Cập nhật:  GMT+7
dkxB4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumbU3hu6rDlOG7guG7tXdtxq9N4buI4buS4bu3w5VM4bq2TeG7t+G6vuG7ouG7kkvhu7fhu6rhurLhur7hu7fDlUzhu5jhurbhu7dLTeG6suG7mOG7t8Wo4buwJeG7t8Oi4buXdi9MQXd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3dk3hu5BL4bu34buoxq/hur504bu1Ly/hur7hu6vDiuG6tuG7mOG7pkzhu7Dhu6pM4buY4burQOG7ki/hu4Dhu4Lhu6jDleG7quG7mOG7pi/hu5Lhu4Ij4buoL8OB4bu54bqg4bu5L+G6oOG6sOG7gOG6oOG7ueG6sEHhurDhuqDhurDhu6pBxILDgMOAw4Phuq7DlEHhu6vhu47hu6ZL4bu14bu3L3d2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3ZOG6puG7kkzhu7fhu4bDguG7mOG7tzThurbhu5Lhu7dt4buwJEnhu5Lhu7dLTeG6suG7mOG7t23DkuG7kkzhu7dXJOG7t+G6vkxX4bu34buqxq9P4bu3TFBN4bu34buSS0zDk+G7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7tXfEqW03beG7ty3hu7ds4bqy4buSS+G7t+G6ri9B4bu54bup4bu3NOG6tuG7kuG7t23hu7AkSeG7kuG7t0tN4bqy4buY4bu3bcOS4buSTOG7t1ck4bu34buqUeG7t+G6vkzDneG6vuG7t0tN4bq24buY4bu3w4rhurbhu5Lhu7fhur7hu6Lhu5JL4bu34buq4bqy4bq+4bu3w5VM4buY4bq24bu3S03hurLhu5jhu7fFqOG7sCXhu7fDosOiw6Lhu6nhu7fhu6rGr03hu4jhu5Lhu7fDlUzhurZN4bu34buSTE3hu4rhu5Dhu7dAVuG7t8Wo4buwJeG7t8Oi4buX4bu34buS4bqs4buQ4bu3w4Hhu7nDgeG7ueG7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7tXdtxq/hu5jhu5JL4bu3xajhu7Al4bu3w6LDosOi4bup4bu34bq+4bui4buSS+G7t+G7quG6suG6vuG7t8OVTOG7mOG6tuG7t0tN4bqy4buY4bu34buG4bqm4bu34buq4bq44bum4bu34buqxq/hu7Dhu5JL4bu34buqTOG7tOG6vuG7t0xN4buK4buS4bu34buq4bue4buq4bu34bq+4bqy4bq+4bu34buQVuG6vuG7t+G7qk1J4buw4bup4bu34buSTE3hu4rhu5Dhu7dAVuG7tzVMw5Lhu7fhu6pMw5Phu6nhu7dlS0zDk+G7t8Wo4buwJMON4buq4bu34bq+V+G6tuG7tzfhuqThu5JL4bu3QMOM4bu3w5Thu4zhu5JM4bu3QOG7tOG6vuG7t8OVTOG7mOG6tuG7t0tN4bqy4buY4bu34buGw4Lhu6rhu7fhu5BW4bq+4bu34buqTUnhu7Dhu7fhu4bDjOG7t8av4bq24bur4bu3ZUvhurThu5JM4bu34bqzTeG6suG7mOG7t+G7gFbhur7hu7ct4bu3N+G6tOG7mOG7t+G7qsOC4buY4bu34buG4bqm4bu34buqUeG7t+G6vkzDneG6vuG7t+G7qkzhurThu5JM4bu34bq+4bui4buSS+G7t8OVKuG7t+G7qkxN4bu3beG6tcSpbeG7t+G7kuG6rOG7kOG7t8OB4bu5w4Hhu7nhu6nhu7fhu6o/4bu3w5Thu4rhu7fhu6rhu57hu6rhu7fhu5JLTE3hu4rhu6bhu7dt4bq1xKlt4bu34buGw4Lhu6rhu7fhurDEguG7qcSCw7rGsOG7t8OU4bu04bq24bu34bq+TMag4buS4bu3w4pQ4bu34buo4bqy4bq+TOG7t0tN4bqy4buY4bu3w5VM4buY4bq24bu3w5RU4bum4bu3QeG7t+G7huG6pOG7kOG7t8OK4bqk4buY4bu34bq+4bui4buSS+G7t8OVTOG6tk3hu6nhu7fhur5MReG7quG7t8OUWcOa4buSS+G7qeG7t+G7pkzhu67hu7dMw5rhu6bhu7dAVE3hu7fhu4ZNw4zhu7Dhu7fDlU3hu4rhu5Lhu7fhu6pM4bu04bq+4bu34buqw43hu7fhur5X4bq24bu34buqw5Lhu5JM4bur4bu3NeG7ouG7kkvhu7fhu6rhurLhur7hu7fhur5M4bqs4buQ4bu34buo4buU4bq+4bu34buow53hur7hu7fDlUzhu5rhu4Lhu7fhu5JMxJDhu5Lhu7fhu4DEkOG7kuG7t+G7qk3DjeG7puG7t+G7qlbhur7hu7fhu4ZZw5rhur7hu7fFqOG7sOG6tuG7kuG7t+G7qsSQ4buQ4bup4bu3xq9NSeG7kkvhu7fFqOG7sCXhu7fDosOiw6Lhu7fhu4bhuqbhu7fhur7hu5Thu7dLw4nhu5Lhu7fhuqBBQeG7q8OD4bu54bu54bu3w5RZw5rhu6rhu7fhu5JLWVVN4bu3w5VM4bqy4buQ4bu34bq+TOG7uOG6tuG7t8OK4buK4buSTOG7qeG7t+G7qsav4buY4buSS+G7t+G7huG7lOG7t+G7qj/hu7fDlOG7iuG7t+G7hk3DjOG7sOG7t+G7qsavw5Phu7fhu5JQTeG7t+G7qsav4bus4bu34bq+TE3DjeG7kOG7t0vDieG7kuG7t8OB4bu5w7rGsOG7t+G7qj/hu7fhu6jhu57hu7dLTVRN4bu34buqTuG7kkzhu7fDlUxN4bu34buoTeG7kkzhu7dLTeG6pOG7kOG7t+G7qOG7mOG7t0BUTeG7t+G6vuG7ruG7kkvhu7fDlSrhu7fhu5Lhuqzhu5Dhu7fDgeG7uUHhurDhu6vhu7c14bqy4bq+4bu3TOG7mMOC4buq4bu34buGUOG7kkvhu7djTOG7mOG6tuG7t0zGoOG6vuG7ty3hu7c14bui4buSS+G7t+G7kktM4buK4bu34buq4bq44bum4bu34buqxq/hu7Dhu5JL4bu34buqxq9N4buI4buS4bu3w5VM4bq2TeG7t0xN4buK4buw4bu3xajhu7DhuqThu7fhur5M4buwJOG7iOG7kuG7t+G7gMOT4bq+TOG7t+G6vlPhu7fhur5F4buw4bu3w5VN4buSTOG7t+G7qsON4bup4bu34buGUU3hu7fhu5BUTeG7t+G6vuG7ouG7kkvhu7fhu5JLTOG7iuG7t+G7qOG6pOG7kuG7tz3hu7BF4buq4bu34buqxq/hu5jhu5JL4bu34bq+4bui4buSS+G7t+G7kktMTeG7iuG7puG7qeG7t0tN4bqkTeG7t8Wo4buwJMON4buq4bu34bq+4bqy4bq+4bu3QEXhu5Lhu7fhu4bDjOG7tz3huqbhu7dMUE3hu6nhu7fhu6pM4bus4bq+4bu34buG4bq6JOG7t+G7pkzhurLhu6rhu7fhu6rGr03hu4jhu5Lhu7fhu6pNw4zhu5Dhu7fDlOG7tOG6vuG7t2PhurXhu6U1ZeG7t+G6vlfhurbhu7fhu4bDk+G6tuG7t+G7pkxZU+G7kkvhu6vhu7dtTOG7iOG7t+G7qkzhurbhu5jhu7fhu6pM4bq04buSTOG7t+G7qk7hur5M4bu34bq+4bq24buY4bu34buGWcOa4bq+4bu3xajhu7Dhurbhu5Lhu7fhu6rEkOG7kOG7qeG7t+G7huG6tOG7mOG7t+G7qsOC4buY4bu34buq4bq44bum4bu34buqxq/hu7Dhu5JL4bu3QcOAw4Hhu7dA4bq44buS4bu34buGUOG7kkvhu7dATUnhu5LGsOG7t+G7qkzhurbhu5Dhu7dLTeG6tuG7t+G7qkxN4bu34buGReG7sOG7t0HDgOG7t0tN4bqkTeG7t+G7qkzhu4jhu7fhu6pM4bq24buY4bu34buq4buY4bq04buS4bu3xajhu7Dhu57hur7hu6nhu7dLTeG6pOG7kkzhu7fhu4ZZw5rhur7hu7fDgOG6sOG7t0zhu7Ak4bu34bq+TFlT4buSS+G7qeG7t+G7qsav4buY4buSS+G7t+G7huG7lOG7t0Hhu7nhu7dM4buwJOG7t+G6vkxZU+G7kkvhu7dA4bq04buSS8aw4bu34buG4bqs4buSS+G7t+G6vuG6tk3hu7dA4buW4buSS+G7t8OK4bqk4buSS+G7t0tN4bqkTeG7t8OK4buU4buSS+G7t+G7huG6suG7t+G7qkxNw43hu7Dhu7fhu5JNSeG7kuG7qeG7t+G7kkxN4bu34buG4bug4buSS+G7t+G7quG7mOG6tOG7kuG7t8Wo4buw4bue4bq+4bu34buS4bqs4buQ4bu3w4Hhu7nDgeG7ueG7q+G7tzXhurLhur7hu7fDlOG7jOG7kkzhu7dA4bu04bq+4bu3w4rhuqThu5jhu7dA4buK4bu34buQ4buiTeG7t+G7qsavWVXhu5JL4bup4bu3S03hurLhu5jhu7fhu4BW4bq+4bu34buSS0zDjOG7t+G7kktMTeG7iuG7puG7qeG7t+G6vkzhuqzhu5Dhu7fhu6jhu5Thur7hu7dLTeG6suG7mOG7t+G7gFbhur7hu7dA4bq04bu3w4rhuqThu5jhu7dA4buK4bu34buqxq9H4bu34buC4buQ4bup4bu34bq+4bui4buSS+G7t+G7quG6suG6vuG7t0tN4bq24bu34buGT+G7kkzhu6nhu7dM4buYw4Lhu6rhu7fhu4ZQ4buSS+G7t+G6vlfhurbhu7dkTUnhu5Lhu7dMTeG7iuG7puG7t+G6vuG6suG6vuG7t0xQTeG7t2NM4buY4bq24bu3TMag4bq+4bu3QOG6tOG7t2M64bu34buqTOG7sOG6uOG7quG7t+G7qsOS4buSTOG7t+G7qk3DjeG7puG7t+G7qlbhur7hu7fhu4bDguG7quG7t+G7kkxNw4zhu7Dhu7fDlcON4buq4bu3xajhu7DhuqThu7fhu6pO4bq+TOG7t+G6vuG7tOG6vuG7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7tXdjw43hu6rhu7fDlOG7sOG6uOG7kuG7t0xQTeG7t+G7kktMw5Phu6nhu7fDlOG6puG7kkzhu7fhu4bDguG7mOG7tzThurbhu5Lhu7dt4buwJEnhu5Lhu7dLTeG6suG7mOG7t23DkuG7kkzhu7dXJOG7t0tMTeG7t+G7kkzhurjhu5Lhu6nhu7fhu6pNw43hu6bhu7fhu6pM4buw4bu3JeG7t8OVTcON4buS4bu34buG4buU4buSS+G7t0vhu5Thu6bhu7fhur5X4bq24bu34buGw4JN4bu34buATeG7iuG7kuG7t+G6vuG6suG6vuG7t+G7qMOZ4bup4bu34buSS+G6tOG7kkzhu7fhu6rGr+G7mOG7kkvhu7fDlUzhu55N4bur4bu3ZUxN4buK4buQ4bu3QFbhu7fhu6rGr8ag4buSS+G7t+G7qsSQ4buQ4bu34buqxq/hu5jhu5JL4bu3xajhu7Al4bu3w6Lhu5fhu7ct4bu3xajhu7Al4bu34buGw4nhu7Dhu7fhu6pNSeG7kuG7t+G7qkzhu7Thur7hu7dMTeG7iuG7kuG7t2VLTMOT4bu3xajhu7Akw43hu6rhu7c3w4JN4bu3TFBN4bu3N+G6pOG7kkvhu7fDilDhu7fhu6rDkuG7kkzhu7fDlUzhu5Thurbhu7fhu5vDouG7m+G7qeG7t+G7huG7oOG7kkvhu7fhur5MTuG7tyRJ4buw4bu34bq+w4nhu7Dhu7fhur7hurLhur7hu7fhu5JL4bq04buSTOG7t+G6vsOJ4buS4bu34buq4bq44bum4bu34buqxq/hu7Dhu5JL4bu3QOG6tOG7mOG7t+G7kFDhu6rhu7fhu6jhu57hu7fhu5JMTeG7iuG7kOG7t0BW4bu34buqxq/GoOG7kkvhu7fhu6rEkOG7kMWp4bu3bU3DjeG7puG7t+G7qlbhur7hu7fhu6rGr03hu4jhu5Lhu7fDlUzhurZN4bu34buqTOG7tOG6vuG7t0xN4buK4buS4bu34buq4bue4buq4bu34bq+4bqy4bq+4bu34bq+TMOS4bu34buqTMOT4bup4bu34buSS0zDk+G7t8Wo4buwJMON4buq4bu34bq+V+G6tuG7t23Gr+G7sOG7kkvhu7dZU+G7kkvhu7c34bqk4buSS+G7qeG7t23DkuG7kkzhu7dXJOG7t+G7hkLhur7hu7fDik3hu4rhu6rhu7fDlOG6tOG7t+G7qsavTeG7iOG7kuG7t8OVTOG6tk3hu7fhu6pM4bu04bq+4bu3TE3hu4rhu5Lhu7fhu5BW4bq+4bu34buqTUnhu7Dhu6nhu7fhu5JMTeG7iuG7kOG7t0BW4bup4bu3S03huqRN4bu34bumTOG6suG7puG7t+G7qsav4buY4buSS+G7t2VLTMOT4bu3xajhu7Akw43hu6rhu7c3w4JN4bu3TFBN4bu3N+G6pOG7kkvhu7fDilDhu7fhu6rDkuG7kkzhu7fDlUzhu5Thurbhu7fhu5vDouG7m+G7t0DDjOG7t+G6vuG6suG6vuG7t8OU4buM4buSTOG7t0Dhu7Thur7hu7fDlUzhu5jhurbhu7dLTeG6suG7mOG7q+G7tzXhurLhur7hu7fhu6jDmeG7qeG7t+G7kkvhurThu5JM4bu3xq/hurThu7fhu6jhu5jhurLhu6rhu6nhu7fhu6ZMReG7kuG7t+G7hkXhu7Dhu7dM4buY4bq04buS4bu34buqTOG6tOG7kkzhu7fhur7hurLhur7hu7fhu5BW4bq+4bu34buqTUnhu7Dhu7fhu4bhuqbhu7fhu4bDjOG7t8av4bq24bu34buqxq/hu5jhu5JL4bu34buS4bqs4buQ4bu3w4Hhu7nDgeG7ueG7q+G7t21Nw43hu6bhu7fhu6pW4bq+4bu34buqTOG7tOG6vuG7t0xN4buK4buS4bu3ZUtMw5Phu7fFqOG7sCTDjeG7quG7t23Gr+G7sOG7kkvhu7dZU+G7kkvhu7fhuqDhu7fhu61jTOG7lOG6tuG7t+G7m8Oi4bup4bu34bubw6LDouG7r+G7qeG7t2VLTMOT4bu3xajhu7Akw43hu6rhu7fhu6jhu57hu7fDgOG6oi1lai9txqHhu7fhur5X4bq24bu3NFDhu7c1TE7hu5JM4bu34buqxq/Dk+G7t0DDjOG7t+KAnG3huqzhu5JL4bu34bq+WVXhu5JL4bu3w4rhuqThu5jhu7dA4buK4bu34buSw4zhu5Lhu7fhu6rhuqThu5JL4bu34buqWeG7t+G7qlnDmeG7kkvhu7fhur5X4bq24bu3N+G6pOG7kkvhu6nhu7fhu4ZF4buw4bu34buqxq/hurbhu5JM4bu34bumTOG6pOG7kuG7t8OK4bqy4bq+4bu34bq+4bqy4bq+4bu3xajhu7Dhurbhu5Lhu7fhu4ZN4buI4buQ4bu34buo4bq2TeG7t+G7qsav4bqyTeG7qeG7t+G7qkzhu67hu7fhu4bDk+G6vkzhu7fhu6rGr+G7mOG7kkvhu7fhu6pP4buSTOG7t0xP4buSTOG7t+G7kFRN4oCd4bur4bu3xKlM4bqy4buq4bu34buGUOG7kkvhu7fhur7hurLhur7hu7fhu6ZM4buY4buSS+G7t+G7qsav4bq04buY4bu34buqTE3hu7fhu4bhu7Dhurbhu7fhur5M4bq04buY4bu34buQ4buy4buSS+G7t+G7qkzhurThu5JM4bu34bq+4bui4buSS+G7tzfDgk3hu7dMUE3hu7c34bqk4buSS+G7t8OKUOG7t+G7qsOS4buSTOG7t8OUw4nhu5Lhu7fhu6pMw53hu7fhu5vDouG7m+G7t0vhuqjhu5Lhu7dAVE3hu7fhu6pM4bu04bq+4bu3TE3hu4rhu5Lhu7fhu6rhu57hu6rhu7c1TMOS4bu34buqTMOT4bu34buo4bue4bu34bu54bqi4bu34bq+V+G6tuG7tzRQ4bu3NUxO4buSTOG7t+G7qsavw5Phu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumO+G7sOG7qkzhu5jGr+G7tXfhurXhu5jMgsyA4buSS+G7t2VM4buw4buSS3Yv4bumdw==

Hồng Nhung

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2021

Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2021
2020-10-06 08:03:10

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1499/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long