Cập nhật:  GMT+7
IeG7hSJb4bqpxKk3cHDhu7h94bujUWZxxKljfShR4buhcmvhu4Nb4buecuG7j+G6qVvhu4VsOWtbceG7hWbDqmtb4bqp4buZW3Dhu5tb4buj4buFOOG7o1vEqXdbYuG6v1vhuqnhu4Vy4bqla1vhuq1pW+G7oTdbcWbhur1rW+G7ieG7s1tx4buFcsOicVtw4buPIS/hu4UiKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KCFmauG7g1tw4buh4bqp4bu4fS8v4bqpOuG6rTds4buj4buFcnHhu4VsOuG7sWsv4bqrY3Dhu4lxbOG7oy9rY+G7rXAvIjYxMC8xNuG6qyJdNCIzXTZxIjM0MTIzxKkiOuG7i+G7o+G7g31bLyghL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G7hGM34bqrfShR4buFY2xbceG7oXJ24bq9a1tx4buF4buNa+G7g1tr4buFOVtr4bul4buV4bqpW1Hhu6Fya+G7g1vhu55y4buP4bqpW2vhu4M5dlsgMy8iXVti4bulN1txZms/W+G7nnLhu4/huqlb4buFw7RmW2vhu6Xhu5Xhuqlbazl2W2LDoFtx4buF4buNa+G7g1vhu59yN1tiYWxbxKlyw6JxW2rhu5VmW+G7seG6vVtqw6Bb4buFbTc/W2I4a+G7hVvhuqvhurNyW+G6reG7peG7leG6qVvhu4VsOWtbceG7hWbDqmtb4bqp4buZW3Dhu5tb4buj4buFOOG7o1vEqXdbYuG6v1vhuqnhu4Vy4bqla1vhuq1pW+G7oTdbauG6o3FbcWbhur1rW+G7ieG7s1tx4buFcsOicVtw4buPOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KEvhu4PhurdrW+G7hTlr4buDW3Hhu6Fya+G7g1vhu6Xhu5lr4buDW1Hhu6Fya+G7g1vhu55y4buP4bqpW2LDoFtx4buFOWvhu4VbxKnDouG7o1tqw7RxW2vhu4Vtaltr4buD4buFZuG6uWtb4bqp4bunclvhu7E5bFtr4bqhalsgXSIxW2Lhur9b4buhN1tq4bqjcVtiw7Vr4buDW3Fm4bq9a1vhu4nhu7NbceG7hXLDonFbcOG7j1tr4buFw6NqW+G7g2bDoWpb4bqp4buFZlvhu6Phu4VnW8Sp4bulcltx4buF4buNa+G7g1txZuG6vWtb4buDZuG6s3ZbceG7oXJ24bq9a1tx4buF4buPa+G7g1vhu7E5W3Hhu4Vz4bqpW2LhuqV2W+G6qTjhuqlba+G7hTlb4buFbGHhuqnhu4VbYmlr4buFW+G6qeG7hWdr4buFW3A44bqp4buFW+G7iWbhur9qW3BsOHFba+G7g3LDtWtb4bqpcmvhu4NbcWbhur1rOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KFHhu4U4a+G7g1tx4buh4bul4buV4bqpW2rDtHFb4bufcjdrW+G6qeG7heG7p+G6qVvhu4Nm4bqzcltx4bq5a1vEqTlqW+G7sWbDquG6qVtx4buhbGvhu4NbS+G7g+G6t2tb4buFOWvhu4NbceG7oXJr4buDW+G7peG7mWvhu4NbUeG7oXJr4buDW+G7nnLhu4/huqlb4bqp4buFbFvhuq1m4bq7cVtr4bul4buV4bqpW2s5dlti4bq9W+G7r3LhurNxW8SpbGFmW3Fm4bq9a1vhu4nhu7NbceG7hXLDonFbcOG7j1tq4buVZltww6lb4bqpbVtqw7RxW3Dhu49bYmbhur9qW3Hhu6Xhu5lr4buDW2LDtWvhu4Nb4bux4buVZltiw7Vr4buDW3Fm4bq9a1vEqGbhuq3hu6E3W+G6qcO6N1vhu4Y34bqpY+G6rWxs4buJW+G7sTlb4bqpbVtx4buF4bq/W2Lhu6XGoeG6qVtw4bupW+G6q3Vr4buDW3Hhu6HhurlrW+G6qTjhuqlba+G6vWtbccOha+G7g1tx4buFN2vhu4VbcWw4a1vEqeG7lWtba+G7heG7pVvhu6xj4bqo4buFN3Fb4buxOVvhu7XEqWbhu6M3djohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShR4bq3a1vhu4RsN1vhu6/DoFvhuqnhu4VsW+G6rWbhurtxW8SocsOicVtqw6Bb4buFbTdb4bqpw7o3W1Hhu6Fya+G7g1vhu55y4buP4bqpP1vhuqltW+G7hWbDqnJbxKnGsOG6qVvhu7E5bFtr4buDOXZbIi8iLyBdIF0/W2vhu4XDo2pbanXhuqlbYmfhuqnhu4VbcWFsW2Jm4bq9clvhu4lmw6prW+G6qeG7hWxbcMawW+G7o+G7hThxW3Hhu6Fm4bq/a1vhuqnDujdba+G7gzlr4buFW+G7iWZr4buFW+G6q2w3a+G7hVtqw6Bb4buFbTdb4buxOVtiw6FqW+G6rcOhbFs3a1trZmvhu4Vb4bqp4buFbFvhu4nhu4Xhu41r4buDW+G7g2Y3a1tqYWvhu4Nb4buxOVtx4buF4buNa+G7g1txZms6W8SocsOicVvhu59ydltiaWvhu4Vba+G7hTlba+G7peG7leG6qVvhu4nhu4VyduG6u2tb4buJ4buFZ+G6qeG7hT9b4buF4buTW3Hhu6HGoVtr4buD4buFZuG6uWtb4bqp4bunclvhu7E5W+G7p2vhu4Nb4bqrdWvhu4Nb4buJ4buFbDdb4buFb+G6qS3huqnhu41r4buDW2vhu4Phu4XDqlvhu7E5bFtqw6Bb4buFbTdb4buxOVtiw6FqW+G6rcOhbFtxZ2vhu4Vb4bqtw6FsW2rDonE6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0o4bqo4buFw7pbcWnhuqnhu4VbUeG7oXJr4buDW+G7nnLhu4/huqlbUcOi4bujW+G6qMOia1vhuqxoa+G7hVvhuqnhu4VsW+G6rWbhurtxW3Fy4bq1a1tx4buh4bul4buV4bqpW+G7ocOja+G7g1tr4bul4buV4bqpW2s5dltr4bq5a1ti4bqldltr4buFN2vhu4VbcMawW+G7o+G7hThxW3Hhu6Fm4bq/a1vhuqnDujdb4bqp4buNa+G7g1tr4buD4buFw6pb4bqtxKls4bqp4buJ4bqp4buFN2ZrW8SpOWpb4bqp4buPcVvEqcOyZlvhuqnhu4VsW3DGsFti4buRZltq4buVZjohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShRZuG6vWtbYmbDqmtbceG7qVti4bulxqHhuqlbYuG6vVvhu69y4bqzcVvhuqnDujdb4buGN+G6qWPhuq1sbOG7iT9bYsOgW8SpOWpb4bqr4bqzdlvEqeG6uWtbauG7j2ZbxKlsW2vhu4NhZlvhuqnDujdb4bqpOOG6qVtr4buFOVvhu59yw6FrW8Spd1txbDlrW+G6qeG6tXJb4buhw6Nr4buDW2ttW+G6qW1bceG7heG6v1tr4buFN2vhu4Vb4bqp4buFbWvhu4NbceG7oeG7m1tx4buFOWvhu4VbasO0cVvhu4Voa+G7hVtx4buF4bun4bqpW3Hhu4U3a+G7hVtxbDhrW+G7ieG7s1tx4buFcsOicVtw4buPW3Hhu4Xhu49r4buDW3Hhu6FpW+G7sTlbxKk5W+G7ieG6uWvhu4Vb4buh4bupN1txZuG6vWtb4bufcjdbamFr4buDW+G7r8OgW+G7hcO0ZjohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSjEqGbhuq3hu6E3W8SpOVtqw7RxW8SpbGFmW3Fm4bq9a1vhu4nhu7NbceG7hXLDonFbcOG7j1ti4bulxqHhuqlb4buF4buTW3Hhu6HGoVvhuq3hu5tmW+G6q8awW3Hhu6Hhu6tbcTlmW3DDoWtbceG7oWxr4buDW3Hhu4Xhurtb4buDZuG7lWZbceG7hcaw4bqpP1vhuq03bFvhu4PDtWpbcWbhur1rW+G7g+G7qWZba+G7g+G6t2tb4buFOWvhu4M/W+G6qeG7heG7p2vhu4Nb4buJ4buFbDhrW+G6qeG7hWdr4buFW+G7o+G7hcO6W2vhu4PhuqNrW+G7hWFrW+G7sTlbYuG7pcah4bqpW2vhuqNqW+G7g2bhu6tb4bqt4bubZltqw7RxW+G7hcO0Zltiw7Vr4buDW+G7g2Y4altwOHE6W+G6qOG6s3JbceG7oXPhuqlb4bqpw7o3W2ttW2vhu4XDo2pbanXhuqlbYmfhuqnhu4VbceG7hXPhuqlbYuG6pXZba2bhur1qW3Fma1vhu7E5W+G7kWtbYmlr4buFW+G7g2Y4W+G6qcOhOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KOG7gmbhu49r4buDW2vhu4Xhu6Vb4bqpOOG6qVvEqWxhZltxZuG6vWtbYmbDqmtbceG7qVvhu4nhu4U44bqpP1vhuqk44bqpW+G7g2Y3bFvhuqtp4bqp4buFW8SoZuG6reG7oTdbcMOpW2Lhu6XGoeG6qVvhuqlya+G7g1vhuqnhurPhu6Nb4buxOVvhu4Phu4VmW8SpYWZb4bqt4bubZltqw7RxW+G6rcSpbOG6qeG7ieG6qeG7hTdmaz9bxKk5W2rDtHFbcOG7kVvhuqk4Zlvhuqnhu4Vya+G7g1vhuqnDujdb4bqpOOG6qVvhu4NmN2xb4bqraeG6qeG7hVti4bulxqHhuqlb4bqrcnZbceG7oWhb4bqt4bubZltqw7RxW2pha+G7g1vEqeG7peG7lWZb4bqpOOG6qVtqOHZbcWdr4buFOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bu1cnHhu4Vs4buhfShR4buFY2xbUVHhu67hu7BLIS/hu6Mo

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long