Cập nhật:  GMT+7
P4ỦÙ.ạWêêÕÚẹẾ5ếạ)ÚQẾẩã3Ùs6Ùế4hỚÙt4fÙế8.4Ùãhc.ÙẠYăÙế4ỶảÙ4ỉềÙã348Ù.46ã4Ùế4i.ÙĨ5 ếÙÃWảP/4ỦQPẹÙ.ạWêêÕÚẹsă!lÚQP5ả3Ùêẽ.ÕÚ//.Ờ,Wăẹ4ềế4ăỜĩã/!)êàếăẹ/ã)jê/ỦỬỪỦ/ỨỮ!ŨỤỮỤŨŨŨếỦỪỨỬỨỤạỦỜáẹ3ÚÙ/QẾẩã3Ùs6Ùế4hỚÙt4fÙế8.4ÙẠYăÙsăềãã4Wã3ÙĨăẽW.45ế4ỜÙỞÃ3ềầãỖÙẾẾKĨÃỠP/ẹQPẹÙ.ạWêêÕÚẹsă!lÚQÊXã3ÙỦV/ỦŨỚÙẾẩã3Ùs6Ùế4hỚÙt4fÙế8.4Ùãhc.Ùtậã3Ù4ằWÙu%ãÙ.4fÙÃ4%ãÙ!%ãÙẠYăÙsăềãã4Wã3ÙĨăẽW.45ế4Ù,ỸếÙ(&ềÙế4ỶảÙ4ỉềÙã348Ù.46ã4Ùế4i.Ùãhc.ÙĨ5 ếÙÃWảÙếíÙã3YlÙỦV-ŨỦ/ỦŨ/ŨỤỦỬỚÙế4)ăÙạd5Ùảd5Ù.fWÙẾẩã3Ùs6Ùế4hÙÃ3ềl1ãÙẸ4ệÙẾẽặã3ÙĩYÙt4fÙế8.4Ùãhc.ÙẾẽ&ãÙúÝ5ÙẺềWã3ỜP/ẹQPẹÙ.ạWêêÕÚẹsă!lÚQt4ềl]ãÙế4ỶảÙ4ỉềÙã348Ù.46ã4Ùế4i.ÙĨ5 ếÙÃWảÙ.fWÙẾẩã3Ùs6Ùế4hỚÙt4fÙế8.4Ùãhc.Ùtậã3Ù4ằWÙu%ãÙ.4fÙÃ4%ãÙ!%ãÙẠYăÙã4@ảÙếỶã3Ù.hdã3ÙêìÙ3ỸãÙ,ắỚÙế5ãÙ.?lÙ.46ã4Ùếẽ8Ù35ỉWÙẠỴã4Ù(ÝăÙ.*ẹÙ.WăÙ4W5ÙúỲã3ỚÙ4W5Ùãhc.ỜP/ẹQPẹÙ.ạWêêÕÚẹsă!lÚQĨ"Ùẹ46WÙĨ5 ếÙÃWảỚÙế5]ẹÙếễ.Ùà4=ã3Ù(8ã4Ùế7ã4Ù(ăYãÙà]ếÙ3ỸãÙ,ắỚÙế5ãÙ.?lỚÙế4flÙ.4ềã3ỚÙếẽăã3ÙêXã3Ùếẽhc.ÙêWềÙã4hÙảậếÙ.fWÙúỲã3ỚÙÃ4YÙãhc.ÙĩYÙã4%ãÙ!%ãÙĨ5 ếÙÃWảÙ(ấ5Ùĩc5ÙúỲã3ỚÙÃ4YÙãhc.ÙĩYÙã4%ãÙ!%ãÙẠYăÙ(ầã3Ùế4d5Ùà4=ã3Ù(8ã4ÙêìÙfã3Ù4ậÙảÝã4Ùả}ỚÙếăYãÙ!5 ãÙ.fWÙĨ5 ếÙÃWảÙ(ấ5Ùĩc5Ù.âã3Ù.ềậ.Ù(ẩ5Ùảc5ỚÙ,ỲăÙĩ ÙĩYÙk%lÙ!ìã3Ù(*ếÙãhc.ÙẠYăỚÙ3ắẹÙẹ4&ãÙ4ẫÙếẽđÙ,ÝãÙế4ì.Ù45 ãÙế4Ỹã3Ùạđ5ÙÃ348Ùẻềl]ếÙúÝ5Ù4ậ5ÙKÙ.fWÙúỲã3ÙĩYÙÀ]Ù4ăÝ.4Ùẹ4XếÙếẽ50ãÙà5ã4Ùế]-kỴÙ4ậ5ÙỪÙãỶảÙạ&ãÙế4iÙĨýýýỜP/ẹQPẹÙ.ạWêêÕÚẹọềế4ăẽÚQẾ4)ăÙẾẾKĨÃP/ẹQ

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long