Cập nhật:  GMT+7
xKnhuqDhu43Ds+G7q8OCxqFJSeG6v29G4bqj4bqiw43DguG7r29q4bqjSMah4bqsw7PDtcOyw7LDs0nDjMO5w43Ds0fDjOG7ncOz4bur4bqg4bqsw7PDjUh4w7Phu6/huqTDs+G6pMOJw7Phu6vEkOG6omnDs+G6tOG6oMOMw5Thu7PDjcOzw43hu6fDjWnDs+G6oOG6rOG7neG6psOz4bur4buf4bqm4bqgw7PhurThuqDhuqjDs+G6tOG6oHDhuqbEqS/huqDhu41qxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRiThu6/GoeG7sW9qYeG6o+G7rOG6o8OzLcOz4oCL4buq4bqg4bqi4bu1w4zDs+G7j+G7ky3hu5Npw7Mk4bq44bqiw7Phu6jhu5/huqzDs8ONSOG7hsOz4bqmw4BM4buA4bqiw7PDjeG7neG6psOzw43hu6fDjcOz4buM4budw7PDjUh4w7PhuqTDicOz4burxJDhuqLDs8ON4bqw4bqm4bqgw7NG4bqgReG6osOz4bqg4buGRsOz4buM4bq+4bqiw7PhuqbhuqDhuqjhuqTDs8ON4bqg4bqi4bu34bqmw7PhuqbDgMOMw5Thu7fhuqbDs+G7quG6oOG6osahw7NJeMOzw5TDvcOMw7PDjeG6oEzDiuG6psOAacOz4bus4bqs4bud4bqmw7PDjeG6oMah4bqm4bqgw7PhuqbhuqLDveG6psOz4bqjSMOM4bqmw4DDs+G7reG6rOG7neG6psOz4bur4buf4bqm4bqgw7NJ4bubw43Ds+G7q8OKw7Phu63hurjhuqbDgMOz4buqxJDhuqbDgMOzxqHhuqbDs8ON4bqg4bud4bqm4bqgw7NG4bqgRcOzJOG7ncOzKeG6uOG6osOzw43hurrDs+G7q+G6oE3hu6vDs+G7q+G6oEzDiuG6psOAw7PDjUjEguG6puG6oMOz4oCcLuG7s8ONw7PhuqZF4bqiw7PDlMO9w4zDs8ON4bqgTMOK4bqmw4DigJ3Ds8ONSMah4bqsw7NHw4zhu53Ds+G7q+G6oOG6rMOzw41IeMOz4buv4bqkw7PhuqTDicOz4burxJDhuqJpw7PhurThuqDDjMOU4buzw43Ds8ON4bunw41pw7Phu6vhuqjDs+G6oOG6rOG7neG6psOz4bur4buf4bqm4bqgw7PhurThuqDhuqjDs+G6tOG6oHDhuqbDs8ON4buj4bqiw7PhuqDDjMOU4bu34bqmw7Nkw73huqbDsyHhu6dGw63EqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9qxKnhuqLhuqTDgMOzSUjhu6vhur9vLy/hu6vDreG7qcah4bqsRuG6oMOMw43huqDhuqzDreG7jOG6pi/hu7Hhu69J4bq0w43huqxGL+G6puG7r+G7jkkv4buN4buX4buP4buRL8O04buX4buxw7Xhu43hu5Phu43hu5Hhu5HDssON4buN4buT4buRw7Xhu5nDtcOC4buNw63hurJGw4Bvw7MvasSpRmrigIvDtcOyw7LDs0nDjMO5w43Ds0fDjOG7nWnDs+G6pOG6vOG6osOzScOMw7nDjcOzw41I4bquw7PDgOG6ouG7m8Oz4buRw7LDssOtw7LDssOyw7Phu63DieG6psOAw7Phu63hu6HDs+G7rUzhu4bhu6vDs+G7q+G7m+G7q8Ozw43huqDhu53huqbhuqDDs+G7jOG6osO94bqmw7PhuqbhuqDhuqjhuqTDs8ON4bqg4bqi4bu34bqmw7PhuqbDgMOMw5Thu7fhuqbDs+G7quG6oOG6osahw7NJeMOzw5TDvcOMw7PDjeG6oEzDiuG6psOAw7Phu4zhu53Ds+G7reG6rOG7neG6psOz4buM4bqiw73huqbDs8ON4bqgxqHhuqbhuqDDs+G6puG6osO94bqmw7PDjUjGoeG6rMOz4but4buz4bqmw7PDjcahw5TDs+G6puG6oMOS4bqmw4DDs8ONSHjDs+G7r+G6pMOz4bqkw4nDs+G7q8SQ4bqiacOz4bq04bqgw4zDlOG7s8ONw7PDjeG7p8ONacOz4bur4bqow7PhuqDhuqzhu53huqbDs+G7q+G7n+G6puG6oMOz4bq04bqg4bqow7PhurThuqBw4bqmw7PDjUjDveG6psOz4but4bquxqHDs+G7qeG7neG6psOz4bqgw4zDlOG7t+G6psOtw7Phu6zDusOUw7PDguG7ncOz4bqg4bqs4bujw43Ds+G7reG6uOG6psOAw7PDjeG6oOG6ouG7s8ONw7PDjeG6oE/hu6tpw7Phu5DDs+G6psOA4bqg4bq2xqHDs+G6puG6oHLhuqTDs+G6oEzhu4LhuqbDgMOzTeG6psOAw7PhuqPhuqDhu5vhuqbDgMOz4bqg4bud4bqm4bqgw7Phu63hurjhuqbDgMOz4buMxILDs8ONSHjDs+G7r+G6pMOz4bqmcOG6pMOz4buPw7Lhu43hu5dpw7PDjeG6oOG7ucOz4bqg4bqi4bu34bqmw7NJT8OzR8OMxqHhuqbDs8ONw7rhuqTDs+G7q0rGocOz4bur4bub4burw7PDjeG6usOz4bur4bqgTeG7q2nDs+G7q+G7m8Oz4bqm4bqgw7rhuqbDs+G7q+G6qMOzw4LhuqrhuqbDgMOz4bqg4buf4bqsw7PDjcO64bqkw7Phu7Hhu53huqbhuqDDs+G7q+G6oOG6rMOzw41IeMOz4buv4bqkw7PhuqbDgOG6oMOo4bqsacOzw41IeMOz4bur4bqow7PhuqDhuqzhu53huqbDs+G7q+G7n+G6puG6oMOz4bq04bqg4bqow7PhurThuqBw4bqmw7Phu4LDs+G7reG6rsahw7Phu6nhu53huqbDs+G7jOG7iOG6psOAw7Phu6vGoeG6rGnDs+G7jOG7iOG6psOAw7Phu63DieG6psOAw7Phu6nhu53huqzDs+G7scO64bqmw7PDjeG6uOG7q8Ozw43huqDhuqLhu7nDjMOzSUXDrcOz4bqj4bqgxJDhuqbDgMOzR8OMxqHDs+G6oOG6rOG7o8ONw7Phu63hurjhuqbDgMOz4bqm4budw5TDs+G7reG7ocOz4bq04bquRsOzw43huqDhu4DhuqLDs+G7reG6uOG6psOAw7Phu4zhuqLDveG6psOz4bur4bub4burw7Phu6/huqTDs8ON4bqi4buzRsOzw43EqOG7q8Oz4buMTMOK4bqmw7PDgsO94bqmw7PDjUjhuqzhuqbDgMOz4burw4zhurjhu6vDs0lF4bqmw4DDrcSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2rigIsp4bqgw7rhuqbDs+G7seG6rkbDs+G6puG7ncOUacOzJOG6uOG6osOz4buo4buf4bqsw7PDjUjhu4bDs+G6psOATOG7gOG6osOzw43hu53huqbDs8ON4bunw43Ds+G7jOG7ncOzw41IeMOz4bqkw4nDs+G7q8SQ4bqiw7PDjeG6sOG6puG6oMOz4but4buhw7PDjUjGoeG6rMOzw41z4bqmw4DDs+G7qHLhuqbDgMOzw4DhuqDhuqLDs+G6puG6oOG7p+G6psOzw43DueG6pMOzw4LhuqrhuqbDgMOz4buM4bud4bqmw4DDs+G6puG6oMO64bqmw7Phu5vhuqLDs+G7q+G6oOG6rMOz4bur4bub4burw7PDjeG6usOz4bur4bqgTeG7q2nDs+G7q+G7m8Oz4bqm4bqgw7rhuqbDs+G7reG7ocOz4bur4bqow7PhuqbhuqDhuqLhu7XDjMOz4but4bqo4bqmw4DDs8OA4bqoRsOzw41I4bqs4bqmw4DDs+G6oOG6rOG7o8ONw7Phu63hurjhuqbDgMOz4bqm4bqgw7rhuqbDs+G7reG7o+G6rGnDs8ONTsOzw43huqDhuqLhu7fhuqbDs8ONSMO94bqmw7Phu63huq7GocOz4bup4bud4bqmw7PDjeG6sOG6puG6oMOzw43huqDhu4DhuqLDs8OA4bqixqHhuqbDs0fDjMahw63EqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bGoMOMw43huqDhuqxIb2okw4nhuqbDgMOzKeG6oMOM4bqmw4DEqS9Gag==

Hồng Nhung

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hiệu quả từ Trung tâm phục vụ hành chính công

Hiệu quả từ Trung tâm phục vụ hành chính công
2019-06-25 16:46:10

PTĐT - Đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 2018, đến nay Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh là nơi tập trung đầu mối giải quyết các thủ tục hành chính. Đây được xem là...

Chung sức giữ gìn an ninh trật tự

Chung sức giữ gìn an ninh trật tự
2019-06-25 15:24:11

PTĐT - Là xã có đồng bào công giáo chiếm đa số, thời gian qua, các hội viên Hội CCB xã Hiền Quan, huyện Tam Nông luôn tiên phong, gương mẫu đi đầu trong bảo vệ ANTT, trật tự...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long