Cập nhật:  GMT+7
Ỷb?*àê>ỏỏƯ%óÕcõêã%ỸÀbổ*õeàb*ềơkà*Ềẫôsậề*Óbố*Õọfềẫ*õôsẳề*õbấ*ềb8ế*àbớàỶ/b?ỸỶó*àê>ỏỏƯ%óBã>ạ%ỸPkc*õôsấõ*ả[c*ả>*ỏí*óbcẵô*õ{ề*õb}ềbX*Òôíà*bịc*ả"*ềb6õ*õọd*á7ô*ảìềẫ*àbd*Ềẫôsậề*Óbố*ÕọfềẫX*Õỉềẫ*Ád*õbơ*Á>ề*Àb6ó*b}ềb*Õọôềẫ*ơjềẫ*Ả]ềẫX*ả[c*ácầô*Òôíà*bịc*ẽbệ{*RCP*ẫcỡ*àbớà*pộ*Àbổ*õeàb*ềơkà*Àịềẫ*bệ}*R"*bịc*àbổ*ềẫbẹ>*Pcấõ*Ề>ế*ềbcấế*ẽu*:&?!-:&:?YỶ/óỸỶó*àê>ỏỏƯ%óÁệạs%ỸÀbcâô*:;/?&X*ềẫ>s*ỏ>ô*ẽbc*Ềẫbe*òôsẵõ*á7ô*Àbổ*õeàb*ềơkà*ảơmà*õbiềẫ*òô>X*õ5ề*Àbổ*õeàb*ềơkà*Ềẫôsậề*Óbố*Õọfềẫ*ả"*õcẵề*b}ềb*ềẫbc*õbớà*õôsẳề*õbấ*ềb8ế*àbớà*õọơkà*Òôíà*bịc*p}*òôíà*ạ5ề*õbãệ*òôs*ảeềb*àổ>*Bcẵề*ób{ó*:&?;YỶ/óỸỶó*àê>ỏỏƯ%óÁệạs%ỸỶcếẫ*>êõƯ%%*ỏọàƯ%bõõóV//ạ>ềẫàệềẫỏ>ềYpề/ẠủÕủ/&/:&?)/?&/àbô_õcàb_ềôệà_õôsãề_õbã_:;_?&-?!_:&_&;_(&(Yẻóẫ%*qcạõbƯ%.&&ór%*/ỸỶóỸÕ5ề*Àbổ*õeàb*ềơkà*Ềẫôsậề*Óbố*Õọfềẫ*õôsẳề*õbấ*ềb8ế*àbớàYỶ/óỸỶó*àê>ỏỏƯ%óÁệạs%ỸẾịõ*õ>s*ả2õ*êẳề*àôíề*Bcẵề*ób{ó*:&?;*ế}ô*ảgX*ếịõ*õ>s*ẫcj*à>ệ*bơkềẫ*êễềẫ*á}ề*õ>s*pâ*bịc*õọơlềẫ*Òôíà*bịcX*õ5ề*Àbổ*õeàb*ềơkà*Ềẫôsậề*Óbố*Õọfềẫ*õôsẳề*õbấV*%Ạơkc*àl*ảg*ỏ>ệ*p}ềẫ*õbcẳềẫ*êcẳềẫ*àổ>*Õỉ*òôíàX*õọơkà*Òôíà*bịcX*õọơkà*ảìềẫ*á}ệ*àở*õọc*à]*ềơkàX*õic*–*Àbổ*õeàb*ềơkà*Àịềẫ*bễ>*r"*bịc*àbổ*ềẫbẹ>*Pcấõ*Ề>ế*rcề*õôsẳề*õbấY*Õôsấõ*ảíc*õọôềẫ*õb}ềb*pkc*Õỉ*òôíàX*pkc*ềb5ề*ạ5ềX*pkc*Bcẵề*ób{ó*ềơkà*Àịềẫ*bễ>*r"*bịc*àbổ*ềẫbẹ>*Pcấõ*Ề>ếY*Ềĩ*êợà*ób6ề*ả6ôX*bệ}ề*õb}ềb*ềbcấế*pộ*ế}*Ả]ềẫX*Ềb}*ềơkà*p}*Ềb5ề*ạ5ề*ẫc>ệ*óbể%YỶ/óỸỶó*àê>ỏỏƯ%óÁệạs%ỸỀẫ>s*ỏ>ô*ảểX*n*àơjềẫ*pe*ếkc*ảơmà*Òôíà*bịc*á7ôX*Àbổ*õeàb*ềơkà*Ềẫôsậề*Óbố*Õọfềẫ*ób{õ*ácầô*à]ế*jề*Òôíà*bịc*ả"*õdề*ềbcấế*á7ô*ẫcỡ*àbớà*Àbổ*õeàb*ềơkà*Àịềẫ*bễ>*r"*bịc*àbổ*ềẫbẹ>*Pcấõ*Ề>ếY*Ả5s*ê}*ếịõ*pcềb*ạợ*pi*àồềẫ*õệ*êkềX*ảìềẫ*õblc*àỗềẫ*ê}*õọ{àb*ềbcấế*êkềX*bẵõ*ỏớà*ề2ềẫ*ềâYỶ/óỸỶó*àê>ỏỏƯ%óÁệạs%ỸÕ5ề*Àbổ*õeàb*ềơkà*àbc>*ỏằ*pâ*õ5ế*õọ[ềẫ*ẽbc*n*àơjềẫ*pe*ếkcV*“Àể*êặ*ềbcâô*ềẫơlc*ếôíề*ácẵõ*p}ệ*êốà*ề}s*õ5ế*õọ[ềẫ*àổ>*õic*õbẵ*ề}ệỮ*Õic*rcề*õbơ>*õb8õX*pờ>*ếờềẫX*pờ>*êệY*Ếờềẫ*pđ*ảơmà*Òôíà*bịcX*ảơmà*ềb5ề*ạ5ề*õcề*à8s*sẳô*ếẵề*ẫc>ệ*ềbcấế*pộY*Êệ*ê}*ê}ế*õbẵ*ề}ệ*ảầ*bệ}ề*õb}ềb*õíõ*ềb6õ*õọfềẫ*õọ{àb*àổ>*ếđềb*õọơkà*ả6õ*ềơkàYỶ/óỸỶó*àê>ỏỏƯ%óÁệạs%ỸẢ5s*ê}*õ5ế*õơX*ỏôs*ềẫbẹ*õb8õ*êễềẫ*àổ>*õicX*àỗềẫ*ẫcíềẫ*ềbơ*õ5ế*õọ[ềẫ*àổ>*õic*à{àb*ả5s*?:*ề ếY*Õic*ềbk*p}ệ*ềẫ}s*:!/!/:&&!X*p}ệ*êốà*?!bX*Òôíà*bịc*êốà*ảể*ả"*á7ô*õic*ẫcỡ*àbớà*Àbổ*õeàb*Òôíà*bịcY*Õic*àỗềẫ*pờ>*ếờềẫX*pờ>*êệY*Êệ*pđ*àbơ>*òôãề*àiềẫ*pcấà*àổ>*Òôíà*bịcX*ềểc*pôc*pđ*àbơ>*ảơmà*ê}ế*Àbổ*õeàb*Òôíà*bịc*á>ệ*ẫclX*pđ*ẽbc*ảể*õic*ả>ềẫ*ê}ế*Ád*õbơ*Õb}ềb*ổs*B}*ỀịcX*ảìềẫ*õblc*ê}ế*Àbổ*õeàb*Bịc*ảìềẫ*Êt*êô8ề*Õọôềẫ*ơjềẫ*óbộ*õọ{àb*àiềẫ*õ{à*êt*êô8ề*àổ>*Ả]ềẫY*Õọệềẫ*õ5ế*õọ[ềẫ*ảểX*ẽbc*ảơmà*ób{õ*ácầô*õọơkà*Òôíà*bịcX*õic*àỗềẫ*ềẫaô*bớềẫ*ê]s*:*à5ô*ẼcâôV*“Ềẫbẹ*ếđềb*ób8ề*ếgềẫ*à{ềb*àbôìề/Ẽbôiề*r>ềb*ácẵõ*àể*pôiềẫ*õọễề*ế}*b>s”Y*Bcấề*ẫcl*õic*àỗềẫ*àể*õ5ế*õọ[ềẫ*ềbơ*p8sX*ềbơềẫ*àể*ób7ề*êệ*ê0ềẫ*bjề”YỶ/óỸỶó*àê>ỏỏƯ%óÁệạs%ỸÊt*ẫc]c*pđ*ỏ>ệ*êệ*ê0ềẫ*bjềX*õ5ề*Àbổ*õeàb*ềơkà*àbệ*b>sX*ánc*;*êt*ạệV*%Ếịõ*ê}X*õđềb*bđềb*ả6õ*ềơkà*áẳề*à[ềb*ế2õ*õbô8ề*êmc*ê}*àj*á]ề*àỗềẫ*ả>ềẫ*àể*ẽbiềẫ*dõ*ẽbể*ẽb ềX*õb{àb*õbớàX*ả2õ*ọ>*ềbcâô*p6ề*ảâ*ób]c*ẫc]c*òôsẵõY*Õic*ả"*ềbcâô*ê7ề*ềb6ề*ế[ềbV*Ả6õ*ềơkà*õ>*àbơ>*á>ệ*ẫcl*àể*ảơmà*àj*ảìX*õcâế*êợà*p}*pe*õbẵ*ềbơ*ềẫ}s*ề>sW*ềbơềẫ*ả6õ*ềơkà*àỗềẫ*ả>ềẫ*ảớềẫ*õọơkà*ềbỡềẫ*ẽbể*ẽb ề*ọ6õ*êkềX*õđềb*bđềb*õbẵ*ẫckc*ạcậề*ácẵề*ẽbiềẫ*õbầ*êơlềẫ*bẵõ*ảơmàY*Àbốềẫ*õ>*pôc*ếờềẫ*pkc*ềbỡềẫ*õb}ềb*õợôX*ẽẵõ*òô]*õệ*êkề*ềbơềẫ*õôsấõ*ềbcẳề*ẽbiềẫ*ảơmà*àbổ*òô>ềX*õợ*ế"ềX*ẽbiềẫ*ảơmà*òô{*ỏ>s*ỏơ>*pkc*õb0ềẫ*êmcX*ềẫổ*òôẳề*õọẳề*pễềẫ*ềẫôsấõ*òôẵY*B>c*ê}X*bcấề*àồềẫ*pkc*ẫcỡ*àbớà*Àbổ*õeàb*ềơkàX*á]ề*õb5ề*paề*ả>ềẫ*ẫ{ềb*àbớà*Õỉềẫ*Ád*õbơ*àổ>*Ả]ềẫX*àiềẫ*pcấà*ọ6õ*ềbcâôX*ê[c*ả>ềẫ*ób]c*àbô9ề*áe*àbệ*Ả[c*bịc*ê7ề*õbớ*RCCC*àổ>*Ả]ềẫY*Á>*ê}X*õọđềb*ảịX*ề ềẫ*êợàX*ỏợ*bcầô*ácẵõ*àể*b[ềX*õôỉc*õ{à*ê[c*ả"*êkềY*Á{à*Bì*ả"*õờềẫ*ềểcX*ẽbc*ềẫơlc*õ>*õôỉc*õ{à*à}ềẫ*à>ệ*õbđ*ỏớà*ẽbgã*à}ềẫ*õb6óY*Ảcâô*ảể*àỗềẫ*ẽbiềẫ*àể*ẫđ*ê[%YỶ/óỸỶó*àê>ỏỏƯ%óÁệạs%ỸẢầ*àể*õbầ*bệ}ề*õb}ềb*ỏớ*ếấềb*êeàb*ỏở*õệ*êkề*ảểX*ảcâô*àíõ*sẵô*ê}*ób]c*ób{õ*bôs*àbệ*ảơmà*ỏớà*ế[ềb*àổ>*à]*ạ5ề*õịàX*ảể*ê}*ỏớà*ế[ềb*ả[c*ảệ}ề*ẽẵõ*ạ5ề*õịàX*ỏợ*àbôềẫ*ỏớà*ảìềẫ*êễềẫ*àổ>*õệ}ề*Ả]ềẫX*õệ}ề*ạ5ề*p}*õệ}ề*òô5ềY*Ánc*p8sX*ảcâô*ếệềẫ*ếôíề*ềb6õ*àổ>*Õỉềẫ*Ád*õbơX*Àbổ*õeàb*ềơkà*ê}*êôiề*ềb8ề*ảơmà*ổềẫ*bịX*ảệ}ề*ẽẵõX*bmó*õ{àX*ẫcốó*ảo*àổ>*ảìềẫ*àbdX*ảìềẫ*á}ệX*àở*õọc*à]*ềơkàYỶ/óỸỶó*àê>ỏỏƯ%óÁệạs%ỸỀẫôsấề*ềĩ*êợà*bẵõ*ếđềb*ảầ*ób6ề*ả6ô*bệ}ề*õb}ềb*õíõ*ềb6õ*ềbcấế*pộ*ế}*Ả]ềẫX*Ềb}*ềơkàX*ềb5ề*ạ5ề*ả"*õcề*à8s*ẫc>ệ*óbểX*ềbơềẫ*õọẳề*bẵõX*ảìềẫ*àbd*ẽẳô*ẫfc*õệ}ề*Ả]ềẫX*õệ}ề*ạ5ềX*õệ}ề*òô5ề*àbôềẫ*ỏớà*ảìềẫ*êễềẫX*õbợà*bcấề*õb0ềẫ*êmc*à{à*ếộà*õcẳô*ềbcấế*pộ*ả"*ảâ*ọ>Y*Ỏợ*ềẫbcấó*à{àb*ế[ềẫ*àổ>*Ả]ềẫX*àổ>*ạ5ề*õịàX*àbé*àể*õbầ*ả[õ*ảơmà*õb0ềẫ*êmc*ềẵô*ácẵõ*ạợ>*p}ệ*ạ5ềX*bôs*ảịềẫ*ảơmà*ỏớà*ế[ềb*ả[c*ảệ}ề*ẽẵõ*õệ}ề*ạ5ềX*pđ*êmc*dàb*àổ>*ềb5ề*ạ5ềYỶ/óỸỶó*àê>ỏỏƯ%óủôõbệọ%ỸÕbãệ*ẢÀỎPỀỶ/óỸ

Theo ĐCSVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Khai mạc Phiên họp thứ 28 của UBTVQH

Khai mạc Phiên họp thứ 28 của UBTVQH
2018-10-15 15:41:24

Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc vào sáng nay (15/10). Theo chương trình, phiên họp sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 15- 17/10.

Nêu gương cần bắt đầu từ việc nhỏ !

Nêu gương cần bắt đầu từ việc nhỏ !
2018-10-11 06:18:36

PTĐT - Sinh thời, Bác Hồ hết sức quan tâm và coi trọng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cả cuộc đời giản dị, trong sáng của Người luôn là tấm gương đạo đức mẫu mực, tự...

Nhân sự mới tháng 10 năm 2018

Nhân sự mới tháng 10 năm 2018
2018-10-05 16:32:36

PTĐT- Trong tháng 9 năm 2018, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, cho ý kiến và thông báo nghị quyết, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ như sau:

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long