Cập nhật:  GMT+7
4buGV+G7isONUiPDkzIy4bqqSSB4WDMjVUnhu4J4WMavJMONV+G7jCRXw40zWMWoNMONVzjhurfDjcSow4zDjMONUcOSJFfDjeG7jVUxJVgk4buGL1fhu4rhu4Lhu4Ygw41SI8OTMjLhuqpJIGYlU+G6t0nhu4Lhu4ZYPVbDjTIxUuG6qkkvL1LhurxRw5MlIFc0M1cl4bq8xIMkL1NVMkAzJSAvJFXhuq8yL+G7ik7DjEsvSk5T4buI4buKxKjhu4jEqOG7iMSoM+G7iktLTU1KI+G7iuG6vOG7uCBWScONL+G7guG7hi8g4buC4buGIMONUiPDkzIy4bqqSSBmJVPhurdJ4buC4buNKFjDjVQhJFbDjTNYxag0w41XOOG6t8ONM1jGryTDjVfhu4wkV8ONQFjhu7A9w40zMcOT4bq6w41UYcOTw43Eg+G7njPDjVJXw6EkVsONxIPhu4wlw40jJsONVC4z4bq84buGLyDhu4Lhu4Ygw41SI8OTMjLhuqpJIGYlU+G6t0nhu4Lhu614aXjDjS3hu4YvIOG7gsSC4buMJcONVyFYw41OV0rDjMONIFc1M8ONJFbhu4zhurfDjcSow4wt4buK4bq6w40z4buOWMON4buXVzTDjeG6seG6o8ONI+G6s8ONMcOSUsONM1fDlVjDjeG6scOUw414MeG7jj3DjXhXw5Uk4bq6w41XNOG6t+G7qiTDjeG7rVc2w43hu51YJFfhurrDjeG7jShYw41UISRWw40zWMWoNMONVzjhurfDjcSD4bueM8ONUlfDoSRW4bq6w40z4buMWMONMsOVJMON4bq+ZzdSw40zV1jDjVfhu4wkV8ONw5Ikw41T4buaJMONMuG6ocONM+G7tCRX4buAw41Uw5TDjTNYxq8kw41X4buMJFfDjTNYxag0w41XOOG6t8ONxKjDjMOMw41Rw5IkV8ONV1UxJVgkw40zMWF7UsONMuG6ocONUlfDoSRWw41AWMavJMONUjjDk8ONVOG7jljDjVNY4buqJMONZzdSw40zV1jDjVfhu4wkV8ONw5Ikw41T4buaJMONMuG6oeG6usONZywkVsONw5Mkw40z4bu0JFfhurrDjXgmw5PDjcOSJMONJFfhu5okw41T4buaJMONM+G7tCRX4bq6w413XcONeOG7jFjDjVJXWSRX4bq6w413XcONeOG7ncSQ4bubeOG6vMONZzYkVsONM1fDkz3DjVZYw5PDjVZYw5I9w40yw5Izw41SKsONVOG7jljDjVNY4buqJMONxIJY4buqJMON4buXd+G7nWjDjTPhu7QkV+G6usONeWbhu51ow43hurHDlMONeDHhu449w414V8OVJMONxIPhu4zDjWcsJFbDjTPhurfDjXjhu53hu43hu43DjeG7rVc1w43hu43hu4zhurzhu4YvIOG7guG7hiDDjVIjw5MyMuG6qkkgZiVT4bq3SeG7gsSC4bueM8ONUlfDoSRWw40zWMWoNMONVzjhurfDjVYhPcONxKjDjMOMw41Rw5IkV8ONV1UxJVgkw41SKsONV+G7jD3DjSNhWyRWw41NxKhDw41XVTElWCTDjcOaIMONV8OdJFfDjUBXLljDjVJXw6PDjSRX4bueM+G6usONMykkVsONQFcuWMONI2FbJFbDjU9L4bq8S0pM4bq6TErEqMONVsOTPeG6uMONS8ONUsOTJMONJFfhuqHDk8ONPeG7ojTDjeG6scOTJFfhurrDjVIqw40k4buSIMONJFfhuqHDk8ONPeG7ojTDjVQ6w41Uw5TDjVI54bq6w41TYXtYw41Uw5LhurfDjVLDklLDjVLDkyTDjSRX4bqhw5PDjVThu6g0w41SKsONxIPGrzPDjTHhu45SV8ONM1c4JFbDjVfDnSRXw41SV8Ojw4154bq8w41p4bua4bq3w40j4buMw43Eg+G7njPDjVJXw6EkVsONMzElJFbDjcSDN8ONw5Ikw43EguG7jCRWw43huq3DjWfDkiRWw43Eg+G7jMONVCEkVsONUT8k4bq6w40zMTXDjTPhu45Yw41XNOG6t+G7qiTDjeG7myhSw41nV+G7mjThurrDjTPhu7QkV8ONdz4kw43GocOTw40gV+G7jj3DjTMoWMON4oCc4bubNMOTw41Rw5Ikw40zMcOSWMONIFfDmiDDjVJX4bucM8ONPcOTw40zNeG6t+KAncONM1dVJcONZsOVJMONw5Ikw40yLsON4buKTS/hu4jDjOG7ik0v4buNd3d4w40kVuG7jOG6t8ON4buKSy1MLeG7iMOM4buKTcONUjjDk8ONeCbDk8ONw5Ikw40kV+G7miTDjVPhu5okw40z4bu0JFfhurzhu4YvIOG7guG7hiDDjVIjw5MyMuG6qkkgZiVT4bq3SeG7guG7hlg9VsONMjFS4bqqSS8vUuG6vFHDkyUgVzQzVyXhurzEgyQvU1UyQDMlIC8kVeG6rzIv4buKTsOMSy9KTlPhu4jhu4rEqOG7iMSo4buIxKgz4buKS0tNTUoj4buI4bq84bu4IFZJw40v4buC4buGLyDhu4Lhu4Ygw41SI8OTMjLhuqpJIGYlU+G6t0nhu4J3w5M0w41AV1jDjcSD4bueM8ONUlfDoSRWw41UYVtSw43Eg+G7niTDjVJXNOG6t+G7sCTDjVTGryTDjVThu7LDk8ONVFjhu7A9w40zWMWoNMONVzjhurfhurrDjeG7jShYw41UISRWw40zWMWoNMONVzjhurfDjVTDlMONM1jGryTDjVfhu4wkV8ONPV3DjSRYxag9w40gVyUkVsONxIPhu54zw41SV8OhJFbhurrDjSPhu54gw41RWMWoJMONUcOVJMONPV3DjSRYxag9w40gVyUkVsONxIPhu54zw41SV8OhJFbhurzDjeG7jShYw41UISRWw40zV+G7nOG6t8ONMi7DjcSD4bueM8ONUlfDoSRWw41UYVtSw41UYcOTw40xw5PDjTNYxag0w41XOOG6t8ONVDUkVsONxIN7WMONMi7DjSNhWyRW4bq6w41SVzgkVsONIyXhu45Yw41UYVtSw40zNOG6t8WoJMONM+G7jljDjVHDlSTDjcOSJMONMi7DjeG7ik0v4buIw4zhu4pNL+G7jXd3eOG6uMON4buvNOG6t8avM8ONVOG7siRXw40zV1jDjVfhu4wkV8ONw5Ikw40yLsON4buK4buKTy/hu69pLWd44buN4bqtaHfDjSRW4buM4bq3w43hu4pLLeG7ii3hu4jDjOG7ik7DjVI4w5PDjWc3UsONM1dYw41X4buMJFfDjcOSJMONU+G7miTDjTLhuqHDjTPhu7QkV8ONxIPhu4zDjWZYxagkw41Rw5Ukw41R4buMJMONVljDkyXDjcSD4bueM8ONUlfDoSRWw41WWMOjw5PDjWcsJFbDjcOTJMONM+G7tCRXw43Eg+G7jMONZzdSw40zV1jDjVfhu4wkV8ONw5Ikw41T4buaJMONMuG6ocONM+G7tCRXw40kVuG7jOG6t8ON4buKTS1LLeG7iMOM4buKTeG6vOG7hi8g4buC4buGIMONUiPDkzIy4bqqSSBmJVPhurdJ4buCeDFhe1LDjTLhuqHDjVJXw6EkVsONQFjGryTDjVI4w5PDjVLDklLDjTNX4buMJFfDjcSDWMWoJMONVyhYw41UISRW4bq6w40zJeG7jCTDjVEow43Eg+G7njPDjVJXw6EkVsONJMWoNMONMzHFqCTDjVRhW1LDjVJXNOG6t+G7sCTDjcSD4buMJcONIybDjVQuM8ONMcOSUsONM1fDlVjDjVI4w5PDjWcsJFbDjTPhurfDjXjhu53hu43hu43DjT0sWMONMzFhfSRWw43hu61XNcON4buN4buMw40zWMWoNMONVzjhurfDjVHhu5gkVsONUVjhu6okw40gV8OSIMONVC4zw41dw40kV1jhu6ozw41UKMONTsOMw4zDjVQow41n4bq8w414JeG7jCTDjVEow40yLsONxIPhu54zw41SV8OhJFbDjTMxxagkw41Uw5TDjVRhW1LDjVQuM8ONUlfDkuG6t8ONVyXhu4wkw40zJeG7jCTDjTNX4buww41XWOG7qiTDjV3DjVPhu44kVsONMzEl4bq6w40zJeG7jCTDjVEow41AV1nDjTNXw5VYw40gV8OSM8ONMlgkV8ONMzElJFbDjTA0w5LDjTMxw50kV8ONVC4zw41UYVtSw43hurHhuqPDjSPhurPDjTMxJSRWw41X4buqw40zVy4kVsON4bqx4bqjw40j4bqzw41AV1nDjTNXw5VYw41SOMOTw40jJsONVC4z4bq6w41AVywkVsONMSbDjTHhu7TDjTHDk8ONJFYl4buMWOG6usONVMOVPcONUcOVJcONPSxYw40zMWF9JFbDjUBXLCRWw41AV1nDjTPhu45Yw40jJsONVC4zw43Eg+G7jMONUsOSUsONQFc0w43Eg+G6oVLDjSPhu5okw41S4bueJOG6vOG7hi8g4buC4buGIMONUiPDkzIy4bqqSSDhuq00M1clMUnhu4Lhu680LlLDjeG7jShY4buGLyDhu4I=

Quốc Hội

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Trường Sa vẫy gọi

Trường Sa vẫy gọi
2018-01-26 11:49:47

PTĐT- Trường Sa - hai tiếng thiêng liêng trong lòng người dân Việt. Đó là một phần máu thịt của Tổ quốc giữa trùng khơi. May mắn được tham gia đoàn công tác của Bộ tư lệnh Vùng...

Triệt phá đường dây trộm chó

Triệt phá đường dây trộm chó
2018-01-24 08:29:51

PTĐT-Thời gian qua, trên địa bàn thị xã Phú Thọ và các huyện lân cận xuất hiện tình trạng mất trộm chó thường xuyên khiến người dân bức xúc. Thủ đoạn của các đối tượng là sử...

Núp bóng từ thiện chở hàng lậu

Núp bóng từ thiện chở hàng lậu
2018-01-23 09:04:15

Ngày 22-1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, Đội Đặc nhiệm Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp Đội trinh sát đặc nhiệm và Đồn Biên phòng Thuận vừa phát...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long