Cập nhật:  GMT+7
Uzfhu6jFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rhu4I44buDxIN74bumVOG7guG7gTgy4buDxajDqjfhu7LFqD7DrMOp4bqxNsWoPD9vxagp4buyxag+YsWoKOG6s+G6sTbFqD7hu7LFqMSDOCDhurHFqOG7g8Og4bqxN8Wo4bq/4buFb8Wo4bqv4bqtxajhurE2N2HhurHFqOG7g8OgUy834buoVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDquG7tXvDnTzhu6ZU4bquYuG7g8WoPsOsw6nhurE2xag8P2/FqD7hu7LhurE3xago4bu2KcWoxIM4IOG6scWo4buDw6DhurE3xag8w6xlOMWoN2HhurE3xajhu4M34buLKcWoKeG7ssWoPmLFqCjhurPhurE2xag+4buyxajhur/hu4XDncWo4bqv4bu24bqxNsWo4bu34bqx4buDe+G7geG6sXvhu4PFqOG6v+G7hW/FqOG6r+G6rcWoxINl4bqxxag84bq3xag+4bqpOMWo4buDw6zhurnhurE2xajDgzfhu4U64buDxajhu7XhuqvhurE2xajhu4bEkeG6scWoLcWo4buHOOG6sTfFqOG6sSPhuq/FqOG7qFlYV+G7nsWo4bq7xajDozfhu4XFqFnhu57FqG5AxajDijdnxajhurA44bqxN+G7nsWoN+G7hW8y4bqxxajDijdnxajhurA44bqxN8WoKWfhurE2xag+4bqr4bqxNsWoKMOi4bqxxajhu4M3xKkpxag3ODLhurHFqGzhu4nDncWoKMOhxajDijfhurXhurE2xajDueG7uOG6sTfFqOG7h+G7suG7g8WoN2HhurE3xajhu4fEqeG7nsWow7nhuq3hurE2xajDneG6scWo4buDw6DhurE3xajDqjfhu7Lhu4PFqDc4MuG6seG7nsWo4buD4buBODLhu4PFqMOqN+G7suG7oMWow7rDrGUpxag+O+G7hcWoKcSRxajhur/hu4XDneG6scWoPjgx4buFxajhu4Phu4HDncWobuG7sinFqD7DoeG6sTfhu57FqOG6v+G7hW/FqOG6r+G6rcWoKWnDncWoPsOsw6nhurE2xag8P2/FqD7hu7LhurE3xago4bu2KcWo4buD4buBIOG6scWoxIMg4bqxxag+MOG6scWo4buo4bugxq/Gr8avxajhu4PDoMWoPuG6q+G6sTbhu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO5w53DquG7gzjhurfhurHhu6ZUUzjhuq82xagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7pjjDuXvhurHhu4N74buB4bumxajhu4fhu4NvxIN74buS4bumbTg84buDN+G7nMWo4buoWeG7qsavw6pu4buixag3ezg2N+G7g+G7nMWo4buoxq9Yxq/Dqm7hu6Lhu6bFqOG7h+G7gSnhu5Lhu6YvLynhu6Aow53hurfDqjfhu4Xhu4M34bq34bugbOG6sS88e+G7h8Oj4buD4bq3w6ov4bqxe23hu4cv4buq4buq4busWS/hu6jhu6jhu6g8VsavV+G7rFfhu7BX4buDWVlYxq/Eg8avLeG7sOG7qFZZVsavV1lZLVfhu6jhu7Dhu7BWWeG7rsav4buwVuG7oOG6o8OqNuG7psWow53Eg+G7g+G7kuG7puG7guG7gTgy4buDxajDqjfhu7LFqD7DrMOp4bqxNsWoPD9vxagp4buyxag+YsWoKOG6s+G6sTbFqD7hu7LFqMSDOCDhurHFqOG7g8Og4bqxN8Wo4bq/4buFb8Wo4bqv4bqtxajhurE2N2HhurHFqOG7g8Og4bumxahtODzhu4M34buS4bum4buoWeG7qsav4bumxag3ezg2N+G7g+G7kuG7puG7qMavWMav4bumxagvVFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7nDncOq4buDOOG6t+G6seG7plTDueG7sinFqD7huqk4xajhu4PDrOG6ueG6sTbFqCjDocWoPsOsw53FqGwxxagpxJHFqOG6v+G7hcOd4bqxxag+ODHhu4XFqOG7g+G7gcOd4bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVOG6vuG7heG7ssWo4buD4buBYeG6sTfFqD44MeG7hcWo4buD4buBw53hu57FqCjDrGUpxag+O+G7hcWoKcSRxajhur/hu4XDneG6scWoKeG6reG6sTbFqMOd4bqxxahu4buyKcWoPsOh4bqxN+G7nsWoKeG7sinFqD7huqk4xajhu4PDrOG6ueG6sTbFqD5Axag+ODHhu4XFqDfhu7ThurE3xag+w6zDqeG6sTbFqDw/b8WoPuG7suG6sTfFqCjhu7Ypxagp4buyxag+YsWoKOG6s+G6sTbFqD7hu7LFqOG6v+G7hcOdxajhuq/hu7bhurE2xag44bqx4buDe+G7geG6sXvhu4PFqOG7g+G7gSDhurHFqOG7g+G7gcOd4bqxNsWobXsoxahtbW3hu6BsOGzDnVhY4bug4bqxe+G7g+G7oMWo4buC4buB4bq34bqxNsWoPuG6s+G7nsWo4bqwNuG7hW804bqxxajhu4JmxahMOCDhurHhu57FqOG7hzjhurE3xajhurEj4bqvxajhu6hZWOG7rsWo4bq7xajhu4fhuqnFqOG7rlfhu57FqOG7g2PFqOG7rOG7nsWow6M34buFxajDqjfhuqnFqOG7sOG7nsWo4buCP+G6scWo4bu1w6zhurE2xajhu4I34buFLOG6seG7nsWo4bq+4buFLOG6scWo4buo4buq4buexajhu4LDisWo4bu14bqrxajDuTc5xajhuq444bqxN8WoxIPhu7TFqCk3acWo4buD4bu0OMWow6M34bq34bu44bqxxag+4buy4bqxN8WoKOG7tinFqCnhu7LFqD5ixago4bqz4bqxNsWoPuG7ssWoKTrDqsWo4buDY+G6sTbFqD7hu7Y4xajEg8Oz4bugxahMOCDhurHFqCnhu4XhurE2xagpOsOqxajhurE3ODHhu4XFqOG7g+G7tDjFqMOjN+G6t+G7uOG6scWoPuG7tjjFqMSDw7PFqD7hu7LhurE3xago4bu2KcWobGU4xag34bu24bqxxajhuq/hu4spxajDozfhurfhu7jhurE2xajhu67Gr+G7oMavxq/Gr8WoPjgz4bqvxag+MOG6scWo4buqxq/Gr+G7oMavxq/Gr8WoPjgz4bqvxahR4bqvYuG7g8WoPjgz4bqvxagp4bqzxag2OOG7ssWo4bq/4buFb8WoPmM4xajhu4Phu4nFqOG7qMav4bugxq/Gr8avPsWoPjDhurHFqOG7rsav4bugxq/Gr8avxag+4bqr4bqxNlLFqCk34bq3xagp4buyKcWoPuG6qTjFqOG7g8Os4bq54bqxNsWow6M34buyKcWo4bqxN8Od4buFxajhu4Phu4Eg4bqxxag+w6HDncWoKOG7tOG6scWo4buDw6DhurE3xajDijdmxajhu4I3w6LFqGzhu7TFqOG7gsOKxajhu7Xhu7g4xajDijfhurXhurE24bugxajDueG7sinFqD7huqk4xajhu4PDrOG6ueG6sTbFqOG6v+G7heG7uOG6scWoxIPDs8Wo4buD4bu0OMWow6M34bq34bu44bqxxagpOsOqxag+4bu2OMWoxIPDs8WoKTc4w53FqCk94buDxajhu4M34bu04bqxN8Wo4bqxNzgx4buFxajhu4Phu7Q4xajDozfhurfhu7jhurHFqD7hu7LhurE3xago4bu2KcWoPjPFqCnhu7Ipxagp4bq34bqxxago4bu2KcWoPiPhurE2xajhurE3LMOqxahs4bu04bq3xajhu4Phu4HDneG6sTbFqG17KMWobW1t4bugbDhsw51YWOG7oOG6sXvhu4PFqOG7gzfEqSnFqDc4MuG6scWobDgyKcWoKeG7ssWoKcOs4bq5KcWoKeG7sinFqOG7g+G7gSzhurHFqCjhurPhurE2xag+4buyxagpacOdxajhurE3ODHhu4XFqDY44bu4OMWoKOG6s+G6sTbFqD7hu7LFqOG7g+G7gSDhurHFqOG7gzcwxag2OGU44buexajhu4Phu4HhurfhurE2xag+4bqzxagp4bqzxahN4bq34buBxIM8KeG7hcOqxajhu6rGr+G7quG7qsWobGU4xajhu4fhuqnFqOG7gzgx4bqxxajhu4Phu4nFqOG7rsWo4buD4buBODLhu4XFqD7huqvhurE2xag+MOG6scWo4buuxq/FqOG7g+G7gTgy4buFxag+4bqr4bqxNi/hu6jFqMOjw6jhurcv4buoxajhu4Phu4Es4bqxxag+OuG7heG7oMWo4bunM8WoPuG6qTjFqMOqN+G6s8WobGU4xagpxJHFqOG6v+G7hcOd4bqxxagpN+G7iynFqOG6sSPhurE24buexajhurE34bqz4bqvxag+4bqpOMWo4buDw6zhurnhurE2xajhu4Phu4Eg4bqxxag+QMWo4buHasWoPGjhurE2xagp4buyKcWo4bqxMeG6scWo4buD4bu44bqxNsWo4bqv4bu24bqxNsWobkDFqDdiOMWo4bqxN8Osxahaw53Eg+G6t+G7nsWow73DnSl7KOG6t+G6t8Oj4buexahMOCh74buB4bue4bug4bug4bugxag+M8WoxIM4IOG6scWoxIPhu7YpxahsZTjFqOG6sTfDneG7hcWobOG7tMWo4buDN8Od4bqxN8Wo4buD4bq34buy4bqxxajhu4M4MeG6scWo4bq/4buFw53FqCk34buFbzPhurHFqMOjN+G6t+G7uOG6scWo4bqxNj/hurHFqDfhu7ThurE2xahsZTjFqOG6sWI4xag84buF4bqxNsWo4bqxNuG7heG7jcWo4buD4buBw53hurE2xajhurE3w6zFqCk34buFbzPhurHFqOG7gzgx4bqxxag34bu04bqxNuG7nsWobMOdb8Wo4buDODHhurHhu6Dhu6Dhu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO5w53DquG7gzjhurfhurHhu6ZUUzjhuq82xagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7pjjDuXvhurHhu4N74buB4bumxajhu4fhu4NvxIN74buS4bumbTg84buDN+G7nMWo4buoWeG7qsavw6pu4buixag3ezg2N+G7g+G7nMWo4buoxq9Yxq/Dqm7hu6Lhu6bFqOG7h+G7gSnhu5Lhu6YvLynhu6Aow53hurfDqjfhu4Xhu4M34bq34bugbOG6sS88e+G7h8Oj4buD4bq3w6ov4bqxe23hu4cv4buq4buq4busWS/hu6jhu6jhu6g8VsavV+G7rFjGr8av4buD4buw4buuxq9YxIPhu6ot4buw4buoWOG7sMavV+G7rFfhu6otVuG7rlbhu6pZWOG7ruG7qllW4bug4bqjw6o24bumxajDncSD4buD4buS4bum4buC4buBODLhu4PFqMOqN+G7ssWoPsOsw6nhurE2xag8P2/FqCnhu7LFqD5ixago4bqz4bqxNsWoPuG7ssWoxIM4IOG6scWo4buDw6DhurE3xajhur/hu4Vvxajhuq/huq3FqOG6sTY3YeG6scWo4buDw6Dhu6bFqG04POG7gzfhu5Lhu6bhu6hZ4buqxq/hu6bFqDd7ODY34buD4buS4bum4buoxq9Yxq/hu6bFqC9UUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDucOdw6rhu4M44bq34bqx4bumVEws4buDxagpN+G7i+G6sTbFqGxoxajhu7LhurHhu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZU4bu14bqrOMWoVsWoNjjDqcWoxq/Gr8Wo4bqxNuG7tG/FqFgv4buo4buqL+G7qsav4buq4buq4buexajDijfhurXhurE2xajDueG7uOG6sTfFqOG7h+G7suG7g8WoN2HhurE3xajhu4fEqeG7nsWow7nhuq3hurE2xajDneG6scWo4buDw6DhurE3xag+QMWoPuG6q+G6sTbFqMSD4bq34bu24buDxajhu4M4MOG6scWoN+G7tOG6sTfFqMOjN+G7suG6r8Wobn3hu4PFqCk3ZMWo4bq7xagpacOdxagp4buyKcWoPuG6qTjFqOG7g8Os4bq54bqxNsWoKeG6s8WoxIM4IOG6scWo4bq/4buFw53hurHFqOG7g+G7geG6t+G6sTbFqD7DrMOp4bqxNsWoPD9vxag+4buy4bqxN8WoKOG7tinFqDzDrGU4xag3YeG6sTfFqOG7gzfhu4spxagp4buyxag+YsWoKOG6s+G6sTbFqD7hu7LFqOG6sSDhu4XFqOG7g+G7gSDhurHFqOG7g+G7tjjFqMOKN2bFqOG7gjfDouG7nsWo4buCw4rFqOG7teG7uDjFqMOKN+G6teG6sTbFqGzhu7TFqOG7gsOKxajhu7XhuqvFqMO5NznFqOG6rjjhurE34bugxajhurA24bu0b8WoWS/hu6jhu6ov4buqxq/hu6rhu6rhu57FqMO5xJHFqOG6v+G7hcOd4bqxxajDueG7uOG6sTfFqOG7h+G7suG7g8WoPjgx4buFxajhu4Phu4HDneG7nsWow7nhuq3hurE2xajDneG6scWo4buDw6DhurE3xag+QMWo4buBw53FqOG6v+G7hW8w4buDxag+w6HhurE3xajhu4Phu7bhuq/FqDY4a8WoN2HhurE3xajhu4fEqcWoPuG6qTjFqGxlOMWoKOG6qeG6scWoPuG6qTjFqOG7g8Os4bq54bqxNsWobDHFqOG7g2I4xag+4buy4bqxN8WoKOG7tinFqGzhu7TFqD7DneG6sTbFqOG7gzgww6rFqOG7g2gpxag+ODHhu4XFqOG7g+G7gcOd4buexajhuq/hurvFqOG7gWLhurE24bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDtOG7heG7gzfhurfhu4Hhu6ZU4bqwNuG7hW804bqxxajDuTfhu4XhurE2xagtxajhuq7hu7bhurE3xahMODLhu4NTL8OqVA==

Nguyễn Chung - Mạnh Việt

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thắm tình đồng đội

Thắm tình đồng đội
2024-06-13 12:01:00

Có dịp ra thăm Hạt Kiểm lâm trên cụm đảo Hòn Khoai, những ngày lưu lại trên đảo, chúng tôi cảm nhận được sự gắn kết của các anh đang công tác nơi đây. Ðó là tình cảm anh em,...

Phát hiện và di dời quả bom nặng 250kg

Phát hiện và di dời quả bom nặng 250kg
2022-12-05 12:25:00

baophutho.vn Sáng 5/12, Ban CHQS thành phố Việt Trì phối hợp với lực lượng tiêu hủy bom mìn, vật liệu nổ tồn sót sau chiến tranh của Bộ CHQS tỉnh di dời...

Hỏi - đáp pháp luật

Hỏi - đáp pháp luật
2022-11-30 15:42:00

Hỏi: Những trường hợp nào thì công dân bị hạn chế quyền tự do cư trú?

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long