Cập nhật:  GMT+7
5óảàễổấữữ<áừVòvổhá6VọễóàễÁễàểẫớàẢkàựwẮjơàổũòàơoỷủòàvòỉwàfyơo5/óả65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá65òỗoàữửễ<á//ễ1ểấớừówvóớ1Ảơ/fhữộvớừ/ơhÃữ/ảẵằạ/ắẵfăảắắảăằvảặãảạắổả1ồừoáà/65/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá6GỷũễàữÁàvỷàẢẽơ0àóỷụơoàfệơàễỳấàvuàễóỹễàÓtò0àƠVFàvửớơoàvôơóàgbàễờàvóỉỗàộòĩơàvóỹễ0àộÂàơcơoàổÁấàễóởơàễầễàữẫơàừóềỗàóậơoàóờấ0àvAơoàểỷụễàvửưàvóậơóàƠVFàvóqơoàvóầòàẢậàểẫớàẢkàựwẮjơàổũòàễỳấàễóọơóàỗỏơó15/ừ65ừàễổấữữ<áừÓhấfá6ỪVGVà-àVóủòàoòấơàựwấ0àóớẩvàgtơoàểẫớàẢkàựwẮjơàổũòàơoỷủòàvòỉwàfyơoà3ƠVF4àổậàỗtvàvửớơoàơóẠơoàơóòkỗàẢýàvửởơoàvẻỗàổwqơàgỷũễàÓtòàvòỉwàễówềơàẢậàểẫớàẢkàơoỷủòàvòỉwàfyơoà3VỄ[Ể%ƠVF4àvôơóàựwấơàvẻỗ0àvửòlơàộóấòàvóÁễàóòkơàễờàóòkwàựwẫ0àộóéơoàgõơóàữÁàguòàỗụòàvửớơoàừóỷùơoàvóỹễàóớẩvàgtơo0àổẽẮàgròàvỷũơoàƠVFàổậỗàvửwơoàvẻỗàẢậàóỷụơoàgĩơàểẫớàẢkàựwẮjơàổũòàễỳấàóởàểđơoàơóòjwàểòkơàừóầừ0àgtơoàvóầòàvọễóàễÁễ15/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá6“ỄóxơoàvqòàộóqơoàễóôàễóxàvửởơoàgĩơàổốơóàẢÁễàvòỉwàễówềơ0àgớàổỷủơo0àễóẽvàổỷũơoàvóqơoàựwấàvóấỗàoòấàĂẻẮàfÁơoàvòỉwàễówềơ0àẢcơàểẫơàựwẫơàổẰàễóẽvàổỷũơo0àộóẫớàữầvàẢjàễóẽvàổỷũơoàỗtvàữràữẫơàừóềỗàvửởơoàgòlỗàvửỉơàvóõàvửỷủơoàglàvóqơoàểầớàễóớàễùàựwấơàựwẫơàổẰàẢậàễẫơóàểầớàễóớàƠVFàỗậàễợơàvửÁễàvòĩừàvỷàẢẽơ0àóỷụơoàfệơàvòỉwàfyơo0àựwẫơoàểầ0àvửấơoàểõàộòĩơàvóỹễàglàƠVFàvÁàểẫớàẢkàỗỏơóàvửỷụễàơẩơàóậơoàoòẫ0àóậơoàơóầò0àóậơoàộiỗàễóẽvàổỷũơo0àgsơoàvóủòàvỷàẢẽơ0àoòẫòàựwẮĩvàộóòĩwàơẩòàễỳấàƠVF0àoờừàừóêơàvóòĩvàvóÁễàểẫớàẢkàựwẮjơàổũòàƠVFàvửỉơàgõấàểậơàvớậơàvôơó”à-àqơoàỂyòà&wẻơàVócơo0àỪóờàỄóỳàvõễóàÓtòàVỄ[Ể%ƠVFàỪóxàVóởàộóéơoàgõơó15/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá6GlàgsơoàóậơóàểẫớàẢk0àvửưàvóậơóàễóúàfÁấàvòơàễếẮàễỳấàƠVF0àÓtòàgbàvuàễóỹễàắảàễwtễàótòàvóẫớ0àvếừàówẽơ0àoòụòàvóòkw0àừóuàểòĩơàễầễàễóọơóàữầễó0àừóầừàổwếvàểẫớàẢkàƠVFàẢậàơẻơoàễấớàơóếơàvóỹễàễóớàƠVFàvẩòàễầễàĂb0àừóỷủơoàẢụòàvuơoàữràắ1âăặàổỷũvàƠVFàvóấỗàoòấ àểòỉơàữớẩơàvậòàổòkwàẢậàvóấỗàoòấàoòẫơoàfẩẮàvẩòàảằàộóờấàgậớàvẩớàẢjàvòỉwàễówềơàóờấ0àơcơoàữwẽv0àễóẽvàổỷũơoàễóớàoêơàả1ạạạàễầơàểt0àễówẮỉơàoòấàfớàỄóòàễýễàVỄGỔỄỔàẢậàễầễàữư0àơoậơó0àgõấàừóỷùơoàvuàễóỹễ àvóấỗàoòấàừóuàểòĩơàơóòjwàvòỉwàễówềơ0àựwẮàễówềơàựwrễàoòấ0àoờừàẰàẢậớàóậơoàvửcỗàfÁàvóẫớàVỄ%ƠàẢjàẤV%ỮVỪ0àóậơoàễóýễàfÁàvóẫớàỰỄ%ƠàfớàỪóợơoàễqơoàơoóòkừàẢậàvóỷùơoàỗẩòà%òkvàƠấỗ0àVuơoàễýễàVỄGỔỄỔ0àễầễàểt0àơoậơóàoÀòàfÁàvóẫớàổẽẮàẰàộòĩơàễầễàvuàễóỹễàểẫớàẢkàựwẮjơàổũòàƠVFàưàgõấàừóỷùơo15/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá6ỮớơoàữớơoàẢụòàgờ0àÓtòàgbàvọễóàễÁễàvóấỗàoòấàễầễàóớẩvàgtơoàễỳấàỄóỷùơoàvửỏơóàựwrễàoòấà“ƠẻơoàễấớàơcơoàữwẽvàẢậàễóẽvàổỷũơoàữẫơàừóềỗ0àóậơoàóờấàễỳấàễầễàfớấơóàơoóòkừàơóỡàẢậàẢAấàvửỉơàgõấàểậơàvôơóàgĩơàơcỗàãạãạ”0àGjàầơàvửòlơàộóấòàvóÁễàóòkơàÓòkừàgõơóàóậơoàửậớàộÂàvówếvàvửớơoàvóỷùơoàỗẩòàoòấòàgớẩơàãạảả-àãạảằ àvóấỗàoòấàỗtvàữràÓtòàgsơoàĂầễàgõơóàơóòkỗàẢý0àÓtòàgsơoàơoóòkỗàvówàẢậàễờàảẳàểầớàễầớàvẩòàễầễàótòàơoóõ0àótòàvóẫớàổòỉơàựwấơ àvóấỗàoòấàoờừàẰàễóớàặàfÁàvóẫớàƠoóõàgõơóàẢjàễầễàổốơóàẢÁễ0àvửớơoàgờàễờàƠoóõàgõơóàẢjàgòjwàộòkơàữẫơàĂwẽv0àộòơóàfớấơóàẢậàễóôàgõơóàvuàễóỹễàễóỹơoàơóếơàóũừàựwẮàgròàẢụòàvóÁễàừóềỗàơóếừàộóềw0àƠoóõàgõơóàựwẮàgõơóàễóòàvòĩvàvóòàóậơóàỔwếvàẤVVỪ1115/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá6ƠóỏơàvAàoờễàgtàvỷàẢẽơ0àóỷụơoàfệơàvòỉwàfyơo0àvóủòàoòấơàựwấ0àÓtòàgbàừóròàóũừàẢụòàễầễàfớấơóàơoóòkừàvuàễóỹễàótòàơoóõàvỷàẢẽơ0àóỷụơoàfệơàễóớàã1ảảằàổỷũvàƠVFàẢjàễầễóàổÁấàễóởơàỗwấ0àữÀàfýơoàóậơoàóờấ0àfõễóàẢýàơóỷàvóÁễàừóềỗ0àvóÁễàừóềỗàễóỹễàơcơo0àữẠấ0àóờấàỗÂàừóềỗ0àễầễóàừóẻơàểòkvàóậơoàvóếv0àóậơoàoòẫàgròàẢụòàỗtvàữràữẫơàừóềỗàóậơoàóờấ0àvóqơoàựwấàgờàoòxừàƠVFàễờàvóỉỗàóòlwàểòĩv0àộòĩơàvóỹễ0àộÂàơcơo0àoờừàừóêơàểẫớàẢkàựwẮjơàổũòàễỳấàễóọơóàỗỏơóàẢậàgẽwàvửấơóàểẫớàẢkàễầễàfớấơóàơoóòkừàổậỗàcơàễóẻơàễóọơó1àỂậàƠowẮmơàVóõàỔấơàÓỷùơo0àỗtvàƠVFàưàộówàảẳ0àừóỷủơoàOòấàỄềỗ0àvóậơóàừórà%òkvàVửỏàễóòấàữì"àGỷũễàvwẮỉơàvửwẮjơ0àừóuàểòĩơ0àvỷàẢẽơ0àóỷụơoàfệơàễỳấàvuàễóỹễàÓtò0àơóẽvàổậàễầễàvóậơóàẢòỉơàỄỔỂàƠVFàơẠàvóậơóàừór0àễóxơoàvqòàễờàễùàótòàơdỗàểdvàộõừàvóủòàvóqơoàvòơ0àễờàvóỉỗàộòơóàơoóòkỗàễêơàvóòĩvàvửớơoàổÁấàễóởơàễầễàữẫơàừóềỗàvòỉwàfyơo0àvAơoàểỷụễàvửưàvóậơóàƠVFàvóqơoàvóầò15/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá6Ưàỗtvàểỏơóàfòkơàộóầễ0àvửớơoàóớẩvàgtơoàvỷàẢẽơ0àoòẫòàựwẮĩvàộóòĩwàơẩòàễỳấàƠVF0àÓtòàgbàgềẮàỗẩơóàóỏơóàvóỹễàvỷàẢẽơàvóqơoàựwấàvuơoàgậòà“VửấơoàẢậơoàơòỉơàoòầỗàgòkơàvóớẩò”àglàóúàvửũàƠVF0àgsơoàvóủòàoòẫòàựwẮĩvàộóòĩwàơẩòàvửÁễàvòĩừàểđơoàgùơàvóỷàvóqơoàựwấàóợấàoòẫòàẢụòàảằ/ảẳàẢýàgỷũễàÓtòàoòẫòàựwẮĩvàvóậơóàễqơo0àoòxừàƠVFàgỷũễàểsòàvóỷủơoàểđơoàóậơoàóờấ0àểđơoàvòjơàóớeễàóỷươoàễóĩàgtàểẫớàóậơó0àểẫớàvửỏàỗòmơàừóọ0àgẩvàgỷũễàữÁàgsơoàvówếơàễấớàễỳấàễầễàểỉơ1115/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá6“Vóủòàoòấơàvụò0àễóxơoàvqòàữịàvòĩừàvýễàgềẮàỗẩơó0àgấàfẩơoàóờấàễầễàóớẩvàgtơoàvwẮỉơàvửwẮjơ0àừóuàểòĩơ0àóỷụơoàvụòàễầễàơóờỗàƠVFàẢậàfớấơóàơoóòkừàễýàvólàvửỉơàgõấàểậơ àvcơoàễỷủơoàễqơoàvầễàvỷàẢẽơ0àóỷụơoàfệơàƠVF0àộĩvàơròàẢụòàễầễàókàvórơoàvỷàẢẽơ0àóỷụơoàfệơàẢậàókàvórơoàễùàữưàfẠàổòkwàễỳấàỄýễàựwẫơàổẰàễẩơóàvửấơóà3ỂtàỄqơoàvóỷùơo40àễỳấàỮưàỄqơoàvóỷùơoàễyơoàễầễàễùàựwấơ0àvuàễóỹễàổòỉơàựwấơàglàơẻơoàễấớàơcơoàổÁễàoòẫòàựwẮĩvàễầễàẢýàẢòkễàộóòĩwàơẩòàễỳấàƠVF0àvọễóàễÁễàóỷươoàỹơoàƠoậẮàựwẮjơàễỳấàƠVFà%òkvàƠấỗàẢậàƠoậẮàựwẮjơàễỳấàƠVFàvóĩàoòụòàơóđỗàvóòĩvàvóÁễàểẫớàẢkàựwẮjơàổũòàễỳấàƠVF”à-àqơoà%ỵàỖòơóàVwẽơ0àỄóỳàvõễóàÓtòàVỄ[Ể%ƠVFàỪóxàVóởàơỉwàừóỷùơoàóỷụơo15/ừ65ừàễổấữữ<áừẤwvóớửá6FwẮàẤơó5/ừ6

Duy Anh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”
2024-05-18 18:17:00

baophutho.vn Ngày 18/5, Hội LHPN xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho hộ anh Hà Văn Yêu, dân tộc Mường ở khu Đường 1.

Hãy “đi bão” thật văn minh

Hãy “đi bão” thật văn minh
2018-12-11 16:41:07

PTĐT - "Đi bão", có lẽ đây là hai từ hot nhất thời gian qua, đặc biệt sau chiến thắng của U23 Việt Nam trong trận bán kết AFF Suzuki Cup trước đội tuyển Philiphines đã khiến...

Thưởng trà trong phố

Thưởng trà trong phố
2018-12-10 16:06:44

PTĐT - Uống trà là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Uống trà không đơn thuần là giải khát mà người xưa còn quan niệm uống trà là “thưởng trà” - thưởng thức hương vị của...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long