Cập nhật:  GMT+7
4buq4bqv4buyWTHhuqkq4buJ4buJUFjDrcSo4bqxxKnhuqk0WOG7sMSo4buLamLEg1nDjGrhur0xWcSp4bqv4bq7YsSDWTAmY1kxKlnEqcO1WeG7kWNixINZxKnhuq/DsllAWTJjWTFr4bqrWcSD4bqxKlkxW+G6q+G7qi/huq/hu7Lhu7Dhu6rDrVkx4bqpKuG7ieG7iVBYw63huq40KjJY4buwxKjhu4tqYsSDWcOMauG6vTFZxKnhuq/hurtixINZMCZjWTEqWcSpw7VZ4buRY2LEg1nEqeG6r8OyWUBZMmNZMWvhuqtZxIPhurEqWTFb4bqr4buqL8Ot4buwxKjhu4tqYsSDWcOMauG6vTFZ4buR4buNKlkxZFnEqeG6rznhuqtZ4bqr4bq/xKlZxKnhu4vDs2ZixINZ4bqvZ8OtWcSpw7VZ4buRY2LEg1kyY1kxa+G6q1nEg+G6sSpZMVvhuqvhu6ZZeHvhu5VZ4bqpP1nEqeG7i8OzZmLEg1nhuq9nw61ZxKnDtVnhu5FjYsSDWcSp4bqvw7JZYi7huqtZMmNZYuG6r+G6seG6o+G6q1ky4bq1MeG6r1kww6Bi4bqvWWI/4buVWcSp4buNWTNballiLuG6q1kzYWJZYirhu5VZaFnEqOG7i2pixINZw4xq4bq9MeG7puG7quG6seG6q8SDWSrhuqnhurHEg2JQWOG6q+G6sTIy4bqpNFhZX8Oj4bqpUFhYWeG7ieG7izFQWOG6r8SpxKnDrcOaLy/hurHhuqsqxIM04buJPeG7pjIqYsSp4buL4bqx4bumMWPhuqvhu6bhu5FiL0rDreG6qWMqMjQyL+G6r2pjYsSDYsSp4buyL+G7tMOdw50lL8Od4buyLzHhuq8qai0qLTJjYi3EqTTEqS/hu7Q94bumxIMq4bum4bqnw63Eg1hZ4buJxKnhu5Xhuqk0UFjhuqsq4buLxIPhurFiw5pZQMOt4buZw5lY4buw4buqL8Ot4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOt4buvYzLhu5VY4buwxILhurEqWTFb4bqrWTPDs2cxWTA/4buVWTAmYlloWcSp4bqvP2Lhuq9Zw63huq/hur1Z4bqsKuG6seG6qeG6seG7pFnEqHvhu5VZQirhuqtZxKjhu4tqYsSDWcOMauG6vTFZxKjhuq80Y1nhuq8sYsSDWcSp4bqxYlnhu5jhurFi4bqvairhu6RZMMOgYuG6r1li4bqve2JZ4bqvZVnhuqjhurEqYsSD4bukWeG7siRZxKlq4buB4bqx4bukWTNhYlnEqeG7jVnEqcOiYuG6r1nDjGo7YsSDWcSoe+G7leG7plnhu6/DoGLhuq9ZYuG6r3tiWWLhuq9dw61Z4buR4bqxw6BiWcSp4buNWeG6r+G6u+G6q1nhu7IlL+G7suG7pll2JjFZ4bqtYcSpWcOsajtZ4buZNcSpWWLhuq/hurHDoOG6q1kyY1nEqOG7i2pixINZxKl74bqrWeG6rOG6seG6oeG6q1nhu4ljJsSpWeG7kT9Zw43huq/EkWLEg1lixIPhu40qWTLhurUx4bqvWTDDoGLhuq9ZxKjhu4tqYsSDWcOMauG6vTFZxKnhurFhYlnhuq8/YuG6r1kx4bqvY1nEqeG6r33hu5VZ4bqo4bqxKmLEg1kyw7Phu4NixINZxKnhurdi4bqvWeG7keG7heG6sVnhu5HhurHhu4tq4buJWeG6rkBC4buy4bum4buqw63hu7DEqGpbYlnEqeG7i8Oz4buFMeG7pFnhuqvhur/EqVnDreG6r21ZYsO0WWhZ4bqt4bqvalnhu5Hhu48xWcOt4bqv4bq3KlnEqHvhu5VZxKjhu4tqYsSDWcOMauG6vTFZMyxZMeG6r2HEqVkyY1kxa+G6q1nEg+G6sSpZMVvhuqvhu6ZZ4bqq4bq/xKlZw63huq9tWWLDtFloWeG6q+G6scOhYll44bq7YsSD4bukWeG6q+G6v8SpWcSp4bqvKmLhuq9ZYuG6sTliWWhZ4bqt4bqvalnhu5Hhu48xWcSoe+G7lVlCKuG6q1nhu5E/WeG6q+G6v8SpWWLDtFnEg+G6seG7heG6sVnhuq3huq8mMVloWeG7ryExWeG6rOG6sWLhuq9ZMW9ixINZMyxZMeG6r2HEqVkyY1ky4bq1MeG6r1kww6Bi4bqvWWI/4buVWcSp4buLY2LEg1nEqeG6ryZixINZM1tqWcSp4bqxOWJZMW4qWWIu4bqr4bum4buqL8Ot4buw4buv4bq/WeG7lFnEqWFZxKjhu4tqYsSDWcOMauG6vTFZMeG6r2NZMOG6sWHEqeG7pFkxJjFZMSpZxKnDtVnhu5FjYsSDWTPDoWpZMmNZMyxZxKnhurFhw61Z4buZazFZ4buR4buF4bqxWcSD4bqxKlkxW+G6q1kw4bq1WTHhuq9hxKnhu6bhu6ovw63hu7Dhu6rDrVkx4bqpKuG7ieG7iVBYw63hu69jMuG7lVjhu7Dhu4gqalli4bqvw7RixINZMSpZxKnDtVnhu5FjYsSDWTJjWTFr4bqrWcSD4bqxKlkxW+G6q1nhuqnhurE5YlnEqeG6sWHDreG7pFnhu6/hur9Z4buUWcSpYVnEqOG7i2pixINZw4xq4bq9MVkzLFnEqeG6sWFiWeG6rz9i4bqvWTPhurHDoWpZxKnhu4sqWeG6reG6rztZYi5ixINZMuG6tTHhuq9ZMMOgYuG6r1nhuqkqYlnhu4vhur9ixINZMmNZMMOgYuG6r1li4bqve2JZxKnhurFhw61Z4buZazFZ4buR4buF4bqxWWLhuq/hurHDoWpZYsSDw7Nm4bqx4bum4buqL8Ot4buw4buv4bq/WWI/4buVWeG6reG6rzxixINZM+G6tWLhuq9Z4bqt4bqv4bq7YsSDWTFkWTJ9alnhuq/hurHDoGpZ4buRw6FZ4bqr4bq/xKlZM2fEqVkwbGLEg1nDreG6rybEqVky4bq1MeG6r1nEqeG7izliWcOsauG7lVnhuqvhurtZ4bqp4buFYuG7pllC4bqvw7RixINZxKnhu4vDs2ZixINZ4bqvZ8OtWWLhuq/hurHhuqPhuqtZMMOgYuG6r1kzLFkzw7NnMVkxJjHhuq9Z4bqp4buVWeG7kT9Z4bqt4bqv4bq7YsSDWTFkWTJ9alnhuq/hurHDoGpZ4buR4bqx4buLasSpWTMsWTDhurFhYlnEqeG6r+G6oVkyw7Phu4XhurFZMjpixINZYsSDauG7lVnhuq/hurHhuqHhuqvhu6bhu6ovw63hu7Dhu6rDrVkx4bqpKuG7ieG7iVBYw63hu69jMuG7lVjhu7DEqOG7i2NixINZ4bqt4bqv4bqxWTNk4bukWeG7r+G6v1lC4bq7YsSDWWLEg+G6r+G6scOgw61Z4bqpw6Bi4bqvWcSpLmLEg1kxw7NmYsSDWcSD4bqxJuG6q1nhu4kmxKlZ4buRP1nDrGo7Ylnhuqnhu5dZxKnhuq/hurVZxKnhu4vDs2ZixINZxIPhurEqWTFb4bqrWeG7ieG6vWLEg+G7pFkzKTFZMOG6scOgxKlZxKnhu4tjYsSDWcSpaltiWWLEg+G6r8OiWcSpYcSpWULEg2rhu5U5Yll4JmLhu6bhu6ovw63hu7DEqOG6rzRjWcSo4buBWTHhuq/DsjFZ4buUWcSpYVnEqOG6r2FZxIPhurHhu4XhurFZxq/hu5Lhuq5D4buo4bukWTMsWTFkWeG6reG6r2M7YsSDWeG7tEDDnVlixIPDs2bhurFZxKnhuq/hurHDoMSpWeG6qzpixINZ4buR4bqzWTFr4bqrWcSD4bqxKlkxW+G6q1nEqeG7izliWcSp4bqvYVnEg+G6seG7heG6sVnhuq3huqFZxKnhu41ZYi7huqtZ4bu0w53DneG7tuG7puG7qi/DreG7sHYmMVli4bqvP1nhuq3huq9jKlnhuq9lMVnhuqljWWLEgzrhurHhu6RZ4buR4bqx4buLauG7iVkxa+G6q1nEg+G6sSpZMVvhuqtZMWRZxKnhuq/huqFZMOG6sWFiWTPhu4HhurFZxKnhuq8/YuG6r1kyOmLEg1ky4bqjWeG6qXvhu5VZxKnhu41ZYsSDw7Nm4bqxWeG7iSpixINZYsSDw7Nm4bqx4bukWTM0WTJlKlnEg3vhu5VZ4buLKlnhuqvhur/EqVkzOuG6sVky4bq1MeG6r1nEqWM/YlkxW2rhu6ZZxKjhuq80Y1l3e2JZxKnhu4vhurc=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Người biểu tình Thái đòi hoãn Hội nghị ASEAN

Người biểu tình Thái đòi hoãn Hội nghị ASEAN
2009-01-22 08:26:00

Khoảng 30 người biểu tình áo đỏ thuộc Mặt trận thống nhất vì dân chủ chống chế độ độc tài (UDD) hôm 21/1 đã tập trung trước Quốc hội Thái sau khi phiên họp đặc biệt của cơ quan...

Tổng thư ký LHQ thị sát dải Gaza

Tổng thư ký LHQ thị sát dải Gaza
2009-01-21 12:58:00

Chiều 20/1, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã tới dải Gaza trong chuyến thị sát thực tế khu vực này sau khi hứng chịu cuộc tấn công kéo dài 22 ngày của quân đội Israel.

Lịch sử các lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ

Lịch sử các lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ
2009-01-20 13:41:00

Năm 1789, nước Mỹ chứng kiến lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống đầu tiên ở New York . Kể từ đó đến nay, địa điểm và thời gian tuyên thệ có nhiều thay đổi song có một nghi lễ...

Bush ân xá cho hai cựu lính biên phòng

Bush ân xá cho hai cựu lính biên phòng
2009-01-20 07:21:00

Ngày 19/1, chỉ một ngày trước khi rời Nhà Trắng, Tổng thống sắp mãn nhiệm Mỹ George W. Bush đã ra lệnh ân xá trước thời hạn cho hai cựu lính biên phòng Mỹ bị kết tội do bắn...

Israel tuyên bố ngừng bắn ở Gaza

Israel tuyên bố ngừng bắn ở Gaza
2009-01-18 11:36:00

Israel đã bắt đầu ngừng bắn đơn phương tại Gaza, sau ba tuần tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn chống lại Hamas.

Israel tiếp tục tấn công ác liệt vào Gaza

Israel tiếp tục tấn công ác liệt vào Gaza
2009-01-17 08:00:00

Các cuộc tấn công của Israel vào Gaza tiếp tục diễn ra ác liệt trong ngày thứ sáu, 16/1 và chưa cho thấy bất cứ tín hiệu nào của việc ngừng cuộc chiến.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long