Cập nhật:  GMT+7
LOG7h1t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhu6Dhu4Phu6Hhu4vhuqs+LuG6puG7h3DEqeG7gXvhu5/DueG6p3vhu4Hhu4PGsHvhu4FmxKl7NcSpe8Sp4buDxKnhu4d74buh4buj4bqz4buhe+G7oeG7pywv4buHWy4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4uLOG7g+G7ieG7gXvhu5/hu6Phuqfhu7Q+Ly/huqcm4bqlNWrhu5vhu4dw4buh4buHaibhu6nEqS/huq3huqvhu5/DrOG7oWrhu5svxKnhuqvhu6vhu58vWzRdMC8gNOG6rV1bMF0gW1vhu6FbMTAiWzHhu4tbJsOt4bub4buBPnsvLiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqRq4bqt4butPi7EqOG7h8awxKnhu4F74bqla8Sp4buBe+G6qcOoxKl7NcSpe8Sp4buDxKnhu4d74bqtanvhu4bhu4/hu4N74bqm4bqm4bqke+G7qeG6s8Spe+G6qeG7j8Sp4buBe8Sp4buH4bqvxKl74bqt4bqvxKl74bux4bqv4bute+G6reG7p8Sp4buBe+G6qWF74buBa+G7m3vhu5vhu4fhurfEqXvhuqnhuqvhu4l74buLOOG7g3vhuqdw4buP4bqne+G7n8OyxKnhu4F74butZcSpe+G6pWbEqeG7h3vhuqfhu4dqe+G6pzbhuqd74buLN8Sp4buBe+G7nXBlJiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqRq4bqt4butPi7hu5rhu6Dhuqjhu6B7LXvhu4o3e+G7sWF74bqna3vhuqnhu43EqeG7gXvhuqU3anvhuqfDs8Sp4buBe+G7geG7gzZqe+G6p+G7h+G7g8Op4buJe+G6qTV74bufw7Iqe+G7oeG7h+G7meG7g3vhu4Hhu4M1xKl74budcDUqe+G6pzbhuqd74buH4buP4buDe+G7qeG7g2XEqXvhu4bhu4/hu4N74bqm4bqm4bqke+G7sWF74buG4buD4bq5xKl74buccDXEqSp74buHcOG7reG6u8Spe+G7oDXhu4l7xKjDs8Sp4buBe+G7i3DDs8Spe+G7oeG7g2XEqXvhu5vhu4dqxKnhu4Eqe+G7gcO64buRxKnhu4F74buJw6Jwe+G6qeG7g3vhuqnhurdwe+G7oeG7o2rEqeG7gXvhuqU5anvhu6nhurt7w73EqOG7oOG7oCp74buh4buj4bqz4buhe+G7oeG7p3vhu6Hhu6NnezXEqXvhu6E44buDe+G6qWc1e+G7m+G7h8O64buRxKnhu4Eqe+G7oeG7o+G7l3vhu6Hhu4c3xKnhu4d74oCc4bqnNsSp4buHe+G7oTXhu617xKnDsuG7g3vhuq034buD4oCde+G6p3Q1e+G6p+G6seG7m3t04butKnvhuqfhu4fhu4XEqeG7h3vhu51w4but4bq5xKl74bqpZzV74bub4buHw7rhu5HEqeG7gXvhu6Hhu6NqxKnhu4F74bup4buD4bq74bqne+G7oeG7o+G7g+G6vcSpe8Os4buHNeG7g3vhuqc24bqne+G6p+G7h3R74buh4bujw7rhu5HEqeG7gSp74bqpw7rhu5nEqeG7gXvhu4vDsuG7g3vhuqd0NXvhuqg5xKnhu4Eqe+G6p+G7h+G7hcSp4buHe+G7nzbhuqfhu4cqe+G7m+G7hzbhu5t74buLcOG6s+G7oXvhuqd0NXvEqOG7hzd7xKnDuuG7k+G6pyp74buBa+G7m3vhu5vhu4fhurfEqXvhu6nhurPEqXvhuqnhu4/EqeG7gXvEqeG7h+G6r8Spe+G6reG6r8Spe+G7h8OhxKnhu4F74buHNuG7g3vhu6Hhu4fhu4N74bqpcDV74buLNWp74bqp4buPxKnhu4F74bufOcSpe+G7sXDhurHhu6Eqe+G6qcOg4bube+G6peG7jeG7g3vhu6FmxKnhu4d74buLN8Sp4buBKnvEqeG7geG7h2k1e+G7sWvhu4kqe+G7seG6r+G7rXvhuq3hu6fEqeG7gXvhuqnhu5nhu4N74bufw7LEqeG7gXvhu6nDocSpe+G7h2s1e+G7ieG7k+G7gyYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4u4bug4bujw7rhu5Phuqd74bqp4bqv4butKnvhuqdqxKl74bqpw7rhu5nEqeG7gXvhu4vhu4NlxKl7w6zhu4dwezB74bupN3vDrOG7h3B7MXvhu6Hhu6NlxKl74bqpZzV74bqlN8Spe+G7sWF7w6zhu4fDs8Sp4buBe+G6p2t74bqpw6jEqXvhuqnhu4PhurvEqXvhuqfhu4fhu4PDqXB74bufNsSp4buBKnvhu6Hhu4Phurnhu4l74bq1xKl7xKnhu4fhu4Phurlwe8Sp4buBcOG7rXvhuqfhu5F74buB4bqv4bute+G7ieG6seG7oXvDvcSo4bug4bugKnvDveG7oOG7gOG7oCZ7xKjhu4fhurPEqXvhu6Hhu4fhurHhu6174buf4bune+G6p+G6t8Spe+G7oeG7h+G7g8Op4buhe+G6p3Q1e+KAnDbEqeG7h3vhu582xKnhu4F7NcSpe8Sp4buDxKnhu4figJ0qe+G6puG6puG6pHvhu7Fhe+G7izd74buL4bun4bqne+G7i8O64buVxKnhu4F74bqn4buHdHvhu4vhu6fhuqcqe+G6p3LEqeG7gXvhu5vhu4fDsuG7g3vhu4fhu5Xhu5t74bup4buT4buDe+G6pzbhuqd74bqlNcSpKnvEqeG7gTfEqeG7hyp74bqpajfEqXvhu6Hhu4fhur174bup4bqzxKl74bqp4buPxKnhu4F74buxYXvhu4fhu4/hu4N74buHazV74buH4buRxKl7W3174buh4buj4buD4bq7cHvhuqnhu43EqeG7gXvhuqdyxKnhu4F74buHN8Sp4buBe+G6p+G7h3Phuqd7xKnhu4E34bute+G6p8OzxKnhu4F74buLNWp74bqp4buPxKnhu4F74bqp4bq9e+G7seG6r+G7rXvhuq3hu6fEqeG7gXvhu4fhurt74buh4buHw7LEqeG7gXvhuqnDqMSpe+G6qeG7g+G6u8Spe+G6p+G7h+G7g8OpcHvhu582xKnhu4F74bqpw7rhu5nEqeG7gXvhu4vhu4NlxKl7w6zhu4dwJnvhu4bhurt74buh4buHw7LEqeG7gXvhuqnDqMSpezXEqXvEqeG7g8Sp4buHe8Os4buHw7PEqeG7gXvhuqfhu4doe+G7m+G7hzbhu6F74buHcOG7rXvhu4fhu4Phurtwe+G7nXA5e+G7oeG7o2rEqeG7gXvhu5vhu4dsxKnhu4F7xKnhu4Hhu6U1e+G7oeG7j+G7g3vhu5vhu4c44buJe+G7iTd74bqnbMSpe+G7oThqe8Os4buHw7PEqeG7gXvhu4Hhu4M1xKl74buf4buDxKnhu4d74buHajjhu6F74bqn4buPxKnhu4F74bqp4buNxKnhu4F74bupw6HEqXvhu4nhu4PEqeG7hyp74buh4buDw6nEqXvhuqXhu48qe+G7seG6r+G7rXvhuq3hu6fEqeG7gXvhu6k3e+G7m+G7hzbhu6F74buh4buj4buD4bq9xKl74bqn4buRe+G7n+G7l3vhu4c4e+G7oeG6t8Sp4buBJXvhu4Fr4bube+G7m+G7h+G6t8Spe+G7oeG7heG6p+G7h3vhuqfhu6fhuqd74bux4bqv4bute+G6reG7p8Sp4buBe8Os4buHcHvhuq3huq/EqXvhuqfDuns1xKl74buhajfEqXvhu6nhurl7w73EqOG7oOG7oCYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4u4bqm4buHdHvhu6Fn4bqn4buHe+G7huG7j+G7g3vhuqbhuqbhuqR74buxYXste8OzxKnhu4F74bqo4bqjxKnhu4F74buow6HEqXvhuqx1xKnhu4F74bqn4buH4buDNXvhu59kJHvigJzhu6jhu5Phu4N74bub4buHw7rhu5HEqeG7gXvhuqfhu4fhuq/hu4l74oCc4buoN2p74buh4bulxKnhu4F7xKnhu4FvKnvhu4Fve+G7oeG7pcSp4buBe8Sp4buHNyp74bujN3vhu6Hhu6XEqeG7gXvhuqnDsuG7g3vhu6HDuuG7lcSp4buB4oCdKnvhu4bhu4/hu4N74bqpYXvhu6Hhu4Xhuqfhu4d74bqn4bun4bqne+G7oXDhu61lxKl74buh4bujcOG7reG6ucSpKnvhu6nhurPEqXvhuqnhu4/EqeG7gXvEqeG7h+G6r8Spe+G6reG6r8Spe+G6p+G7h+G6seG7m3vhu4c3xKnhu4d7xKnhu4Hhu4fhu4Nl4buJe+G6p+G7h+G7hcSp4buHe+G7nzbhuqfhu4d74bub4buHNuG7m3vhu4tw4bqz4buhe+G6p3Q1e8So4buHN3vEqcO64buT4bqnJnvhu7Bw4bqx4buhe+G7m+G7hzbhu6F74buh4bule+G6qeG6o+G6p3vhu6Hhu4dye+G6qWc1e+G6pTfEqXvhuqdre+G6qcOzxKnhu4F74buB4buDNmp74bqt4bqvxKkqe+G7oeG7g+G6ueG7iXvhurXEqXvEqeG7h+G7g+G6uXB7xKnhu4Fw4bute+G6p+G7kXvhuqVne+G6pzbhuqd74buh4buHw6l74buL4bun4bqne+G7oeG7h3J74bqpZ+G6p+G7h3vhu4vDs+G7g3vDrGJqKnvDrOG7heG6p+G7h3vhuqnhu4/EqeG7gSp74buG4buP4buDe+G6qeG6o+G6p3vhuqXhu4Phurvhu6F74bqn4buHcXvhu6Hhu6NtxKnhu4F74buh4buT4buDe+G7qeG7g+G6u+G6p3vhu6Fw4butZcSpe+G7oeG7o3Dhu63hurnEqXvhuqfhu4dqe+G6pTd74bqnasSpe+G7geG7gzZqe+G6reG6r8Spe+G6qeG6uXvhuqc1anvhuqc5xKnhu4d74buB4buDNuG6p3vhu6Hhu6PDuuG7k+G6p3vEqeG7h8awxKnhu4F74bqv4buJe+G7icO6cCp74buh4buHdHvhuqlqOMSpe+G6p3Q1e+G6pzbhuqd74buh4buHw6l74buL4bun4bqne+G7oeG7h3J74bqpZ+G6p+G7hyV74bqp4buNxKnhu4F74buh4buH4buZ4buDe8OsZ+G7m3vhu6Hhu4fhu5nhu4N74buh4buHw7PEqeG7gXvhu6Hhu4PEqXvEqeG7h8awxKnhu4F74bql4buD4bq9cHvhu4fhu4PhurvEqXvhu4vhurvhuqfhu4d74buLOOG6pyp74buL4buDZcSpe+G7nXA1xKl74bqpw6nEqXvhu4c3xKnhu4d74bup4buDe+G7geG6r+G7rXvhu4nhurHhu6F7w73EqOG7oOG7oHvhu6Hhu6NlxKl74bqpZzV74bqlN8Sp4oCdJiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqRq4bqt4butPi7EqOG7h+G7mXvhu6Hhu4fhu6fhuqd74buH4buD4bq7xKl74buhw7Lhu6F74bqnw7PEqeG7gXvhu6E24bqne+G7oXDhu61lxKl74buh4bujcOG7reG6ucSpKnvhu6nhurPEqXvhuqnhu4/EqeG7gXvEqWXEqXvEqeG7gcO64buZ4buDe+G6reG6r8Spe+G7oeG7o2rEqeG7gXvhu7Fhe+G6qeG6uXB7xKnhu4fhurPEqXvhu6Hhu4fDueG6p3vhu5/huq9we+G7n8Og4bqne+G7qTXhu4N74buh4bujbCp74buh4bujNuG6p+G7h3vEqeG7h+G7g+G6u+G7iXvhuqd0NXvhu4lmxKnhu4d74buh4bujasSp4buBe+G6p8OzxKnhu4F74buhNuG6p3vhu6Hhu4c14buJe+G7geG7gzV74buB4buDxrB74buBZsSpe8O9xKjhu6Dhu6Aqe+G6pTlqe+G7qeG6u3vhuqlnNXvhu5vhu4fDuuG7kcSp4buBKnvhuqc54buJe+G7h2s1Knvhu4Hhu4M2anvhuq1z4bqne+G7geG7g3Hhu5t74bqpxqF7xKnhu4HDuuG7meG7g3vhu4vhurfhu4l74buLw7Thu4N74buhOOG7g3vhuqfhu4/EqeG7gXvhuqnhu43EqeG7gXvhuq3huq/EqXvhuqfDuiZ7xKjhu4fhu5l74bqpayp7w6zhu4fDs8Sp4buBe8Sp4buHxrDEqeG7gXvDvcSo4bug4buge+G6qcO64buV4bqne+G7geG7g8awe+G7qcawxKnhu4F74buJN3vhu6Hhu4PEqeG7h3vhu6Hhu4fhurfEqXvhuqnhu43EqeG7gXvhu6Hhu4dw4bqzxKl74buh4bujasSp4buBe+G6pzbEqXvhuqXhu48qe+G6qTnEqeG7gXvhu6nhu4NlxKl74bupN3vhuqU3e+G6p2rEqXvEqeG7h+G6r8Spe+G6reG6r8Spe8Sp4buBN+G7rXvhuqc3xKnhu4F74bqpw7rhu5Xhuqd74bqndMSp4buBe+G6p8OyKnvhu6HDocSp4buBe+G6p8O64buZxKnhu4Eme+G7oOG7pXvhuqlrKnvhu6nhu4Phurvhuqd74buh4buj4buD4bq9xKl7w6zhu4c14buDe+G6pzbhuqd74bqn4buHdHvhu6Hhu6PDuuG7kcSp4buBKnvhuqfhu4fhu4XEqeG7h3vhu5824bqn4buHe+G6p3Q1e+G6qDnEqeG7gXvhu6k3e8So4buHN3vEqcO64buT4bqne+G6qcO64buV4bqne+G6p3N74buh4buH4bq9e+G7h2s1e+G7qTd74buH4buD4bq7cHvhu51wOSp74bqp4buZ4buDe+G7n8OyxKnhu4F7xKnhu4HDuuG7meG7g3vhuq3huq/EqXvhuqnDuuG7leG6p3vEqeG6r8Sp4buBe+G6pzVqKnvhuq3hu4PhurvEqXvhu4k4anvDrOG7g8Sp4buHe+G7ocOpey174buxYXvhu4fhu4/hu4N74bqpZzV74bub4buHw7rhu5HEqeG7gXvhuqd1xKnhu4F74buh4buHZeG7iXvEqeG7h+G7g+G6uXB7w6zhu4fhu5fhu4N74bufw6Dhuqcme+G6pjbhuqd74buhcOG7rcOpxKl74bqpw7rhu5nEqeG7gXvhu6Hhu6NqxKnhu4F74buxYXvhuqlhe+G6reG6t8Spe+G6qcO64buV4bqne+G6pWV74buhw7PEqeG7gXvhu4drNSp74buh4buHw6Dhu5t74bqp4buD4bq7xKl74bqn4buH4buDw6lwe+G7nzbEqeG7gSp74buBa+G7m3vhu5vhu4fhurfEqXvhu51wNcSpe+G7oeG7o23EqeG7gXvhu6Hhu6NqxKnhu4F74bup4buD4bq74bqne+G7geG7g8awe+G7gWbEqSp74bqlOWp74bqpOeG7iXvDvcSo4bug4buge+G7oeG7h8OzxKl74buxa+G7iSYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4u4buo4buT4buDe+G7qTXhu4N74buh4bujbHvhu4s3e8SpbMSp4buBe+G6p8Oy4buhKnvhu4bhu4/hu4N74bqm4bqm4bqke+G7sWF74bqpYXvhu6Hhu4fhu6fhuqd74buH4buD4bq7xKl74buhw7Lhu6F74bqnw7PEqeG7gXvhu6E24bqne+G7m+G7h8Oy4buDe+G7h+G7leG7m3vhu6nhu5Phu4N74buL4bun4bqne+G7i8O64buVxKnhu4F74bqnw7PEqeG7gXs1xKl7xKnDoOG7iXvhu6FmxKnhu4d74buHZsSp4buHe+G7qTd74budcDnEqXvhu4vhu6974bqpZzV74bqlN8SpKnvhu51w4butw6nhu6F74buL4buD4bq74buhe+G6qeG6sXB74buh4bujNcSp4buHe+G7m+G7h2zEqeG7gXvhuqfhu4fDssSp4buBe+G7oeG7j+G7g3vhu5vhu4c44buJe+G7qTd74bub4buHNuG7oXvhuqnhu4/EqeG7gXvhu4k4xKnhu4d74buJxJF74bub4buHasSp4buBe+G7oeG7ozdqe+G7oWo3xKl74bqt4bqvxKl74bqlOWp74bup4bq7e8O9xKjhu6Dhu5wme+G7oOG7o2rEqeG7gXvhuqlrKnvhu5vhu4fDsuG7g3vhu4fhu5Xhu5t74bup4buT4buDe+G7ocO1ezXEqXvEqeG7g8Sp4buHe+G7oeG7h8O64buZxKnhu4F74buxcOG7rWXEqXvhu6Fw4bq3xKl74buh4bujNXvEqeG7gcOhxKl7xKnhu4Hhu6U1e+G6pzbhuqd74buHN8Sp4buHe+G7qeG7g3vhu6nhu4N74bub4buHOOG7iXvhu5vhu4c24bube+G7i3DhurPhu6Eqe+G6qeG6o+G6p3vhuqXhu4Phurvhu6F74buLN3vhu6FmxKnhu4d74buh4bujOMSp4buBe+G7oeG7o+G7j+G7iXvhuqfDoOG7myp74buJ4bqx4buhe+G7iTbhu6F74buhN+G7g3vhu585xKl74buh4bule+G7oeG7o2rEqeG7gXvhuq3huq/EqSV74bub4buHw7Lhu4N74buH4buV4bube+G7oeG7heG6p+G7h3vhuqfhu6fhuqcqe+G7h+G7g+G6u3B74budcDl74bup4buT4buDe+G7i+G7p+G6p3vhu4vDuuG7lcSp4buBe+G6psOzxKnhu4F7NcSpe+G6qeG6teG7rXvhu4k4xKnhu4d74bqnw7PEqeG7gXvhu6E24bqne+G7oXDhu61lxKl74buh4bujcOG7reG6ucSpKnvhu6nhurPEqXvhuqnhu4/EqeG7gXvhuqU3e+G6p2rEqXvhu4Hhu4M2anvhuq3huq/EqXvhuqfhu4fhurHhu5t74buHN8Sp4buHe8Sp4buB4buH4buDZeG7iXvhuqfhu4d0e+G7oeG7o8O64buRxKnhu4Eqe+G6p+G7h+G7hcSp4buHe+G7nzbhuqfhu4d74bqndDV74bqoOcSp4buBKnvhu5vhu4c24bube+G7i3DhurPhu6F7xKjhu4c3e8Spw7rhu5Phuqd74bupN3vhuqd0xKnhu4F74bqnw7J74buJw7Lhu4N74budcDXEqXvhu4fhurt74bqpajfEqXvDrMOp4buhe+G7i8O64buRxKnhu4F7LXvhu4Hhu4M2aiYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4u4bqmNuG6p3vhu4dqOOG7oXvhuqnhu4/EqeG7gXvhu6Hhu4Xhuqfhu4d74bqn4bun4bqnKnvhu4fGsHB74buH4buD4bq7cHvhu6Hhu4fhur174buH4buD4bq7xKl74buh4buDxKnhu4d74buh4buH4bq3xKl74buh4bujNuG6p+G7h3vEqeG7h+G7g+G6u+G7iSp74buBw7rhu5HEqeG7gXvhu4nDonB74bqndDV74bqm4bqm4bqke+G7sWF74buG4buD4bq5xKl74buccDXEqXvhuqlhe+G7m+G7hzbhu6F74buHcOG7rXvhu4fhu4Phurtwe+G7nXA5e+G7oeG7heG6p+G7h3vhuqfhu6fhuqcqe+G7gWvhu5t74bub4buH4bq3xKl74budcDXEqXvhu6Hhu6NtxKnhu4F74bqpOeG7iXvhuqU5anvDvcSo4bug4bugKnvhu6E4anvhu6Hhu4PhurnEqXvhuqnhurkqe8Sp4bq5xKl74buhOcSp4buBe+G7qcawxKnhu4F74bqn4buHw6Dhuqd74bqn4buHanvDrOG7g8Sp4buHe+G7ocOpey174buxYXvhu4fhu4/hu4N74bqpZzV74bub4buHw7rhu5HEqeG7gXvhu5vhu4c24buhe+G7oeG7o+G7g+G6vcSpJnvhu5xwNcSpe+G7oeG7o23EqeG7gXvhu4fhu5HEqSp7xKnhu4fGsMSp4buBe+G7qeG7g+G6u+G6p3vhu4s34buJe+G7oeG7h+G7g8Op4buhe+G7oeG7h+G7p+G6p3vEqTfhu6174bqpYXvhuqd0xKnhu4F74bqnw7Iqe8Sp4bqvxKnhu4F74bqnNWp7xKnhu4Phurnhu4l74buh4buDxKl74bqndDV7xKnhu4HDuuG7meG7g3vhuq3huq/EqXvhu6nhu5Phu4N74bqoOcSp4buBKnvhuqfhu4fhu4XEqeG7h3vhu51w4but4bq5xKkqe+G7qTXhu4N74buh4bujbCp74bub4buH4bq14buJe+G6p+G7h+G6seG7oXvigJzhuqThu4974bqp4buPe+G6pnN74buG4buN4oCde+G6p3Q1e+G6puG6puG6pHvhu4bhu4PhurnEqXvhu5xwNcSpe+G7nXA1e+G6qWt74bqndcSp4buBe+G6qWF74bqpw7rhu5Xhuqd7w6zhu4fDo8Sp4buBe+G6qWfEqeG7hyp74bub4buHNuG7oXvhu4dw4butJiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vDvXDhu6Hhu4dq4bujPi7huqY1anvhu4bDuuG7kcSp4buBLC/hu5su

Cao Hương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Gửi trẻ ngày Hè

Gửi trẻ ngày Hè
2024-07-13 08:39:00

baophutho.vn Hè là thời điểm nghỉ ngơi của học sinh và giáo viên các bậc học nói chung, bậc học mầm non (MN) nói riêng. Tuy nhiên, nhằm đáp ứng nhu cầu gửi...

30 năm gắn bó với truyền thanh cơ sở

30 năm gắn bó với truyền thanh cơ sở
2019-06-21 13:48:18

PTĐT - Cứ đều đặn ngày 2 buổi: sáng và chiều, các cụm loa trên địa bàn thị trấn Hứng Hóa, huyện Tam Nông lại vang lên giọng đọc quen thuộc của ông Đỗ Đình Tiến có 30 năm gắn bó...

Phối hợp tuyên truyền về lĩnh vực y tế

Phối hợp tuyên truyền về lĩnh vực y tế
2019-06-19 16:33:52

PTĐT - Ngày 19/6, Sở Y tế và Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình (PT&TH) tỉnh tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông về lĩnh vực y tế.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long