỈỀếLÝỦỀ8JỀƠỲÝỀỜ2,ÝỦỀỜƯỀXRÝỀƠŨ0ỀÝỦŨỮỈỀaMỀŨ*ƯỀ!ỀÝ2;ƠỀ}ỈẪỀ}ŨỒYỀƠŨỨỀY*}Ề{$ỀƠỶÝỀŨỲỈÝỦỀYỈÝỦẪỀỚỈỲỀỜ*ÝỦẪỀYÔ}ỀXỶÝỦỀ}ƯÝBỀếÕáỀXJỀÝŨ7ÝỦỀ}ŨĨƠŨỀ}Ũ3ƠỀ>Ô}ỀX;ÝỀỜỈÝỦỀỜÒ}Ề>ỈỀỜ$ƯỀ8;ƯỀƠ=ÝỦỀ}ĨƠỀỖLỲỀ8UỀÝTÝỀ}LÝỦỀ}2Ề}2!ÝỦỀƠ0ỈỀếLÝỦỀỦƯỈƯỀỜỲKÝỀŨƯUÝỀÝỈáBE/)ÉE)ỀƠXỈ{{ẶẾ)ẻỲỚáẾÉêỲỀỜỴẪỀÝỦỲJƯỀÝŨƯUYỀ8 Ề}ƯS)Ề} ƠỀ}[áRÝỀ}>[áTÝẪỀXJYỀƠŨỲỀƠŨ0ỀÝỦŨỮỈỀõĨƠ-ỏRỀÝƯÝẪỀ}2Ề}2!ÝỦỀj%ỀẽŨỨỀõƯÝŨỀỦƯ7Ề8ỈƯỀ}>ỶỀƠŨ0ỀỜKỲỀ}>ỲÝỦỀỜ,ƯỀ{$ÝỦỀ}ƯÝŨỀ}ŨỐÝỀ!ỀÝ2;ƠỀ}ỈẪỀƠỐÝỀ}NÝỦỀƠ2,ÝỦỀƠ=ÝỦỀ}ĨƠỀ}&ÝỦỀWS}Ề}Ũ5ƠỀ}ƯÙÝẪỀÝỦŨƯRÝỀƠ3[ỀXàỀX[ỒÝẪỀWỰ)Ề}Ũ,ƯỀX[ỒÝỀỦƯLƯỀÝŨ7ÝỦỀ8ÔÝỀỜTỀXàỀX[ỒÝỀY;ƯẪỀWŨỴẪỀƠỶÝỀÝŨƯT[ỀàỀWƯSÝỀWŨĨƠỀÝŨỈ[ẪỀ}KỲỀ{5ỀỜ%ÝỦỀ}Ũ[ỒÝỀ}>ỲÝỦỀÝŨỒÝỀ}Ũ3ƠỀaMỀŨ*ƯBỀẻÓÝỦỀƠĨƠỀŨỪÝŨỀ}Ũ3ƠỀ}[áRÝỀ}>[áTÝỀ)Ũ"ỀŨ.)ỀỦƯ])ỀƠĨÝỀỖ*ẪỀỜLÝỦỀ8ƯRÝẪỀÝŨÕÝỀỚÕÝỀŨƯÚ[Ề>#ẪỀÝOYỀ87ÝỦỀỖLÝỀƠŨÔ}ỀWŨỲỈỀŨỸƠẪỀƠĨƠŨỀYKÝỦỀƠ0ỈỀƠŨ0ỀÝỦŨỮỈỀõĨƠ-ỏRỀÝƯÝẪỀ}2Ề}2!ÝỦỀj%ỀẽŨỨỀõƯÝŨẨỀ}ŨÔáỀ>#ỀỖLÝỀƠŨÔ}Ề)ŨLÝỀỜ*ÝỦỀƠ0ỈỀÝŨ7ÝỦỀX[ỒÝỀỜƯU[Ềa[áRÝỀ}KƠẪỀ{ỈƯỀ}>ĨƯẪỀ}Ũ"ỀỜỰƠŨBBBỀẽŨ0ỀỜ*ÝỦỀÝOYỀ}ỪÝŨỀŨỪÝŨẪỀ)ŨĨ}ỀŨƯUÝỀ}4Ề{;YẪỀ}4ỀaỈỀŨỲK}ỀỜ*ÝỦỀƠŨ$ÝỦỀ)ŨĨỀƠ0ỈỀƠĨƠỀỜ$ƯỀ}2.ÝỦỀỜÚỀỜÔ[Ề}>ỈÝŨỀXJYỀ}ŨÔ}ỀỖKƯỀYỸƯỀÕYỀY2[ẪỀ}Ũ0ỀỜỲKÝỀƠ0ỈỀƠĨƠỀ}ŨSỀX5ƠỀ}Ũ"ỀỜỰƠŨBE/)ÉE)ỀƠXỈ{{ẶẾ)ẻỲỚáẾÉôỦỲJƯỀŨỪÝŨỀ}Ũ3ƠỀỜÔ[Ề}>ỈÝŨỀ}>[áTÝỀ}Ũ$ÝỦẪỀƠỐÝỀỖ&Ề{[ÝỦỀÝŨ7ÝỦỀŨỪÝŨỀ}Ũ3ƠỀỜÔ[Ề}>ỈÝŨỀY;ƯỀÝŨ2ỀỜÔ[Ề}>ỈÝŨỀ}>5ƠỀ}ƯS)ẪỀ}>5ƠỀỚƯUÝẪỀỜ=ƯỀWŨƯỀ)ŨLƯỀ“WŨỘ[ỀƠŨƯSÝ”Ề}>RÝỀWŨ=ÝỦỀỦƯỈÝỀYKÝỦẪỀ}Ũ=ÝỦỀ<[ỈỀƠĨƠỀ)Ũ2:ÝỦỀ}ƯUÝỀ}>[áTÝỀ}Ũ=ÝỦỀaMỀŨ*ƯẨỀaÕáỀỚ5ÝỦỀỜ*ƯỀÝỦ1Ề}Ũ=ÝỦỀ}ƯÝỀ8ƯRÝỀ>*ÝỦỀ>MƯẪỀÝŨÔ}ỀXJỀŨ*ƯỀ8ƯRÝỀƠĨƠỀỜỲJÝỀ}ŨÚỀÝŨÕÝỀỚÕÝBBBỀọS}ỀŨ.)ỀỜỈỀỚKÝỦẪỀY!Ề>*ÝỦỀƠĨƠỀŨỪÝŨỀ}Ũ3ƠỀỜÔ[Ề}>ỈÝŨỀ8;ƯỀỦƯĨỲỀỚ ƠẪỀ}[áRÝỀ}>[áTÝỀ>*ÝỦỀWŨO)Ề}>ỲÝỦỀ<[ỐÝỀƠŨ]ÝỦỀÝŨÕÝỀỚÕÝẪỀXJYỀƠŨỲỀƠ[*ƠỀỜÔ[Ề}>ỈÝŨỀỖLỲỀ8UỀÝTÝỀ}LÝỦỀ}2Ề}2!ÝỦỀƠ0ỈỀếLÝỦỀWŨ=ÝỦỀƠŨỬỀXJỀÝŨƯUYỀ8 ỀƠ0ỈỀŨUỀ}Ũ$ÝỦỀƠŨỨÝŨỀ}>ỰỀYJỀƠỶÝỀXJỀŨJÝŨỀỜ*ÝỦỀ}5ỀỦƯĨƠỀƠ0ỈỀÝŨÕÝỀỚÕÝBE/)ÉE)ỀƠXỈ{{ẶẾ)ẻỲỚáẾÉẻRÝỀƠKÝŨỀỜỴẪỀỜÒƠỀỖƯU}ỀX2[ỀàỀỜỘáỀYKÝŨỀƠ=ÝỦỀ}ĨƠỀ<[LÝỀXàỀÝŨJỀÝ2;ƠỀ8TỀ}>[áTÝỀ}Ũ=ÝỦẪỀỖĨỲỀƠŨỨẪỀÝŨÔ}ỀXJỀƯÝ}Ợ>ÝỢ}Ề8JỀYKÝỦỀaMỀŨ*ƯBỀẽỴỀỖƯUÝỀ)ŨĨ)Ề<[LÝỀXàỀƠŨÒ}ỀƠŨQỀYKÝỦỀƯÝ}Ợ>ÝỢ}ẪỀÝỦNÝỀÝỦ4ỈỀƠĨƠỀ}>ỈÝỦỀYKÝỦỀỜ*ƠỀŨKƯỀWS}ỀŨ.)Ề8;ƯỀ}NÝỦỀƠ2,ÝỦỀY!ỀY;ƯẪỀỜỈỀỚKÝỦỀƠĨƠỀ}>ỈÝỦỀYKÝỦẪỀỖĨỲỀƠŨỨỀƠỴỀÝ*ƯỀỚ[ÝỦỀ}[áRÝỀ}>[áTÝỀỜ2,ÝỦỀX$ƯẪỀƠŨ0Ề}>2:ÝỦẪỀƠŨỨÝŨỀ{ĨƠŨỀƠ0ỈỀếLÝỦẪỀ)ŨĨ)ỀX[Ồ}ỀƠ0ỈỀôŨJỀÝ2;ƠẪỀÝỦNÝỀƠŨÒÝẪỀỜÔ[Ề}>ỈÝŨỀ8;ƯỀÝŨ7ÝỦỀ}2Ề}2!ÝỦẪỀ<[ỈÝỀỜƯÚYỀ{ỈƯỀ}>ĨƯẪỀ}Ũ"ỀỜỰƠŨẨỀ)Ũ$ƯỀŨ.)ỀƠ"ÝỦỀƠĨƠỀƠ:Ề<[ỈÝỀ}[áRÝỀ}>[áTÝỀ}4ÝỦỀỖ2;ƠỀXJYỀƠŨ0Ề}ŨSỀ}>ỒÝỀ}ƯSÝỀƠ=ÝỦỀ8TỀ}2Ề}2!ÝỦẪỀXàỀX[ỒÝỀ}>RÝỀYKÝỦỀƯÝ}Ợ>ÝỢ}Ề}4ỀỜỴỀXJYỀ}ŨÔ}ỀỖKƯỀYỸƯỀÕYỀY2[Ề}ŨÕYỀỜ*ƠỀƠ0ỈỀƠĨƠỀ}ŨSỀX5ƠỀ}Ũ"ỀỜỰƠŨẨỀWƯRÝỀ<[áS}ỀXỲKƯỀ}ŨLƯỀÝŨ7ÝỦỀ)ŨỐÝỀ}6Ề}ŨỲĨƯỀŨỲĨẪỀỖƯSÝỀƠŨÔ}ẪỀ“}5ỀỚƯÙÝỀỖƯSÝ”Ề“}5ỀƠŨ[áÚÝỀŨỲĨ”ẪỀƠ0ÝỦỀƠ$ỀÝƯTYỀ}ƯÝỀƠ0ỈỀÝŨÕÝỀỚÕÝỀ8;ƯỀếLÝỦẪỀ}KỲỀ{5ỀỜ%ÝỦỀ}Ũ[ỒÝẪỀ}Ũ$ÝỦỀÝŨÔ}ỀƠỈỲỀ8TỀ}2Ề}2!ÝỦẪỀŨJÝŨỀỜ*ÝỦẪỀàỀƠŨỨỀ82:ÝỀXRÝỀaÕáỀỚ5ÝỦỀỜÔ}ỀÝ2;ƠẪỀƠ0ÝỦỀƠ$ỀƠŨÒ}ỀƠŨQỀWŨ$ƯỀỜKƯỀỜỲJÝỀWS}Ề}ỲJÝỀỚÕÝỀỜÚỀỜ2ỈỀỜÔ}ỀÝ2;ƠỀÝỦJáỀƠJÝỦỀ)ŨĨ}Ề}>ƯÚÝẪỀŨ"ÝỦỀƠ2,ÝỦBBBE/)ÉE)ỀƠXỈ{{ẶẾ)ắ[}ŨỲ>ẾÉõƯÝŨỀư5E/)É

Minh Tự

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên

Chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên
2024-02-01 08:43:00

baophutho.vn Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tăng cường củng cố, xây...

Chuyển biến từ một Nghị quyết

Chuyển biến từ một Nghị quyết
2024-01-31 10:49:00

baophutho.vn Là Đảng bộ đặc thù, không có chính quyền đồng cấp, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hiện có 56 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với gần 4.500 đảng...

Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng ở Thanh Ba

Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng ở Thanh Ba
2024-01-25 14:11:00

baophutho.vn Ngày 25/1, đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đợt 3/2 cho đảng viên lão thành...

Trao Huy hiệu Đảng tại huyện Đoan Hùng

Trao Huy hiệu Đảng tại huyện Đoan Hùng
2024-01-22 14:24:00

baophutho.vn Ngày 22/01, đồng chí Phùng Khánh Tài - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tới dự và trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ xã...

Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ

Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ
2024-01-18 08:25:00

baophutho.vn Đảng bộ Khối doanh nghiệp (DN) tỉnh có 86 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 3.791 đảng viên và trên 30.000 lao động. Để lãnh đạo các tổ chức cơ...

An toàn và tiết kiệm

An toàn và tiết kiệm
2024-01-18 08:24:00

baophutho.vn Vào dịp cuối năm, cận Tết, các cơ quan, đơn vị, địa phương thường tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả sau một năm hoạt động, đón nhận các danh...

Trao Huy hiệu Đảng tại Lâm Thao

Trao Huy hiệu Đảng tại Lâm Thao
2024-01-16 14:26:00

baophutho.vn Sáng 16/1, Huyện ủy Lâm Thao tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 75 năm, 70 năm tuổi Đảng, đợt 3/2/2024 cho bốn đồng chí. Đồng chí Đinh Công Thực -...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long