Cập nhật:  GMT+7
w5Ms4buU4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G6tC7hurVb4bu04buQw5LhurTDmSI74buSWWLhuqEiO+G7kuG6scOiVSLhu5Jb4bq/4buSWVJZ4buSWcOh4buS4bqzw6Phu5JbYsOi4buS4bq14bq34bql4buS4bq5U+G7kuG6uS4qWeG7kuG6vcOi4buw4bq1S+G7kiIs4buu4bqv4buSWVUiLOG7kuG7sjYu4buS4bq5w6Au4buSWVJZ4buS4bq14bq3YuG6oSI74buSLOG6o+G6r+G7kiI7YuG6oS7hu5IiYsOgWeG7kiI7IFMuw5MvLOG7lMOSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDksOTLl074buS4bqz4bq3WUjhu5AvL1lMWFEg4bqvLMOi4bq1LCBM4bq5Ii/DneG7tOG6s33hurUg4bqvLyLhu7ThurvhurMv4buW4buU4buU4bugL+G7mlDDneG7ouG7lOG7mOG7lOG7ouG7lOG7mOG6teG7lOG7nuG7ouG7oOG7nOG7nlvhu5RMe+G6rzvhu5Dhu5Ivw5LDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5LDtVIi4buSWDjhu5Lhuq4sMSI74buS4bqww6JVIuG7klvhur/hu5Lhur3DouG7sOG6teG7kiIs4buu4bqv4buSWVUiLEvhu5LDtTUiO+G7klEi4buS4bq1PCIs4buSW1Nd4buSWTUiO+G7kuG6tVJZ4buS4bq3U+G7kuG6syBS4bq1S+G7kuG6tSzhu7Qg4buSw500LuG7kkvhu5LhurHDolUi4buSW+G6v+G7kiI7YuG6oS7hu5IiYsOgWeG7kiI7IFMu4buSW2LDouG7kuG6teG6t+G6peG7kuG6teG6tz0i4buS4buyKVHhu5JYUyLhu5LhurU8IixMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOS4bqu4bq04buR4bq04buSLeG7kuG6tCzhuqEu4buSOy5RIuG7kuG6scOiUUvhu5LDo+G7kllSWeG7kuG7silR4buS4bqvLGLDoSI74buSW+G7qiLhu5JZ4buuIuG7kuG6tS4k4bqv4buSOy5S4bqv4buS4bq5w6Au4buS4bquLOG6peG7kuG6tCwyS+G7klsuPSLhu5LhurUuJOG6r+G7kuG6ryxS4bq14buSLC4qIuG7kllSWeG7kuG6teG6t2LhuqEiO+G7kizhuqPhuq/hu5IiLOG7ruG6r+G7kllVIizhu5LhurXhurdSLuG7kuG6ryzhu7bhuq9L4buS4bq1LiThuq/hu5LhurVRw6rhu5JZLCDhu5IiO2LhuqEu4buSImLDoFnhu5IiOyBTLuG7kiIs4buu4bqv4buSWVUiLOG7kuG6teG6t1Iu4buS4bqvLOG7tuG6r+G7kuG6uVMg4buSW8OaIizhu5LhurUsOeG7kuG6uC4q4bq14buS4buxUV1Mw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOS4buRJuG7kuG6rywxIjvhu5IiO2RRS+G7kiI7w5ki4buSWSzFqCLhu5IiO2LhuqEu4buSImLDoFnhu5IiOyBTLuG7kiIs4buu4bqv4buSWVUiLOG7kuG6teG6t1Iu4buS4bqvLOG7tuG6r+G7kuG6uVMg4buS4buyKVHhu5JYUyLhu5Lhuq4s4bql4buS4bq0LDJL4buSw7U1Ijvhu5JRIuG7kuG6tTwiLOG7kuG7ssOa4buS4bq1w5kiO+G7klli4bqhIjvhu5JZNSI74buS4bq1Ulnhu5Ii4bukXeG7klks4bukWeG7kuG6tSgiLOG7kiwoIixL4buS4bqxw6JVIuG7klvhur/hu5JZLMWo4bq14buSWSwj4buSWVJZ4buSWcOh4buS4bqzw6Phu5JbYsOi4buS4bq14bq34bql4buS4bq5U+G7kuG6uS4qWeG7kuG6vcOi4buw4bq1S+G7kiIs4buu4bqv4buSWVUiLOG7kuG7sjYu4buS4bq5w6Au4buSWVJZ4buS4bq14bq3YuG6oSI74buSLOG6o+G6r+G7kiI7YuG6oS7hu5IiYsOgWeG7kiI7IFMuTMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDkuG6tCEiLOG7kuG7siQi4buS4buU4buaLOG7kiI7U8Oq4buS4bueL+G7nEvhu5LhurU5Ijvhu5LhurM24buSIjti4bqhLuG7kiJiw6BZ4buSIjsgUy7hu5Lhu7JRIjvhu5JbYsOi4buS4bq14bq34bql4buS4bq14bq3PSLhu5Lhu7IpUeG7klhTIuG7kuG6tTwiLOG7kltT4buS4buUTMag4buaxqDhu5IiO2LhuqEuS+G7kuG6teG7ruG6r+G7kuG6teG6t8OiIjvhu5IiLC4lw6Lhu5IiLOG7sOG6teG7ksOj4buS4bq1LFMiLOG7kuG6ryw24buS4bq4LirhurXhu5LhurThurcoTOG7kuG7sTti4bqhLuG7kiJiw6BZ4buSIjsgUy7hu5LhurUsYuG6oSI74buSW2LDouG7kuG6teG6t+G6peG7ksOj4buSWVJZ4buSfSxSWSzhu5LhurNUIuG7klvDoCJL4buSfeG6v+G7kuG6teG6pVnhu5Lhur1S4buSWeG6qVHhu5JZUlnhu5LDnSBRIizhu5IiOywuKuG6r0vhu5JZYuG7kuG6teG6t+G6peG7kuG6tVQu4buSIixT4buS4bq3Lj0iO+G7kl1T4buSIjti4bqhLuG7ksOd4buqIuG7kuG7silR4buS4bqvLGLDoSI74buSWSwg4buS4bq1LMOiPUvhu5IiLFPhu5LhurUs4buqIuG7kiIs4buqIuG7kltT4buSIjti4bqhLuG7kuG6uC4q4bq14buS4buxUV3hu5LhurlT4buSfeG6v+G7kuG6teG6pVnhu5Lhur1S4buSWVJZ4buS4bq14bq3YuG6oSI74buSLDJZ4buSTuG7kVQu4buSLDJZ4buSc+G6pyI74buS4bq4YsOhIjtL4buSw7VRIOG7kuG7ssavIjvhu5LDiuG7kuG6tSThu5Lhuq4s4bql4buS4bq0LDJL4buS4buRVC7hu5IsMlnhu5LDtTUiO+G7kiI7LC4q4bqv4buS4bq4LirhurXhu5LhurThurcoTExMT0zDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5LhurQsYuG6oyI74buS4bq1UuG7kuG7qT3hu5Lhu5FjWeG7kuG6tCBTIuG7ki3hu5Lhuq4sMOG7kuG6tOG6t2LDoyI74buS4bqvLDEiO+G7kuG6sMOiVSLhu5Jb4bq/4buS4bq9w6Lhu7DhurXhu5IiLOG7ruG6r+G7kllVIixL4buSw7U1Ijvhu5JRIuG7kuG6tTwiLOG7klksIOG7klguJOG6tcSo4buS4oCc4buRJuG7kuG6sy4k4bq14buSWSzFqOG6teG7kuG6scOiVSLhu5Jb4bq/4buSLCBU4bq14buS4buyOCI74buSWeG6qVHhu5IiO2LhuqEu4buSImLDoFnhu5IiOyBTLuG7kltiw6Lhu5LhurXhurfhuqXhu5LhurXhurc9IuG7kuG7silR4buSWFMi4buS4bq1PCIsS+G7kuG7ssOhIuG7kuG6uSnhu5Lhu7LDmuG7klks4bqp4buS4buyOCI74buS4bq1LFFd4buSXWLDouG7kuG7j1Ei4buSci5SXeG7kuG7sjZZ4buSw7U1Ijvhu5JRIuG7kuG6tTwiLOG7klhRIuG7kixTIizhu5IiLC4lw6Lhu5LhurnDmSLhu5JYVSLhu5JZLDzhu5Lhu7JUIOG7kuG6tcOZIjvhu5JZYuG6oSI74buSWTUiO+G7kuG6tVJZ4buS4bqxw6JVIuG7klvhur/hu5IiO2LhuqEu4buSImLDoFnhu5IiOyBTLkvhu5LhurXhurcyIjvhu5LhurXhu6pd4buSW1PEqOG7kuG7kVbDquG7kl1UIizhu5JZNSI74buS4bq1Ulnhu5LhurXDosOqPSLhu5LhurXhurfDosOqJSJL4buS4bqvLDnhu5JYLiQi4buS4bqvLFLhuq/hu5Jbw6Lhu67hurXhu5Lhurkl4buS4bq9w6Lhu7DhurXhu5IiLOG7ruG6r+G7kllVIixL4buSW1Nd4buS4bq1NuG6teG7klk1Ijvhu5LhurVSWeG7kuG6ueG7riLhu5Lhu7I4Ijvhu5LhurHDouG7rCLhu5JZLOG6pSI74buS4bq1IVks4buSWcSRWeG7kuG6tSxRXeG7kjsuUeG7kuG6ryxS4bq14buSLC4qIuG7kuG6tTbhu5I7LlJZ4buSIjti4bqhLuG7kiJiw6BZ4buSIjsgUy7hu5Lhu7IkIuG7kuG7silR4buSWFMi4buSWTDhu5LDneG7sMOi4buSLC4qw6Lhu5IiOywu4buS4bq54buwIuG7kiIs4buu4bqv4buSWVUiLOG7kuG6teG6t1Iu4buS4bqvLOG7tuG6r0vhu5LhurXDmSI74buSWWLhuqEiO+G7klk1Ijvhu5LhurVSWeG7kn0uJl3hu5LhurXhurdR4buSWWLhu5LhurXhurfhuqVL4buSLCBU4bq14buS4buyOCI74buSWeG6qVHhu5IiO2LhuqEu4buSImLDoFnhu5IiOyBTLuG7kuG6tVQu4buSWVJZ4buSWcOh4buS4bqzw6Phu5JbYsOi4buS4bq14bq34bqlS+G7kiIs4buw4bq14buSW1Phu5J9LMOi4buSWSzDoiI74buSWWJL4buSIixT4buSWSwg4buS4bq1LMOiPeG7kiI7w6LDqj0i4buSWcOZIkvhu5IiLFPhu5IiOyw84buSw6Phu5Iiw6Eu4buSLEAg4buSW1IiLEvhu5J9ISLhu5Lhu7JSIEvhu5Ih4bq14buSIjti4bqhLuG7kuG6scOiUeG7kltULuG7kiIs4bumXeG7kn0p4bqv4buS4bq1LOG6oS7hu5Lhuq8sUuG6teG7kiwuKiLhu5IiO2LhuqEu4buSImLDoFnhu5IiOyBTLuG7kiIs4buu4bqv4buSWVUiLEvhu5JZYuG7kuG6teG6t+G6peG7kuG6teG6t1Iu4buS4bqvLOG7tuG6r+G7kuG7sibhu5JZMOG7klguKiLhu5Lhuq8sUuG6r+G7kuG6vWXhu5Jb4bq/SuG7kuG6tSxi4bqhIjvhu5Lhur3DosOqPSLhu5JZ4buu4bqv4buSIizhu67hurXhu5JYLiQi4buS4buyOCI74buS4bqzNuG7klti4bqjIjvhu5IiO2LhuqEu4buSImLDoFnhu5IiOyBTLuG7kltiw6Lhu5LhurXhurfhuqXhu5LhurXhurc9IuG7kuG7silR4buSWFMi4buS4bq1PCIs4buS4bq1LOG7tCDhu5LhurVkIjvhu5I7LuG6oUvhu5LhurVkIjvhu5IiO1PDquG7kiIs4bumXeG7kuG6vVJZ4buSXS4iLOG7kltTXeG7kuG6tzThu5Jd4bqtWeG7kuG7siFZLOG7klli4buS4bq14bq34bqlS+G7kiwgVOG6teG7kuG7sjgiO+G7klnhuqlR4buSIjti4bqhLuG7kiJiw6BZ4buSIjsgUy7hu5Lhu7Im4buSWTDhu5JYLioi4buS4bqvLFLhuq/hu5LhurHDolUi4buSW+G6v+G7kuG6uVPhu5J9KeG6r+G7kuG6tSzhuqEu4buS4bqvLFLhurXhu5IsLioi4buS4bq5LuG7kuG6ryxUXeG7kuG6teG6tyAiO+G7kls+Iizhu5LhurnEkVnhu5Lhur3DouG7sOG6teG7kiIs4buu4bqv4buSWVUiLOG7kuG7sibhu5Lhur1l4buSW+G6v+G7kuG6tSzhu7Qg4buS4bqxw6LDquG7kuG7sikiLEzhu5Lhu5HFqFnhu5JYLirhurVL4buS4buyw5rhu5LhurUsUV3hu5JdYsOi4buS4bq5w6Au4buS4buPUSLhu5JyLlJd4buS4buyNlnhu5LDtTUiO+G7klEi4buS4bq1PCIs4buSO+G7pCLhu5LhurXhurdSWSzhu5IiLC4qXeG7klnhuq3hu5LhurUsJuG7klnhuqlR4buSW8OaIizhu5Lhu7JUIOG7kllSWeG7kuG7ssOhIuG7kuG6uSnhu5LhurUs4bu0IOG7kuG6tWQiO+G7klksw6LDqj0i4buS4buyJUvhu5Lhu7IpUeG7klhTIuG7kuG6ryzhuq3hu5LhurXhurdSWSxM4buS4buxJMOi4buS4buyJuG7kuG6vVXDquG7kuG6t1Hhu5LhurUoIizhu5LhurXhurdUIjvhu5IiO2LhuqEu4buSImLDoFnhu5IiOyBTLuG7kiIs4buu4bqv4buSWVUiLOG7kuG6teG6t1Iu4buS4bqvLOG7tuG6r+G7kl1T4buSfSw1Ijvhu5Lhuq8sUuG6teG7kiwuKiLhu5LhurlT4buSWTDhu5JYLioi4buS4bqvLFLhuq/hu5Lhuq8sMSI74buSIjtkUeG7kn0p4bqv4buS4bq1LOG6oS7hu5JbU13hu5Jb4buqw6rhu5JbUSLhu5LDnSlZLOG7klgqIizhu5LhurdR4buSWTgiO+G7kuG7sjciO+G7kuG6tSwo4buS4bqvLFUu4buSWSwpw6Lhu5LhurXhurdSWSzhu5IiLC4qXeG7kuG6teG6t2LDoFnhu5Lhu49RIuG7kjsuUl3hu5Lhu7I2WeKAnUzDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5LGsCbhu5LhurVk4buSfSwu4buS4buy4bqj4bq14buSw50pWSzhu5LDteG7reG6uHTDtOG7ki3hu5Lhu5RQ4buS4bq1LGPhu5LhurVi4buSWOG6pyI74buS4bqvLFLhurVL4buS4bquLDEiO+G7kuG6sMOiVSLhu5Jb4bq/4buS4bq9w6Lhu7DhurXhu5IiLOG7ruG6r+G7kllVIixL4buSw7U1Ijvhu5JRIuG7kuG6tTwiLOG7kuG7ssOa4buS4bq1LiQi4buSLFMiLOG7kn0uJl3hu5LhurXhurdR4buS4bq14bq3PSLhu5LGoOG7mOG7klnDoeG7kuG6s8Oj4buSW2LDouG7kuG6teG6t+G6peG7kuG6tVQu4buS4buyKVHhu5JYUyLhu5LhurUsUyIs4buS4bqvLDbhu5LhurguKuG6teG7kuG6tOG6tyhL4buSfS4mXeG7kuG6teG6t1Hhu5LhurUoIizhu5IsKCIs4buSfSxRLuG7klhSIOG7kuG6tVRd4buS4bq14bq34bqlS+G7kl3huq1Z4buS4buyIVks4buSWWLhu5LhurXhurfhuqVL4buSOy7hu7DDquG7kuG6ryzhu7bhuq/hu5JbUSDhu5Lhu7I4Ijvhu5JZ4bqpUeG7kiI7YuG6oS7hu5IiYsOgWeG7kiI7IFMuTOG7kuG6tOG6t2LDoFnhu5Lhu7IwS+G7kuG6tSEiLOG7kuG6tWThu5Lhu7Lhu6zDouG7kiLDmV3hu5Lhu5bhu5jhu5bhu5Thu5Lhu7IkIuG7kiJRw6pL4buS4bquLDEiO+G7kuG6sMOiVSLhu5Jb4bq/4buS4bq9w6Lhu7DhurXhu5IiLOG7ruG6r+G7kllVIizhu5Lhu7LDmuG7kn0uJl3hu5LhurXhurdRS+G7kuG6ryxS4bq14buSLC4qIuG7klvhu67huq/hu5IsN+G7kuG6s8Oh4buS4bq9ZeG7kuG6ryxU4bq14buS4buU4bug4buS4bq54bqtL+G7lFDhu5IiO2LhuqEu4buSImLDoFnhu5IiOyBTLuG7kuG6uS7hu5Lhuq8sVF3hu5Lhuq8sUuG6r+G7klvDouG7ruG6teG7kuG6uSXhu5Lhur3DouG7sOG6teG7kiIs4buu4bqv4buSWVUiLOG7kuG6uVPhu5JbUSDhu5Lhu7I4Ijvhu5LhurnDoC7hu5LhurU5Ijvhu5LhurM24buS4bq1LiUi4buS4bqvLFThurXhu5JbU+G7kuG7lOG7lOG7mOG7kuG6teG6ty4qw6Lhu5Lhu7I3IjtK4buS4bq14bq3ICI74buS4buyMOG7kuG7ssOa4buS4bq1LiQi4buSLFMiLOG7kuG6teG6t+G6rVnhu5Lhur3DouG7sOG6teG7ksag4buS4bq14bq3YuG6oSI74buSLOG6o+G6r+G7kiI7YuG6oS7hu5LhurThurfDoiI74buS4bqww6I2WeG7kuG6uSXhu5IiYsOgWUzhu5LDtVJZ4buS4bq14bq3YuG6oSI74buSLOG6o+G6r+G7kuG6uS7hu5Lhuq8sVF3hu5JZLOG6qeG7ksOqJMOi4buSfSw1Ijvhu5JZMOG7kjsu4buww6rhu5Lhuq8s4bu24bqv4buSW1Eg4buS4buyOCI7S+G7kiwgVOG6teG7kuG7sjgiO+G7kuG6teG6t1Iu4buSXeG6rVnhu5Lhu7IhWSzhu5IiLOG7ruG6r+G7kllVIixL4buS4bqxw6JS4buSLFQi4buS4bq1VF3hu5LhurXhurfhuqVMTExMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq9mw6LhurUsIOG6t+G7kMOS4bq0LMOizIDDquG7kuG6tOG6t1EiO8OTL+G6r8OS

Thùy Trang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19
2021-05-07 21:43:16

PTĐT - Toàn bộ cán bộ Khoa xét nghiệm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ đã được huy động để xét nghiệm COVID-19 cho hơn 2000 nhân viên...

Cụ ông 92 tuổi với trái tim nhân ái

Cụ ông 92 tuổi với trái tim nhân ái
2021-05-07 13:24:40

PTĐT - Ngày 7/5, tại trụ sở Hội CTĐ tỉnh, cụ Lê Ngọc Trân, 92 tuổi, hiện đang sống tại khu Tràng Đông, phường Thanh Miếu, TP Việt Trì đã trực...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long