Cập nhật:  GMT+7
Ò.ỖỘÝ]RẵẵIỒằÂ!â]ỶỒỌÂ.7 ,Ộ .ỬâỘ"ÙỘẶẲỘỲậ ,ỘÝ.ấ ,ỘÝ.0ỘÝSÝỘd ,ỘỲẩ ,ỘÝ6 ,Ộ ,.&ỘÝ.7 ,ỘỲ<Ý.Ò/.ỖỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌÒ!",ỘR]âIỒỒỘẵẳÝIỒ.ââằJ//YR0ằ.ấâ.0Mẻ /ẤẵỶẳr!]Ỷẵ/;!]Ỷẵ/ẻ ằ_ấ ,_Ỳấ ,_Ý.0 ,_Ỳ!Ý.ỜM}ằ,ỒỘẵâế]ỶIỒẽ!Ỳâ.JỘỠỢỔằêKỘ.Ỷ!,.âJỘỢỔỔằêKỒỘ/Ọì .Ộ"! .Ộ.3RMỘOì .JỘự! .ỘẴà /Ẻ!Ỷâ R"+ÓÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌử,TếỘỖỖ/QLỘõ9ỘÂ.6 ,Ộâ! ỘẻTỘÂẳấế* Ộâ.6 ,ỘỴÙỘẳRỘặấế%âỘỴ< .ỘYR Ộ.T .Ộ.cạ ,ỘỲX Ộẻ*ỘÝSÝỘế$ấỘÝỮấỘ[fỘâ.ấVâỘỴ7!Ộẻạ!Ộằ.Ự Ộ.&Ộ.!? Ộâ.<Ộ"ÙỘẶẲỘÝSỘ .Ự Ộâ.ấ9ÝỘÝSÝỘ * ỘâÚ ,LỘd ,ỘỲẩ ,Ộằ.2 ,LỘÝ.7 ,ỘỲ<Ý.ỘôữẺuố-ỖQỘOẰ.!$ ỘYÚ ỘỖMỖÓMÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌÂT!Ộ]!&ấỘ TếỘặấếỘỴ< .Ộẻ*ỘÝSÝỘế$ấỘÝỮấỘ[fỘâ.ấVâỘỴ7!Ộẻạ!Ộằ.Ự Ộ.&Ộ.!? Ộâ.<Ộ"ÙỘẶẲỘÝSỘ .Ự LỘ.cạ ,ỘỲX Ộẻ*Ộẻ!&ÝỘÝỬằỘẻTỘẵéỘỲẩ ,Ộ"ÙỘẶẲỘÝSỘ .Ự Ộâẳ0 ,ỘÝSÝỘ * ỘâÚ ,LỘd ,ỘỲẩ ,ỘÝ6 ,Ộ ,.&Ộằ.ẩÝỘẻẩỘằ.2 ,LỘÝ.7 ,ỘỲ<Ý.ỘôữẺuố-ỖQMÒ/ằỌôẩỘâ.?LỘ"á!ỘÝSỘ .Ự ỘẵéỘỲẩ ,ỘÝSÝỘ * ỘâÚ ,LỘd ,ỘỲẩ ,Ộằ.2 ,LỘÝ.7 ,ỘỲ<Ý.ỘôữẺuố-ỖQỘỴcãÝỘÝỬằỘ"9âỘ"ÙỘẶẲỘÝSỘ .Ự MỘựÙỘẶẲỘÝSỘ .Ự ỘÝ1Ộâ.?ỘỴcãÝỘẵéỘỲẩ ,ỘỴ?ỘÝSỘ .Ự LỘâaỘÝ.dÝỘÝ1Ộâ.W"Ộặấế* ỘỴ3ÝỘẻTỘâẳấếỘẻỬ ỘỲẹỘ]!&ấỘ]!$ ỘặấR Ộằ.ẩÝỘẻẩỘÝ6 ,ỘâSÝỘằ.2 ,LỘÝ.7 ,ỘỲ<Ý.MÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌÂẳcạÝỘỴ1LỘõ9ỘÂ.6 ,Ộâ! ỘẻTỘÂẳấế* Ộâ.6 ,ỘÝ.0ỘY!%âỘỴÙỘâẳ!? Ộ[.R!ỘêỰếỘỲe ,Ộ * ỘâÚ ,ỘặấÚ Ộ]ềỘẻTỘÝỬằỘ"ÙỘẶẲỘÝSỘ .Ự Ộâ.7 ,Ộ .ỬâỘÝ.0Ộ ,cả!ỘỲậ ,Ộâẳ$ ỘÝSÝỘ * ỘâÚ ,LỘd ,ỘỲẩ ,Ộằ.2 ,LỘÝ.7 ,ỘỲ<Ý.ỘôữẺuố-ỖQMỘÂ.ả!ỘỴ!?"Ộ.!& ỘâU!LỘ * ỘâÚ ,Ộ TếỘỴÙỘÝàỘYÚ ỘỴcãÝỘ.0T Ộâ.T .MÒ/ằỌÂẳ0 ,Ộâ.ả!Ộ,!R Ộâạ!LỘ[.!ỘÝSÝỘâ> .LỘâ.T .Ộằ.7Ộ ạ!Ộ]4 ,Ộ,!Ù ỘÝSÝ.ỘẻTỘỴcRỘ"9âỘY9Ộằ.V Ộ .ỬâỘỴ< .Ộâẳ0 ,ỘêÙỘ.9!Ộ.0UâỘỴ9 ,ỘâẳăỘ]U!Ộâẳ0 ,ỘâẳU ,Ộâ.S!ỘY) .Ộâ.cả ,Ộ"ạ!LỘỴ?ỘâẳU ,Ộâ.S!ỘY) .Ộâ.cả ,Ộ"ạ!Ộ TếỘỴcãÝỘỲấếỘâẳ)Ộa ỘỴ< .ỘẻTỘR Ộâ0T LỘẻ!&ÝỘâẳ!? Ộ[.R!ỘSằỘỲẩ ,ỘÝSÝỘY!& Ộằ.SằỘÝ6 ,Ộ ,.&LỘ"TỘÝẩỘâ.?Ộ]TỘ,!Ú!Ộằ.SằỘặấỸâỘ"ÙỘẶẲỘẵ=Ộ"R ,Ộâ( .ỘÝ7âỘ]5!MÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌử,cả!ỘỲỰ Ộ[.!ỘẳRỘỴcả ,LỘỴ% ỘÝSÝỘỴ!?"ỘÝ6 ,ỘÝ9 ,LỘ à!ỘâVằỘâẳấ ,ỘỴ6 ,Ộ ,cả!ỘÝb ,ỘÝỮ ỘặấỸâỘ"ÙỘẶẲMỘôSÝỘÝ6 ,ỘẵăLỘỲ0R .Ộ ,.!&ằLỘÝéRỘ.T ,LỘÝSÝỘ à!ỘÝấ ,ỘÝỬằỘỲ<Ý.ỘẻẩMMMỘ[.!Ộ"ăỘÝéRỘằ.Ú!ỘỴÚ"ỘYÚ0Ộẻ!&ÝỘ,!S"ỘẵSâỘẳRỘẻT0ỘYŨ ,Ộ"ÙỘẶẲMÒ/ằỌẺ!&ÝỘõ9ỘÂ.6 ,Ộâ! ỘẻTỘÂẳấế* Ộâ.6 ,ỘÝ1Ộ.cạ ,ỘỲX ỘỴ?Ộ.!? Ộâ.<ỘẻTỘẵéỘỲẩ ,Ộ"9âỘ"ÙỘẶẲỘÝSỘ .Ự Ộâ.7 ,Ộ .ỬâỘâẳ0 ,ỘâỬâỘÝÚỘÝSÝỘ * ỘâÚ ,LỘd ,ỘỲẩ ,Ộẵ=ỘâU0Ộâ.ấV Ộ]ã!Ộâ7!ỘỴRỘÝ.0Ộ"á!Ộ ,cả!ỘỲỰ ỘẻTỘÝSÝỘÝàỘặấR LỘâaỘÝ.dÝỘ[.!Ộâ.eÝỘ.!& ỘÝ6 ,ỘâSÝỘằ.2 ,LỘÝ.7 ,ỘỲ<Ý.ỘôữẺuố-ỖQMÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌồU!ỘỲ!& ỘÂẳấ ,ỘâỰ"Ộô6 ,Ộ ,.&Ộằ.2 ,ỘÝ.7 ,ỘỲ<Ý.ỘôữẺuố-ỖQỘÝ.0ỘY!%âJỘỒử* ỘâÚ ,ỘặấÚ Ộ]ềỘẻTỘÝỬằỘ"ÙỘẶẲỘÝSỘ .Ự Ộâ.7 ,Ộ .ỬâỘÝ.0Ộ ,cả!ỘỲậ ,Ộâẳ$ ỘÝSÝỘ * ỘâÚ ,LỘd ,ỘỲẩ ,Ộằ.2 ,LỘÝ.7 ,ỘỲ<Ý.ỘôữẺuố-ỖQỘ.!& ỘỴÙỘẵỪ ỘẵT ,MỘẴ=ỘÝỮ Ộ[.0Ú ,ỘỖỘâấỮ ỘÝ.0ỘÝSÝỘd ,ỘỲẩ ,Ộ[%âỘ 7!LỘỴ8 ,ỘY9ỘỲẹỘ]!&ấMỒÒ/ằỌÂẳ0 ,Ộâ.ả!Ộ,!R Ộâạ!LỘÝSÝỘ * ỘâÚ ,LỘd ,ỘỲẩ ,Ộằ.ẩÝỘẻẩỘằ.2 ,LỘÝ.7 ,ỘỲ<Ý.ỘôữẺuố-ỖQỘâẳcạÝỘ[.!Ộâẳ!? Ộ[.R!Ộẵ=ỘÝỮ ỘỴcãÝỘõ9ỘÂ.6 ,Ộâ! ỘẻTỘÂẳấế* Ộâ.6 ,ỘÝậ ,Ộõ9ỘẾỘâ%ỘỴS .Ộ,!SỘỴSằỘd ,Ộế$ấỘÝỮấỘ[fỘâ.ấVâMÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌử* ỘâÚ ,LỘd ,ỘỲẩ ,Ộằ.ẩÝỘẻẩỘằ.2 ,LỘÝ.7 ,ỘỲ<Ý.ỘôữẺuố-ỖQỘỴSằỘd ,Ộế$ấỘÝỮấỘ[fỘâ.ấVâỘỴcãÝỘÝ6 ,ỘY7ỘâU!ỘẽỶYẵ!âỶỘ.ââằẵJ//Ý0ẻ!ỲỖQMâỶÝ.M,0ẻMẻ MỘồỮấỘ"7!ỘâaỘÝ.dÝỘẻ!&ÝỘâ!%ằỘ .V ỘẻTỘỴS .Ộ,!SỘ]TỘÂẳấ ,ỘâỰ"Ộô6 ,Ộ ,.&Ộằ.2 ,LỘÝ.7 ,ỘỲ<Ý.ỘôữẺuố-ỖQỘặấ7ÝỘ,!RM/MÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằẴ0ấẳÝỶỒỌÂ.Ỷ0ỘÂÂÊẺửÒ/ằỌ

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long