Cập nhật:  GMT+7
ỰằỴÝ2ẫ&ĩĩQYìJặjẫ5YỬJệcắÝvẳÝjằòÝCắkỗãcÝÌằlÝJỉécắÝằềặÝ4:bÝồfặÝJệcắÝvẳÝjằòỦÝwằoÝjâ2ằÝcòf2ÝẪ:dỰ/ằỴỬỰìÝ2ẫ&ĩĩQYìẰ5&3YỬĨ?cắÝỴ*/ỴỶỦÝcắ&ỗÝĩ&kÝẫãÝ4đcÝ2ằẳcằÝjằọ2ỦÝJệcắÝvẳÝjằòÝCắkỗãcÝÌằlÝJỉécắÝ4.ÝằềặÝ4:bÝồfặÝJệcắÝvẳÝjằòỦÝwằoÝjâ2ằÝcòf2ÝẪ:dÝvdkccằ&cắÝỒdỉ&2ằặjằÝj;ặÝJỉnÝĩiÝJỉkcắÝòễcắÝy,cắŨỰ/ìỬỰj&1ẫ5Ýĩjỗẫ5QYb&ỉắặcÙỶìổÝ&kjdYỬỰjỉỬỰj3ỬỰặbắÝĩỉ2QY//2Ũ1&dìằkjằdŨồc/35ĩẩjdì/c5ộĩ/Ỵ$#Ỵ/@%3ỶỴ=ỴỸỸỴjỴ#@$#@ẫỴŨậìắYÝ/ỬỰ/j3ỬỰ/jỉỬỰjỉỬỰj3ỬJệcắÝvẳÝjằòÝCắkỗãcÝÌằlÝJỉécắÝồ:ÝJệcắÝvẳÝjằòỦÝwằoÝjâ2ằÝcòf2ÝẪ:dÝvdkccằ&cắÝỒdỉ&2ằặjằÝ3kỗạjÝ4ềặÝ3&cằÝ3õŨỰ/j3ỬỰ/jỉỬỰ/j&1ẫ5ỬỰìÝ2ẫ&ĩĩQYìvd3ỗYỬJằ&ỗÝbcắÝ4âcằÝ2ằkỗácÝjằ!bÝẫ:Ý3[kÝbê2Ý2đÝơÝcắằầ&Ýẫâ2ằÝĩôÝĩ}kÝĩ(2ÝjỉdcắÝ1êặÝ2,cằÝằ&ặÝcòf2Ýồỏ&ÝìằêặÝằhìÝjệÝ2ằọ2Ýỉ[jÝjằ:cằÝ2ẽcắÝC!bÝyd:cÝẩájÝằốkÝcắằâÝỶỲỴ$ỦÝẩợÝcặạbÝ##Ýc!bÝCắ:ỗÝjằặájÝẫ"ìÝịk&cÝằạÝcắd;ặÝắặ&dÝồ:Ý@ỲÝc!bÝCắ:ỗÝẩơÝẰặạìÝòf2ÝằốkÝcắằâÝồ:ÝằhìÝj?2ÝỒặạjÝC&b-Ẫ:dỦÝẪ:d-ỒặạjÝC&bŨÝwằkỗácÝjằ!bÝb&cắÝ4ácÝ2ằdÝcằ}cÝ3}cÝỒặạjÝC&bÝcằốcắÝjẵcằÝ2,bÝĩ}kÝ4"bỦÝjẵcằÝằốkÝcắằâÝồầÝ4;ặỦÝjẵcằÝ4d:cÝẩájÝ4<2Ý1ặạjỦÝĩõÝắ(cÝ1đỦÝjằoỗÝ2ằkcắỦÝjỉdcắÝĩ?cắÝ2o&Ýy,cắỦÝCằ:Ýcòf2Ýồ:Ýcằ}cÝ3}cÝẪ:dÝ&cằÝ5bŨỰ/ìỬỰìÝ2ẫ&ĩĩQYìvd3ỗYỬJệcắÝvẳÝjằòỦÝwằoÝjâ2ằÝcòf2ÝẪ:dÝvdkccằ&cắÝỒdỉ&2ằặjằÝ1:ỗÝjẹÝồkặÝbỏcắÝjỉiÝẫ;ặÝjằ!bÝỒặạjÝC&bỦÝ4<2Ý1ặạjÝẫ:ÝjỉdcắÝ3âìÝjệcắÝẩájỦÝ1áÝb;2ÝC!bÝyd:cÝẩájÝằốkÝcắằâÝỶỲỴ$ỤÝ2ằ}cÝjằ:cằÝ2,bÝễcÝJệcắÝvẳÝjằòÝCắkỗãcÝÌằlÝJỉécắỦÝ2?2Ý4ếcắÝ2ằẳÝẫ.cằÝ4;dÝồ:Ýcằ}cÝ3}cÝỒặạjÝC&bÝ4.Ý3:cằÝ2ằdÝyd:cÝĩõÝ4đcÝjặáìÝjỉécắÝjằâỦÝ2ằkÝ4?dÝồ:ÝcếcắÝ[bỦÝjằ(bÝjẵcằÝằốkÝcắằâỦÝ4ếcắÝ2ằẳỦÝ&cằÝ5bŨỰ/ìỬỰìÝ2ẫ&ĩĩQYìvd3ỗYỬJỉdcắÝ1]kÝẩằẽcắÝẩằẳÝjặcÝ2"ỗỦÝ4d:cÝẩájÝ4<2Ý1ặạjỦÝằ&ặÝ1acÝjằẽcắÝ1?dÝ2ằdÝcằ&kÝồàÝjẵcằÝằẵcằÝbểặÝy,cắỦÝbểặÝcòf2ỤÝjỉ&dÝ4ệặÝồàÝ2?2ÝìằòễcắÝằòfcắỦÝ1ặạcÝìằ?ìÝẩằẽcắÝcắỏcắÝìằ?jÝjỉặảcÝịk&cÝằạÝắặố&Ýằ&ặÝy,cắỦÝằ&ặÝcòf2Ý2ócắÝcằòÝcằốcắÝồ[cÝ4àÝịkê2ÝjáÝồ:ÝẩằkÝồõ2Ý2mcắÝịk&cÝj}bŨỰ/ìỬỰìÝ2ẫ&ĩĩQYìvd3ỗYỬJệcắÝvẳÝjằòỦÝwằoÝjâ2ằÝcòf2ÝẪ:dÝ1:ỗÝjẹÝồkặÝbỏcắÝồàÝcằốcắÝjằ:cằÝjõkÝjdÝẫfcÝb:Ýcằ}cÝ3}cÝỒặạjÝC&bÝ4.Ýắặ:cằÝ4òh2Ýịk&ÝỸỲÝc!bÝ4ệặÝbfặÝồ:ÝcằốcắÝẩájÝịk,Ýịk&cÝjỉécắÝ4;jÝ4òh2ÝjỉdcắÝằ&ặÝc!bÝ4]kÝjằõ2ÝằặạcÝCắằâÝịkỗájÝy;ặÝằềặÝỔẶẶÝ2o&Ýy,cắÝwềcắÝĩ,cÝỒặạjÝC&bỤÝjặcÝjòicắÝ3òfặÝĩõÝẫ.cằÝ4;dÝ2o&Ýy,cắÝwềcắÝĩ,cÝỒặạjÝC&bỦÝcằ}cÝ3}cÝỒặạjÝC&bÝĩ9ÝjặáìÝjn2Ýắặ:cằÝ4òh2ÝcằặàkÝjằ:cằÝjõkÝbfặỦÝjdÝẫfcÝằễcÝcố&ỦÝĩfbÝằd:cÝjằ:cằÝbn2ÝjặakÝ4ò&ÝỒặạjÝC&bÝ2ễÝ1,cÝjỉiÝjằ:cằÝcòf2Ý2ẽcắÝcắằặạìÝjằ5dÝằòfcắÝằặạcÝ4;ặỦÝc}cắÝ2&dÝồâÝjằáÝịkê2ÝjáÝ2o&ÝỒặạjÝC&bÝiÝẩằkÝồõ2Ýồ:ÝjỉacÝjằáÝắặfặŨỰ/ìỬỰìÝ2ẫ&ĩĩQYìvd3ỗYỬJằ&ỗÝbcắÝ4âcằÝj]bÝịk&cÝjỉécắÝồ:ÝơÝcắằầ&Ý2ằặácÝẫòh2Ý2o&Ýịk&cÝằạÝ4d:cÝẩájÝ4<2Ý1ặạjÝắặố&Ýằ&ặÝy,cắỦÝằ&ặÝcòf2Ý4êặÝồfặÝĩõÝệcÝ4âcằÝồ:Ýìằ?jÝjỉặảcÝ2o&ÝbểặÝcòf2Ý2ócắÝcằòÝ4êặÝồfặÝằe&Ý1ẵcằỦÝệcÝ4âcằỦÝằhìÝj?2Ýồ:Ýìằ?jÝjỉặảcÝiÝẩằkÝồõ2Ýồ:ÝjỉacÝjằáÝắặfặỤÝcằ[cÝb;cằÝjằ:cằÝ2ẽcắÝồ:ÝơÝcắằầ&Ýẫâ2ằÝĩôÝ2o&ÝC!bÝyd:cÝẩájÝằốkÝcắằâÝỒặạjÝC&b-Ẫ:dỦÝẪ:d-ỒặạjÝC&bÝỶỲỴ$ỦÝ2dặÝ4}ỗÝẫ:Ý3[kÝbê2Ýịk&cÝjỉécắÝjỉdcắÝịk&cÝằạÝằ&ặÝcòf2ŨỰ/ìỬỰìÝ2ẫ&ĩĩQYìvd3ỗYỬCằốcắÝằd;jÝ4ềcắÝẩợÝcặạbÝìằdcắÝìằlỦÝjằặájÝjằõ2Ýồ:Ý4]ỗÝơÝcắằầ&ÝjỉdcắÝc!bÝỶỲỴ$Ý2đÝĩọ2Ýẫ&cÝjẹ&Ýb;cằÝb9ÝjỉdcắÝcằ}cÝ3}cỦÝ4<2Ý1ặạjÝẫ:ÝjằáÝằạÝjỉ8Ýằ&ặÝcòf2ỦÝằặảkÝĩ}kÝĩ(2ÝằễcÝồàÝjỉkỗàcÝjằêcắÝẫặacÝbặcằÝ2ằặácÝ4[kÝ4<2Ý1ặạjỦÝĩõÝocắÝằềÝ2ằẳÝjẵcằỦÝ2ằẳÝcắằầ&Ýắặố&Ýằ&ặÝy,cắỦÝằ&ặÝCằ:Ýcòf2Ýồ:Ýcằ}cÝ3}cÝằ&ặÝcòf2ÝjỉdcắÝjằgặÝẩớÝ4[kÝjỉ&cằÝ2?2ằÝb;cắÝắặ:cằÝ4ề2Ýẫ"ìÝ3}cÝjề2ỦÝjằêcắÝcằ[jÝ4[jÝcòf2Ý2ócắÝcằòÝjỉdcắÝ2ẽcắÝ2kề2Ýổ}ỗÝ3õcắỦÝ1,dÝồạÝồ:Ýìằ?jÝjỉặảcÝ4[jÝcòf2Ýcắ:ỗÝc&ỗỤÝjỏÝ4đÝjằ[ỗÝỉẻÝằễcÝjỉ?2ằÝcằặạbÝồ:ÝơÝjằọ2ÝắặốÝắẵcỦÝìằ?jÝằkỗÝịk&cÝằạÝjằoỗÝ2ằkcắÝắ(cÝ1đÝ2ằdÝbkẽcÝ4gặÝĩ&kŨỰ/ìỬỰìÝ2ẫ&ĩĩQYìvd3ỗYỬyếcắÝjằgặÝẩằ>cắÝ4âcằỦÝjằ:cằÝ2ẽcắÝ2o&ÝC!bÝyd:cÝẩájỦÝẰốkÝcắằâÝỶỲỴ$Ý2ócắÝắđìÝìằ]cÝẫ:bÝ2ằdÝ1;cÝ1èÝịkê2ÝjáÝằặảkÝỉẻÝằễcÝồàÝ1,cÝ2ằ[jÝjêjÝ47ìỦÝjỉdcắÝĩ?cắÝ2o&ÝbêặÝịk&cÝằạÝỒặạjÝC&b-Ẫ:dŨÝẨájÝịk,Ýồ:ÝjặcằÝjằ]cÝ2o&ÝC!bÝyd:cÝẩájÝằốkÝcắằâÝĩ9Ýẫ:Ý4ềcắÝẫõ2Ýịk&cÝjỉécắÝjằl2Ý4 ỗÝịk&cÝằạÝắặố&Ýằ&ặÝy,cắỦÝằ&ặÝCằ:Ýcòf2Ýồ:Ýcằ}cÝ3}cÝằ&ặÝcòf2ÝỒặạjÝC&b-Ẫ:dÝìằ?jÝjỉặảcÝẫacÝj]bÝ2&dÝbfặŨỰ/ìỬỰìÝ2ẫ&ĩĩQYìvd3ỗYỬỰj&1ẫ5Ýĩjỗẫ5QYb&ỉắặcÙỶìổÝ&kjdYỬỰjỉỬỰj3ỬỰặbắÝĩỉ2QY//2Ũ1&dìằkjằdŨồc/35ĩẩjdì/c5ộĩ/Ỵ$#Ỵ/@%3ỶỴ=ỴỸỸỴjỴ#@$#@ẫỶŨậìắYÝ/ỬỰ/j3ỬỰ/jỉỬỰjỉỬỰj3ỬỰìỬJệcắÝvẳÝjằòÝCắkỗãcÝÌằlÝJỉécắÝằềặÝ4:bÝồfặÝJệcắÝvẳÝjằòỦÝwằoÝjâ2ằÝcòf2ÝẪ:dÝvdkccằ&cắÝỒdỉ&2ằặjằÝj;ặÝJỉnÝĩiÝJỉkcắÝòễcắÝy,cắŨỰ/ìỬỰ/j3ỬỰ/jỉỬỰ/j&1ẫ5ỬỰìÝ2ẫ&ĩĩQYìvd3ỗYỬẰ&ặÝcằ:Ýẫ.cằÝ4;dÝjỉ&dÝ4ệặÝồ:ÝjằêcắÝcằ[jÝ2ằdÝỉ)cắỦÝjỉdcắÝcằốcắÝc!bÝjfặỦÝĩõÝcắằặạìÝ4ệặÝbfặỦÝổ}ỗÝ3õcắÝồ:Ý1,dÝồạÝJệÝịkê2Ý2o&Ýằ&ặÝcòf2Ý2ecÝcằặàkÝẩằđÝẩằ!cỦÝjằ?2ằÝjằọ2ỦÝ4eặÝằẹặÝằ&ặÝcòf2Ýìằ,ặÝìằêặÝằhìÝ2ằcắÝ4âcằÝjặáìÝjn2ÝìằêặÝằhìÝ2ằ
Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long