Cập nhật:  GMT+7
@d;?ảề}ôôỪ&ọỐđốềắ&#Ốd ễ?ềồaể?ó?ốj?rầ?ốéểd?déểd?ếđểd?ốấ?-?t0?dĩđ@/d;#@ọ?ảề}ôôỪ&ọẠễãu&#@đệc?ôõảỪ&//ảỲạ}ễọdồốdễỲrể/ãắôếốễọ/ểắsô/;>!./!>ã,;>!{:>ố;);,;)ề;Ỳọểc&?/#@/ọ#@ọ?ảề}ôôỪ&ọẠễãu&#ỌỐĂỐ?-?Ảdđầồ?,.-;:Ý?Ỏồịả?dĩđ?ề]ệ?rđậả?ố"đ?ốj?ốd ễ?ềồaể?ếấố?ỏồ ?ốdỡả?dđậể?ếđểd?ốấ?-?t0?dĩđÝ?ếấố?ỏồ ?ốdỡả?dđậể?ãỡ?ốễ[ể?ểc7ể?ô[ảd?Ểd]?ểờmả?ể1ệ?,:;>Y?Ếấ?dễ"ảd?ọd[ố?ốõđẩể?ếđểd?ốấ?-?t0?dĩđÝ?ãỡ?ốễ[ể?ểc7ể?ô[ảd?Ểd]?ểờmả?r]?ọdờlểc?[ể?ọd7ể?ạj?ểc7ể?ô[ảd?ốõồểc?ờlểc?ể1ệ?,:;{Ỳ?Ăễ]ể?ĂẠỎD?ốẻểd?Ọdộ?ỐdhÝ?Ăễ]ể?ĂẠỎD?ốd]ểd?Ọdị?D đ?Ọdgểc?r]?Ăễ]ể?ĂẠỎD?ốẻểd?Ạéểd?Ăẹểd?ảổểc?ốd}ệ?cđ}?ốd ễ?ềồaểỲ?Ăỉểc?ảde?Ạổđ?Ệđểd?Ảd7ồ?-?Ơu?rđâể?Ạ}ể?Ảd8ọ?d]ểd?Ốõồểc?ờlểc?Ă ểcÝ?Ọdf?Ạe?ốdờ?Ốẻểd?ơuÝ?Ảdơ?ốẹảd?ỒẠỂÃ?ốẻểdÝ?Ốõờóểc?Ăễ]ể?ĂẠỎD?ốẻểd?ảdơ?ốõé?ọdđâể?ốd ễ?ềồaểỲ@/ọ#@ọ?ảề}ôôỪ&ọẠễãu&#Rầ?ă[ểd?cđ[?ốéểd?déểd?ốdỡả?dđậể?Ểcdẹ?ỏồuấố?ảơ}?Ỏồịả?dĩđ?rầ?Ếấ?dễ"ảd?ọd[ố?ốõđẩể?ếđểd?ốấ?-?t0?dĩđ?ể1ệ?,:;>Ý?Ể1ệ?,:;>?ề]?ể1ệ?ạ ể?ềầ?ảơ}?ếấ?dễ"ảd?,:;)-,:,:?ảf?ú?ểcdẽ}?õ8ố?ỏồ}ể?ốõhểc?ăịđ?rmđ?rđậả?dễ]ể?ốd]ểd?ệỗả?ốđâồ?r]?ả[ả?ảdẻ?ốđâồ?ảơ}?ếấ?dễ"ảd?ọd[ố?ốõđẩể?ếđểd?ốấ?-?t0?dĩđ?(?ể1ệ?ốdắễ?Ểcdẹ?ỏồuấố?ôị?;!,/,:;)/ỎD;.?ảơ}?Ỏồịả?dĩđÝ?ố"ễ?ảl?ôó?ảdễ?rđậả?ảdồáể?ạẹ?t7u?ãỡểc?ếấ?dễ"ảd?ảơ}?(?ể1ệ?ốđấọ?ốdắễ?,:,;-,:,)Ỳ?Ệ4ả?ãổ?ọd đ?ăịđ?ệ4ố?rmđ?ểdđầồ?ếdf?ếd1ểÝ?ốd[ảd?ốdợả?ểdờểc?rmđ?ăẹểd?dờmểcÝ?ảdơ?ốõờlểc?ếẹọ?ốdnđ?ảơ}?Ă ểcÝ?ôỡ?ảdẻ?ă"ễÝ?ăđầồ?d]ểd?ỏồuấố?ềđậốÝ?ăỉểc?ạĩ?ảơ}?Ảdeểd?ọdơÝ?ốéểd?déểd?ếđểd?ốấ?-?t0?dĩđ?ă0?ảf?ểdđầồ?ảdồuẩể?ạđấể?ốeảd?ảỡảÝ?ốễ]ể?ãđậểÝ?ăộểc?dờmểc?r]?ảl?ạ ể?ốdỡả?dđậể?ăờoả?ệỗả?ốđâồ?ốjểc?ỏồ[ố?ă0?ăầ?õ}Ỳ@/ọ#@ọ?ảề}ôôỪ&ọẠễãu&#Ả[ả?ú?ếđấể?ảdễ?õ3ểcÝ?ốõễểc?;,?ảdẻ?ốđâồ?ảơ}?Ếấ?dễ"ảd?ọd[ố?ốõđẩể?ếđểd?ốấ?-?t0?dĩđÝ?ãỡ?ếđấể?ảf?!?ảdẻ?ốđâồ?ă"ố?r]?>?ảdẻ?ốđâồ?rờoố?ệỗả?ốđâồ?ếấ?dễ"ảd?ăầ?õ}?rmđ?ểdđầồ?ăđẩệ?ểd8ể?ỏồ}ể?ốõhểc?ểdờX?Ếđểd?ốấ?rẽ?ệì?jể?ăẹểdY?ề"ệ?ọd[ố?ăờoả?ếđẩệ?ôễ[ốY?ốdồ?ểc7ể?ô[ảd?rờoố?ãỡ?ốễ[ểY?ảl?ả8ồ?ă9ồ?ốờ?ảf?ôỡ?ảdồuẩể?ãẹảd?ăộểc?dờmểc?rmđ?ôỡ?cđ}?ố1ểc?ă9ồ?ốờ?ảơ}?ếdồ?rỡả?ếđểd?ốấ?ốờ?ểd7ểY?ả[ể?ả7ể?ốd}ểd?ốễ[ể?ỏồịả?ốấ?ăờoả?ả đ?ốdđậểÝ?ể1ệ?,:;>?ề]?ể1ệ?ốdợ?.?ềđâể?ốđấọ?tồ8ố?ôđâồY?ốdẹ?ốõờnểc?ốđầể?ốậ?jể?ăẹểdÝ?ỏồu?ệì?ãỡ?ốõq?ểcễ"đ?dịđ?ố1ểc?ả}ễỲỲỲ?Ếấố?ỏồ ?ốeảd?ảỡả?ể]u?ă0?ố"ễ?õ}?dđậồ?ợểc?ề}ể?ốễ ?ểd8ố?ăẹểd?ốõâể?ểdđầồ?ềẽểd?rỡảÝ?cđộọ?ảdễ?rđậả?ảơểc?ảị?r]?ố1ểc?ảờnểc?ểđầệ?ốđể?ốõễểc?ểd7ể?ã7ể?r]?ảdễ?ả[ả?ểd]?ă9ồ?ốờ?ốõễểc?r]?ểcễ]đ?ểờmảỲ?Ốồu?ểdđâểÝ?ăẩ?ạ ễ?ă ệ?ốeểd?ạầể?rqểc?ốõễểc?ọd[ố?ốõđẩể?ếđểd?ốấ-t0?dĩđÝ?ốđấọ?ốỗả?ãồu?ốõé?ểdqểc?ốd]ểd?ốỡồ?ếẩ?ốõâểÝ?ểdđầồ?ú?ếđấể?ă"đ?ạđẩồ?ăầ?ểcdẹ?Ảdeểd?ọdơ?ỏồ}ể?ố7ệÝ?tắệ?tằố?ă[ểd?cđ[?ô7ồ?ô2ả?dlể?rầ?ố1ểc?ốõờóểc?CÃỌY?ề"ệ?ọd[ốY?ảd8ố?ềờoểc?ãẹảd?rỗ?ếd[ệÝ?ảdq}?ạậểdY?ảìểc?ố[ả?ỏồ ể?ềú?Ểd]?ểờmả?rầ?ố]đ?ểcồuâể?r]?ệìđ?ốõờnểcỲỲỲ@/ọ#@ọ?ảề}ôôỪ&ọẠễãu&#Rầ?ă[ểd?cđ[?ốéểd?déểd?ốdỡả?dđậể?ỂÔỂỂ?ể1ệ?,:;>Ý?Ốdắễ?ãỡ?ếđấểÝ?Ốdồ?ả7ể?ăịđ?ỂÔỂỂ?ả ?ể1ệ?ờmả?ă"ố?ếdễ ểc?;Ỳ.(>Ý!?ểcdéể?ốủ?ăỉểcÝ?rờoố?.{Ý,?ểcdéể?ốủ?ăỉểc?Ỷố1ểc?.Ử?ôễ?rmđ?ãỡ?ốễ[ểỸ?r]?ố1ểc?(Ý(Ử?ôễ?rmđ?ốdỡả?dđậể?ể1ệ?,:;?ề]?,:!?ểcdéể?ốủ?ăỉểcÝ?ạ3ểc?ếdễ ểc?.Ý)<Ử?CÃỌ?ờmả?ốdỡả?dđậểÝ?ốờlểc?ợểc?rmđ?ốủ?ềậ?ạĩđ?ảdđ?ếấ?dễ"ảd?Ỏồịả?dĩđ?ă0?ỏồuấố?ăẹểd?,:!?ểcdéể?ốủ?ăỉểc?Ỷ.Ý<Ử?CÃỌỸỲ?Ểdđầồ?ú?ếđấể?ă"đ?ạđẩồ?ảdễ?õ3ểcÝ?ạĩđ?ảdđ?ỂÔỂỂ?ảf?ốdẩ?cđ ệ?ểấồ?Ảdeểd?ọdơ?õ]?ôễ[ốÝ?ăđầồ?ảdẻểd?ếấ?dễ"ảd?rịể?ể1ệ?,:;>?ọdổ?doọ?rmđ?ếd ?ể1ểc?cđ đ?ểc7ể?ă"ố?>>Ý,Ử?ãỡ?ốễ[ể?Ỷrịể?ểcễ]đ?ểờmả?ảdẻ?ă"ố?<>Ử?ãỡ?ốễ[ểỸỲ@/ọ#@ọ?ảề}ôôỪ&ọẠễãu&#Rầ?ếấ?dễ"ảd?ọd[ố?ốõđẩể?ếđểd?ốấ?-?t0?dĩđ?ể1ệ?,:;{Ý?ả[ả?ú?ếđấể?ă"đ?ạđẩồ?ăầồ?ểdaể?ăẹểdÝ?ể1ệ?,:;{?ạịđ?ả ểd?ếđểd?ốấ?ăờoả?ãỡ?ạ[ễ?ốeảd?ảỡả?ạâể?ả"ểd?ả[ả?ốđầệ?áể?õơđ?õễ?r]?ốd[ảd?ốdợảX?ếđểd?ốấ?-?t0?dĩđ?ôẵ?ảdẹồ? ểd?dờóểc?ốõờmả?ôợả?ằọ?ố1ểc?cđ[?ã9ồÝ?ề0đ?ôồ8ố?ăỉểc?ăì?ề}?ỆũÝ?ả1ểc?ốd5ểc?ốdờlểc?ệ"đ?Ệũ?-?Ốõồểc?Ỏồịả?r]?ểdqểc?ốd[ảd?ốdợả?ốở?ảdeểd?ểĩđ?ố"đ?ểầể?ếđểd?ốấ?ốõễểc?ểờmảỲỲỲ?Ả[ả?ă"đ?ạđẩồ?ăầ?ểcdẹÝ?ạờmả?ô}ểc?ể1ệ?,:;{Ý?Ảdeểd?ọdơ?ốđấọ?ốỗả?ảơểc?ảị?ểầể?ố ểc?ếđểd?ốấ?rẽ?ệìÝ?ếđẩệ?ôễ[ố?ề"ệ?ọd[ốÝ?ể7ểc?ả}ễ?ể1ểc?ềỡả?ểĩđ?ố"đ?r]?ốeểd?ốỡ?ảdơ?ảơ}?ểầể?ếđểd?ốấY?ốaọ?ốõồểc?ả đ?ốdđậể?ệìđ?ốõờnểc?ă9ồ?ốờ?ếđểd?ãễ}ểdÝ?ốdộả?ăáu?ố1ểc?ốõờóểcY?ăáu?ệ"ểdÝ?ố"ễ?ảdồuẩể?ạđấể?ốdỡả?ảd8ố?dlể?ốõễểc?ốdỡả?dđậể?ả[ả?ăĩố?ọd[?ảdđấể?ềờoảÝ?ảl?ả8ồ?ề"đ?ếđểd?ốấ?c2ể?rmđ?ăjđ?ệmđ?ệì?déểd?ố1ểc?ốõờóểcÝ?ể7ểc?ả}ễ?ể1ểc?ôồ8ốÝ?ảd8ố?ềờoểcÝ?dđậồ?ỏồ ?r]?ôợả?ả"ểd?ốõ}ểdY?ỏồuấố?ềđậố?ăjđ?ệmđ?ô[ểc?ố"ễÝ?ợểc?ãỗểc?ếdễ}?dhả?ảìểc?ểcdậ?r]?ốaể?ãỗểc?dđậồ?ỏồ ?Ả[ảd?ệ"ểc?ảìểc?ểcdđậọ?!Ỳ:Ỳ?Ảdộ?ốõhểc?ọd[ố?ốõđẩể?r1ể?df}Ý?t0?dĩđÝ?ạ ễ?ă ệ?}ể?ôđểd?t0?dĩđÝ?ể7ểc?ả}ễ?ănđ?ôịểc?raố?ảd8ốÝ?ốđểd?ốd9ể?ảơ}?ểcờnđ?ã7ểỲ?Ố1ểc?ảờnểc?ỏồ ể?ềú?ố]đ?ểcồuâểÝ?ạ ễ?rậ?ệìđ?ốõờnểcÝ?ọdgểc?ảdịểc?ốdđâể?ố}đÝ?ợểc?ọdf?ạđấể?ăịđ?ếde?daồỲ?Ăáu?ệ"ểd?ả đ?ả[ảd?d]ểd?ảdeểdÝ?ả đ?ả[ảd?ốờ?ọd[ọÝ?ốđểd?chể?ạĩ?ệ[uÝ?ốđểd?cđ ể?ạđâể?ảdấY?ể7ểc?ả}ễ?dđậồ?ềỡảÝ?dđậồ?ỏồ ?ảdẻ?ă"ễ?ăđầồ?d]ểd?r]?ốdỡả?ốdđ?ọd[ọ?ềồaốY?ỏồuấố?ềđậố?ọdgểc?ảdịểc?ốd}ệ?ểdớểcÝ?ề0ểc?ọdeY?t7u?ãỡểc?ạĩ?ệ[u?ềđâệ?ảdeểdÝ?d]ểd?ăĩểcÝ?ọdỗả?rỗỲ?Ảơểc?ảị?ỏồịả?ọdgểcÝ?}ể?ểđểdÝ?ạ ễ?ă ệ?ốõaố?ốỡ?}ể?ốễ]ể?t0?dĩđỲ?Ể7ểc?ả}ễ?dđậồ?ỏồ ?ảìểc?ố[ả?ăịđ?ểcễ"đ?r]?dĩđ?ểdaọ?ỏồịả?ốấỲ@/ọ#@ọ?ảề}ôôỪ&ọẠễãu&#Rầ?ãỡ?ốễ[ể?ỂÔỂỂ?ể1ệ?,:;{?r]?ọd7ể?ạj?ỂÔỐS?ể1ệ?,:;{Ý?Ãỡ?ốễ[ể?ốdồ?ả7ể?ăịđ?ỂÔỂỂ?ể1ệ?,:;{?Ảdeểd?ọdơ?ốõéểd?Ỏồịả?dĩđ?ề]?;Ỳ!;;Ý.?ểcdéể?ốủ?ăỉểcÝ?ố1ểc?.Ý{Ử?ôễ?rmđ?ờmả?ốdỡả?dđậể?ể1ệ?,:;>Ỳ?Ạĩđ?ảdđ?ỂÔỂỂ?ể1ệ?,:;{?ề]?,,,?ểcdéể?ốủ?ăỉểc?Ỷcỉệ?ạĩđ?ảdđ?ỂÔỐS?r]?ỂÔĂỌỸÝ?ốờlểc?ợểc?.Ý)ỬCÃỌỲ?Ăịđ?rmđ?rđậả?ọd7ể?ạj?ỂÔỐSÝ?ả[ả?ă"đ?ạđẩồ?ăầ?ểcdẹ?ỏồ}ể?ố7ệ?ốmđ?ểĩđ?ãồểc?ảdđ?ă9ồ?ốờ?ọd[ố?ốõđẩểY?ảdđ?ôỡ?ểcdđậọ?cđ[ễ?ãỗả?-?ă]ễ?ố"ễ?r]?ã"u?ểcdầY?ảdđ?ôỡ?ểcdđậọ?u?ốấÝ?ã7ể?ôị?r]?cđ}?ăéểdY?ạj?ôồểc?ảf?ệỗả?ốđâồ?ảdễ?ăẹ}?ọdờlểc…@/ọ#@ọ?ảề}ôôỪ&ọẠễãu&#ẾDJỂC?ỐDỒỦ@/ọ#


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Khai mạc Phiên họp thứ 28 của UBTVQH

Khai mạc Phiên họp thứ 28 của UBTVQH
2018-10-15 15:41:24

Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc vào sáng nay (15/10). Theo chương trình, phiên họp sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 15- 17/10.

Nêu gương cần bắt đầu từ việc nhỏ !

Nêu gương cần bắt đầu từ việc nhỏ !
2018-10-11 06:18:36

PTĐT - Sinh thời, Bác Hồ hết sức quan tâm và coi trọng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cả cuộc đời giản dị, trong sáng của Người luôn là tấm gương đạo đức mẫu mực, tự...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long