Cập nhật:  GMT+7
w4JQxJBDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIlcVE64bumw5VC4bqk4bqtw406Q+G7oFFdQ8av4bugUFFDJVBGxahDIiFDw5I84bu4JUPGr+G7oErGr0NQ4buExq/hu6BDPUPhuq3DjcOSQ+G7g1Hhu4bGr+G7oEPigIvDgi9QxJDhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4buFw5Xhu4bhu4xC4bqka+G7oOG7hDFDReG7gC/EkOG6rkNiRlFDOuG7gkPhu6NQRsWoQ2pGxq9QQ3FQPEDGr+G7oOG6rkPhu4NR4buCxahD4buOWMOSQ+G6qVfGr+G7oEPhu4bGr0M6VcavUEPhuq3DjcOSQ+G7g1Hhu4bGr+G7oEPDklDhu6hDw5NR4buWOuG6rkPhu6Z9w5JD4bumPCPGr+G7oEPhuqlXxq/hu6BD4buGxq9DOlXGr1BD4bqtw43DkkPhu4NR4buGxq/hu6BD4buOSEPDk8ONOkPhu6BRXUPGr+G7oFBRQyVQRsWoQ+G7oEoxQybhu4ZDIiFDw5I84bu4JUNQ4bu2xq9DxajDnTpDOjVD4buOWcav4bugQzpGUUPhu6NQ4buwxq/hu6BD4buDUeG7huG7qEPhu4xUw5JQQ+G6q8Oaxq9QQ+G7ieG7lkPDkijhu4ZDa+G7oErGr0NQ4buExq/hu6BDa1fGr+G7oEPGr+G7oFBR4buaJUMi4buEQ+G7o1Dhu4I6QzomUeG7nMavQ8avV8av4bugQzpQV8avQ+G6sjfhu6AmUcOT4buGxq/hu6RD4bqtw43DkkPhu4NR4buGxq/hu6BDReG6tEMwRzFDJuG7hkMi4buE4buoQ8OSUFHGoDtDReG6vC/EkOG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqTDgjrhu4bDk+G7psOVQz86MeG7psOV4bu5QsWo4buGJuG7oFHGr8ODRSUwQ+G7hjs64buoQuG6pMOCOibhuqTDgjrhu4zhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqTDglHFqOG7oEPhu4bhu6Y64bu5QkJD4buM4buGOuG7hi0gUeG7jOG7oMOVOuG7uUJRxajhu4bhu6DDlUJDUMOVUeG7oFA64bu5QuG6uEREQkM/JsOS4bu5QlA6OiXDgy8v4buM4buGxq/hu6DDkuG7qMav4bugP+G7hsav4bqwIsavL+G6qzdxNy9EL0VExJDhur4vRMSQL8Wow5Xhu4xRO8WoX8OT4buGxq9QRMSQReG7gMSQRcOKLcSQ4bq8X+G6usOJX+G6usOJX+G6vOG6vsOJ4bqww5kl4bugQkMgUeG7jDpQ4bu5QuG6vEREQkMv4bqkw4Il4bqkYlhRQzo8I8av4bugQ2vhu6A7MeG7osavQ2I+w5JDalHGr1BDOkZRQ8OS4bu2Qyo74buGxq9D4buOUcagO0M6JuG7huG6sEPDocavUMODQ3Fx4buv4buxa0PhurDDgi8l4bqkw4IvOuG7jOG6pMOCLzom4bqkw4IvOuG7hsOT4bumw5XhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqThuqlQPOG7hkPhu45MMUPEkEPGr+G7oOG7hDFDP+G7hjtD4bukUFFDIiFDw5I84bu4JUMwRzFDJuG7huG6rkMi4buE4buoQzomPOG7hkNFw4ovxJDhuq5D4bqp4bu2Qyo74buGxq9D4bqpR8avUEM/4buCOkPhu45RxqA7Qzom4buG4bquQ+G6qVfGr+G7oEPhu4bGr0M6VcavUEPhuq3DjcOSQ+G7g1Hhu4bGr+G7oEPhu45IQzomUeG7mjtDOk0lQ2vhu6A7MeG7osavQ2I+w5JDalHGr1Dhuq5DP1HGr1BDxq9JxahDxJDhu4Dhur7DieG6rkMqO+G7lEM6RlFDMEhDYlnGr+G7oENw4bu2xq/huq5DOlDhu4TGr1BDJVBYQ+G6rcONw5JD4buDUeG7hsav4bugQyLhu4RDIiND4bum4buEQ+G7heG7qOG7hMav4bugQ3FQVEPhu7FKxq9DN8avUOG6rkM/UcavUEPGr0nFqEPEkOG7gOG6vuG6ukMqO+G7lEM9QzBIQ+G7o1BRQ2pX4bquQ1A7MeG7msavQ8SpRsav4bugQ+G7g1Hhu4bGr+G7oOG6rkM6VcavUEPhuq3DjcOSQ+G7g1Hhu4bGr+G7oOG6rkPhu47hu4bGr+G7oEM6UDvhu5RDxq9Q4buEQzpGUUMlUDxAxq/hu6BDcVDhu6xD4buvPOG7tsav4bug4bquQzpQ4buExq9QQyVQWEPhuq3DjcOSQ+G7g1Hhu4bGr+G7oOG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqTEqSzDkkPhu45MO0NFQyIjQ8OSUFnGr+G7oENr4bugOzHhu6LGr0NiPsOSQ2pRxq9QQ+G7pFBXxq/hu6BDOlB74buGQ8avUE3Gr0PDkuG7qkPhu6ZR4buUxq9DKjvhu4bGr0Phu47hu5bGr0MiIUPDkjzhu7glQ8av4bugSsavQ1Dhu4TGr+G7oOG6sENi4buUxahDw5Iuxq/hu6BDxq/hu6Dhu4Qx4bquQ8OS4buCw5JDOiZRxq9QQz/hu4I6Q+G7jkhDJVDhu4I6Q1BR4buaxq9DMMOVQ8Wo4buCMUPDkijhu4ZD4buOWFFDOjwjxq/hu6BDw5Lhu6pDw5Iuxq/hu6BD4buO4buKw5JD4buOUeG7nMWoQ8avUE3Gr0Phu4xGxq/hu6BDxq9QPEPDklBR4buWw5JDMMOVQ8Wo4buEQ+G7jlhRQzo8I8av4bugQ+G7juG7lsavQ8OSPOG7uCVDxq/hu6BKxq9DUOG7hMav4bugQz9bQ+G7jCHGr+G7oOG6sENw4buGO0Phu47hu6rhuq5D4bumfcOSQ+G7pjwjxq/hu6BD4bqpV8av4bugQ+G7hsavQzHhu5Q7Q8OSTDtD4bukUeG7nMWoQzom4buGQ8avUOG7hEPhu45YUUM6PCPGr+G7oENr4bugOzHhu6LGr0NiPsOSQ2pRxq9QQyLhu4RD4buOSEMlUOG7gjpDUFHhu5rGr0PFqMOdOkM/WEPhu45ZQ+G7jC7Gr+G7oEPGr1A8Q8OTScav4bugQ+G7jFLGr1BDOiYuxq/hu6BD4bukUOG7uCVDIuG7uFFDw5NJxq/hu6BD4buMUsavUEM9Qyo7R0PFqFPGr0PFqOG7hEPhu6Z9w5JD4bumPCPGr+G7oEPDklA+w5JDxq9Jxq/hu6BDOlPFqEM6UEsxQzpGUUNQUeG7msavQzomPEDGr+G7oOG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqRxUeG7liVDOiHDkkPhu45LO0M6JuG7hsavUOG6rkPhu47hu5bGr0PEkERD4bugUUBDxq/hu6Dhu4QxQ0Xhur4vxJDhuq5D4buOWFFDOjwjxq/hu6BDa+G7oDsx4buixq9DYj7DkkNqUcavUEPhu45IQ+G7pFDhu4ZRQ8avUE3Gr0M64buo4buExq9Dw5PDnUNQ4buExq9QQyJRQyVQRsWoQzrDnVFDw5Io4buGQ8WoU8avUOG6sENxe0Phu6ZAUUPhu6RQ4buGUeG6rkPDkuG7tkMqO+G7hsavQ+G7jlHGoDtDOibhu4ZD4buOSEM6UDtD4buARERDOiZR4buaO0Phu45Zxq/hu6BDOlHGoMavQzrhu4bGr+G7oEMiTTpD4buOWFFDOjwjxq/hu6BD4bugUUs7Qzom4buoxq/hu6BDw5JYJUMww5VDV0M6V0Mi4buEQ8OSUFfGr0M6RlFDIjxAxq9Dxq9Q4buEQ8Wo4buQQyIjxIJDw5NR4bucxq9D4bukUeG7nMWoQz/hu6jhu4I6QzDDlUPDkijhu4ZD4buOWFFDOjwjxq/hu6BDOiYuxq/hu6BD4bukUOG7uCVDIuG7uFFDMMOVQ+G7oEoxQ+G7gsav4bqwQ+G6qSnGr+G7oEM6JuG7qMav4bugQ8OSUFHGoDtDReG6vi/EkOG6rkPDkuG7tkMqO+G7hsavQ+G7jlHGoDtDOibhu4bhuq5D4bqpV8av4bugQ+G7hsavQzpVxq9QQ+G6rcONw5JD4buDUeG7hsav4bugQ+G7jkhDOlA7Q+G7jjwjw5JD4bukUE47Qz8sxq/hu6BDw5PDjcavQ8OTUUPDkijhu4ZD4buOWFFDOjwjxq/hu6BD4buMLsav4bugQ+G7juG7nEPhu6BKMUPhu4LGr+G6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqRxJjzhu7jDkkPhu47hu6rhuq5DIuG7hOG7qEPhu6RQ4buoR8av4bugQ8SQ4bq6Q+G7oFFAQ8av4bug4buEMUNF4bq8L8SQ4bquQ8Wow506Q+G7jlhRQzo8I8av4bugQ+G7jlFDMMOVQ8Wo4buCMUPhu47hu5bGr0Phu6NQ4buwxq/hu6BD4buDUeG7huG7qEPhu4xUw5JQQ+G6q8Oaxq9QQ+G7ieG7lkPDkijhu4ZDa+G7oErGr0NQ4buExq/hu6BDa1fGr+G7oEPGr+G7oFBR4buaJUMi4buEQ+G7o1Dhu4I6QzomUeG7nMavQ8avV8av4bugQzpQV8avQ+G6sjfhu6AmUcOT4buGxq/hu6RD4bqtw43DkkPhu4NR4buGxq/hu6BDReG6tEPhu6ZLMUM6JuG7qMav4bugQ8OT4buGQ+G7pldDJuG7hkPEkEM6QEPhu6BRSzFD4buM4buwxq/hu6BDw5JQXUPigJw64buG4buoQ8OS4buqQ8OT4buoxahDIuG7hEM/LMav4bug4oCdxIJD4buOWcav4bugQzpQQFFD4buO4buKOkPhu6bhu5TGr0PDk+G7hMavQ8SQQ+G7pFBOO0M/LMav4bugQyLhu4RDxJBDUMOdJUPDk+G7qMWoQ+G7jsOVQ+G7jOG7rOG7hkPGr1BKxq9DIlHhu5TGr0PGr+G7oErGr0NQ4buExq/hu6BD4bumSzFDOlHGoMavQzom4buoxq/hu6BD4bukw5Q6Q+G7jjzhu4ZDw5JQ4buoQ1DDjcav4bqwQ2rDnTpDxq9QSsavQyJR4buUxq9Dxq/hu6BKxq9DUOG7hMav4bugQ+G7jkhDJVBHUUPhu6ZLMUM6Ucagxq9DPUM6JuG7qMav4bugQ+G7pMOUOkPhu4484buGQ8OSUOG7qEPhu45YUUM6PCPGr+G7oOG6sENw4buGO0Phu47hu6rhuq5D4buOWFFDOjwjxq/hu6BDxq9Q4buGxq9QQ8OSUOG7qsav4bugQ+G7puG7lMavQzDDlUPFqOG7gjFDOk47QzpQ4buo4buCOkMixqBDUDzhu7jGr+G7oEM6JjvGr+G7oEM6SsWoQzpQ4buExq9QQyVQWEPhuq3DjcOSQ+G7g1Hhu4bGr+G7oOG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqRr4bug4buGMUM/4buGO0Phu6RQUUPGr1BNxq9D4buOPCPDkkM6UcavQ8OT4buC4buo4bquQ+G7g1Hhu4LFqEPhu45Yw5JD4bqpV8av4bugQ+G7hsavQzpVxq9QQ+G6rcONw5JD4buDUeG7hsav4bugQ+G7jkhDxq9Q4buGxq9QQ8OSUOG7qsav4bugQ8OSUFVD4buORuG7qEPDkuG7gsOSQ+G7pn3DkkPhu6Y8I8av4bugQyLhu4Thu6hDw5I7w53DkkPhu45RxqA7Qzom4buG4bqwQ8SpfcOSQ+G7pjwjxq/hu6BD4bqpV8av4bugQ+G7hsavQzpVxq9QQ+G6rcONw5JD4buDUeG7hsav4bugQ+G7jkhDJVBYUUNQIyVDIuG7uFFD4bumfcOSQ+G7pjwjxq/hu6BD4bufO0rGr0Phu47DnVFDIldDUFHhu5o7Q1Dhu6rhu4ZDKjtHQ8OT4buoxajhurBD4bqtPOG7uMOSQ+G7jkw7QzDhu4LDkkPhu45Uxq9Q4bquQzrhu5TGr0PDkjzhu7glQ+G7jkhD4bumSzFD4buOUUPhu6RQ4buoR8av4bugQ8SQ4bquxJBDOjVD4buOWcav4bug4bquQyo7R0PDk+G7qMWoQ+G7juG7nEPhu6ZGUUM6RlFDUFHhu5rGr0M6JjxAxq/hu6BD4bum4buEQ8OT4buoxahD4bugUUfhurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFC4bqk4buxIUMiUeG7msOSQ+G7juG7hsav4bugQzpR4buWJUM6IcOSQ+G7jjwjw5JD4buOUcagO0M6JuG7huG6rkMwW0Phu6YyQzpQw5Xhu6hDKjsxQ+G7jlTGr1BDw5Io4buGQyVQ4buCJUPhu6Y7TTrhurDDgi8l4bqkw4Il4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJTc7OlDhu6gmQuG6pHFQw5Xhu6hDcXHhu6/hu7Frw4IvJeG6pA==

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2024

Sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2024
2024-07-12 16:25:00

baophutho.vn Sáng12/7, Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Đại tá...

Trường Sa! - Một lần tôi được đến

Trường Sa! - Một lần tôi được đến
2024-07-12 16:11:00

Nghề báo giúp tôi được đi, được kết nối và trải nghiệm vô vàn điều mới mẻ. Không biết có phải do cái chất phù sa sông biển của quê hương Cà Mau đã ngấm sâu vào máu hay không,...

Trường Sa vẫy gọi

Trường Sa vẫy gọi
2018-01-26 11:49:47

PTĐT- Trường Sa - hai tiếng thiêng liêng trong lòng người dân Việt. Đó là một phần máu thịt của Tổ quốc giữa trùng khơi. May mắn được tham gia đoàn công tác của Bộ tư lệnh Vùng...

Triệt phá đường dây trộm chó

Triệt phá đường dây trộm chó
2018-01-24 08:29:51

PTĐT-Thời gian qua, trên địa bàn thị xã Phú Thọ và các huyện lân cận xuất hiện tình trạng mất trộm chó thường xuyên khiến người dân bức xúc. Thủ đoạn của các đối tượng là sử...

Núp bóng từ thiện chở hàng lậu

Núp bóng từ thiện chở hàng lậu
2018-01-23 09:04:15

Ngày 22-1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, Đội Đặc nhiệm Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp Đội trinh sát đặc nhiệm và Đồn Biên phòng Thuận vừa phát...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long