Cập nhật:  GMT+7
ứỊýxÉÓẢÙÙỡwTỉỈỤÓẼwừỉÚỦỌÌxíỦỖÉxÙẬỌxÙĂỌÌxỤỊŨÉxẺDỶxỊQTxỤÃÉxÉỊỈỄỌxÓỬQÉxÝỠỈxẫÌẢứ/ỊýừứTxÉÓẢÙÙỡwTăẼẢẸwừẫÌĂỶxỵý/ýỳùx0ỊỪxỤKÉỊxỉÚỦỌÌxíỦỖÉxỉCTx0CỌx JỌỊxũồỈxấỈỌTỈỌÌưxỤỦỶỂỌxEỖxỔỌÌxÙẬỌxÙĂỌÌxÉỊỦỌÌxÙỮÉxÝỠỈxỉỜỌÌxỤỊỖỌÌxẫÌẢxôÓẢẸỈÒỈÚxiỦỤỈỌxũôÓẢ-ẺỈ-ÒỈẢxiỦ-ỤỈỌưxÉỪỌÌxÉỖxÙWxỤỈỌxÉCỶxÉỊĨỌỊxỤÚKxÝĂxÉỊỈỄỌxÓỬQÉxẺỔỈxEỂỌùxÉỰỌÌxỌỊỬxÒRxÚỚỌÌxỊQTxỤÃÉxỤỊWÉxÉỊẪỤxÙỎỌÌxTỊỬỞỌÌxỤÚỂỌxÒỐỈxÒẤỤụứ/TừứTxÉÓẢÙÙỡwT ỎẸỶwừứỈÒÌxẢÓỤỡwwxÙÚÉỡwỊỤỤTu//ẸẢỌÌÉỎỌÌÙẢỌụÝỌ/1%ỉ%/y/ỳyýÁ/ýỳ/ÒẼẸỈỦÒ_ẢUỤỌÀỷỹýyAỵ-ýỹ_ỵỳ_ỹÀ_AỳAụNTÌwxỲỈẸỤỊỡwỹyyTỴwx/ừứTừ0ỊỪxỤKÉỊxỉÚỦỌÌxíỦỖÉxỉCTx0CỌx JỌỊxũTỊẰỈưxÝĂxỉỜỌÌxỤỊỖỌÌxẫÌẢxôÓẢẸỈÒỈÚxiỦỤỈỌxỤẮỈxÉỦỚÉxÌẤTxRxăẮxẩỔỌùxỉÚỦỌÌxíỦỖÉxỌÌĂỶxỷ/Ạụứ/TừứTxÉÓẢÙÙỡwT ỎẸỶwừỉỊẼỎxTỊÕỌÌxÝỈỂỌxỉỉồôẫxỤẮỈx ẴÉxầỈỌỊùx0ỊỪxỤKÉỊxỉÚỦỌÌxíỦỖÉxẺỬẢxÚẢxỤỦỶỂỌxEỖxỤÚỂỌxỤÚỎỌÌxỤỊỔỌÌxẺỈGTx0ỊŨÉxÒVỌÌxẫẲÒxÒỠỈxÌXỈxỉỜỌÌxỤỊỖỌÌxẫÌẢụxỉÚỎỌÌxỤỊỔỌÌxẺỈGTùx0ỊỪxỤKÉỊxỉCTx0CTx JỌỊxỤỊẢỶxÒẤỤxỤỎĂỌxỤỊHx0ỊĨỌỊxTỊỪxÝĂxỌỊẨỌxẸẨỌxỉÚỦỌÌxíỦỖÉxÌXỈxỌỊYỌÌxÓPỈxÉỊŨÉxÒVỌÌxỤỖỤxẺẾTxỌỊẪỤxẺỄỌxỉỜỌÌxỤỊỖỌÌxiỦỤỈỌxÝĂxỌỊẨỌxẸẨỌxẫÌẢụxẹỌÌxỉCTx0CỌx JỌỊxỌỂỦxÚỘxỉÚỦỌÌxíỦỖÉxÉỊỪxỤÚỬỞỌÌxỤỊŨÉxẺDỶxẺỈFỦxTỊỖỈxÉỊỈỄỌxÓỬQÉxUỦỖÉxỤỄxÝỠỈxẫÌẢùxÉỰỌÌxỌỊỬxỊQTxỤÃÉxẺHxÌẤỤxỊÃỈxỌỊYỌÌxỤỊĂỌỊxUỦẰxÒỠỈxỤÚỎỌÌxTỊÃỤxỤÚỈHỌxUỦẢỌxỊGxÙỎỌÌxTỊỬỞỌÌụx0ỊỪxỤKÉỊxỉÚỦỌÌxíỦỖÉxỌỊẪỌxÒẮỌỊxÚÂỌÌxỳyýÀxÝĂxỳyýẠxÙỆxÓĂxỌỊYỌÌxỌẲÒxỊQTxỤÃÉxÝĂxỤÚẢỎxẺỜỈxÌỈYẢxỊẢỈxỌỬỠÉxRxÉẪTxẺKẢxTỊỬỞỌÌùxỤỊẼỎxẺÕxỌỊYỌÌxÉÃÉxÙWxOỈGỌxỌĂỶxÉỊẴÉxÉỊẴỌxÙỆxỤỊŨÉxẺDỶxÌỈẢỎxÓỬỦxỤÚẢỎxẺỜỈxÉẪTxẺKẢxTỊỬỞỌÌxÌỈYẢxỉÚỦỌÌxíỦỖÉxÝĂxẫÌẢùxẺƠỌÌxỤỊPỈxUỦẰỌÌxEÃxỸxỤỬRỌÌxỊẢỈxEỂỌxÉÕxÒỖỈxUỦẢỌxỊGxỊYỦxỌÌỊKxỤÚỬPỌÌxỤƠỌxÉỰỌÌxỌỊỬxỤỊẼỎxẺỦỜỈxTỊÃỤxỤÚỈHỌxÝĂxỤỊKỌỊxÝỬQỌÌxÉỊỦỌÌụxỉỊẼỎxỔỌÌxỉCTx0CỌx JỌỊùxỌẲÒxUỦẢxẺẶxÉỊỮỌÌxOỈỄỌxỌỊYỌÌxỤỈỄỌxEỚxUỦẢỌxỤÚỐỌÌxỤÚỎỌÌxÝỈGÉxTỊÃỤxỤÚỈHỌxUỦẢỌxỊGxỊQTxỤÃÉxẺỖỈxỤÃÉxÉỊỈỄỌxÓỬQÉxỤỎĂỌxẸỈGỌxỉÚỦỌÌx-xẫÌẢụxăẢỈxEỂỌxẺẶxỤỊHxỊỈGỌxÙWxỪỌÌxỊỚxÝYỌÌxÉỊẴÉxẸĂỌỊxÉỊỎxỌỊẢỦxÝFxÉÃÉxÝẪỌxẺFxÓỈỂỌxUỦẢỌxẺỄỌxÓQỈxĨÉỊxÉỪẢxÒỢỈxEỂỌụứ/TừứTxÉÓẢÙÙỡwT ỎẸỶwừ ỂỌxÉẮỌỊxẺÕùx0ỊỪxỤKÉỊxỉÚỦỌÌxíỦỖÉxÉỰỌÌxOỊẦỌÌxẺKỌỊxÚÂỌÌxÉÃÉxẸWxÃỌxÉỊỈỄỌxÓỬQÉxÝĂxUỦẢỌxỤÚỐỌÌxÉỪẢxỊẢỈxỌỬỠÉxẺẢỌÌxỤỈỄỌxỤÚỈHỌxÒẮỌỊxÒỆúxỊQTxỤÃÉxỤÚỎỌÌxÓMỌỊxÝWÉxẺỜỈxÒỠỈxÝĂxỌỔỌÌxỌÌỊỈGTùxÉỰỌÌxỌỊỬxÌỈẢỎxÓỬỦxỌỊẨỌxẸẨỌxÝĂxỤÚẢỎxẺỜỈxỤÚỦỶFỌxỤỊỔỌÌxẺẢỌÌxỌRxÚỚụxỉỊẼỎxỔỌÌxỉCTx0CỌx JỌỊùxỉÚỦỌÌxíỦỖÉxÝĂxẫÌẢxÉỰỌÌxẸỦỶxỤÚJxÙWxTỊỖỈxỊQTxÉỊẤỤxÉỊỆxÝĂxỊỈGỦxUỦẰxỤÚỎỌÌxÉÃÉxÝẪỌxẺFxUỦỖÉxỤỄxÝĂxOỊỦxÝWÉùxẺƠỌÌxỤỊPỈxÉÕxỌỊYỌÌxẺÕỌÌxÌÕTxUỦẢỌxỤÚỐỌÌxỤÚỎỌÌxÝỈGÉxÌJỌxÌỈYxỊỎĂxEJỌỊxÝĂxỜỌxẺKỌỊxỤỊỄxÌỈỠỈụứ/TừứTxÉÓẢÙÙỡwT%ỦỤỊỎÚwừỉỊẼỎxỉỉồôẫứ/Từ

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Mỹ cắt giảm viện trợ ngân sách cho Liên hợp quốc

Mỹ cắt giảm viện trợ ngân sách cho Liên hợp quốc
2017-12-26 08:06:36

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết đã đàm phán về việc cắt giảm một khoản viện trợ trị giá 285 triệu USD cho ngân sách hoạt động của Liên hợp quốc giai đoạn 2018-2019.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long