Cập nhật:  GMT+7
buG6sOG7k8O0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjOG6t+G6tkrhuqrDvcO1w7TEqErhu5bhuqrDvWbDtULhu6Hhu4jhuq7hurZD4buLw7Thu5HDjOG7lOG7icO0xIJEQ0ot4buYw73hurbhuq7hurBK4buLw7RDROG7iELhu6Hhuqrhu4nDtMSCRENKLcSoSuG7iMO9SnfhurDhu4vDtENE4buIQuG7oeG6quG7icO0xIJEQ0otxKjhurZ6w73hu4vDtOG7k+G7n8OM4buU4buJw7ThuqrhurZDw70t4bqww73hurbhuq7hurBK4buLw7RDROG7iELhu6Hhuqrhu4nDtHfhu6Hhu4jDvUotd0ThuqpE4buI4buLw7Thu4Xhu5Hhu5Hhu5Hhu5Hhu5Hhu5Hhu4nDtHdE4bqqROG7iOG7i8O04buF4buR4buR4buR4buR4buR4buR4buJw7ThuqrDvUpKw73hu4gtxKjDjOG7oXfhurZD4bqu4buLw7RDROG7iELhu6Hhuqrhu4nDtC3hu5jDvXbhuqjhurZKLUrDveG7lEotxKjhurZ6w70t4buheOG6rEvEqErhu4vDtOG7oUtKROG7icO0SsO94buUSi3hu6Hhuqrhurbhuq5D4buLw7ThuqrDvcSCSuG7icO1b27EqErhu4hEQ+G6rm/hurfhu4jhu6FEw7Thu5fhu5vDtErhu4jhurbhuqBLw7R54bq+Q+G6rsO04bqw4buCw7RK4buISMO04bqu4bq24buhw7R54bq0Q+G6sMO04buhQ+G6sMO0ZcOTw7RldUPDtFfhurxD4bqubi/EqErhu4hEQ+G6rm9uL+G6sOG7k29uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4w6w73hu6F4w7XDtMSoSuG7luG6qsO9ZsO1SsO94buUSi3hu6Hhuqrhurbhuq5D4buLw7ThuqrDvcSCSuG7icO1b1vhurDDksO0VnBEw7TDo+G6sEzDtOG6t+G6sMOJw7R5dMO0ecOS4buhw7RK4bq2Q8O04buSw4DDtErhu4jDkkdD4bquw7ThurBIw4zDtOG7oUPhurDDtGXDk8O0ZXVDw7RX4bq8Q+G6rsO0ScO04buUdMO04bq5w5Lhu4RD4bquw7ThurfhurDDgkPhurDEqcO04bqwS+G7luG6oEPDtFfhu61Cw7Q+4bqwQcO0dsOCw7R24bq4Q+G6rsO0eeG6tuG6oEPDtOG7kkbhurbDtErhurDDkuG7hEPhuq7DtErhurJ34bqww7Thu6Phu5FoxKnDtOG6sOG6tuG6oEPDtHnhu6FD4bquw7R34bupw4zDtHfhu4xLw7RKcuG6tsO0ZeG6tuG6oEPDtFbhurhD4bquw7TEg0vDinfDtOG6ruG6tuG7ocO0e0HDtDrhu5BLw7Thurfhu4hwd2rDtOG6t+G6skPhurDDtEJyQ+G6rsO0d0/hu6HDtOG7oUPhurDDtFfhurxD4bquw7RD4bqww5LDtOKAnHfhurDhuqTDtEJxQ+G6sMO0SuG7iMO9RMO0d+G6sEvhurxD4bqu4oCdw7R5ReG6tsO04bqw4bq44bq2w7TEqMOKw7RK4bq2w4BDw7R34bqw4buQ4buhw7RK4buIw4LDtOG6qkZDxKnDtErhu4hEQ+G6rsO04bqo4bqw4bq2w7Thuq7hurbhu6HDtHnhurRD4bqww7R3xJDDtOG6sERxQ8O0d3ND4bqww7ThuqjhurDEkMO04bqo4bqwdUNqbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xX4buhw4xK4bq2REPDtW9u4bq2QuG6rsO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XhurZXw71DSsO94buIw7XDtMSoSuG7luG6qsO9ZsO14buY4bq2eErhurDhu4vDtOG7k+G7keG7keG7kcOM4buU4buJw7ThurDDveG6tuG6ruG6sErhu4vDtOG7m+G7k+G7o8OM4buU4buJw7XDtMSo4buId2bDtS8vd2p24buhRMOM4bqwS0rhurBEauG7kkMveMO9xKjhuqhKRMOML0PDveG7mMSoL+G7meG7leG7meG7ky/hu5Phu5Phu5N4xqHhu5Phu53hu5nhu5vhu5XGoUrhu6Phu5fGoeG7meG6quG7kS3hu5Xhu5fhu5/hu5Xhu5nhu5fGoeG7m+G7ly3hu5nhu5Hhu5/GoeG7meG7k+G7keG7k+G7keG7l2rhuqzDjOG6rsO1w7Thu6HhuqpKZsO14bq34buI4buhRMO04buX4bubw7RK4buI4bq24bqgS8O0eeG6vkPhuq7DtOG6sOG7gsO0SuG7iEjDtOG6ruG6tuG7ocO0eeG6tEPhurDDtOG7oUPhurDDtGXDk8O0ZXVDw7RX4bq8Q+G6rsO1w7Thu5jhurZ4SuG6sGbDteG7k+G7keG7keG7kcO1w7ThurDDveG6tuG6ruG6sEpmw7Xhu5vhu5Phu6PDtcO0L29uL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFfhu6HDjErhurZEQ8O1b1ly4bq2w7R44bq24bqgQ8O04bqqdEPhurDDtHlyRMO0VnBEw7TDo+G6sEzDtOG6t+G6sMOJw7RK4bqwdULDtOG6sOG6uOG6tsO04buSccO0SuG7iOG7oUTDtHbhurbhuqJDw7RKw5JIQ+G6rsO0SuG7iMOSQ+G6rsO04buX4bubw7RK4buI4bq24bqgS8O0eeG6vkPhuq7DtHfhurBEw7Thuq7hurbhu6HDtHnhurRD4bqww7Thu6FD4bqww7Rlw5PDtGV1Q8O0V+G6vEPhuq5uL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFZEeOG7lsO1b+G6seG7oUvDtOG6qOG6sOG6tsO0VnBEw7TDo+G6sEzDtOG6t+G6sMOJw7TDjOG6sHBKw7R54buAQ+G6rsSpw7ThuqhBS8O04bquw4nhurbDtMSow5XDtOG6ruG6tkzDjMO0ecONw7RK4buOw7R3cHfDtErhu6lCw7ThuqpFQ+G6rsO04bqwc0TDtErGsELDtOG7kkbhurbDtHdMw7TDjOG6sHDDjMO0d+G6sEvhu5bhuqJDw7ThuqjhurBEc0Phu4vDtOKAnOG6p0Phuq7DtOG6sOG7gMO04buhQ+G6sMO0V+G6vEPhuq7igJ3EqcO0SuG7jsO04buT4bud4bqww7RD4bquceG7lsO04buZxqEvxqHDtHnDgUPDtOG7k+G7leG6sMO0Q+G6rnHhu5bDtOG7meG7my/GocSpw7RWcETDtMOj4bqwTMO04bq34bqww4nDtHl0w7RK4bq2w4HDjMO0Q+G6sOG7sUPDtHnDkkh3w7TEqMOKw7RK4bq2w4BDw7ThurDhu4LDtErhu4hIw7Thu5fhu5vDtErhu4jhurbhuqBLw7R54bq+Q+G6rmrDtOG6scOKw7RK4bq2w4BDw7RDceG7lsO0SuG7jsO0xKjDlcO0d+G6sEtD4bquw7RK4buh4buWw7R5xJBD4bquw7Thuq7EkMOMw7R3T+G7ocO0d3BDw7R24buAxKnDtOG7kuG6tkFDw7R34bqw4buMd8Spw7RD4bquw5JH4bq2w7Thuqrhu6FEw7R54buAQ+G6rsO0d0/hu6HDtFZwRMO0w6PhurBMw7ThurfhurDDicO04buSccO0SuG7qULDtOG6qkVD4bquw7RD4bqwxrBDw7Rw4bq2w7TigJzhuqpww7ThuqpxQ+G6sMO0eU1Cw7Thuqpww7Thu4hwd+G6sOKAncO0d0/hu6HDtHdwd8O0QnJD4bqww7RK4bqww5JHQ+G6rsO04buKS8awQ8Spw7R3cHfDtEPhurBxw7ThurBzRMO0SsawQsSpw7R3cHfDtHnhu4RDw7Thu5LDgsSpw7R4ROG7oUPhurDDtEPhuq7hurDhurbhuqDDjMO0T0Phuq7DtOG6sOG7gGpuL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFZEeOG7lsO1b1nhuqLDtOG6ruG6tkzDjMO0ecONw7ThuqjDgsOMw7RK4bqwR+G6tsO04bqu4bq24buhw7R54bq0Q+G6sMO04buhQ+G6sMO0V+G6vEPhuq7DtOG7ksOSSErDtOG7ikvhu6HDtOG6qOG6sMSQw7ThuqjhurB1Q8Spw7R34bqw4bq2w4BLw7Thu5nhu5svxqHEqcO04bqqdEPhurDDtHlyRMO0VnBEw7TDo+G6sEzDtOG6t+G6sMOJw7R5dMO0eXLhurbDtHjhurbhuqBDw7RWcETDtMOj4bqwTMO04bq34bqww4nDtOG7knHDtHdwd8O0Q+G6sHHDtOG6sHNEw7RKxrBCw7R5w4FDw7RK4bqwdULDtOG6sOG6uOG6tsSpw7R54buAQ+G6rsO04buS4bq2QUPDtOG7knHDtErhu4jhu6FEw7TEqMOKw7RK4bq2w4BDw7Thu5fhu5vDtErhu4jhurbhuqBLw7R54bq+Q+G6rsO0d+G6sETDtOG6vEPhuq7DtGXDk8O0ZXVDw7ThurfhurbDgUPEqcO04bqqccO0dsOKw7R54bu3w7R3T+G7ocO0Q3JDw7RD4bqwxrBDasO0fURD4bquw7RCS8OKQ8O04bqw4buCw7RK4buISMO0QuG7gErDtMOM4bqw4burQ8O04bqo4bq2Q+G6sMO0w4zhurDhurLDtHnhurbDgEvDtErhu4jDgsO0eeG6osO04buhQ+G6sMO0V+G6vEPhuq7DtMSoRkLDtErhu4hJw7Thuqpy4bq2w7R3S+G7gHfDtMSow4pD4bquam4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7VvVnBEw7TDo+G6sEzDtOG6t+G6sMOJw7TEqOG7ucO0SuG6tsOBw4zDtEpOd8O0SuG6sMO9RMO0eOG6uuG6tsSpw7R34buxw4zDtEPhurDhu7FKw7Thu5LDgMO0eOG6tsODQ8O0duG6tsOBQ8Spw7RK4bq0Q+G6sMO0SuG7iHJD4bquw7TEqOG7jHfDtOG6qOG6sEThu7fDtHdP4buhw7RDckPDtEPhurDGsEPDtGXDk8O0ZXVDw7RX4bq8Q+G6rsSpw7R54bq+Q+G6rsO0SuG6sEfhurbDtOG7kuG7r0PDtErhurbDgcOMw7RD4bqw4buxQ8O0xKjDlcO04bqw4buCw7RK4buISMSpw7Thu4pL4buWQUPDtOG6rsSQw4zDtHdP4buhw7R3cHfDtEPhurBxw7ThurBzRMO0SsawQsSpw7RD4bqw4buQQ+G6rsO0SuG7qULDtOG6qkVD4bquw7RD4bqwxrBDw7Rw4bq2w7R4cUPhurDDtHfhurBEw7RK4buIw5JHQ+G6rsO04bqwSMOMw7ThuqjhurDEkMO04bqo4bqwdUPDtENx4buWam4vw4xvbkrhu6F24bqqw73DtHfhuqrhu6HEqMSoZsO14buU4buhQ+G6sEPhurDhu6FKw7XDtHfDveG6quG6qsSow4zhu6F34bq2Q+G6rmbDteG7kcO1w7R3w73huqrhuqrDjOG7oXh44bq2Q+G6rmbDtcahw7Vvbkp2RHjhu5Zvbkrhu4hvbkp4b27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFZEeOG7lsO1b33DieG6tsO0xKjDlcO0T0Phuq7DtOG6sOG7gMO04buU4bq2Q8O04bquw5ThurbDtOG7ksOA4buLbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW9b4buA4bq2w7R4S0Phuq7hu4vDtOG6p0Phuq7DtOG6sOG7gMO04buhQ+G6sMO0V+G6vEPhuq5uL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFZEeOG7lsO1b1ZwRMO0w6PhurBMw7ThurfhurDDiW4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7Vv4bqxw4rDtEpx4bq2w7ThuqjhurBEc0Phu4vDtOG7leG7keG7l8O04bud4buR4buXw7Thu5Hhu53hu5HDtOG7k+G7k+G7k8O04buj4bub4bujbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW9b4bquxrBDw7ThurBxQ+G6rsO04bq3fVfDo8O0w6PhurBwSsO0SuG7iOG6tuG6okPDtOG6t8OjasO0OuG6vsO0V+G6sOG6ssO0feG6tkPhurDDtC3DtFfhurDhurbDtEPhurBwQ+G6sMO0w6PhurBMw7ThurfhurDDicO0bDpYw7RW4buhQ+G6qG1uL8OMb24vSnhvbi9K4buIb24vSnZEeOG7lm9uL0rhu6F24bqqw71vbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOM4bugS0rhurBE4buIw7Vv4bq34bqwTeG7lsO04bq34buI4buhQ+G6rm4vw4xv

Thùy Trang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bàn giao Nhà nhân đạo tại Việt Trì

Bàn giao Nhà nhân đạo tại Việt Trì
2023-05-26 16:08:00

baophutho.vn Ngày 26/5, Hội Chữ thập đỏ thành phố Việt Trì phối hợp với Viễn thông Phú Thọ tổ chức bàn giao Nhà nhân đạo cho ông Nguyễn Văn Đại - thương...

Ấm tình “Mái ấm công đoàn”

Ấm tình “Mái ấm công đoàn”
2023-05-25 09:27:00

baophutho.vn Bằng nghĩa cử và tấm lòng nhân ái, ấm áp tình thân, những năm qua, Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn” trên địa bàn tỉnh đã giúp nhiều công...

Đại hội Công đoàn huyện Thanh Ba lần thứ IX

Đại hội Công đoàn huyện Thanh Ba lần thứ IX
2023-05-24 19:43:00

baophutho.vn Ngày 24/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Ba tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đây là đơn vị được LĐLĐ tỉnh lựa chọn tổ...

Phú Thọ cảnh báo mưa dông diện rộng

Phú Thọ cảnh báo mưa dông diện rộng
2023-05-22 10:21:00

baophutho.vn Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Việt Bắc, do ảnh hưởng của không khí lạnh tiếp tục nén và đẩy rãnh áp thấp có trục khoảng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long