Cập nhật:  GMT+7
w6Phu5fhuqfDompyw6lBQTLhurXhu7UjxqHDgXJt4bq1xIMjdcOA4bu5w6JrbcOi4buY4bu5w6l0am3DouG6reG6peG6reG6pcOicuG6osahw6Jy4bujauG7l8Oi4bqm4budw6Js4bq9xqHDomvhu6Nq4buXw6JKVSnGoEst4bqnZcOjL+G7l+G6p8SDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1xIPDo8ahc+G7lcOiQeG7uWoy4bq1Ly9qw6HEqcOpdeG7teG7l8OAw4Hhu5d1w6HhuqZ0L2ttQXHDgXXhu7UvdG3huqxBL+G6reG6peG6p2Iv4bqrZWvhuqvhuqVj4bqp4bqtYuG6rcOB4bqnZOG6peG6rcSRZXLhuqfDoXDhu7Xhu5XhurXDoi/Eg8OjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7Xhu5Ztw6lr4bq1xIPhu7bDgOG6quG7j8OBw6Js4bujdOG7l8OicuG6osahw6Jy4bujauG7l8OibOG6sHlqw6Js4bqww6nDouG7ucOpw6JBw6nDgMOiceG7l8ahw6J04buV4bq74bqqw6Lhuqfhuqkv4bqrw6LhuqbhurLDqcOi4bu3w4DDqWHDoiPhu6104buVw6LDgeG7l+G7qXThu5XDouG7tOG7l+G6ueG7tcOiTXNzw6l0w4BtcsOiU8OpauG7uXV0w6JxbnXDomvhurvGocOicsO0dOG7l8Oi4buX4bq9dMOiauG7l+G7j8Oiw4HDg8Oiw4HDrOG7tcOibMawdOG7lcOidOG7leG6sHjGocOiw4Hhu7nhu410w6LDgXXhurt0w6Lhu7fDgOG7qWrDosOBd8ahw6Lhu5XGoeG6pMOpw6LDgeG7l+G6uXThu5XDomTDocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1xINU4buV4bq74bqqw6LhuqdiL+G6q2HDosSpw6l0w6LDgeG7rcOiauG7l+G6tmrDosOB4buXxrB04buVw6LEqeG6uXXDouG7lcahw6rGocOibMOAw6nDouG6qG3Domzhur3hu7XDomvDqXThu5fDosOBxqHhu4904buVw6J04buXacOBw6LDgeG7l+G7j8Oi4buVxqF3xqHDoiN1w4Dhu7nDomttw6Lhu5jhu7nDqXRqbcOi4bqhKcO5dOG7lcOi4bu3w4DDqXThu5fDonThurB3asOi4bu04buX4bq54bu14bqjw6J04buBc8Oi4bqt4bql4bqt4bqlw6JBw7LDomvGoeG7k3TDouG7ucOpw6LDgeG6ssOidOG7leG6u+G6qsOi4bqtZS/EkS3huq3huqUvZWHDonPDgOG7sXTDouG7l3Z0w6Jx4buXdcOqdOG7lcOi4bqtw6LDgeG7l+G6uXThu5XDokF1w6LhuqZ3xqHDonHhu4/DouG7l3Xhur1q4buXw6JrdcOiw4Hhu5104buXw6Lhu5fhu5104buXw6Jr4bujauG7l8OixKnDtHThu5fDouG6psah4buNc8OibOG6sHh04buVw6Lhu5fGsMOi4buXaeG7tcOiamnhu7XDokpVKcagSy3huqdlw6Lhuqbhu4l0w6JrxqHhu5N0w6LEqcah4buPdMOi4bu14buX4bq2asOiw4Hhur3hu7XDocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1xIMj4buXbXXDomvhurTDonHGoeG7j3TDosSpw6l0w6Jsw63DgGHDouG7lcahw6rGocOiQcOyw6Jx4buXw73GocOibOG7sXThu5XDosOB4bqyw6J04buV4bq74bqqw6Lhuq1kL2Nhw6JrxqHhu5N0w6Lhu7nDqcOibOG6oHThu5XDomvhu6Phu7XDonThu5Xhu5fhu5/DouG7lsOow6LhuqbhurvDouG6sHdqw6LDgeG7m3Thu5fDosOB4buXw4DDouG7l+G6oMOBw6Jx4buXdcOqdOG7lcOi4bqn4bqtw6LDgeG7ucahw7TDgMOidOG7leG6sHjGocOi4buXaHPDonPhu7HDosOBd8ahw6LDgeG7l211w6JrxanGocOi4bqm4bq7w6Jq4butw6Lhuqbhuq7Domrhurlqw6Jq4buX4buFdOG7lcOibMOAw6nDocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7Xhu5Ztw6lr4bq1xIPhu7bDgOG6quG7j8OBw6Js4bujdOG7l8OicuG6osahw6Jy4bujauG7l8OibOG6sHlqw6Js4bqww6nDouG7ucOpw6JBw6nDgMOiceG7l8ahw6J04buV4bq74bqqw6Lhuqfhuqkv4bqrw6LhuqbhurLDqcOi4bu3w4DDqWHDoiPhu6104buVw6LDgeG7l+G7qXThu5XDouG7tOG7l+G6ueG7tcOiTXNzw6l0w4BtcsOiU8OpauG7uXV0w6JxbnXDomvhurvGocOicsO0dOG7l8Oi4buX4bq9dMOiauG7l+G7j8Oiw4HDg8Oiw4HDrOG7tcOibMawdOG7lcOidOG7leG6sHjGocOiw4Hhu7nhu410w6LDgXXhurt0w6Lhu7fDgOG7qWrDosOBd8ahw6Lhu5XGoeG6pMOpw6LDgeG7l+G6uXThu5XDomTDocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1xIMj4bubdOG7l8Oiw4F3xqHDomrhu5fGocO1w4DDouG6p2Iv4bqrw6LhuqHhu5XGoXjDoinGocO0w4HDolTDqXPhuqNhw6Lhu7Thu5fhurnhu7XDouG7leG7l8ahw6J04buXw6x0w6Lhu5d2dMOi4bqn4bqr4bqpw6HhuqXhuqXhuqXDomrDqcOic+G7h2rDosSpw7R04buXw6LhuqbhurvDouG7l3Z0w6Lhuqdiw6Fk4bql4bqlw6Jqw6nDosOBw4LDouG6pnV04buVw6Lhuqbhu53Domvhu6Nq4buXw6LEqcO0dOG7l8Ohw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEg1Thu5fhurDDouG6psOs4bqqYcOiQcOpw4DDonHhu5fGocOiI+G7l+G7j8Oi4bqmw6x0w6Lhu5fhu7HGocOiI3Vx4bqqdcOi4bqt4bql4bqt4bqlw6LhuqbhurvDouG7lcahw6rGocOi4bqmxrDDomzhu6Nq4buXw6LEqcO6dOG7lcOibOG6ucOiauG7l2jDgMOiSMOAw6JNPeG7uFXDouG6reG6peG6reG6pcOibMO1w4DDomzhur/DouG7teG7l8OqxqHDonLhuqLGocOicuG7o2rhu5fDonHhu5d1w6p04buVw6Jz4buxw4HDonThu4Fzw6LDgeG7l+G7ncOiI3XDgOG7ucOia23DouG7mOG7ucOpdGptw6Jy4bq7w6Lhu5XGocOqxqHDosOB4buX4buRw6LDgeG7l8OpdcOicnd0w6LDgcah4buP4bu1w6LDgeG7l211w6Lhu7Xhu5fDqsahw6Lhu5d14bq/dMOi4bqm4bq7w6Jq4bqudOG7lcOicuG6u8Oi4buVxqHDqsahw6Jqw4Dhu6nGocOiauG6onThu5XDomrDuXTDosOB4bu54buNdMOicuG7o2rhu5fDomrhurlqw6JB4bq0w6JxxqHDtHTDosOB4buX4buRw6LDgeG7l8OpdcOidOG7rcahw6LEqcOsw4HDosOB4bu5dXThu5XDonPhuqLDqcOi4buWw6jDouG6reG6peG6reG6pcOhw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEgynhu53DoiN1w4Dhu7nDomttw6Lhu5jhu7nDqXRqbcOicuG6osahw6Jy4bujauG7l8OidOG7jXTDonThu5fGocO1w4DDonHhu5fDqsOidOG7gXThu5XDouG7lcahw6rGocOibMOAw6nDouG6qG3Domzhur3hu7XDonFudcOia+G6u8ahw6LhuqnDosOBw4DDrXTDomrEgsOpw6IjaOG6qsOixKjDqXTDolThu5fDqcOicuG6u8OiUsOpw6Ipw4BtcsOBw6nDosOpw6JNQeG7tcOpdMOpYcOia+G6tMOiccah4buPdMOia8ah4buTdMOi4bu5w6nDosOB4bqyw6LhuqfhuqsvxJEtYy9lYcOiauG6rnThu5XDokHDssOibOG6sHlqw6JsxqHDtcOAw6Jq4buX4bufdOG7l8Oiw4Hhu5d4xqHDouG7lcahw6l0w6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDVOG7leG6u+G6qsOi4bqnYi/huqthw6Lhu5XGoeG6uXPDomzhu6lqw6JqxILDqcOi4buVxqHDqsahw6Ipw4BtcsOBw6nDolDDqeG6psahbeG7ucOi4buUw4DGoXJybXTDomrhuq504buVw6Lhuqjhurlqw6J04buXw6x0w6LhuqZ3xqHDosSp4bq5dcOi4buVxqF3xqHDouG7ueG7g3Thu5XDouG7l8OpxqHDouG7lcahw6rGocOibMOAw6nDouG6qG3Domzhur3hu7XDonThurvhuqrDokHDssOiceG7l8awdOG7lcOiw4Hhu5fhu5HDomrhuqJ04buVw6JrxqHhu5N0w6Lhu7nDqcOiw4Hhu7l1dOG7lcOic+G7scOBw6Jx4buXdcOqdOG7lcOiw4Hhu5d4xqHDouG7lcahw6l0w6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDI3XDgOG7ucOia23DouG7mOG7ucOpdGptw6LEqeG7h8OBw6Jsw63DgMOibOG6sHlqw6LDgeG7rcOiauG7l+G6tmrDosOB4bqyw6J04buBc8Oi4bqnZeG6peG6qcOhw6JU4buVdeG6u8ahw6Jq4bq5asOiceG7l3XDqnThu5XDosOB4buXeMahw6Lhu5XGocOpdMOidOG7leG7h8OBw6Lhu7fDgOG6v3Thu5XDosOB4bu5dXThu5XDokrhu5fGoeG7j3TDosOB4bu5w6l04buXw6LDgeG7l+G7j8Oi4buVxqF3xqHDosagw6LhuqbhurvDokrhu5fGoeG7j3TDosOB4bu5w6l04buXw6LDgeG7l+G7j8Oi4buVxqF3xqHDosagxqBhw6Lhu5XGocOqxqHDouG6puG7iXTDomzhurB5asOiw4Hhu63Domrhu5fhurZqw6Jsw7XDgMOibOG7hXTDouG7l+G7g3Thu5XDonThu4Fzw6LDgeG7uXV04buVw6LhuqbDuXThu5XDouG6qcOiw4HDgMOtdGHDouG6pnfGocOiauG6uWrDomzhurB4dOG7lcOibMOAw6nDouG6qMOA4bqq4buNdMOidOG6sHdqw6Lhu7Thu5fhurnhu7XDouG6puG6u8OiauG6uWrDouG7t8OA4bupasOi4buVxqHDqcOicmh0w6Jqw6x0w6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1w4nDgMOB4buXdeG7ueG6tcSDI+G7l211w6IjIz4pVMOjL+G7tcSD

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Mỗi người dân mạnh khỏe là cả nước khỏe mạnh

Mỗi người dân mạnh khỏe là cả nước khỏe mạnh
2020-03-27 08:52:42

PTĐT - Ngày 27/3/1946, trong Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Mỗi người dân khỏe mạnh làm cho cả nước khỏe mạnh, mỗi người dân yếu ớt làm cho cả...

Hoãn giải LS V.League 2020 đến hết tháng 3

Hoãn giải LS V.League 2020 đến hết tháng 3
2020-03-16 05:49:51

Sau rất nhiều cân nhắc, bàn thảo các phương án cũng như tính toán kế hoạch hoạt động của các ĐTQG, VPF đã đi đến quyết định khó khăn là tạm hoãn V.League 2020 đến hết tháng 3.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long