Cập nhật:  GMT+7
aeG7t21r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+OeG7ueG7hOG6rsawasOtOXThur5r4buE4buGRuG6tuG7tWtPccOTa+G7p0rhurbhu7Vr4buERGvhu6Xhu7fhu4jhu6Vr4bu3Q+G7uWtN4buZa+G7peG7k+G7pWvhu7fhurLhu5Xhu4RrxalD4bq24bu1a+G6tuG7t3HhurZrxanhu5XhurLhu4Nr4buExKhr4buE4bu34bu5eOG6tmkv4bu3bcOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTasOtaeG7ueG6sOG7tWvhu4Lhu4bhu6XDqWovL+G7peG7hcO54buR4bqy4bq+4bu3RuG7hOG7t+G6suG7hU3hurYv4bunxrDhu4LEguG7hOG6suG6vi/hurbGsE7hu4Ivbm1uw7Ivw7PDtOG7p29tbm7Ds8Ozw7Lhu4Rt4buP4buPw7Vuw7Thuq5t4buFw4Phur7hu7Vqay/DrWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vsOZ4bqy4bunw5Nqw63hu7ZD4bu5a+G7pDnFqGvhu4ThuqDhurbhu7dr4buCRWvEgnbhu4Rr4bul4bqo4bq24bu1a+G7hOG7k+G7pWvhu41r4buE4bu34buT4bq24bu1a8Wpc0Zr4bq24bub4bqw4buDa+G7hOG7huG7uXnhurZrxILhu7fhu5Hhu7lr4bq24bu34bu5eOG6sGtNSWvhu41r4buE4bu34buT4bq24bu1a+G7pUbhuqrhu7lr4bq24bub4bqw4buFaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+w5nhurLhu6fDk2rDrTvhu7Xhu5nDk2tuby/hu43hu4Nr4bu2Q+G7uWvhu6Thu7dMa+G7hOG7t3Thur5rxanhuqZrZ+G7pDnFqGhr4buE4bqg4bq24bu3a+G7hERr4bul4bu34buI4bula+G7gkVrxIJ24buEa+G7peG6qOG6tuG7tWvhu4Thu5Phu6Vr4bu3Q+G7uWvhu41r4buE4bu34buT4bq24bu1a8Wpc0Zr4bq24bub4bqw4buDa+G7hOG7huG7uXnhurZrxILhu7fhu5Hhu7lr4bq+4bu34buKReG6tuG7tWvhu7fhu4rDieG6tuG7teG7g2vhurbhu7fhu7l44bqwa01Ja+G7jWvhu4Thu7fhu5Phurbhu7Vr4bulRuG6quG7uWvhurbhu5vhurBrbmxubeG7hWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vsOZ4bqy4bunw5Nqw63hu41r4buE4bu34buT4bq24bu1a8Wpc0Zr4bq24bub4bqw4buDa+G7tkPhu7lr4bukOcWoa+G7hOG6oOG6tuG7t2vFqcaha+G6ruG7meG6sGvhu4Thuqrhu4Rr4bul4bu3QeG6tuG7t2vhu4Lhu5Phu6Xhu7dr4buR4bq2a+G7guG7ueG6tuG7t2tPxqFr4bu3Q+G7ueG7g2vhurbhu7dx4bq2a8Wp4buV4bqy4buDa+G7hOG7huG6umvhu7Xhu7lH4bq+a+G7hOG7t+G7uXbhu4Rr4buE4bu3SuG7pWvhu6Xhu7fhurJr4bq24bu34bu5d0Zrxanhuqrhu7lr4buE4buK4bq64bq24bu1a8OTdkZr4buE4bu3duG7heG7heG7hWvDosOJ4bu5a+G6sEnhu6Vr4buE4bu54buvRmvhu7fhu4rDieG6tuG7tWtNd2vigJw5duG7hGtNw4Fr4bq24bu14buK4bq44bu5a+G6tuG7teG7t8Oo4bqya03hu5lr4bq24buV4bq2a+G6tuG7t3HhurZr4bul4bu3cuG7hGvFqUPhu6Vr4bun4buRa+G7peG7keG6sOKAneG7g2vhu4Thu4bhurLhurbhu7Vr4bunw4Dhur5rOXbhu4RrO+G7tUbDk+G7r+G6tmvFqeG7k+G6tmtubG5t4buDa+G7tkPhu7lrxanGoWvhu4Thu4bhu5HhurJrw7Phu4/hu4Vu4buPw7Jr4buCRnLhu4Rr4buARuG7mWtNw4nhu7lr4buE4buGw4Br4bu14bu54buTa+G7hOG7huG7r+G6tmtub+G7g8O0a+G7hMOVa8WpQuG6tuG7teG7hWs54bu3SuG7pWvhu7fhu7l44bq2a+G7hOG6quG7hGvhu6VGQ+G7pWtNdOG6tmvFqUPhurbhu7Vr4oCcOsSQ4bu5a+G7hERr4bul4bu34buI4bul4buDa+G7peG7k2vhurbhu7dx4bq2a+G7teG7neG6tmtNw4nhu7lr4bqwQ+G7hGvFqcOA4buRa+G7peG7t+G6oGvhurbhu7dx4bq2a8Wp4buV4bqy4oCd4buDa+G7tkPhu7lr4buE4buG4bq6a+G7teG7uUfhur5r4bul4bu34bqya23DtW5rxanDgOG7kWvhu6Xhu7fhuqBr4bul4bq0a+G7t+G6suG7meG6tmvhu6Xhu5fhurbhu7drxanhu5/hu6Vrw7nhu7l44buEa8SC4bu34bq0a8SC4bu34bub4bq24buHa+G7t8SQa+G7hOG7huG6umtN4buZa+G7hOG7huG7keG6smtubcO0a8O5w4Jr4buC4bu54bq24bu3a+G7guG7l+G6tmtNw4nhu7lr4buEROG6tuG7tWvhu7Xhu7nhu5Nr4buE4buGw4Brb+G7g25r4buEw5VrxalC4bq24bu1a8WpQuG6tuG7teG7h2tPccOTa+G7p0rhurbhu7Vrxanhu4rhurrhu6Vrbm9r4bq24bu34buZa+G6tuG7t3HhurZrxanhu5XhurLhu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTasOtO+G7teG6suG7meG7uWvhu6Xhuqjhurbhu7Vr4buE4buT4bula0/GoWvhu7dD4bu5a+G6tuG7t3HhurZrxanhu5XhurLhu4Nr4bu2Q+G7uWvhu6XDguG6tmvhu4REa+G7peG7t+G7iOG7pWvDsuG7j2vFqeG6uuG7hGvEguG7t+G7k+G6sGvhu6Xhu7dM4buRa8O5eOG6tuG7t+G7g2vhu6Vy4bq+a+G7hOG7t0bhuqrhu6Vr4bqw4bu5w73hurZr4bq+4bu3QWvhu6Xhu7fhurJrb8Ozw7Vua+G6tuG7teG7iuG6uOG7uWvhu6XhurRr4bu34bqy4buZ4bq2a+G7peG7l+G6tuG7t2vEguG7t+G6tGvEguG7t+G7m+G6tuG7h2vhu4Thu7fhu5vhurBr4bu34bqm4bu54buDa+G7hOG7n+G6tuG7tWvhu4BG4buZ4buDa+G7hOG7n+G6tuG7tWtPxrBr4bqu4bub4bq24buDa+G6sOG7k8OTa+G7hOG7huG6umvhu4Thu7dB4bq24bu3a+G7peG7t+G6smvhurbhu7Xhu4rhurjhu7lrxILhu7dGw5N24buEa+G7hHThu4Thu4Nr4buE4buG4buxa8aw4bqw4buDa+G6tuG7teG7iuG6uOG7uWvhurbhu7Xhu7fDqOG6suG7g2vhurbhu5XhurZr4bq24bu3ceG6tmvhu6Xhu7dy4buEa8WpQ+G7pWvhu6fhu5Fr4bul4buR4bqwa03hu5lr4buE4bu5duG6vmvhurbhu7d04bq2a8Wp4buK4bq64bula+G7hOG7huG7r+G6tmvhu4/hu4XDssOzb2vFqUXhurZrTcOAa+G6sOG7k0bhu4Xhu4Xhu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTasOtaeG7ueG6sOG7tWvhu4Lhu4bhu6XDqWovL+G7peG7hcO54buR4bqy4bq+4bu3RuG7hOG7t+G6suG7hU3hurYv4bunxrDhu4LEguG7hOG6suG6vi/hurbGsE7hu4Ivbm1uw7Ivw7PDtOG7p29tbm7Ds8Ozw7Lhu4Rt4buP4buPw7Vuw7Thuq5u4buFw4Phur7hu7Vqay/DrWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vsOZ4bqy4bunw5Nqw63hu7ZD4bu5a+G7pDnFqGvhu4Thu5/hurbhu7Vr4bu34bqy4buRa+G7peG7t+G7ueG7kWvhu4Thu5HDk2vhu6Xhu5Phu6VrxalC4bq24bu1a+G7peG7t0Fr4buE4bu34bqo4bu5a+G7hOG7t+G7keG6sGvhu7Xhu7nhu5Frw5nhu5HhurZr4bul4bu3cuG6vmvhu7fhu5nhurbhu7dr4buE4bqg4bq24bu3a+G7tkPhu7lrxILhu7fhurThu5Frw6Lhu7jhu7jhu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTasOtOeG7huG6suG6tuG7tWvigJw54bu34buT4bq24bu1a+G6tuG7t3HhurZrxanhu5XhurLigJ1r4bq24bub4bqwa25sbm3hu4Nr4bul4buT4bula+G7pXLhur5r4bu2Q+G7uWvhu6Q5xahrxanGoWvhu4Thu4bhurpr4bu14bu5R+G6vmvhu6Xhu7fhurJr4bq24bu14buK4bq44bu5a+G7peG6tGvhu7fhurLhu5nhurZr4bul4buX4bq24bu3a8SC4bu34bq0a8SC4bu34bub4bq2a03DieG7uWvhurbhu7fhu7l3Rmvhu7fhurLhu5Xhu4RrxalD4bq24bu1a0/GoWvhu7dD4bu54buDa+G6tuG7t3HhurZrxanhu5XhurJr4buE4buGw4Br4bu14bu54buTa+G7hOG7huG7r+G6tmvDtWvhu4TDlWvFqULhurbhu7Xhu4Vrxajhu5/hu6Vrw7nhu7l44buE4buDa+G7tkPhu7lrxanGoWtNdOG6tmvFqUPhurbhu7VrTeG7mWvhu4Thu7l24bq+a+G6tuG7t3ThurZr4buE4buG4buv4bq2a23DssO0a+G7hOG7huG7uXhGa8WpQuG6tuG7tWvhu4Thu7l34bq2a+G6sOG7n+G7hOG7g2ttbcO0w7Jr4buE4bu3SOG6tuG7tWvhurDhu4xr4buE4bqo4bqw4buDa2/hu4Vvw7Nsa8SC4bu1a+G7teG7leG6suG7g2ttbuG7hcOzw7TDtWvhu4BG4buXa+G7hOG7huG7iOG6tuG7tWttbG5r4buE4bu3SOG6tuG7tWvhu4JM4buR4oCma8ON4bq24bu1a+G7t0NrxanDgOG7kWvDueG7meG6tmvhu4Thu7dK4bula+G7t+G7uXjhurZr4bq+4bu34bqy4bq24bu1a+G7hOG6puG7keG7g2vhu6Xhu5Phu6Xhu7dr4bquw5Nr4bq+4bu3w4Lhurbhu7Xhu4Nr4bul4bu34bqq4bq24bu1a+G7p8OA4bul4bu3a+G7pCzDouG7uOG7pmsta23DtOG7hWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vsOZ4bqy4bunw5Nqw63hu41r4buE4bu34buT4bq24bu1a+G7pUbhuqrhu7lr4bq24bub4bqwa25sbm3hu4Nr4bu2Q+G7uWvhu6Q5xahr4buE4bqg4bq24bu3a+G7hOG7uXbhur5r4buESeG7pWvFqXXDk2vhurDhu5Xhurbhu7dr4bul4bqo4bq24bu1a+G7hOG7k+G7pWtPccOTa+G7p0rhurbhu7Vr4buERGvhu6Xhu7fhu4jhu6Vr4bu3Q+G7ueG7g2vhu6Xhuqjhurbhu7Vr4buE4buT4bula+G7hEbDk+G7r+G6tmvhu4Thu4ZGw5N34bq2a+G7t+G6suG7leG7hGvFqUPhurbhu7Vr4buExKhr4buE4bu34bu5eOG6tuG7h2vFqXXDk2vhurDhu5Xhurbhu7dr4bul4bqo4bq24bu1a+G7hOG7k+G7pWtPxqFr4bu3Q+G7uWvhurbhu7dx4bq2a8Wp4buV4bqy4buHa+G7hOG7t+G7keG6sGvhu7Xhu7nhu5Fr4bq+4bu3w4Lhurbhu7Vr4bq24bu1xKjhu5Hhu4Nr4buI4bq24bu1a+G6vuG7t+G6tGvhu4Thu7fhu5fhurBr4bu34bqk4buR4buDa+G7hOG7t+G7ueG7r+G6tmvhu4Thu5Hhu7nhu4Nrw7nGoeG6smvhuq7DjOG7g2vhu6Xhu7fhu5vhurBr4buC4bq04bula+G7guG7iOG7pWvEguG7t+G6psawa+G6tuG7t3HhurZr4bunceG6tmtN4buZa+G7t+G6suG7meG6tmvhu4Thu7fhu5nhurbhu7dr4bul4bu34bqga+G7hOG7ueG7r0Zr4bu34bu5duG6tmvhurDhu5NGa+G7hMOB4bq24bu3a+G6tuG7tUbDk3jhurbhu4Xhu4Xhu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7hu5BG4buE4bu34bqy4buGasOt4bu24bqyzILMgOG6tuG7tWvhu7ZGxrDMgsyBaS/hur7DrQ==

Hồng Huế

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chăm lo đời sống người lao động

Chăm lo đời sống người lao động
2021-06-23 08:01:28

baophutho.vn Công ty TNHH Yakjin Việt Nam (KCN Thụy Vân, thành phố Việt Trì) có trên 4.500 lao động, 100% người lao động (NLĐ) là đoàn viên công đoàn. Mặc...

Kết nối cộng đồng - vượt qua thách thức

Kết nối cộng đồng - vượt qua thách thức
2021-06-22 08:41:49

baophutho.vn Thời gian qua, cùng với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, đoàn thể, các cấp Hội CTĐ trong tỉnh đã trở thành cầu nối tin...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long