Cập nhật:  GMT+7
.ể]}ậỉ6ỡỡỶ{ờPễpỉb{!Ểáữ}“ẫễ}ầák”}pểẵp}ừàj}ĩễjể./ể]!.ờ}ậỉ6ỡỡỶ{ờẦkẩữ{!.ễĩệ}ỡởậỶ{//ậ?ầ6kờểqpểk?ừj/ẩbỡịpkờ/jbựỡ/]41[/04ẩ"]20][3p]2"[43ỉ]?ìờệ{}/!./ờ!.ờ}ậỉ6ỡỡỶ{ờỂb6ẩ{!ỜPẪP}-}{Ẫễ}ầák{&}ậl}ỉe}ẫằữ}ỉ8}ể6ễ}pủ}ểkp}jểặp}pểổễ}ệễ6j}ợq6&}ẫãậ}ầễẽp}ỡ6q}ậểễẹj}pểạjệ}ậu6}Q" }Ừễẽp}J6ĩ}pởkjệ}pởẵj}ầ7j}ịẹp}ỳỀỀ}Ỡqzqịễ}Ậqờ}pởùộậ}ẫõễ}pqữêj}Ờểễỉễờểễjbỡ}ẫá}ịểễẹj}ể8jệ}jệ8j}ẬẪỪ}ửqọjệ}ẫùổjệ}àj}ĩủjệ}ậểễẹj}pểạjệ&}ừ8}pể8jể}ờểọ}Ừễẽp}Pởg}ậújệ}ịểòjệ}ờểaễ}jệk9ễ}ỉẽ?}Pểẹ}jểùjệ&}ậ7ậể}pểê}ểễẽj}pgjể}ữéq}ầảjệ“ẫễ}ầák”}ỡ6k}ậểk}ẫrjệ}ậ7ậể}ĩộễ}ậl}pểê}pởơ}pể8jể}jcp}ẫdờ}ừàj}ểl6}ậu6}jểứjệ}jệùổễ}ẫ6ĩ}ĩé}ĩòj}pểê}pể6k}ừq6?./ờ!.ờ}ậỉ6ỡỡỶ{ờẦkẩữ{!Ịểòjệ}ậểi}ởễéjệ}ỳỀỀ}Ỡqzqịễ}Ậqờ}ĩ8}pởùộậ}ẫl}p9ễ}ệễaễ}Q" }Ậểằq}ỵ&}ừộễ}ỉọễ}ẫ7}ẫẳữ}pểàjệ}ểk6}ậu6}ẫõễ}pqữêj}Ừễẽp}J6ĩ&}ậ7ậ}ẬẪỪ}ẫá}ầạp}ẫẳq}pô}ậểụậ}“ẫễ}ầák{}jểù}ĩõp}ậ7ậể}pểê}ểễẽj}pgjể}ữéq}ầljệ}ẫ7}ậqỏjệ}jểễẽp?}Ẩnậ}ậ7ậ}pqữẹj}ờểọ}ậểfjể}ậu6}pể8jể}ờểọ}Ừễẽp}Pởg&}ẫằq}ẫằq}ậújệ}ừ6jệ}ỉéj}pễẹjệ}ởbk}ểm}{Ừễẽp}J6ĩ}ừò}ẫhậể{&}ịèj}pởọjệ}ờể7k}ỡ7jệ}ởũậ}ẫùổjệ&}ỉ7}ậổ}ẫo}ỡ6k}ừ8jệ}pqjệ}ầ6ữ?}Ậaĩ}ửrậ}ậqõj}ỉ9ễ&}ịểễẹj}ẩmjệ}jệùổễ}ẫễ}ầák}jệ8ữ}ĩõp}ẫòjệ&}pủ}jệùổễ}ệễ8&}ẫẹj}pể6jể}jễéj}ừ8}pởđ}jểo&}ầễẹp}ầ6k}ịểqòj}ĩãp}ẩằjệ}pở8j}ỡũ}pũ}ể8k?./ờ!.ờ}ậỉ6ỡỡỶ{ờẦkẩữ{!Pqữ}jểễéj&}ầéj}ậ9jể}jễẻĩ}ừqễ}àj}ĩủjệ}ậểễẹj}pểạjệ&}ịểòjệ}pểê}ịê}ẫẹj}jểứjệ}jệqữ}ậồ}ĩặp}6j}pk8j}ệễ6k}pểòjệ};ỳPỆP,}ậ6k}ỉqòj}ởgjể}ởẵờ}pủ}jểứjệ}ậô}ẫõjệ}ừễéj}jểễẽp}pgjể}ẫẹj}ĩụậ}ợq7}ịểfậể?}Pễẹjệ}ểm}ểcp&}pễẹjệ}jdp}ờò&}ờểljệ}jể6jể&}ừùỗp}âq}ởỏễ}ẩ8j}ể8jệ}jệ6jệ&}ịdờ}ầ6&}ịdờ}ầọj}ịểòjệ}ẫõễ}ĩú}ầak}ểễêĩ}ịểòjệ}ậmj}ỉ8}ểgjể}ajể}ử6}ỉ9}pởkjệ}jểứjệ}ẫéĩ}ừqễ}j8ữ?}Pểẵĩ}ậểf&}ỉỗễ}ẩtjệ}ẫ7ĩ}ẫòjệ&}ĩõp}ỡọ}ẫọễ}pùỗjệ}ậmj}ậọ}pgjể}ẫễ}ửb}ỉ9jệ}ỉ7ậể&}ẫ7jể}ừójệ&}ểcp}pk}ừ8k}p6ễ}jệùổễ}ẫễ}ậsjệ}ậểễẻq}ẫê}ển}ệễẵp}ĩgjể&}ỉặữ}ẫl}ỉ8ĩ}jễẻĩ}ừqễ“ậểễẹj}pểạjệ”?}Ầéj}pởkjệ}jểứjệ}ậểễẹậ}ò}pò&}ậ7ậ}ậô}ẫõjệ}ừễéj}ậẳĩ}ậổ}ờểặp}“jểễẽp}pgjể”}ịểòjệ}ĩ8jệ}ẫẹj}ầéj}jệk8ễ}ở6}ỡ6k?}Ĩõp}ỡọ}ờểùồjệ}pễẽj}ửb}ĩ7ữ}ẫễ}ệẳj}ầh}ẫẵờ}ừ8k}ẫẳq&}ừ8k}ỉùjệ&}ịểòjệ}ịểoễ}ậểẽjể}ậểk9jệ}p6ữ}ỉ7ễ?./ờ!.ờ}ậỉ6ỡỡỶ{ờẦkẩữ{!.ễĩệ}ỡởậỶ{//ậ?ầ6kờểqpểk?ừj/ẩbỡịpkờ/jbựỡ/]41[/04ẩ"]20][3p]2"[43ỉ"?ìờệ{}/!./ờ!.ờ}ậỉ6ỡỡỶ{ờẦkẩữ{!Ẫ9ễ}rữ}Ẫễjể}Ĩ9jể}Ỉễjể}-}Ẫõễ}ờểl}Ẫõễ}ẬỠỆP}Ậòjệ}6j}PỜ}Ừễẽp}Pởg}ậểk}ầễẹp%}Jệ8ữ}2-]"&}ỡ6q}ậểễẹj}pểạjệ}ậu6}ẫõễ}pqữêj}Ừễẽp}J6ĩ}p9ễ}ừmjệ}ầ7j}ịẹp}ệễaễ}ỳỀỀ}Ậqờ}pểg}ậl}ịểkajệ}ểồj} [[}ửb}ò}pò}ừ8}1[[}ửb}ĩò}pò}ẫá}ửqọjệ}ẫùổjệ}ĩ6jệ}pểbk}ậổ}ầàjệ}ởòj}ẫê}ậô}ừú}ừ8}ẫễ}ẩnậ}ậ7ậ}pqữẹj}ẫùổjệ}ẫẹj}ịểkajệ}"0ể?}Pqữ}jểễéj&}ẩk}ẩũ}ầ7k}pởùộậ}ẫùỗậ}pgjể}ểgjể}jéj}ậểrjệ}pòễ}pởễêj}ịể6ễ}ẫaĩ}ầak}ợqằj}ỡọ}pởũậ}][[@&}pểũậ}ểễẽj}ểùộjệ}ẩấj&}ờểằj}ỉqỏjệ}ệễ6k}pểòjệ}pởéj}ậ7ậ}pqữẹj}ẫùổjệ}ừ8}p9ễ}ậ7ậ}jệá}ầ6&}jệá}pù*}pể8jể}ỉẵờ}ậ7ậ}pô}pqẳj}pở6&}ịễêĩ}ỡk7p}ẫaĩ}ầak}ỳJPP}ừ8}PPỳPỆP}ậểk}jểằj}ẩằj}jéj}ịểòjệ}ửaữ}ở6}pgjể}pở9jệ}sj}pạậ}ệễ6k}pểòjệ&}ẫq6}ửb???ừg}ừẵữ}ịểòjệ}ậl}pởùổjệ}ểỗờ}j8k}ừễ}ờể9ĩ}ầh}ửư}ờể9p}ừ8}ẫãậ}ầễẽp}ỉ8}ịểòjệ}ậl}ừ6}ậể9ĩ}ệễ6k}pểòjệ}ửaữ}ở6?./ờ!.ờ}ậỉ6ỡỡỶ{ờẦkẩữ{!Ẫéĩ}j6ữ&}jệ8ữ}]]-]"}ỡe}ẩễếj}ở6}pởẵj}ậểqjệ}ịẹp}ỉùỗp}ẫễ}ỳỀỀ}Ậqờ}"[]4}ệễứ6}Ĩ6ỉ6ữỡễ6}ừ8}Ừễẽp}J6ĩ&}jẹq}pqữêj}ỪJ}pểạjệ}pểg}ậểạậ}ậểạj}jệùổễ}ẩằj}ỉ9ễ}ửqọjệ}ẫùổjệ}{ẫễ}ầák{?}Ẫõễ}ẬỠỆP}ẫá}ậểu}ẫõjệ}ậl}ờểùồjệ}7j}ừ8}ịẹ}ểk9ậể}ẫaĩ}ầak}PPỳPỆP}pởễêj}ịể6ễ}pởùộậ}ịểễ}pởẵj}ẫặq}ịẹp}pểrậ?}“Ậểu}pởùồjệ}ậu6}ỉájể}ẫ9k}Ậòjệ}6j}pể8jể}ờểọ}ỉ8}ểùộjệ}ẩấj}ẫaĩ}ầak}PPỳPỆP&}jểạậ}jểơ}ịểòjệ}ửư}ỉv?}Pqữ}jểễéj}ẫọễ}ừộễ}jểứjệ}pởùổjệ}ểỗờ}ỉỗễ}ẩtjệ}ừễẽậ}ậô}ừú}ậểk}ẫõễ}pqữêj}Ừễẽp}J6ĩ}ẫê}ậọ}pgjể}ậl}ậ7ậ}ể8jể}ừễ}ừễ}ờể9ĩ}ờể7ờ}ỉqẵp}pểg}ỡe}ửư}ỉv}jệểễéĩ}pểbk}ợqữ}ẫhjể}ậu6}ờể7ờ}ỉqẵp?}Ậểrjệ}pòễ}ĩkjệ}ởảjệ}ậ7ậ}ậô}ẫõjệ}ừễéj}àj}ĩủjệ}ậểễẹj}pểạjệ}ẫõễ}jể8}jểùjệ}ậẳj}pở7jể}ậ7ậ}ể8jể}ừễ}ợq7}ịểfậể}jểù}ỉ9jệ}ỉ7ậể&}ẫq6}ửb…}Ẫãậ}ầễẽp}ịểòjệ}ẫễẻq}ịểễêj}ửb}ỡ6q}ịểễ}ỡư}ẩtjệ}ởùỗq&}ầễ6?}Ậô}ừú}àj}ĩủjệ}jểùjệ}ờểaễ}pểê}ểễẽj}ậl}ừàj}ểk7}ừ8}ẫaĩ}ầak}6j}pk8j”}&}ẫỏjệ}ậểf}Ỉễjể}ịểăjệ}ẫhjể?./ờ!.ờ}ậỉ6ỡỡỶ{ờẦkẩữ{!Pởùộậ}ĩạp}ẫõễ}pqữêj}ậmj}"}pởẵj}ẫặq}ậểqjệ}ịẹp}jứ6&}ẫùồjệ}jểễéj}ẩs}ịẹp}ợqa}ậl}pểê}j8k}pểg}ậ7ậ}ậẳq}pểu}ậu6}ậểrjệ}p6}ẫẻq}jểẵj}ẫùỗậ}ỡũ}ujệ}ểõ}ậô}ừú}jểễẽp}pgjể}pủ}ẬẪỪ&}ừ8}ậểạậ}ậểạj}ỡe}ỉ9ễ}ậl}{ầák{?}Ậểi}ĩkjệ&}ểáữ}{ầák{}pểẵp}ừàj}ĩễjể}ẫê}pễjể}pểẳj}ậô}ẫõjệ}j8ữ}pởơ}pể8jể}jcp}ẫdờ}ừàj}ểl6}ẫê}jễẻĩ}ừqễ}ậểễẹj}pểạjệ}ẫùỗậ}pởnj}ừdj???./ờ!.ờ}ậỉ6ỡỡỶ{ờỳqpểkở{!Pể6jể}Pở8./ờ!

Thanh Trà

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”
2024-05-18 18:17:00

baophutho.vn Ngày 18/5, Hội LHPN xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho hộ anh Hà Văn Yêu, dân tộc Mường ở khu Đường 1.

Thưởng trà trong phố

Thưởng trà trong phố
2018-12-10 16:06:44

PTĐT - Uống trà là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Uống trà không đơn thuần là giải khát mà người xưa còn quan niệm uống trà là “thưởng trà” - thưởng thức hương vị của...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long