Cập nhật:  GMT+7
4bqw4buc4bqq4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG7o+G7oiVVw5Phuqbhurbhu6M94bq84buk4bqs4bq/Kl3huqzhu5zhu6Lhu5gq4bqsxJDhuqjhuqzDmeG7hMOa4bqsJSpX4bui4bqs4bqn4buGw5nhu5rhuqwlSMOZ4bua4bqs4bujV8OZ4bua4bqs4bq14bue4bqsJeG7nC7huqzhu4vhu5oqXeG7lsOZ4bqs4buX4bucJuG6rOG7oz3Gr8OZ4bua4bqwL+G7nOG6quG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq/w5PhurxO4bqm4bq2w6Lhu5zhu6Lhu5Iq4bqsQuG6ui/huqrhuqDhuqzhuqfhu4bDmeG7muG6rExW4bqsxanhu4TDmeG6rEDhu5zFqMOZ4bua4bqs4bujPSrDmeG7muG6rC5Zw5nhu5rhuqzhuqfhu4bDmeG7muG6rCVX4bqsTeG7nCFN4bqsw63hu5bhuqwlPeG6vOG7pOG6rOG6vypd4bqs4buc4bui4buYKuG6rMSQ4bqo4bqsw5nhu4TDmuG6rCUqV+G7ouG6rOG6p+G7hsOZ4bua4bqsJUjDmeG7muG6rE/hu67DmeG7muG6rE3hu5zhu57huqzhu4vhu5oqXeG7lsOZ4bqs4buX4bucJuG6rOG7oz3Gr8OZ4bua4bqg4bqs4bujV8OZ4bua4bqs4bq14bue4bqsJeG7nC7huqzhurXhurzDmeG6rMOi4buc4buKQOG6rOG7nOG6vsOZ4buc4bqs4bujPSrDmeG7muG6rC5Zw5nhu5rhuqzhuqfhu4bDmeG7muG6rMOiVsOZ4bua4bqsJOG7hsOZ4bqsxanhu6Lhu5gl4bqs4buL4bq8w5rhuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhurDhu6LDmuG7muG6rOG6vFUlw73huqbhuqbhuqwkPU3DveG6puG7nCUlQMOBLy99fX3huqJO4bq8w5nhu5pN4bukw5nhu5ok4bq8w5nhuqJ7w5kv4bqlM+G7ozMv4bqoL0Lhuqjhuqrhurgv4bqo4bqqL3tA4buiw5rhu5pfxJDEkMSQQi3huqpFX0LEkF9EQ19D4bq4QuG6olNA4bua4bqm4bqsfeG7ok4l4bucw73huqbEkOG6qOG6qEBb4bqm4bqsL+G6tuG6sEDhurbhu6Phu5zhurxd4bqsw5pIJeG6rOG6tVbhuqzDouG7nOG7nsOZ4buc4bqsJT1Q4bqg4bqs4bq14bq8w5nhuqzhurXhu57huqwl4bucLuG6oOG6rE/hu67DmeG7muG6rE3hu5zhu57huqzhu6M94buIw5nhuqzGoSrhu6xN4bqsxaku4bu0w5nhu5rhuqwlPcOMw5nhuqwlPcavw5nhu5rhuqwlPeG6vOG7pOG6rOG6vypd4bqs4buc4bui4buYKuG6rMSQ4bqo4bqsw5nhu4TDmuG6rCUqV+G7ouG6rOG6p+G7hsOZ4bua4bqsJUjDmeG7muG6rOG7o1fDmeG7muG6rOG6teG7nuG6rCXhu5wu4bqs4buL4buaKl3hu5bDmeG6rOG7l+G7nCbhuqzhu6M9xq/DmeG7muG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG6pSnhuqxMKlfhu6LhuqzDreG7luG6rE3hu6bhuqzDmeG7mipdw5TDmeG6rOG7o1fDmeG7muG6rOG6teG7nuG6rCXhu5wu4bqs4buL4buww5nhu5rhuqzhuqchTeG6rMOs4buAw5nhu5zDgOG6rE3Dik3huqxP4buuw5nhu5rhuqxN4buc4bue4bqscl3huqx74buiw5TDmeG6rOG6tVbhuqzDouG7nOG7nsOZ4buc4bqsJT1Qw4Hhuqzhu6M94buIw5nhuqzhuqfhu4Dhu6LhuqzGoSrhurzDmeG7muG6oOG6rMOi4bucO+G6rCVQTeG7nOG6rMOZLsOdTcOA4bqs4buL4buaKl3hu5bDmeG6rOG7qSrDjMOZ4bqs4buX4bucJk3huqDhuqzhu6Phu5w74bqsJS7DncOZ4bua4bqsw6Lhu5zhu57DmeG7nOG6rEDhu5w7w4Dhuqzhu4vhu5oqXeG7lsOZ4bqs4buj4bucUOG6rGnhu6LDmuG6rOG7i+G7msOMw5nhuqDhuqzDouG7nDvhuqwlUE3hu5zhuqzGoSrhu6xN4bqs4bucVuG7osOA4bqs4bujPeG7iMOZ4bqsxqEq4busTeG6rMWpLuG7tMOZ4bua4bqg4bqs4buj4buc4bq+w5nhu5zhuqx74buiw5TDmeG6rOG7o+G7nC7hu7LDmeG7muG6rCU9KU3huqzhurXhurzDmeG6rOG6teG7nuG6rCXhu5wu4bqg4bqsw6Lhu5w74bqsw5nhu5zhu6Lhu5jDmuG6rHJd4bqsTOG6vMOZ4bqsaeG7ouG7lMOa4bqsJT3hurzhuqzhu6M9KsOZ4bua4bqsLlnDmeG7muG6ouG6rMOiP8OZ4bua4bqsTinhuqxNxajDmeG6rE3hu6bhuqxNw4pN4bqsT+G7rsOZ4bua4bqsTeG7nOG7nuG6rHJd4bqse+G7osOUw5nhuqzhurVW4bqsw6Lhu5zhu57DmeG7nOG6rCU9UOG6oOG6rOG6teG7nuG6rCXhu5wu4bqs4bujPSrDmeG7muG6rC5Zw5nhu5rhuqzhuqfhu4bDmeG7msOA4bqsVeG7gsOZ4buc4bqsT+G7gOG7pOG6rE3Dik3huqzhurXhurzDmeG6rOG6p+G7hsOZ4bua4bqs4bujPSrDmeG7muG6rC5Zw5nhu5rhuqx74bq+4bqsJeG7pOG6vsOZ4bqsJeG7nOG7lOG6rE3Dik3huqxP4buuw5nhu5rhuqxN4buc4bue4bqsJT3hu6TDmeG7muG6rOG6p+G7hsOZ4bua4bqsTFbhuqzFqeG7hMOZ4bqsQOG7nMWow5nhu5rhuqzhu6M9KsOZ4bua4bqsLlnDmeG7muG6rOG6p+G7hsOZ4bua4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24buL4buaKl3DlMOZ4bqs4bujV8OZ4bua4bqs4bq14bue4bqsJeG7nC7huqzhuqdY4bqsw6wu4buy4bui4bqse+G6vuG6rMOtw5Thuqxp4buc4buG4bqs4buX4buc4buiw5Qq4bqs4buaPOG7ouG6rFXDjcOZ4bua4bqs4buc4buk4bq84bqsTeG7nCZN4bqsw5oow5nhu5rhuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhu6Phu5zhurxd4bqsw5pIJeG6rOG6tVbhuqzDouG7nOG7nsOZ4buc4bqsJT1Q4bqg4bqs4bq14bq8w5nhuqzhurXhu57huqwl4bucLuG6oOG6rE/hu67DmeG7muG6rE3hu5zhu57huqzhu6M94buIw5nhuqzGoSrhu6xN4bqsxaku4bu0w5nhu5rhuqwlPcOMw5nhuqwlPcavw5nhu5rhuqwlPeG6vOG7pOG6rOG6vypd4bqs4buc4bui4buYKuG6rMSQ4bqo4bqsw5nhu4TDmuG6rCUqV+G7ouG6rOG6p+G7hsOZ4bua4bqsJUjDmeG7muG6rE/hu67DmeG7muG6rE3hu5zhu57huqzhu4vhu5oqXeG7lsOZ4bqs4buX4bucJuG6rOG7oz3Gr8OZ4bua4bqg4bqs4bujV8OZ4bua4bqs4bq14bue4bqsJeG7nC7huqzhurXhurzDmeG6rMOi4buc4buKQOG6rOG7nOG6vsOZ4buc4bqs4bujPSrDmeG7muG6rC5Zw5nhu5rhuqzhuqfhu4bDmeG7muG6rMOiVsOZ4bua4bqsJOG7hsOZ4bqsxanhu6Lhu5gl4bqs4buL4bq8w5rhuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbDouG7nCZN4bqsw5oow5nhu5rhuqzhu6NXw5nhu5rhuqzhurXhu57huqwl4bucLuG6rOG7i+G7mipd4buWw5nhuqzhu5fhu5wm4bqs4bujPcavw5nhu5rhuqxP4bumw5nhuqzDmeG7nMSow5nhuqx74buiw5nhu5zhuqxOKeG6rE3hurzhu6ThuqwjKiLhuqxNO+G6vOG6rOG6p+G7hsOZ4bua4bqg4bqsT+G7rsOZ4bua4bqsTeG7nOG7nuG6rOG7oz3hu4jDmeG6rMahKuG7rE3huqzFqS7hu7TDmeG7muG6rMOZ4buc4buKw5nhuqzDmuG7gMOZ4buc4bqg4bqse8Od4bui4bqsxJDhuqjhuqzDmeG7hMOa4bqse+G7osOZ4buc4bqsTinhuqxPIcOZ4bua4bqsJT3hu6TDmeG7muG6rOG7nOG6vsOZ4bua4bqsw5nhu5os4bqsTTvhurzhuqzhuqfhu4bDmeG7muG6rMOiVsOZ4bua4bqsJOG7hsOZ4bqsxanhu6Lhu5gl4bqs4buL4bq8w5rhuqDhuqxP4buuw5nhu5rhuqxN4buc4bue4bqs4buL4buaKl3hu5bDmeG6rOG7l+G7nCbhuqzhu6M9xq/DmeG7muG6rFUq4buww5nhuqwlKl3hu5gl4bqsT+G7rOG7ouG6rCU9KsOZ4bua4bqsJeG7nOG6vsOZ4buc4bqse8Od4bui4bqs4bqn4buGw5nhu5rhuqDhuqx7w53hu6Lhuqzhu6NX4bqsIyrhu6xN4bqse+G6vuG6rOG7i+G7nMOMw5nhuqxOw4zDmcOA4bqs4bua4buiPuG6rHs+w5nhu5rhuqxM4buGw5nhuqxVUsOZ4buc4bqsw5nhu5ou4buy4bui4bqsTVbDmeG7muG6rCThu4bDmeG6oOG6rFThu6LDlMOZ4bqsT1DDmeG7nOG6rMOi4bucO+G6rMOZ4bua4bucUuG6vOG6rMOsw4pN4bqsLeG6rMOtw5TDmeG7osOZ4bqse+G6vuG6rCUu4bqsJS7hu7bDmeG7muG6rOG6v+G7ruG6rMOi4buc4bue4bqsw6zhu6LDmeG7nOG6oOG6rFThu6LDlMOZ4bqsT1DDmeG7nOG6rMOaOk3huqwl4buiw5Qq4bqsT1ZN4bqsVcSoQOG6rE7DjMOZ4bqsJVZN4bqse+G6vuG6rE3hu5w74bqsw5nhu5rhu5xS4bq84bqsW+G7guG6rOG7nFbhu6LDgOG6rOG7muG7oj7huqzhu5rhu6DDmeG6rEDhu5xKw5rhuqxN4buc4buKJeG6rE/hu4Dhu6ThuqxPIU3huqxNw4pN4buc4bqsw5rhu4DDmeG7muG6oOG6rFUq4buww5nhuqzDmcOUKuG6rE3hurzhu6Thuqwl4bui4buSw5nhuqxA4buc4bukw5nhu5rhuqDhuqzhu5ouWcOZ4bua4bqsw5pLKuG6oOG6rFThu5zhu7DDmeG7muG6rMOZ4buaKMOZ4bua4bqs4bucxq9N4bqsJcSoQOG6oOG6rCUq4bqsTi7hu7jDmeG7muG6oOG6rD3DqMOZ4bqsVSpd4buYw5nhuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbFqcOd4bui4bqsw5nhu5w+w5nhu5rhuqxNLlnDmeG7muG6rHtQ4bqsIyrhurzDmeG6rCU9xq/DmeG7muG6rE074bq84bqs4bqn4buGw5nhu5rhuqDhuqzhu4vhu5zhur7huqzDmS7DnU3huqzDmuG6vuG6rE/hu67DmeG7muG6rE3hu5zhu57huqxP4buC4bqsT+G7hsOa4bqsw5nhu5zhu6Lhu5jDmuG6oOG6rMOZ4bucLsOB4bqscl3huqx74buiw5TDmeG6rOG6teG6vMOZ4bqsw6Lhu5zhu4pA4bqs4buc4bq+w5nhu5zhuqzhu6M9KsOZ4bua4bqsLlnDmeG7muG6rOG6p+G7hsOZ4bua4bqsJSjhuqxU4buc4bukw4rhuqzFqeG7geG7geG6rE/hu5DDmeG6rFThu5zhu6bhurzhuqzhu6nhu4Hhu4HDgOG6rHJd4bqse+G7osOUw5nhuqzhurVW4bqsw6Lhu5zhu57DmeG7nOG6rCU9UOG6rCUo4bqsVOG7nOG7pMOK4bqsxanhu4Hhu4Hhu4HhuqxP4buQw5nhuqzhu6nhu4Hhu4HDgOG6rOG7o1fDmeG7muG6rOG6teG7osOUw5nhuqwlxKhA4bqs4buj4buAQOG6rE3hu5zhu57huqzDolbDmeG7muG6rCThu4bDmcOA4bqs4bq14bue4bqsJeG7nC7huqzhu6Phu5zhur7DmeG7nOG6rCox4bqs4bq/4bq+4bqs4buLVuG7osOA4bqsw6Lhu5w74bqsJVBN4buc4bqs4bq/VuG7ouG6rE/hu67DmeG7muG6rMOtIuG6rFUqxKjDmeG6rOG7oz0qw5nhu5rhuqwuWcOZ4buaw4DhuqzDouG7nDvhuqwlUE3hu5zhuqzGoSrhu6xN4bqs4bucVuG7osOA4bqs4bujV8OZ4bua4bqs4bq14bue4bqsJeG7nC7huqxU4buc4bukw4rhuqzhu6nhu4Hhuqx74bq+4bqsVOG7nOG7puG6vOG6rOG7qeG7geG7geG6oOG6rE/hu67DmeG7muG6rE3hu5zhu57huqzhu4vhu5oqXeG7lsOZ4bqs4buX4bucJuG6rOG7oz3Gr8OZ4bua4bqsT+G7guG6rE3hu6bhuqzDmeG7nOG7ouG7kirhuqxP4bumw5nhu5rhuqzhu5rhu6ZA4bqsJeG7pOG6rFXDncOZ4bqg4bqsIyrhurzDmeG6rCU9xq/DmeG7muG6rE3hu5zhu6ThuqwkKeG6rMOZ4bua4buc4bui4buYQOG6rE3Dik3hu5zhuqzDmuG7gMOZ4bua4bqsTTvhurzhuqzhuqfhu4bDmeG7muG6rHvhur7huqxOw4zDmeG6rCVWTeG6rCXhurzhuqDhuqzDmeG7nOG7iiXhuqxV4bq+4bqsJT3hu6TDmeG7muG6rE3hu7DDmeG7muG6rE0qVk3huqxPV+G7ouG6rMOaw53hu6LhuqDhuqxbw4xd4bqsTinDmeG7muG6rHvhur7huqxM4buG4buk4bqse+G7mOG6rOG7o1fhuqwjKuG7rE3huqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhurDhu6LDmuG7muG6rOG6vFUlw73huqbhuqbhuqwkPU3DveG6puG7nCUlQMOBLy9O4bq8w5nhu5pN4bukw5nhu5ok4bq8w5nhuqJ7w5kv4bqlM+G7ozMv4bqoL0Lhuqjhuqrhurgv4bqo4bqqL3tA4buiw5rhu5pfxJDEkMOJQy3huqpFX0LEkF9EQ1/DieG6uOG6quG6olNA4bua4bqm4bqsfeG7ok4l4bucw73huqbEkOG6qOG6qEBb4bqm4bqsL+G6tuG6sEDhurbDosOKTeG6rE/hu67DmeG7muG6rE3hu5zhu57huqxV4buCw5nhu5zhuqxP4buA4buk4bqg4bqsw5nhu5oqXcOUw5nhuqxV4buCw5nhu5zhuqxP4buA4buk4bqs4bqn4buGw5nhu5rhuqDhuqzhu4vhu5zhur7huqzDmS7DnU3huqx74bq+4bqsTcOKTeG6rE/hu4Dhu6LhuqxM4bui4buUKuG6rE4p4bqsTCpX4bui4bqsw63hu5bhuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhu6M9w5TDmeG6rE0uWcOZ4bua4bqse1Dhuqzhu6NXw5nhu5rhuqzhurXhu57huqwl4bucLuG6rOG6teG6vMOZ4bqsw6Lhu5zhu4pA4bqs4buc4bq+w5nhu5zhuqzhu6M9KsOZ4bua4bqsLlnDmeG7muG6rOG6p+G7hsOZ4bua4bqg4bqsT+G7rsOZ4bua4bqsTeG7nOG7nuG6rE/hu4LhuqxNP8OZ4bua4bqsJcSoQOG6rCXhu5zhu5ThuqzhurXhurzDmeG6rMOi4buc4buKQOG6rOG7nOG6vsOZ4buc4bqs4bujPSrDmeG7muG6rC5Zw5nhu5rhuqDhuqzhurVW4bqsw6Lhu5zhu57DmeG7nOG6rCU9UOG6oOG6rOG6teG6vMOZ4bqs4bq14bue4bqsJeG7nC7huqxbw4xd4bqsTinDmeG7muG6rCQp4bqsT+G7pOG6vsOZ4bqsVOG7kCXhuqDhuqwl4buc4busw5nhu5rhuqzDmeG7nOG7iiXhuqwlPeG7pMOZ4bua4bqs4bqn4buGw5nhu5rhuqDhuqxV4buCw5nhu5zhuqxP4buA4buk4bqsJeG7pOG6vsOZ4bqs4bqn4buGw5nhu5rhuqDhuqwl4buk4bq+w5nhuqxOw4zDmeG6rHvhur7huqwl4buk4bq+w5nhuqwjKsOMw5nhuqwl4bq84bqsey7hu7Ql4bqsIyrhurzhuqzDmsav4bui4bqsVOG7nOG7puG6rFThu5zhu4TDmeG6oOG6rCXhu5zDik3hu5zhuqwl4bucIU3huqDhuqzhu5rhu6Lhur7DmeG7nOG6rE8u4bu0TeG6rMOZ4buc4bui4buSKuG6rCXhu5zhur7DmeG7nOG6rCUpKuG6rD3hu4ol4bqsIyrhurzDmeG6rCU9xq/DmeG7muG6rCU9w5TDmeG6rE3Dik3huqxVUsOZ4buc4bqseylN4bqg4bqsW8OMXeG6rE4pw5nhu5rhuqzhuqfhu4bDmeG7muG6rCXhurzhuqzDmeG7muG6vl3huqxN4bq+w5nhu5rhuqwlPeG7pMOZ4bua4bqsJOG7gE3hu5zhuqDhuqx7PsOZ4bua4bqsw5rhu4DDmeG7nOG6oOG6rE07w5nhu5rhuqxN4bus4bqse+G6vuG6rOG7muG7oj7huqx7PsOZ4bua4bqsw5nhu6Lhu5LDmuG6rCXhu6LDmeG6rE074bq84bqsw5nhu5zDjMOZ4bqsTsOMw5nhuqxP4bus4bui4bqse8Od4bui4bqs4bqn4buGw5nhu5rhuqDhuqzhu4vhu5zhur7huqzDmS7DnU3huqx74bq+4bqsTeG7nOG7kOG6rE9W4bqsJeG6vOG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tsOt4bq+4bqsw5nhu5ou4buy4bui4bqsTyHDmeG7muG6rE/hu4gq4bqsTTvhurzhuqzhuqfhu4bDmeG7muG6rCXhurzhuqDhuqxP4buuw5nhu5rhuqxN4buc4bue4bqsVSrhu7DDmeG6rEDhu5zhu4rDmeG6rE/hu4oq4bqs4bucxq9N4bqsJcSoQOG6oOG6rFXhur7DmuG6rCXhu5zDk+G7pOG6rCUu4bqsJS7hu7bDmeG7muG6rE/hu4Dhu6ThuqxPIU3huqzhur/hu67huqzDouG7nOG7nuG6rMOs4buiw5nhu5zhuqzigJxN4buIw5nhuqDhuqxU4bui4buYw5rhuqDhuqxV4buiw5TDmuG6oOG6rE3hu5zhu57DmeG7nOG6oOG6rE3hu5zhu57huqxN4buww5nhu5rhuqx74buw4bqsJS7igJ3DgOG6rCXDik3huqxA4buc4bukw5nhu5rhuqwkw4wq4bqsJMOKJeG6rE1Z4bqsJOG7tuG6oOG6rOG7muG7iMOZ4bqs4buaLOG7ouG6rHvDneG7ouG6rE/hu67DmeG7muG6rEzhur7hu6ThuqDhuqxP4buuw5nhu5rhuqxN4buc4buew4DhuqwlPeG7pMOZ4bua4bqsTeG7sMOZ4bua4bqse+G7ouG7mE3huqxVKuG7sMOZ4bqsJeG7nOG7lOG6rOG7nOG7ouG7mMOZ4bqsJeG7osOZ4buc4bqsJeG7nOG7iMOZ4bqsJT3Dik3hu5zhuqzDmeG7nOG7ouG7mMOa4bqsTeG6vOG7pOG6oOG6rCXhu5zDiuG7ouG6rE9W4bqsw5nhu5rhu5zhu6LDlMOa4bqsJSZN4bqg4bqsQOG7nC5Zw5nhu5rhuqxA4bucw4pA4bqsVeG6vsOa4bqse+G7ouG7mE3huqxU4buc4buk4bq84bqs4bucxq9N4bqg4bqsIypd4buQJeG6rE/hu6TDisOZ4bqg4bqs4bua4buiPuG6rHs+w5nhu5rhuqzDmeG7mipdw5TDmeG6rCVGTeG6oOG6rEDhu5zDiiXhuqzhu5wqXeG6rE7DjMOZ4bqsTeG7nDvhuqDhuqwl4buww5nhuqwlPcavw5nhu5rhuqx74bq+4bqsVUbDmeG7muG6rMOZ4bua4bucw5Phuqwi4bqsVOG7ouG7kMOZ4bqsTTvhurzhuqxNw4rDmeG6rExW4bqg4bqsT+G7hsOZ4bua4bqse+G7osOUw5nhuqx74bq+4bqsw5nhu5zDjMOZ4bqsTsOMw5nhuqLhuqzhu6M94bukw5nhu5rhuqxNKlZN4bqsJOG7rMOZ4bua4bqsT+G7suG7ouG6rCXhu5wu4buyw5nhu5rhuqDhuqxP4buuw5nhu5rhuqxN4buc4bue4bqsVSrhu7DDmeG6rCThu6zDmeG7muG6rOG7muG7ouG7hsOZ4bqsTlDhuqDhuqxU4buc4buiw5TDmuG6rCXhu6zDmeG6oOG6rMOaSyrhuqzDmilN4bqg4bqsTeG7nMOMw5nhuqwl4buc4bq+w5nhu5zhuqLhuqzhuqfhu67DmeG7muG6rE3hu5zhu57huqwl4bucKU3huqwkKeG6rFXhur7huqwl4buKw5rhuqzhu5ouWcOZ4bua4bqsJMOKw5nhu5rhuqwl4buiw5Qq4bqsTOG7ouG7lCrhuqxP4buU4bqsTcOKw5nhuqxMVuG6oOG6rE/hu4bDmeG7muG6rHvhu6LDlMOZ4bqsw5nhu6Thu6Lhuqwl4bucw5Phu6ThuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhurDhu6LDmuG7muG6rOG6vFUlw73huqbhuqbhuqwkPU3DveG6puG7nCUlQMOBLy9O4bq8w5nhu5pN4bukw5nhu5ok4bq8w5nhuqJ7w5kv4bqlM+G7ozMv4bqoL0Lhuqjhuqrhurgv4bqo4bqqL3tA4buiw5rhu5pfxJDEkEVCLeG6qkVfQsSQX0RDX0XEkMOJ4bqiU0Dhu5rhuqbhuqx94buiTiXhu5zDveG6psSQ4bqo4bqoQFvhuqbhuqwv4bq24bqwQOG6tuG7o1fDmeG7muG6rOG6teG7nuG6rCXhu5wu4bqs4buL4buaKl3hu5bDmeG6rOG7l+G7nCbhuqzhu6M9xq/DmeG7muG6rEDhu5zDiiXhuqxM4bui4buUKuG6rCXhu4Dhu6LhuqxMKlfhu6LhuqzDreG7luG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG6teG6vl3huqwl4buo4bqsw5nhu6Lhu5LDmuG6rHvhu6LDmeG7nOG6rE4p4bqsVcOdw5nhuqxV4bq84buk4bqsTy7hu7RN4bqsJT3hurzhu6ThuqwlSMOZ4bua4bqs4bq/Kl3huqzhu5zhu6Lhu5gq4bqsxJDhuqjhuqwlKlfhu6Lhuqzhuqfhu4bDmeG7muG6rOKAk+G6rMOaViXhuqxA4buc4buIw5nhuqwl4bucLuG7tsOZ4bua4bqsTeG6vOG7pOG6rCMqIuG6oOG6rE8mw5nhu5rhuqx74bq+4buk4bqsTlBA4bqsVDHhuqzDmeG7ouG7mMOa4bqs4buL4bua4bq+XeG6rCXhu5zhur7DmeG7nOG6rFXEqEDhuqzhuqfhu4bDmeG7muG6oOG6rOG7o1fDmeG7muG6rOG6teG7nuG6rCXhu5wu4bqs4buL4buaKl3hu5bDmeG6rOG7l+G7nCbhuqzhu6M9xq/DmeG7muG6rMOZw5Qq4bqsPeG7qsOB4bqs4oCc4bqnw4xd4bqsVeG6vuG6rMOaViXhuqwkKeG6rFThu6Lhu5jDmeG6rE9ITeG6rEzhu6Lhu5gl4bqg4bqsw5pWJeG6rFQx4bqsw5nhu6Lhu5jDmuG6rCTDjCrhuqwkRk3huqDhuqzDmlYl4bqse+G7osOZ4buc4bqsTinhuqx74buw4bqsTT/DmeG7muG6rFXDncOZ4bqsVeG6vOG7pOG6rE/hu6zhu6Lhuqx7w53hu6LhuqxNw4rhuqzDmeG7nMOMw5nhuqwl4buw4bui4bqi4bqs4budKuG7rCXhuqzEkOG6qOG6rMOZ4buEw5rhuqxPLuG7tE3huqxPIcOZ4bua4bqsJT3hu6TDmeG7muG6rOG7nOG6vsOZ4bua4bqsw5nhu5os4bqsTTvhurzhuqzhuqfhu4bDmeG7muG6oOG6rCXhu7Dhu6LhuqxP4buC4bqsTy7hu7RN4bqs4bqn4buGw5nhu5rhuqzhu5rhu6LDiuG7pOG6rE46TeG6oOG6rD3DqMOZ4bqsVSpd4buYw5nhuqDhuqxO4bugKuG6rE5GJeG6rD3hu4ol4bqsw5nhu5zhu6Lhu5Iq4bqg4bqsw5nhu5zhu7LhuqxP4bum4bqsw5rhur7huqxN4bum4bqsVeG6vsOa4bqsTy7hu7RN4bqsw5pWJeG6rCThu6zhuqx74bui4buYTeG6rHvhur7huqwlKMOZ4bua4bqsTC7DnU3huqwlPS7hu7bDmeG7muG6rCXhu5zhur7DmeG7nOG6ouG6rOG7oypd4bqsw5nhu5zhu6LDlMOZ4bqg4bqsJeG7iiXhuqxN4buG4bqsw5nhu5w+w5nhu5rhuqzhu5rhu6Dhuqwl4buw4bui4bqsVeG6vsOa4bqsTy7hu7RN4bqsVeG6vuG6rHvhu7DhuqxNP8OZ4bua4bqsw5nhu5zhu6jhuqxMw5Lhuqwk4buk4bqse8Od4bui4bqsJCnhuqzhu5rhu6LDiuG7pOG6rE46TeG6oOG6rD3DqMOZ4bqsVSpd4buYw5nhuqxNO+G6vOG6rOG6p+G7hsOZ4buaw4DhuqwkKeG6rFTDqMOa4bqsTUhA4bqg4bqsTeG7nFHhuqxM4buG4buk4bqsTTvhurzhuqxNw4pN4bqsT+G7rsOZ4bua4bqsTeG7nOG7nuG6rE/hu6LhuqwlPS7DnU3DgOG6rCQp4bqsO8OZ4bua4bqs4bucVuG6oOG6rE1Ww5nhu5rhuqwlw4pN4bqg4bqs4bua4buiJkDhuqxP4bu44bqsTTvhurzhuqxP4buuw5nhu5rhuqxN4buc4bue4bqg4bqsT+G7rsOZ4bua4bqsw5nhu5rhu5zhu6Lhu5hAw4DhuqwkKeG6rE9Ww5nhu5rhuqx74buiw5TDmeG6oOG6rDvDmeG7muG6rOG7nFbhuqxNO+G6vOG6rMOZ4bucw4zDmeG6rE7DjMOZ4bqg4bqsw5rhur7huqwlPSlN4bqsJeG7ouG7kEDhuqxV4bq+4bqsw5nhu5w+w5nhu5rhuqzDmVnhu6Lhuqwl4buw4bui4bqsJSjDmeG7muG6rCThu6LDmeG7nOG6rCThu6zDmeG7muG6oOG6rE3hu7DDmeG7muG6rCXDik3huqDhuqzhu5zGr03huqwlxKhA4bqg4bqsVeG6vsOa4bqse+G7ouG7mE3huqLigJ3hurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhuqfhu6Lhu5TDmuG6rFXhu4Dhu6LhuqwjKsOK4bqsJT3hu6DDmeG7nOG6rOG7nMavTeG6rCXEqEDhuqDhuqw9w6jDmeG6rFUqXeG7mMOZ4bqg4bqsTeG7rMOZ4bua4bqs4buc4bui4buQw5nhuqx74bq+4bqsJT0u4bu2w5nhu5rhuqwl4buc4bq+w5nhu5zhuqDhuqzhu6NXw5nhu5rhuqzhurXhu57huqwl4bucLuG6rE3hu5zhu6Lhurzhuqwk4buO4bqsw5pWJeG6rE/hu6Lhu5Iq4bqsw5rhur7huqxP4buuw5nhu5rhuqxN4buc4bue4bqsVSrhu7DDmeG6rCXDjMOa4bqsw5nhu6Lhu5jDmuG6oOG6rE/hu6bhuqxV4bq+4bqsQOG7nOG7huG7ouG6rOG7nMavTeG6oOG6rOG7nMavTeG6rMOZPuG6vOG6oOG6rOG7nMavTeG6rMOa4buC4bui4bqg4bqsw5nhu5wu4bqsTcOKTeG7nOG6rMOZ4bum4bui4bqsTTvhurzhuqxN4buc4bq84bqs4buww5nhu5rhuqxV4bq+4bqsQOG7nOG7huG7ouG6rOG7nMavTeG6rOG7hMOZ4bqg4bqs4bucxq9N4bqsw5nhu6bhu6LhuqDhuqzhu5zGr03huqzhu5rhu6bhu6LhuqDhuqzhu5zGr03huqzDmuG7tuG6oOG6rMOZ4bua4bucUuG6vOG6rFXhur7huqzhu5zGr03huqwlxKhA4bqsJCrhu6wl4bqsT+G7suG7ouG6oOG6rOG7nMavTeG6rFXhur7DmuG6rMOZ4buaLuG7suG7ouG6rE3hu5wh4bqsVOG7nOG7sMOZ4bua4bqsQOG7nOG7huG7ouG6rOG7nMavTeG6rE/hu5ThuqxV4bq+w5rhuqxN4bucIU3huqzDmcav4bqg4bqsTeG7nCFN4bqsVOG7ouG6vOG6ouG6rOG7o1fDmeG7muG6rOG6teG7nuG6rCXhu5wu4bqsw5nhu5zhu4rDmeG6rMOa4buAw5nhu5zhuqDhuqxPLuG7tE3huqzhuqfhu4bDmeG7muG6rOG7muG7osOK4buk4bqsTjpN4bqsPcOow5nhuqxVKl3hu5jDmeG6rHvhur7huqwlKMOZ4bua4bqsTC7DnU3huqwlPS7hu7bDmeG7muG6rCXhu5zhur7DmeG7nOG6oOG6rMOZ4bucLsOZ4bua4bqsT+G7guG6rFXhur7DmuG6rE8u4bu0TeG6rOG7muG7oOG6rMOZ4buc4bui4buSKuG6rE/DjCrhuqDhuqxNxajDmeG6rMOZ4bu04bqsw5nhu5zhu6Lhu5Iq4bqsVUbDmuG6ouG6rOG6puG6p+G7guG6rHvhurxd4bqsTsWow5nhu5rhuqzDmsOKKuG6rCXhu5xZw5rhuqwl4buc4buiw5TDmeG6rE1XL+G7l+G7nOG7huG7ouG6rCU94buG4bqsJeG6vOG6rE3hu5zhu6ThuqzDmuG7gE3hu5zhuqzhu5rhu6Lhu6zDmeG7muG6rMOZxajhu6LhuqbhuqDhuqzhu6NXw5nhu5rhuqzhurXhu57huqwl4bucLuG6rE5Lw5nhuqxV4buA4bui4bqsVeG7suG7ouG6rCXhu5xZ4bqsTTvhurzhuqzhu4vhu5zhur7huqwl4bucWeG6rOG7o+G7rOG6rOG6vz4q4bqsw5nhu5wu4bqsT+G7lOG6rMOZ4bum4bui4bqsJeG7nOG6vF3huqwlw4zDmuG6rCQp4bqsTTvhurzhuqxVxajDmeG7muG6rMOa4bugw5nhu5zhuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhu4vhu5zDjMOZ4bqsTlBA4bqsw5nhur5d4bqg4bqs4bujV8OZ4bua4bqs4bq14bue4bqsJeG7nC7huqxM4bq+XeG6rCXhu6jhuqxVxajDmeG7muG6rEzhu6Lhu5Al4bqsWcOZ4bqsT+G7rOG7ouG6rHvDneG7ouG6rOG6p+G7hsOZ4bua4bqg4bqs4buL4buc4bq+4bqsw5kuw51N4bqg4bqs4buL4bucw4zDmeG6rE7DjMOZw4DhuqzDmeG7mipd4buYw5nhuqwkKuG7rCXhuqxP4buy4bui4bqsQOG7nOG7isOZ4bqsT+G7iirhuqDhuqzhu5xd4bqsJOG7osOZ4buc4bqg4bqsJSpd4buYJeG6rE/hu6zhu6LhuqwlPSrDmeG7muG6rCXhu5zhur7DmeG7nOG6rHvDneG7ouG6rFUi4bqsJS7hu7bDmeG7muG6rE3Dik3hu5zhuqzDmuG7gMOZ4bua4bqsTTvhurzhuqzhuqfhu4bDmeG7muG6oOG6rD3hurzhuqwkIU3huqwlKuG6rE4u4bu4w5nhu5rhuqDhuqw9w6jDmeG6rFUqXeG7mMOZ4bqg4bqsTeG7rOG6rOG7mkbDmeG7muG6rOG7nMavTeG6rCXEqEDhuqx74bq+4bqsVeG6vsOa4bqsJeG7nMOT4buk4bqsJS7huqwlLuG7tsOZ4bua4bqg4bqsT+G7gOG7pOG6rE8hTeG6oOG6rEDhu5zhu6TDmeG7muG6rE3Dik3hu5zhuqxNO+G6vOG6rOG6tcOKTeG6rOG6v+G7ruG6rE/hu5ThuqxbIcOZ4bua4bqsT8OKw5nhu5rhuqxV4bq+4bqsw5pWJeG6rE/hu4bDmeG7muG6rHvhu6LDlMOZ4bqsTTvhurzhuqzhuqfhu4bDmeG7muG6rMOiVsOZ4bua4bqsJOG7hsOZ4bqsxanhu6Lhu5gl4bqs4buL4bq8w5rhuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhu4vhu5zDjMOZ4bqsTlBA4bqs4buL4buEw5rhuqzDmsOd4bui4bqsw6zEqCrhuqzhu6Mq4buKJeG6rCRGQOG6rE/hu5DDmeG6oOG6rOG7o1fDmeG7muG6rOG6teG7nuG6rCXhu5wu4bqs4buL4buaKl3hu5bDmeG6rOG7l+G7nCbhuqzhu6M9xq/DmeG7muG6rFThu57DmeG7nOG6rE3hu5wmTeG6rE3Dik3huqxP4buuw5nhu5rhuqxN4buc4bue4bqsVeG7gsOZ4buc4bqsT+G7gOG7pOG6oOG6rMOZ4buaKl3DlMOZ4bqsVeG7gsOZ4buc4bqsT+G7gOG7pOG6rOG6p+G7hsOZ4bua4bqg4bqs4buL4buc4bq+4bqsw5kuw51N4bqg4bqsTeG7nCZN4bqsTcOKTeG6rE/hu67DmeG7muG6rE3hu5zhu57huqxP4buA4bui4bqsTOG7ouG7lCrhuqxN4bum4bqsw5pIJeG6rE0/w5nhu5rhuqzhu5rhu6LhurzhuqxP4bugw5nhu5zhuqzDmlYl4bqsw5nhu4TDmuG6rMOaw53hu6LhuqxN4bum4bqsJeG7nMOUw5rhuqwkIU3huqxU4buc4buow5PhuqDhuqzDmeG7nOG7ouG7kirhuqzDmeG7ouG7ksOa4bqseyrhu6Lhuqx74bq+4bqs4buc4buAw5nhu5zhuqxA4bucJk3huqIv4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQDMqJeG7nOG7pD3huqbhurbhu6Phu5zDk+G7pOG6rOG6p8Oi4budxanhu4vhurAvQOG6tg==

Theo ĐCSVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Trao tặng Huy hiệu Đảng tại xã Lệ Mỹ

Trao tặng Huy hiệu Đảng tại xã Lệ Mỹ
2018-01-22 14:56:28

PTĐT - Ngày 22-1, đồng chí Hoàng Việt Anh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tới chúc mừng, trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên trên địa bàn xã Lệ...

“Phủ sóng” Trưởng khu là đảng viên

“Phủ sóng” Trưởng khu là đảng viên
2018-01-12 07:56:07

PTĐT-Tăng tỷ lệ đảng viên làm Trưởng khu dân cư để nâng cao hiệu quả, hiệu lực lãnh đạo ở cơ sở là mục tiêu mà tỉnh đề ra. Bằng sự chủ động tạo nguồn, triển khai chặt chẽ quy...

Đảng bộ xã Tiên Du lãnh đạo phát triển kinh tế

Đảng bộ xã Tiên Du lãnh đạo phát triển kinh tế
2018-01-04 08:23:23

PTĐT-Những năm qua, Đảng bộ xã Tiên Du, huyện Phù Ninh luôn chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên ở cơ sở, lãnh đạo nhân dân khai...

Đảng mạnh từ mỗi chi bộ, đảng viên

Đảng mạnh từ mỗi chi bộ, đảng viên
2018-01-02 07:45:42

PTĐT- Hồ Chủ tịch nói: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng ta phải mạnh, Đảng mạnh là do nhiều chi bộ tốt, chi bộ tốt là do có nhiều đảng viên tốt”. Muốn vậy, năng lực lãnh đạo và sức...

Giữ nghiêm kỷ luật, phòng ngừa sai phạm

Giữ nghiêm kỷ luật, phòng ngừa sai phạm
2017-12-21 08:01:31

PTĐT-Đảng bộ huyện Thanh Sơn hiện có 43 chi bộ, Đảng bộ cơ sở với tổng số 7.130 đảng viên. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, Đảng bộ huyện đã chú trọng kiểm tra có trọng...

Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tại huyện Phù Ninh

Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tại huyện Phù Ninh
2017-12-14 15:22:45

PTĐT - Sáng 14 - 12, đồng chí Hoàng Việt Anh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến thăm, trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phạm Ngọc Dương

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long