Cập nhật:  GMT+7
O;ỘỐX}PặặGÔăẲ,ẳ}ỲÔÓẲÚ]:ỐXẫà]:ỐWT"Ốé%ỐẳằỸỐỲ[JỐ:,T,Ốă;QăỐă;0]:ỐX;5]:ỐWS"Ố}dXJỐẻỨ[Ố;S,ỐẳằỸỐỲ[O/;ỘÓOăỐX}PặặGÔăọ"YẽÔÓO,[:ỐặằXGÔ//XKWP"ă;ẵẳ;"Ké]/YỲặ{ẳ"ă/]Ỳẹặ/ỘỞỖỔ/ƠỞYỘỘƠỖỜỚƠẳỘỚỠỜỜỢ}ỘK>ă:ÔỐ/ÓO/ăÓOăỐX}PặặGÔăọ"YẽÔÓô6]:ỐX;.ỐrRỐũ=ỐẶP]Ố-ỐẬẽỐé,#]ỐọP]ỐẲ;ẫà]:ỐéầỐẲ)];ỐậẽJỐĂ; Ốỏ;ậỐẳ(X;ỐẴọừõỐẳ)];ỐX;ậỐẳằ!ỐẳS,ỐÝ,*[ỐXỰẵỐĂ;âỐẲ;1KO/ăÓOăỐX}PặặGÔăọ"YẽÔÓĂẲôẲỐ-ỐẶQ]:ỐỜ-ỞJỐXQXỐÝ6]:ỐX;.Ốừ:ẵẽ&]ỐẺẵỨ]ỐĂ;âXỐ-ỐẬẽỐọ7Ốỏ;.];ỐẲằ(JỐẲ;ậỐẳẫá]:Ốỏ;.];Ốă;ậĨỐÉẩỐôbXỐôP[Ố-ỐẬẽỐé,#]ỐọỏrỐẲằẵ]:Ốẫa]:ỐôT]:JỐĂ; ỐẲ;ậỐẳẫá]:Ốỏ;.];Ốă;ậJỐỏ;ậỐẳ(X;ỐẬẽỐWP]ỐẮẵ5XỐ:,PỐé$ỐẳằỸỐỲ[ỐÝ6]:ỐX;ậỐẳằ!Ố;7,Ố]:;(Ốẳ"R]Ốắẵ5XỐé$ỐX4]:ỐẳQXỐWT"Ốé%ỐẳằỸỐỲ[JỐ:,T,Ốă;QăỐă;0]:ỐX;5]:ỐWS"Ố}dXJỐẻỨ[Ố;S,ỐẳằỸỐỲ[KO/ăÓOăỐX}PặặGÔăọ"YẽÔÓõdỐẳS,ỐÝ,*[ỐXỰẵỐĂ;âỐẲ;1ỐX ỐÝ6]:ỐX;.ỐrRỐũ=ỐẶP]Ố-ỐẬẽỐé,#]ỐọP]ỐẲ;ẫà]:ỐéầỐẲ)];ỐậẽJỐĂ; Ốỏ;ậỐẳ(X;ỐẴọừõỐẳ)];ĨỐÝS,ỐY,%]Ố}U];ỐÝS"Ốặ5ỐặảJỐWP]JỐ]:R];ỐXậPỐẳ)];ỐéRỐẴọừõỐẳ;R];Ốă;5ỐÉ,%ẳỐẲằ!KO/ăÓOăỐX}PặặGÔăọ"YẽÔÓẲS,Ố;7,Ố]:;(JỐXQXỐÝS,ỐW,*ẵỐÝUỐẳỬăỐẳằẵ]:Ốẳ;T"Ố}ẵỬ]JỐÝQ];Ố:,QỐẳ;dXỐẳằS]:ỐẻỨ[Ố;S,ỐẳằỸỐỲ[ĨỐă;Ứ]Ốẳ.X;ỐXQXỐ]:ẵẽ#]Ố];Ứ]ỐYV]ỐÝ=]Ốẳ!];ỐẳằS]:Ố]RẽỐéRỐÝẫPỐằPỐ];e]:Ố:,T,Ốă;QăỐ;,%ẵỐắẵTỐÝ*Ốă;0]:JỐX;5]:JỐX;Ủ]ỐÝb]:Ốẳ!];ỐẳằS]:ỐẻỨ[Ố;S,ỐẳằỸỐỲ[KỐẲằ"]:ỐÝ JỐ:,T,Ốă;QăỐắẵP]Ốẳằ1]:ỐÝẫạXỐXQXỐÝS,ỐW,*ẵỐÝẫPỐằPỐ}RỐặdỐă;5,Ố;ạăỐX;ỦẳỐX;@JỐ;9ỐẳằạỐÝ6]:ỐW7Ố:,ePỐXQXỐW7JỐWP]JỐ]:R];JỐẳ8ỐX;bXỐẻUỐ;7,ỐéRỐX7]:ỐÝ6]:ỐảỐÝ(PỐă;ẫa]:ĨỐẻQXỐ}ỬăỐXaỐX;=Ốă;5,Ố;ạăỐă;0]:Ố]:cPJỐẻđỐ}êỐéầỐé,%XỐẻỨ[Ố;S,ỐẳằỸỐỲ[ỐẳS,ỐÝ(PỐă;ẫa]:ĨỐẳẵẽ#]Ốẳằẵẽ$]JỐ:,Q"ỐYầXỐêỐẳ;bXỐXT];Ố:,QXJỐă;QẳỐ;,%]Ốặá[JỐẳdỐă;0]:Ố]:cPỐXQXỐ;"SẳỐÝ7]:ỐẻỨ[Ố;S,Ốẳ!];ỐYầXỐéRỐ;9ỐẳằạỐẳẫỐéỪ]Ốă;QăỐ}êỐ{;,ỐXỰ]Ốẳ;,=ẳĨỐẻđỐ}êỐ]:;,#[ỐXQXỐXaỐắẵP]JỐẳ8ỐX;bXJỐXaỐặảỐ:,Q"ỐYầXJỐXQỐ];Ứ]ỐX;ỲỐ:,ỪẵJỐ{;4]:Ốẳ;4]:ỐWQ"JỐ{;4]:Ốẳ5ỐXQ"ỐéầỐé,%XJỐ;R];Ốé,ỐẻỨ[Ố;S,ỐẳằỸỐỲ[KỐẲằ"]:ỐÝ JỐ:,T,Ốă;QăỐằỪẳỐắẵP]Ốẳằ1]:Ố}RỐ]Ứ]:ỐXP"ỐẳằQX;Ố];,%[ỐXậPỐX;.];Ốắẵẽ$]ỐXỪăỐXaỐặảKO/ăÓOăỐX}PặặGÔăọ"YẽÔÓũ=ẳỐ}ẵỬ]Ố;7,Ố]:;(JỐẲ;ậỐẳẫá]:Ốừ:ẵẽ&]ỐẺẵỨ]ỐĂ;âXỐẽ#ẵỐXỰẵỐXQXỐW7JỐ]:R];ỐX Ố},#]ỐắẵP]Ốẳ,=]Ố;R];ỐằRỐặ"QẳJỐW8Ốặẵ]:JỐ;"R]Ốẳ;,%]ỐXQXỐắẵẽỐÝ(];Ốă;QăỐ}ẵỬẳJỐX;.];ỐặQX;Ốé$Ốă;0]:JỐX;5]:ỐWS"Ố}dXJỐẻỨ[Ố;S,ỐẳằỸỐỲ[ỐéRỐéỬ]Ố;R];Ố;%Ốẳ;5]:ỐWT"Ốé%ỐẳằỸỐỲ[Ốă;ấỐ;ạăỐéá,ỐXQXỐX;ẵỮ]Ố[dXỐắẵ5XỐẳ=ĨỐẳ;dXỐ;,%]Ố]:;,#[JỐÝ6]:ỐW7Ốă;QăỐ}ẵỬẳỐé$ỐWT"Ốé%ỐẳằỸỐỲ[ỐéRỐă;QăỐ}ẵỬẳỐ},#]ỐắẵP]ỐÝ=]Ốă;0]:JỐX;5]:ỐWS"Ố}dXJỐẻỨ[Ố;S,Ốẳ!];ỐYầXJỐW XỐ}7ẳỐặbXỐ}P"ỐÝ7]:JỐ[ẵPỐWQ]ỐẳằỸỐỲ[Ố];ẫỈỐưẵỬẳỐẲ5Ốẳầ]:Ố;!];ỐặdJỐọ7ỐưẵỬẳỐ;!];ỐặdJỐưẵỬẳỐẳằỸỐỲ[…ĨỐÝẫPỐXQXỐ]7,ỐYẵ]:JỐ[ầXỐẳ,#ẵỐWT"Ốé%ỐẳằỸỐỲ[ỐéR"Ố{=Ố;"SX;Ốă;QẳỐẳằ,*]ỐẻUỐ;7,ỐỚỐ]Ú[ỐXậPỐW7JỐ]:R];JỐÝ(PỐă;ẫa]:KỐẲ;ậỐẳẫá]:ỐXẩ]:Ốẽ#ẵỐXỰẵỐrôừõỐXQXỐXỪăỐă;5,Ố;ạăỐXấ]:Ốéá,Ố;%Ốẳ;5]:ỐứẲẲẮỐảỐÝ(PỐă;ẫa]:ỐẳÚ]:ỐXẫà]:Ố:,Q[ỐặQẳJỐă;T]ỐW,%]ỐẻUỐ;7,ỐÝ5,Ốéá,ỐX4]:ỐẳQXỐẳ;dXỐẳ;,Ốă;QăỐ}ẵỬẳJỐX;.];ỐặQX;Ốé$ỐWT"Ốé%ỐẳằỸỐỲ[KỐỏ;ậỐẳ(X;ỐẴọừõỐXQXỐXỪăỐẳÚ]:ỐXẫà]:Ốẳ;dXỐ;,%]ỐắẵT]Ố}êỐừ;RỐ]ẫáXỐé$ỐWT"Ốé%ỐẳằỸỐỲ[Ốẳ;Ỳ"Ốẳ;Ữ[Ốắẵẽ$]ĨỐẻđỐ}êỐ]:;,#[Ố[,];JỐ{(ăỐẳ;à,ỐXQXỐéầỐé,%XỐWS"Ố}dXJỐẻỨ[Ố;S,JỐé,Ốă;S[Ốắẵẽ$]ỐẳằỸỐỲ[Ốẳằ#]ỐÝ(PỐWR]ỐắẵT]Ố}êKỐô5,Ốéá,ỐXỪăỐXaỐặảJỐẳ;.ỐÝ,*[Ốă;Ứ]ỐX4]:ỐXQ]ỐW7Ố{,#[Ố];,%[Ốé(Ốẳằ.ỐX4]:ỐẳQXỐWT"Ốé%ỐẳằỸỐỲ[KO/ăÓOăỐX}PặặGÔăọ"YẽÔÓẶPẵỐ{;,Ố]:;ỲỐêỐ{,=]ỐX;)ỐÝS"ỐXậPỐẲ;ậỐẳẫá]:Ốỏ;.];Ốă;ậỐừ:ẵẽ&]ỐẺẵỨ]ỐĂ;âXJỐẳS,ỐÝ,*[ỐXỰẵỐĂ;âỐẲ;1JỐĂ; Ốỏ;ậỐẳ(X;ỐẴọừõỐẳ)];ỐrRỐũ=ỐẶP]Ốẽ#ẵỐXỰẵJỐ]:PẽỐặPẵỐ;7,Ố]:;(Ố]RẽỐXQXỐ]:R];ỐX;bXỐ]Ú]:ỐX Ố},#]ỐắẵP]JỐÝỦXỐW,%ẳỐ}RỐẶảỐưP"ỐÝ7]:ỐẲ;ẫa]:ỐW,];ỐéRỐẺUỐ;7,ỐXấ]:Ốỏ4]:ỐP]Ốẳ)];JỐẶảỐqõÌôẲỐẳ8]:Ố;ạăỐÝQ];Ố:,QỐX4]:ỐẳQXỐX4]:ỐẳQXỐWT"Ốé%ỐẳằỸỐỲ[JỐẳ!];ỐẳằS]:ỐWS"Ố}dXJỐẻỨ[Ố;S,ỐẳằỸỐỲ[ỐY,&]ỐằPỐẳằ"]:Ốẳ;à,Ố:,P]ỐắẵPKỐẲằ"]:ỐÝ JỐẳỬăỐẳằẵ]:ỐÝQ];Ố:,QỐÝâ]:Ốẳ;dXỐẳằS]:ỐẻỨ[Ố;S,ỐẳằỸỐỲ[ĨỐă;Ứ]Ốẳ.X;ỐX;.];ỐẻQXỐXQXỐ]:ẵẽ#]Ố];Ứ]ỐéRỐÝ$ỐẻẵỪẳỐ];e]:Ố:,T,Ốă;QăỐ;,%ẵỐắẵTỐÝ*ỐẴọừõỐX ỐXÚ]ỐXbỐX;)ỐÝS"ỐXQXỐWP]JỐ]:R];JỐÝ"R]Ốẳ;*JỐX;.];Ốắẵẽ$]ỐÝ(PỐă;ẫa]:Ốẳẵẽ#]Ốẳằẵẽ$]JỐÝỮẽỐ[S];ỐX4]:ỐẳQXỐă;0]:JỐX;5]:ỐéRỐ]:Ú]ỐX;Ủ]Ốẳ!];ỐẳằS]:ỐẻỨ[Ố;S,ỐẳằỸỐỲ[Ốẳằ#]ỐÝ(PỐWR]Ốẳ)];KO/ăÓOăỐX}PặặGÔăễẵẳ;"ằÔÓrẵẽỐẲ;Ù]:O/ăÓ

Huy Thắng

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long