Cập nhật:  GMT+7
4bukw6BW4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7hUnhuqFp4bq1IOG7sOG7pkln4bqhN8Ot4busaTzhu4Xhu6zhuqXDoOG6rcOi4busacOgQOG6pcOg4bus4bql4bqhNOG6peG7rMOiQOG6pcOh4busw6DDreG6pcOh4bus4bqzw6DhuqPhu6zhurVrw63hu6xpw6Bk4bqlw6Hhu6xpZzThuqXhu6wia+G6v+G6pcOh4busIjjhu6zDoeG6oSXhuqHhu6xmw63DtTVp4busw6Ihw63hu6xpw6DDrXvhuqXhu6Qvw6BW4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7hcOAIEBd4buw4bum4bqkw6A84bql4busImvhu4Fb4busaeG6oeG6peG7rH0j4bqn4busW8SpQOG7rGbDrSnhuqXhu6xbw6DDrOG6pcOh4bus4bqlw6Ah4bql4busXSHhuqXhu6zDsjbhu6zDsuG6oTdb4busW+G6reG7rMOiw6lp4bus4bqlw6Dhuq3DouG7rGnDoEDhuqXDoOG7rOG6peG6oTThuqXhu6zDokDhuqXDoeG7rGnDoCDhuqfhu6zDoMOt4bqlw6Hhu6zhurPDoOG6o+G7rOG6pcOhw63DteG7rMOg4bqhOMOiU+G7rOG6pcOhw6DhuqHhu6zhurU94busIjjhu6zDoeG6oSXhuqHhu6xmw63DtTVp4busw6Ihw63hu6xpw6DDrXvhuqXhu6xbI+G7rOG6pcOgIeG6peG7rOG6tWvDreG7rGnDoGThuqXDoeG7rGlnNOG6peG7rCJr4bq/4bqlw6Hhu6xpJOG6oeG7rOG6s8Ogw63hu6zDsm5b4busW+G6ueG6pcOh4busW8Og4bqj4bqlw6Dhu6zhu7E24bql4busw4Dhu4vhuqXDoeG7rGnDoMOtw6lb4bus4buPKuG7rMOAw7Xhu6zhu6lr4bq94bqlw6FT4busacOgPeG6pcOg4bus4buFw6DEkeG7rMOS4bqhN2nhu6xJZ8OjUuG7rOG7qWThuqXDoeG7rEDhuqXhu6xpw6A94bqlw6Dhu6zhu4XDoMSR4busw5LhuqE3aeG7rElnw6Phu6wiKuG7rOG6pcOgQOG6pcOg4busW8Og4bqt4bqlw6Hhu6zDsj3huqfhu6xbw63DqVvhu6zhu48jW+G7rMOi4bqh4bqlw6Dhu6zDsj3hu6xpZ+G6oTfDreG7rGk84buF4bus4bqlw6Dhuq3DouG7rCLEkeG6oeG7rGlr4buB4bqlw6Hhu6xpZzThuqXhu6wiOOG7rOG6tT3DouG7rGdj4bus4bqlw6nhuqHhu6xdw63huqXDoeG7rMOy4buJ4busw7LhuqE3W1Thu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7hcaw4bqnXcO14buw4bum4buk4bqhw6LDoeG7rFvhurVAaGjhu5rhu7DhuqHhu6kg4bqlaSBn4buw4busaGnDteG6tSDhu5rhu7Dhu43huqFdacOgUeG7rFbhu67hu67hu67hu4Xhu49S4busw6Ag4bqhw6HDoGlR4bus4bu0Vlfhu4Xhu49S4buw4busaGdb4bua4buwLy9bVH1A4bqn4buFw6DDrWnDoOG6p1TDsuG6pS9dIGjhurNp4bqn4buFL+G6pSDhu41oL1dY4buuw50vVlZWXcOdVuG7uFlZWOG7tmnDnVbhu7jhu7jhurXhu7gtWFfhu7ZW4buy4bu4WeG7uOG7si3DneG7suG7ssOd4bu0Vlfhu7bhu7hYVOG6t+G7hcOh4buw4busQOG6tWnhu5rhu7BJZ+G6oTfDreG7rGk84buF4bus4bqlw6Dhuq3DouG7rGnDoEDhuqXDoOG7rOG6peG6oTThuqXhu6zDokDhuqXDoeG7rMOgw63huqXDoeG7rOG6s8Og4bqj4bus4bq1a8Ot4busacOgZOG6pcOh4busaWc04bql4busImvhur/huqXDoeG7rCI44busw6HhuqEl4bqh4busZsOtw7U1aeG7rMOiIcOt4busacOgw6174bql4buw4bus4buN4bqhXWnDoOG7muG7sFbhu67hu67hu67hu7Dhu6zDoCDhuqHDocOgaeG7muG7sOG7tFZX4buw4busL+G7puG7pC/hu4Xhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4buFxrDhuqddw7Xhu7Dhu6ZGw60j4busaWfDo+G6pcOg4bus4bq1PcOi4busw7LhuqE3W+G7rGkk4bqh4bus4bup4bq94busZsOtQOG6peG7rOG7qWThuqXDoeG7rEDhuqXhu6xbI1vhu6wixJHhuqHhu6xpa+G7geG6pcOh4bus4bqzw6BA4bqh4bus4bqlw6A84bqlUeG7rOG6ssOg4bqnJeG6pcOh4busVlbDoOG7rOG6pcOhPcO14busVy9XL1fhu65XWFPhu6zhurQ04busRsOtQOG6pcOh4bus4buxbFtT4busaOG6oeG6pcOg4bus4bqlJsOi4busV+G7ruG7rllT4busaWfDrOG7rGkk4bqh4bus4buPKuG7rElna+G6pcOh4busw5Jr4bq94bqlw6FT4busacOgPeG6pcOg4bus4buFw6DEkeG7rMOS4bqhN2nhu6xJZ8Oj4busW+G7i+G6pcOh4bus4bu24bus4bqlw6Fr4bq/4bqh4bus4bqzw6AjW+G7rGln4bqn4bqlw6Hhu6zhuqXDoOG6rcOi4busW8SpQOG7rMOiw6PhuqXDoOG7rCJA4bqlw6Hhu6zhuqXDoWXhuqHhu6zDrcSR4bqlw6Hhu6zhuqVrw6pb4busaSThuqHhu6zhurPDoMOt4busw7JuW+G7rFvhurnhuqXDoeG7rElna+G6v+G6pcOh4bus4bupQOG6p+G7rCIs4bqlw6Hhu6zhuqXDocOgNuG7rOG7hMOgw6zhu6xJw6DhuqtT4busacOgw63DqVvhu6zhu4XDoGvhur/huqXDoeG7rMOSIeG6peG7rOG7hMOgw6xT4busacOgPeG6pcOg4bus4buFw6DEkeG7rMOS4bqhN2nhu6xJZ8Oj4busacOgw6Phu6xpw6Aow7Xhu6xX4busacOgQOG6pcOg4bus4bql4bqhNOG6peG7rMOhZcOi4bus4bqkw6HDrcO1OeG6peG7rOG7hMOg4buL4bqlw6Hhu6zhu5fhuqXDoOG7rOG7q2vhur3huqXDoVPhu6xo4bqh4bqlw6Dhu6zhuqUmw6Lhu6xX4buu4buuw53hu6zDsj3hu6zhuqTDocOtw7U54bql4bus4buEw6Dhu4vhuqXDoeG7rOG7l+G6pcOg4busScOtKOG6pVPhu6xo4bqh4bqlw6Dhu6zhuqUmw6Lhu6xX4buu4buu4buyU+G7rFvhu4vhuqXDoeG7rGlnw6zhu6xpJOG6oeG7rOG7jyrhu6xJ4bqhNOG6peG7rOG6suG6oTThuqVT4busw6DDrcO1N+G6peG7rOG6tCHDouG7rEnDoEDhuqfhu6wi4bqh4busZsOtQFThu6zDgEDhuqHhu6zhuqXDoOG6rcOi4busIirhu6xb4bqt4bus4bq14bq/4bqh4busZsOtQOG7rGnhuqE14bqlw6Hhu6zhurUk4bqh4busw7I94bus4bqzw6DhuqE0w63hu6zhurPDoOG6o1vDoOG7rOG6pcOgQMOtVOG7rEhAw63hu6wi4bqt4bus4bqlw6Dhuq3DouG7rFvEqUDhu6zhu7FsW+G7rCIq4busXWXhuqXhu6wiw63hurnhuqHhu6xpw6Ag4bqn4bus4bqlw6Dhuq3DouG7rFvEqUDhu6zhu6tr4bq94bqlw6FT4busIjXhuqXhu6zhurPDoMOt4busw7JuW+G7rOG7jyrhu6zDgMO14bus4bupa+G6veG6pcOhU+G7rGnDoD3huqXDoOG7rOG7hcOgxJHhu6zDkuG6oTdp4busSWfDo1Phu6zhu6tr4bq94bqlw6Hhu6wiKuG7rMOh4bqr4bqh4busW8Og4bqn4busWeG7rOG6pcOha+G6v+G6oeG7rH0k4bql4busW8SpQOG7rMOiw6PhuqXDoOG7rFvDoDvhuqXhu6zDsj3hu6wiI+G6pcOg4bus4bq0NOG7rEbDrUDhuqXDoeG7rOG7sWxb4busw7I94busw6LDqWnhu6zhuqXDoWvhur/huqHhu6zhuqXDs0Dhu6xpZ+G6p+G6pcOh4bus4bqlw6Dhuq3DolThu6zGsOG6oTVp4busaeG6oeG6peG7rOG7sWxb4busfcSD4busIiPhuqXDoFPhu6xbI1vhu6wixJHhuqHhu6xpa+G7geG6pcOh4busW+G6qeG6peG7rOG6tSThuqHhu6xpZ+G6p+G6pcOh4bus4bqlw6Dhuq3DouG7rCIq4bus4bq1KMO14busw6DDreG6pcOh4bus4bqzw6DhuqPhu6zDoWXDouG7rF1A4bqn4bus4buFw6Dhuq3huqXDoeG7rOG6teG7geG6pVPhu6xdQOG6p+G7rOG7hcOgQMO14busw7I94busXUDhuqfhu6zhu4XDoMOq4busIjjhu6xpw6PDouG7rOG6pcOg4bqtw6Lhu6xbxKlA4bus4bura+G6veG6pcOh4busaWcl4busacOg4buLU+G7rOG6s8Og4bqh4busWyNb4busIsSR4bqh4busaWvhu4HhuqXDoeG7rMOiQOG6pcOh4busw6DDreG6pcOh4bus4bqzw6DhuqPhu6zhurU04bql4busIjXhuqXhu6zhurPDoMOt4busw7JuW+G7rFvhurnhuqXDoeG7rFvDoOG6o+G6pcOg4bus4buxNuG6peG7rMOA4buL4bqlw6Hhu6xpw6DDo+G7rOG6pcOg4bqtw6Lhu6xbxKlA4bus4bura+G6veG6pcOh4busIirhu6x9YuG7rFvDoCTDtVThu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7hcaw4bqnXcO14buw4bumScOtw7Xhu6zDsuG7ieG7rMOy4bqhN1vhu6xbw6BrQOG7rOG7jyXDteG7rGdA4busw6A8w63hu6xmw60l4bus4bqlw6HDoOG6oTTDouG7rGln4bqr4bqlw6FT4bus4bqlw6Br4bqlw6Hhu6zDoD3huqXDoOG7rMOy4bqh4busw6JA4bqlw6Hhu6xpw6Ag4bqn4busw6DDreG6pcOh4bus4bqzw6DhuqPhu6zhuqXDocOtw7Xhu6zDoOG6oTjDouG7rOG6tWvDreG7rGnDoGThuqXDoeG7rGlnNOG6peG7rCJr4bq/4bqlw6Hhu6zDssOq4bqh4busw6Lhu4lb4busIuG6o1vDoOG7rCI44busw6HhuqEl4bqh4busZsOtw7U1aeG7rMOiIcOt4busacOgw6174bql4busWyPhu6zhuqXDoCHhuqXhu6xbxKlA4busWyNb4busIsSR4bqh4busaWvhu4HhuqXDoeG7rCIq4busw6Ehw7Xhu6wl4bqlw6Dhu6zDoGvhu4fhuqXDoeG7rOG7jyjDreG7rCI14bql4busacOj4bqlw6Dhu6zDoMOj4bqlw6Dhu6zhu5fhuqRJSeG7rGlnNOG6peG7rCLEg0Dhu6x9PeG6peG7rMOyPeG7rMOhIcO14busw6DhuqdA4bqlw6Hhu6zDokDhuqXDoeG7rGln4bqn4bqlw6Hhu6xmw60p4bql4busW8Ogw6zhuqXDoeG7rOG6pcOgIeG6peG7rF0h4bqlVOG7pC/hu4Xhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4buFxrDhuqddw7Xhu7Dhu6bDgOG6oTfhuqVT4bus4bup4bq94busZsOtQOG6peG7rOG7qSXhuqXDoOG7rGgjaeG7rCLhuqE2w63hu6xpZ0Dhu6zhu6lk4bqlw6Hhu6xA4bql4busacOgPeG6pcOg4bus4buFw6DEkeG7rMOS4bqhN2nhu6xJZ8Oj4busIkDhuqXDoeG7rGnhuqE14buF4busaeG7iVvhu6wiKMOt4busaWdA4bqlw6Dhu6zhurU9w6Lhu6xnY+G7rMOgPeG6pcOg4busw7LhuqHhu6zDsj3hu6zhu49v4bus4bq1w7Thu6xbI1vhu6wixJHhuqHhu6xpa+G7geG6pcOh4busacOgIOG6p+G7rGbDrcO14busIsSD4bqlw6Dhu6xbxKlA4bus4buFw6Aj4buF4bus4bq1w608aVThu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7heG7l8OtacOg4bqnZ+G7sOG7psOCJOG6pcOg4busw5LhuqE3aeG7rC3hu6xJZynhuqXhu6zDgCXhuqHhu6Qv4buF4bum

Mạnh Việt - Trần Hải

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
2023-01-31 08:42:00

Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 741 (Bộ CHQS tỉnh Điện Biên) là đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cơ động xử trí các tình huống về an ninh chính trị, tham gia phòng chống...

Tết ấm tình quân dân

Tết ấm tình quân dân
2023-01-20 11:57:00

baophutho.vn Cứ mỗi độ Xuân về, Bộ CHQS tỉnh lại tổ chức chương trình Tết quân dân - đưa bộ đội về cùng vui Xuân, đón Tết với nhân dân ở một vùng quê cách...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long